Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike ledelsesmodeller – utfordringer vedr. strategiarbeid Rektorskolen, desember 2007 v/ Jørn Wroldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike ledelsesmodeller – utfordringer vedr. strategiarbeid Rektorskolen, desember 2007 v/ Jørn Wroldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike ledelsesmodeller – utfordringer vedr. strategiarbeid Rektorskolen, desember 2007 v/ Jørn Wroldsen

2 HiGs styreordning Følger lovens standardmodell, med flg. tilpasninger: valgt rektor og prorektor (som team) rektor er styreleder med prorektor som nestleder høgskoledirektør (som styrets sekretær)

3 Hva leder vi? Hva er en høgskole i dag? (hentet fra Arild Underdal, bokkap. 1997 – se folk.uio.no/stvau1/epilog.km.htm)

4 Formaliteter ( LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler ) Kapittel 9. Styret § 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

5 Strategi/mål, forvaltning, tilsyn, organisering, kontroll (ikke drift) § 9-2. Styrets oppgaver (1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. (2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak. (3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse. (4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. (5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. (6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.

6 Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør § 10-1 Rektor.. a)Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg. b)Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.

7 § 10-3. Institusjonens administrerende direktør.. (2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter. (3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. …. (4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret. (5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforlag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet... (7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. § 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument.

8 § 12-1. Forhold utad (1)Styret representerer institusjonen overfor offentlige myndigheter. (2) Rektor er institusjonens rettslige representant, lovlig stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted.

9 Kort oppsummering Alminnelig utgangspunkt: Den administrative kompetanse tilligger administrasjonen, den besluttende styret. Rektor ”øverste organ” når styret ikke sitter sammen Rektor representerer høgskolen utad Direktør gjennomfører i tråd med vedtak og fastsatte rammer

10 Hvem er daglig leder, ”sjef”? Rektor er ”sjef” og ansvarlig for alt (ikke kun faglige saker) Rektor forestår en ”overordnet daglig ledelse” Rektor skal representere høgskolen utad Direktør er daglig (drifts-) leder Rollekonflikter forekommer, som det også gjør ved andre ordninger. Personlige egenskaper og samarbeidsvilje avgjørende (som i andre sammenhenger). Denne rektorrollen gir rom for overordnet/strategisk ledelse – en blir ikke så lett fanget av økonomi og organisering/adm. problemer.

11 Erfaringer/refleksjoner Rektor må løfte blikket, og sørge for at strategiske/langsiktige prosesser står på dagsorden i ledermøter/styremøter ha tett dialog med direktør (nesten daglig) for å sikre at viktige strategiske prosesser har fokus/blir fulgt opp (og sikre at ikke adm. definerer sin egen retning) være bevisst høgskolens rolle i store (regionale) prosjekter (rektor i styringsgruppa, adm. i prosjektgrupper..) være synlig på arenaer (lokalt/regionalt/nasjonalt..) hvor høgskole- /forsknings-/utdannings-politikk diskuteres. Mange forventer nærvær. Sørge for adm. forankring i prosesser – ikke gjør adm./sekretær- arbeid La direktøren ta ansvar for hvordan adm. oppgaver løses (ikke utidig innblanding) Hatlem: Energi og retning!

12 Konklusjon Jeg mener lovens normalordning fungerer godt som basis for å drive strategisk arbeid ved en høgskole. Ordningen gir passe distanse til daglig ”drift” – dette bidrar til at rektor ikke unødig blir opphengt i detaljer. En utfordring er at rektor ikke har hånden på rattet når det gjelder gjennomføring (men dette oppveies av ulempene ved å skulle ha det). Imidlertid: Begge ordninger har sine svakheter og styrker - samarbeidsrelasjonene mellom rektor/direktør (eller styreleder/enhetlig rektor) er vel det viktigste? Never change a winning team(?)


Laste ned ppt "Ulike ledelsesmodeller – utfordringer vedr. strategiarbeid Rektorskolen, desember 2007 v/ Jørn Wroldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google