Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsavtalen fra høsten 2014 Avtaleperiode 01.08.2015 – 31.12.2017 Innhold og mulig praktisering til beste for skolen og den ansatte Skolelderkonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsavtalen fra høsten 2014 Avtaleperiode 01.08.2015 – 31.12.2017 Innhold og mulig praktisering til beste for skolen og den ansatte Skolelderkonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsavtalen fra høsten 2014 Avtaleperiode 01.08.2015 – 31.12.2017 Innhold og mulig praktisering til beste for skolen og den ansatte Skolelderkonferansen 2015 Tjostolv Berget

2 Disposisjon: -Avtalestrukturen – noen begreper -Fra konflikten sommer/høst 2014 -En god arbeidstidsavtale -Arbeidstidsavtalen i offentlig skole, KS -Privatskoleloven, hva sier den? -Tariffavtale ved en friskole? Erfaringer -Mulige praktiseringer til beste for skolen og den ansatte -Samtale og erfaringsutveksling

3 Avtalestrukturen i offentlig skole: Avtaler mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver/arbeidsgiverorganisasjon: Hovedavtale (Hoved)tariffavtale Særavtaler (for eksempel arbeidstidsavtalen) Skolesektoren Utdanningsforbundet og KS (alle kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo kommune) Utdanningsforbundet og Oslo kommune

4 Lærerstreiken 2014 KS/Utd.f.b. Juni 2014 – megling ga et anbefalt forslag (73% nei): (”Vi har ikke gitt ett minutt av lærernes rådighet over sin arbeidstid”, Ragnhild Lied Utd.f.b.) -Tid til for og etterarbeid er sikret -Tid til faglig ajourføring som tidligere -Årsrammene for undervisning videreføres -Nye lærere gis 6% reduksjon i undervisningstid første arbeidsår -Innlagt pausetid i arbeidsdagen -Tilstedeværelse på skolen 7 1/2 time per dag der de fysiske forholdene er tilfredsstillende September 2014 – ny megling og nytt anbefalt forslag (79% ja)

5 Fra offentlig skoledebatt i dag Aftenposten 12.10.2015: Kronikk av lærer Marianne Glesaasen: Hva gjør skolen bedre? Utdanning 2.10.2015: Undersøkelse av forsker Synne Bendal NTNU: Sliten i hodet

6 En god arbeidstidsavtale: -skal virke positivt på kvaliteten på tjenesten som skal utføres -skal oppleves positiv for arbeidstakeren -skal føre til effektivitet og god utnyttelse av ressursene

7 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: (Inneholder 9 hovedpunkter og ett vedlegg (årsrammer for fag/trinn)) 3. Innledning (formål) -Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. -Lærerne har ansvar for å bidra til en positiv samhandlingskultur og samarbeide slik at målsetting i lov, fag- og læreplaner samt lokale mål kan bli realisert.

8 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 3. Innledning (formål), forts.: -God samhandling på alle nivåer og systematisk samarbeid mellom lærere er viktig for å kunne utvikle skolen.

9 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 3. Innledning (formål), forts.: -Anerkjennende og forpliktende samspill mellom skoleeiere, andre ledere, tillitsvalgte, kollegiet og støttetjenester er nødvendig for at man sammen kan bidra til god utdanningsledelse.

10 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 4. Arbeidsåret: -Årsverket: 1687,5 timer / 1650 timer -Lengden fastsettes etter lokale forhandlinger, utgangspunktet er: 38 uker + 6 dager -I tillegg kan det avsettes inntil 4 dager til lærernes for- og etterarbeid, planlegging, evaluering og faglig ajourføring som med fordel kan skje i et samarbeid med kolleger

11 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 5.1 Arbeidstid, organisering: -Arbeidstiden på skolen (arbeidsplanfestet tid) fastsettes ved partsenighet på den enkelte skole. Maks. 9 timer per dag, inntil 37,5 timer per uke -Benyttes til: - undervisning og annet elevrettet arbeid - for- og etterarbeid - faglig ajourføring både individuelt og i samarbeide med kolleger i team, avdelinger, grupper e.l. - kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser -Utgangspunktet er skolens og lærernes behov slik at god kvalitet i undervisningen sikres.

12 Gjennomsnittlig arbeidstid på skolen pr. uke i elevenes skoleår Arbeidsplanfestet tid: Arbeidstid på skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager Arbeidstid på skolen som avsettes til undervisning, for- og etterarbeid og faglig ajourføring Arbeidstid utenom skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager Gjennomsnitt 37,5 t 1470 1200217,5 Gjennomsnitt 35 t13751150312,5 Gjennomsnitt 33 t på barnetrinnet 1300 387,5 Gjennomsnitt 31t på ungdomstrinnet 1225 462,5 Gjennomsnitt 29 t i videregående opplæring 1150 537,5 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 5.1 Arbeidstid, organisering (forts.): Dersom partene ikke kommer fram til noe annet, kan forhandlingene ta utgangspunkt i følgende tabell: (Arbeidsåret er 1687,5 timer)

13 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 5.2 Læreren skal ha en oversikt/individuell plan: -Skal vise arbeidstiden på skolen den enkelte dag -Skal vise undervisningstid og regelmessige møter -Oversikten settes opp av rektor etter samtale med læreren -Bør gjelde for et halvår av gangen -Arbeidstiden kan endres med minst to ukers varsel -Årsrammer for undervisning. Kan endres ved partsenighet -Spisepause og nødvendig hviletid innenfor arbeidstiden

14 Arbeidstidsavtalen i offentlig skole KS - SFS 2213 for perioden 1.8.2015 – 31.12. 2017: 6. Livsfasetiltak: -Første yrkesår: Rett til reduksjon i undervisning med inntil 6% -57 år: Rett til reduksjon i undervisningen med inntil 6% -60 år: Rett til reduksjon i undervisningen med inntil 12,5% Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen dersom en ikke blir enige om noe annet. Overgangsordninger mellom ny og gammel avtale finnes.

15 Privatskoleloven § 4-4: Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige stillinger

16 Hvilke avtaler bør en ha ved en kristen friskole? Tariffavtale? Arbeidstidsavtale? Andre avtaler? En eventuell tariffavtale: -fastsetter prosesser for hvordan avtaler skal inngås -inneholder alle avtalene som regulerer arbeidsforholdet -prosessene og avtalene blir samlet og lett tilgjengelige -skaper ryddighet og fremmer medbestemmelse og engasjement -Med hvem? -Utdanningsforbundet? -Hvordan kan skolens formål og egenart ivaretas?

17 Tariffavtale ble inngått på KG i 2010 med dette formålet: Avtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i virksomheten, slik tjenestene er beskrevet i skolens formål.

18 Forts. tariffavtalen på KG: -Undervisningspersonalet lønnes etter lønnstabellen i Oslo kommune -Undervisningspersonalet gis lønnsplassering som i Oslo kommune -Det føres lokale lønnsforhandlinger ved skolen med samme kostnadsramme som i Oslo kommune -Der lokale avtaler ved skolen avviker fra lokale avtaler i Oslo kommune gjelder de inngåtte avtalene ved skolen.

19 Forts. tariffavtalen på KG: Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonen vedrørende lønns- og arbeidsvilkår er nedfelt i Dokument 25. De lokale avtaler mellom undervisningspersonalet og skolen er følgende: -Avtale om arbeidstid (Fornyes årlig) -6 andre avtaler

20 Arbeidstidsavtale i en friskole – til beste for skolen og ansatte 1. Følge arbeidstidsavtalen i offentlig skole: -Avtale tid for tilstedeværelse på skolen -Lage individuelle arbeidsplaner 2. Inngå lokal arbeidstidsavtale Eksempel: Rammeavtale som fornyes årlig: -Planleggingsdager og felleskurs avtales -Avtale om hvilke samarbeidsfora en skal ha og når møter kan holdes -Avtale hvem som møter hvor og når -Lage halvårlig møteplan -Andre møter – avtale regler for innkalling -Ikke individuelle planer/regnestykker ut over dette.

21 Mulig praktisering - til beste for skolen og ansatte Avtalt tilstedeværelse og individuelle arbeidsplaner gir: -En klar avtale med hver enkelt lærer -Avgrensninger (hva en skal og hva en ikke skal gjøre) -Rettferdighet -Tidkrevende å lage og å følge opp -Fremmes frivillighet og engasjement? -Blir det rett fokus?


Laste ned ppt "Arbeidstidsavtalen fra høsten 2014 Avtaleperiode 01.08.2015 – 31.12.2017 Innhold og mulig praktisering til beste for skolen og den ansatte Skolelderkonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google