Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rundskriv 3-2010 fra Utd.direktoratet Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rundskriv 3-2010 fra Utd.direktoratet Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rundskriv 3-2010 fra Utd.direktoratet Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på annet sted enn skolens område

2 Hva sier opplæringsloven om grunnskoleopplæring? Plikt til skolegang i 10 år og rett til en offentlig skole Alle skal få en tilpasset opplæring Krav til opplæringas innhold og omfang Rett til å tilhøre en klasse Rett til å gå ved skolen i nærmiljøet eleven sokner til Krav til undervisningspersonalets utdanning Krav om politiattest

3 Om bruk av alternative opplæringsarenaer Opplæring kan legges til andre steder enn skolen §2-3: ”En del av undervisningstida kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevene vel, til leirskoleopplæring og til opplæring på andre skolar eller på ein arbeidsplass utenfor skolen.” Også denne opplæringa må være innenfor rammene på læreplanverket. Aktivitetene må kunne koples til kompetansemål i læreplanen for fag

4 Opplæring på alternative arenaer for elever med enkeltvedtak Enkeltelever med behov for spesialundervisning i hele eller deler av opplæringa Elever med rett til særskilt norskopplæring Elever på ungdomstrinnet som tar fag på videregående nivå.

5 Hva er et enkeltvedtak? Et vedtak som treffes av offentlig myndighet og som gjelder enkeltpersoner Er bestemmende for rettigheter og plikter Skriftlig begrunnet vedtak Klagerett på vedtaket

6 Enkeltvedtak om spesialundervisning Rektor som gjør vedtaket. Før vedtaket – PPT’s sakkyndige vurdering Vedtaket sier noe om elevens behov og hva som er ei forsvarlig opplæring. Sier noe om innhold, organisering og omfanget av spesialundervisninga Kompetansen til den som gjennomfører opplæringa Hvordan skolen skal sikre oppfølging av eleven

7 Bruk av alternativ arena for elever med spesialundervisning Snever adgang Enkeltvedtak må foreligge. Hvis et slikt tiltak er nødvendig for at eleven skal få et forsvarig utbytte av opplæringa ut fra sin situasjon, og hvis tiltaket for øvrig er til barnets beste. Det skal være hensynet til eleven som teller, ikke klassen eller skolen.

8 Elever med spesialundervisning, har en individuell opplæringsplan (IOP) Mål for opplæringa Innholdet i opplæringa Hvordan opplæringa skal drives Hvordan lærer skal vite hva som skjer på den alternative arenaen. Hvordan læreren skal kommunisere med assistenten for å vite om eleven når sine opplæringsmål Halvårsrapporten skal vise hvilken opplæring eleven får og en vurdering av denne

9 Kommunen og den alternative arenaen må ha en avtale Hvilke arbeidsoppgaver tiltaket skal bistår skolen med Kontakten mellom skolen og tiltaket Hvordan kravene til forsvarlig tilsyn med eleven skal ivaretas Krav om politiattest Handlingsplikt hvis eleven utsettes for krenkende atferd Plikt til å varsle barnevernet ved bekymring Avtalebetingelser, antall elever, varighet og honorar

10 Viktig å være oppmerksom på Eleven er fortsatt elev ved en bestemt skole Rektor må sørge for et nært samarbeid mellom skolen og tiltaket. Elevens tilhørighet til klassen må ivaretas Skolens tilsyn med eleven i forhold til risiko for skader/ulykker

11 Undervisningspersonalets kompetanse Opplæringslovens krav gjelder uansett arena for opplæring Læreren har ansvar for opplæringa I tillegg kan det brukes assistenter Det er ikke krav til assistentens kompetanse Assistenten skal ikke ha ansvar for opplæringa

12 Vurdering Alle elever har rett til en individuell vurdering Eleven skal være kjent med målene for opplæringa og hva som blir vektlagt i vurderinga. Kontaktlæreren ansvar for vurderingssamtaler. Disse elevene skal også ha vurdering i orden og oppførsel Kontaktlæreren skal ivareta kontakten med heimen.

13 Gratis opplæring Elever har rett til gratis grunnskoleopplæring Hvis det er behov for skyss til den alternative arenaen, skal kommunen sørge for det. Kommunen skal ulykkesforsikre elevene, uansett hvor opplæringa blir gitt.

14 Oppsummering Gården som læringsarena - Elever med spesielle behov - Klasser og grupper med utgangspunkt i læreplanas kompetansemål - Gjennomføring av arbeidslivsfaget naturbruk


Laste ned ppt "Rundskriv 3-2010 fra Utd.direktoratet Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google