Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFS 2201 – kjennelsen 31.5.2011. Slutningen – partsforholdene I.SFS 2201 prolongeres med følgende endringer: Pkt. 1 gis slik ordlyd: Denne særavtale er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFS 2201 – kjennelsen 31.5.2011. Slutningen – partsforholdene I.SFS 2201 prolongeres med følgende endringer: Pkt. 1 gis slik ordlyd: Denne særavtale er."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFS 2201 – kjennelsen 31.5.2011

2 Slutningen – partsforholdene I.SFS 2201 prolongeres med følgende endringer: Pkt. 1 gis slik ordlyd: Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4, jf § 4-3 mellom KS og Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes landsforbund, Fellesorganisasjonen, Delta, Utdanningsforbundet, Norsk Skolelederforbund og Norsk Ergoterpeutforbund. HTAs bestemmelser og aktuelle særavtaler gjelder med mindre annet er regulert i denne avtalen.

3 Slutningen - Avtalens varighet og oppsigelsesfrister Pkt. 2 gis slik ordlyd: Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2011 til 30.06.2013 Særavtalen må sies opp skriftlig med minst en måneds varsel før utløpstid. Dersom ikke avtalen er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist..

4 Slutningen – pkt. 3.2 Pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger) Pkt. 3.2 gis fra 01.08.2012 slik ordlyd: Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen.

5 Nemndas leder vil bemerke: For å møte de krav som stilles til dagens barnehager, finner nemndas leder at det er behov for en viss justering av bestemmelsene om arbeidstid. Leder forutsetter at endringene er å betrakte som en forsøksordning som må tas opp til evaluering og fornyet vurdering ved neste revisjon av særavtalen. På den bakgrunn foreslås oppnevnt et partssammensatt utvalg i tråd med forbundenes forslag, men med utvidet mandat, slik det framgår av eget punkt i slutningen. For å få til en reell vurdering, må ordningen praktiseres over noe tid.

6 Nemndas leder vil bemerke: Avhengig av de enkelte ansattes, de ulike barnas og de forskjellige barnehagenes behov, vil det være aktuelt med planleggingsaktiviteter m.v. både i og utenfor institusjonen, både i form av individuelle aktiviteter og samarbeidende/kollektive aktiviteter. Det bør legges opp til noe mer langsiktige planer for denne aktiviteten slik at bruken kan ses i et større perspektiv over en lengre tidshorisont. Planene bør derfor nedfelles i kvartalsvise eller halvårige planer. Det forutsettes at planen for tidsbruken fastsettes etter drøftinger med de ansatte.

7 Nemndas leder vil bemerke: E ndringene innebærer at skillet mellom tid lagt til og utenfor institusjon oppheves, men at planene som skal utarbeides forutsetter at planleggingsaktiviteter skal skje begge steder innenfor normalarbeidstiden på 37,5 timer. Endringene i arbeidstidsbestemmelsene fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier, men er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste.

8 Nemndas leder vil bemerke: Endringene medfører også at de ordinære Overtidsbestemmelsene etter Hovedtariffavtalen vil gjelde også for det pedagogiske personalet.

9 Slutningen – lokale forsøk II.Der partene lokalt er enige om det, kan det for det pedagogiske personale avtales annen disponering av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer enn hva som følger av SFS 2201, pkt. 3.2. Slik avtale inngås som forsøksordning med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4-6 og kan innbefatte tid i og utenfor barnehagen.

10 Slutningen – partssammensatt utvalg III.Det nedsettes et partssammensatt utvalg med 3 medlemmer fra KS, 1 fra Utdanningsforbundet, 1 fra Fagforbundet og 1 fra Delta, med slikt mandat: Dagens særavtale og erfaringer ervervet gjennom praktisering av denne skal gjennomgås i lys av blant annet det som kommer fram i Barnehagelovutvalgets rapport, andre offentlige utredninger, Stortingsmelding 41 (2008-09) m.v. Særlig skal erfaringene ved endret pkt 3.2 i SFS 2201 og forsøk i medhold av slutningens pkt. II vurderes med tanke på eventuelle behov for endringer.

11 Slutningen – partssammensatt utvalg I forbindelse med utvalgsarbeidet gjennomføres en FoU/spørreundersøkelse om arbeidstid og ledelsesressurser i barnehage og SFO. Arbeidet i utvalget starter i løpet av 2011 og frist for utvalgets innstilling er 01.01.2013.

12 Oppsummering av kjennelsen Subsidiær tilslutning fra de partsoppnevnte nemndsmedlemmene Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2011 til 30.06.2013 Endret pkt. 3.2 Pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger) gjelder i perioden 1.8.2012 - 30.6.2013 Ved lokal enighet – avtale om forsøksordning, jf HA del A § 4-6 Partssammensatt utvalg – frist for innstilling 1.1.2013 FoU/spørreundersøkelse om arbeidstid og ledelsesressurser i barnehage og SFO

13 Hva nå? Praktisering av arbeidstid i barnehagene i din kommune? Lokale forsøk? Ønsker vi det eller ikke? I så fall hvilke? Forutsetter enighet… Gode lokale prosesser? Hva trenger dere av hjelp? Skolering,veiledningsmateriell mm? Møteplasser for førskolelærere dere de får gitt uttrykk for hvilken arbeidstidsavtale de trenger i fremtidens barnehage Støtte i lokal- og fylkeslag? Vi har dette året på oss til å forberede oss!

14 Spørsmål til bruk lokalt? Hvilke oppgaver er det førskolelæreren trenger tid selv for å utføre? Oppgaver som førskolelæreren styrer helt selv. Hvilke oppgaver er det førskolelærere trenger tid sammen med andre førskolelærere for å løse? Hvilke oppgaver er det førskolelærere trenger tid sammen med hele personalet for å løse? Hvilke oppgaver er det førskolelærere trenger tid til å gjøre sammen med personale og barnegruppe?

15 Spørsmål til bruk lokalt? Gjør dere arbeid/ oppgaver som dere mener at en pedagogisk leder ikke bør gjøre – men som andre burde gjøre? Hvilke oppgaver er det dere opplever at dere har god nok tid til å løse i dag? Hvilke oppgaver er det dere opplever at dere har for liten tid til? Er det noen oppgaver dere opplever at ikke blir gjort – fordi det ikke er tid til det? Syns dere at dere har tid nok til barna?


Laste ned ppt "SFS 2201 – kjennelsen 31.5.2011. Slutningen – partsforholdene I.SFS 2201 prolongeres med følgende endringer: Pkt. 1 gis slik ordlyd: Denne særavtale er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google