Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208. SGS 1010 Følge av pasientklient/elev.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208. SGS 1010 Følge av pasientklient/elev."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208

2 SGS 1010 Følge av pasientklient/elev

3 Hvem – når – hvor? HvemNår (bl.a.) Del I - §§ 3 og 4Alt personale i KS- området i SFO, barnehage og skole. Styrer, ped.leder, førskolelærer og lærer. Tur mm Ekskursjoner mm Overnattingstur mm Reise med elev(er) Del II- §§ 5 og 6Gjelder kun undervisningspersonale Bemannede leirskoler/ Utenlandsturer pkt 6

4 Kommentar fra KS i B-rundskriv 11/2005 Arbeidsplaner ”For at avtalen skal virke etter intensjonene …, forutsettes det utarbeiding av arbeidsplaner for personalet.” KS B-11/05 Man beholder vanlig arbeidsplan og lønner alt ekstra som overtid / (merarbeid for deltidsansatte etter vanlige regler), eller legger turen helt eller delvis inn på arbeidsplanen (inn i årsverket) og utbetaler ev. ubekvemstillegg.”

5 § 3-1 Beregning av reisetid og arbeidstid a)Som reisetid regnes den tid som medgår fra reisens begynnelse fra arbeidssted/bosted til ankomst på institusjon/feriested/leirskole/ekskursjonssted el. b)Reisetid regnes som arbeidstid i de tidsrom arbeidstakeren har tilsyn med pasient(er)/klient(er)/elev(er), medregnet nødvendig ventetid. c)Når arbeidstakeren ikke er pålagt tilsyn med pasient(er)/klient(er)/elev(er) Reisetid innenfor oppsatt arbeidsplan medregnes som arbeidstid. Reisetid utenfor oppsatt arbeidsplan medregnes lik 1/4 tid.

6 a) Arbeidstid ved ferieopphold / opphold på leirskole er i prinsippet arbeidstid etter Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. b) De lokale avtalene skal inneholde bestemmelser om hvordan arbeidstiden utover ordinær arbeidsplan skal kompenseres i henhold til AML’s bestemmelser om gjennomsnittsberegning. De lokale parter finner de løsninger som er mest hensiktsmessig for det enkelte oppholdet. § 4-2

7 c) Der arbeidstaker i hovedsak får hvile/sove, medregnes tidsrommet 23.00 til 07.00 lik 1/3 tid. d) For den tiden oppholdet varer, gis arbeidstakeren et tillegg på minimum kr 310 pr. døgn. Påbegynt døgn over 6 timer, regnet fra reisens begynnelse, godtgjøres som fullt døgn. For mindre enn 6 timer gis ingen kompensasjon. § 4-2

8 Overtid etter pkt. 4.2 framkommer ved at det i den beregnede arbeidstid gjøres fradrag for arbeidstid i henhold til arbeidsplan. Overtiden godtgjøres med timelønn pluss 50 % tillegg. Egne bestemmelser om at overtid kompenseres med et tillegg på 50%, jf pkt. 3.4 og 4.3, uavhengig av når arbeidet utføres. § 4-3 Overtid

9 Lokal tilpasning Ulike typer reiser/ekskursjoner, opphold og brukernes eller elevenes tjenestebehov skaper ofte behov for lokale tilpasningsavtaler. Avtalen har en klar intensjon om at behovet for slik lokal tilpasning blir konkret vurdert i forbindelse med planlegging av de enkelte reiser/opphold. Kommentar fra KS i B-rundskriv 11/2005

10 En gruppe barn, en pedagog og en assistent skal på overnattingstur til Kardemommeby. De voksne starter på jobb kl. 0800 og arbeider denne mandagen og tirsdagen normalt fra kl 0800 til 1530. Avreise fra barnehagen er mandag kl. 1000 med ankomst kl. 1030. Hjemreisen starter tirsdag kl. 1500 med hjemkomst kl. 1530. Overnattingstur til Kardemommeby

11

12 SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage

13 Som hovedregel hel stilling All tid til lederoppgaver i barnehager med plass til 42 barn Minimum 35% av styrers stilling til lederoppgaver i små barnehager I større barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer Styrer i barnehage

14 Daglig leder i hel stilling er hovedregel i SFO som samlet har innskrevet 60 barn eller mer Min. 20% av hel stilling til lederoppgaver i mindre SFO der daglig leder også har andre oppgaver enn ledelse Daglig leder i SFO

15 Pedagogisk personale i barnehager - Nytt punkt 3.2 fra 30.06.2013 Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen.

16 1. setning Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Kommentar Den ukentlige arbeidstiden da man skal utføre arbeid for arbeidsgiver er 37,5 timer. Innenfor den ordinære arbeidstiden på 37,5 timer/u, skal alle oppgaver den enkelte pedagog/førskolelærer har, løses. Blir det pålagt/avtalt arbeid av noen art (barn ikke hentet, foreldrekontakt, faglig planlegging, faglig samarbeid, m.m.), utover 37,5 timer i uken, er det å regne som overtid.

17 1. setning forts. Kommentar Personalmøter eller andre avtalte/pålagte møter som blir lagt på kveldstid og som medfører at arbeidstiden blir mer enn 37,5 timer i uken gir rett til overtid.

18 Gjennomsnittsberegning Gjennomsnittsberegning betyr at man kan variere antall arbeidstimer pr. uke, men at tidsregnskapet over en gitt periode skal gå opp i 37,5 t/u. Arbeidsgiver kan ikke pålegge/bestemme gjennomsnittsberegning. Det kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 10-5,- MEN dette forutsetter at det er enighet mellom partene.

19 Gjennomsnittsberegning forts. Arbeidsdagens lengde skal være den samme hver dag, 7,5 timer. MEN….. Den kan variere fra dag til dag dersom dette er avtalt mellom partene (AML § 10-5). Variert daglig arbeidstid må gå opp i 37,5 timer i løpet av en uke. Skal det / er det nødvendig å løse flere oppgaver innenfor en arbeidsuke enn det er mulig å få til innenfor 37,5 timer, må dette, dersom ikke annet er avtalt, løses ved at styrer pålegger overtid.

20 2. setning Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Kommentar Innenfor 37,5 t pr. uke skal minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke avsettes.…. ”Minst” betyr at det kan avsettes mer enn 4 timer i gjennomsnitt pr uke.

21 2. setning forts. Kommentar ”I gjennomsnitt” betyr at man den ene uken kan avsette mindre enn 4 timer, for eksempel 3 timer innenfor de 37,5 timene, men da må man en annen uke avsette tilsvarende flere timer f eks 5 timer innenfor de 37,5 timene. Punktet 3.2 er et punkt bare for pedagogene i barnehagen og det arbeidet som beskrives i dette punktet, er faglig arbeid.

22 2. setning forts Kommentar Faglig samarbeid i denne sammenheng, er samarbeid mellom de pedagogiske lederne/barnehagelærerne. Det kan foregå i ulike møter, andre fora som tar opp faglige tema. Arbeidsgiver/styrer kan ikke pålegge ped.ledere / barnehagelærere å løse, gjennomføre eller planlegge praktisk-administrative oppgaver innenfor de ”minst 4 timene”.

23 2. setning forts Kommentar Planlegging er faglig planlegging som skal foregå både individuelt og i fellesskap med de andre pedagogene. For eksempel å lese seg opp på ulike tema, innhente stoff / kunnskap om et tema det skal arbeides med i barnegruppa eller barnehagen som helhet m.m.

24 2. setning forts Kommentar Igjen – punkt 3.2 gjelder bare pedagogene. Forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende er det faglige arbeidet som må til for å legge grunnlaget for arbeidet med det øvrige personalet og med det enkelte barn og barnegruppa. ”Ingen av partene har gitt uttrykk for at snittiden på 4 timer pr uke til planleggingsaktiviteter m.m. for pedagogisk personale kan reduseres, og tiden bør heller ikke begrenses til 4 timer” (fra premissene i nemndas kjennelse i 2011). Arbeidet skjer ”både i form av individuelle aktiviteter og samarbeidende/ kollektive aktiviteter” (fra premissene i nemndas kjennelse i 2011).

25 2. setning forts Kommentar Barnehagelærernes tid til individuelt arbeid må sikres i prosessene om arbeidstids-ordningene i barnehagen. Man kan ikke bruke av de fire timene til for eksempel veiledning av eller fellesmøter med det øvrige personalet. Til planlegging og fellesmøter med det øvrige personalet har vi blant annet ”avdelingsmøter”, personalmøter og bestemmelsen i punkt 3.4. Planlegging/ samarbeid (barnehager, skolefritidsordninger og skole).

26 Summeoppgave 5 minutter Dersom man, etter drøftinger og prosess i barnehagen, blir enige om å fastsette mer enn 4 timer i gjennomsnitt pr. uke; - hvilke oppgaver kan legges i de timene (5? 6?) man er blitt enig om og hva kan legges utenfor?

27 3. setning Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte Kommentar For å få til gode prosesser med implementering av endret bestemmelse om arbeidstidsordning i barnehagene, er det viktig å involvere / samarbeide med de hovedtillitsvalgte på lokalplan(kommuneplan).

28 3. setning forts Kommentar I møter mellom hovedtillitsvalgte og kommunen er det bl.a. viktig å ha med; - hvordan skape rammer for gode prosesser i den enkelte barnehage (når drøftes og diskuteres hva med hvem?), - har barnehagene hensiktsmessige / fysisk tilrettelagte kontor/arbeidsplasser for faglige forberedelser, faglig samarbeid m.m., - felles skolering av styrere og arbeidsplasstillitsvalgte - eventuell mal for kvartalsvise, halvårlige planer som hjelp i arbeidet. - gjennomgang av hva som utløser overtid - vikarbruk - m.m. Husk å føre referat fra møtene/drøftingene!

29 3. setning forts Kommentar Det er nyttig/viktig for gode prosesser i hver enkelt barnehage at Utdanningsforbundets arbeidsplass- tillitsvalgte og styrer/leder, drøfter prinsipper for utarbeiding av planer, rammen for det arbeidet som skal gjøres med organisering av arbeidstiden (hva skal løses innenfor de ulike arbeidstidselementene? hvordan sikre god kvalitet i barnehagen, hvordan skal vi ta vare på de ansatte?).

30 3. setning forts Kommentar Samarbeidet om arbeidstiden kan foregå på flere ulike måter, både med den enkelte pedagog og med pedagogene samlet. Det viktige er at de former for samarbeid som blir valgt er: - gode - relevante -meningsfylte for dem det gjelder i den enkelte barnehage. Planene for ”bruken av tiden” skal omfatte hva tiden skal brukes til, når arbeidet skal gjøres og hvor det skal gjøres.

31 Summeoppgave 5 minutter Diskutér hvordan dere ser for dere den konkrete, praktiske gjennomføringen av drøftingene og prosessene i den enkelte barnehage.

32 4. setning Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen. Kommentar Dersom prosessene om bruk av tiden medfører endringer av vaktplaner, må dette drøftes med alle involvertes tillitsvalgte, jf Hovedavtalen. Deretter er det styrer/leders jobb å utarbeide arbeidsplaner og nedfelle dem skriftlig i kvartalsvise eller halvårige planer. Forhåpentlig er dette planer man er blitt enige om, men ellers gjelder arbeidsgivers styringsrett.

33 4. setning forts Kommentar Det kan utarbeides planer som har både kortere eller lengre perspektiv enn kvartalsvis og halvårig, dersom en mener det er mer hensiktsmessig, men dersom det skal være mulig å evaluere virkningen av planene, er det lurt at de fastsettes over litt tid.

34 4. setning forts Kommentar ”Planen for bruk av tiden..…skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen” er ment å ivareta muligheten for å jobbe utenfor institusjonen / hjemme i hele eller deler av de ”minst 4 timene”. Det betyr ikke at man må jobbe hjemme, men at man kan jobbe hjemme hvis det av en eller annen årsak er hensiktsmessig. All tidsbruk, uansett hvor man skal jobbe, skal inn i arbeidsplanen. Utdanningsforbundet mener det må foreligge tilfredsstillende kontorarbeidsplasser for at det skal være hensiktsmessige å legge alle eller noen av de ”minst 4 timene” i barnehagen. Ansvaret for at tilfredsstillende arbeidsforhold er tilrettelagt, uansett hvor planleggingen skal foregå, ligger hos styrer.

35 4. setning forts Kommentar Arbeidsmiljøloven har krav til norm for kontorarbeidsplasser. I 2007 var kontorarbeidsplasser i kontorfellesskap for lærere tema i Utdanningsforbundet. Arbeidstilsynet ble kontaktet, noe som resulterte i en presiserende veiledning fra deres side. Vi har grunn til å tro at dette vil være det samme for kontorarbeidsplasser i barnehagen også. Arbeidstilsynet sier: "I utgangspunktet vil dermed normen for gulvareal pr. arbeidsplass i kontorfellesskap være 6 kvadratmeter for lærere, som for andre yrkesgrupper. Direktoratet finner imidlertid grunn til ……., og at mindre gulvareal pr. arbeidsplass i fellesarealer i et konkret tilfelle vil kunne tilfredsstille kravene oppstilt i lov og forskrift.

36 4. setning forts Kommentar Forutsetningen er da, som i dag, at andre viktige miljøfaktorer er ivaretatt, slik at forholdene ved arbeidsplassen etter en totalvurdering fremstår som tilfredsstillende." Slike viktige miljøfaktorer er forhold som avskjerming fra støy, belysning, ventilasjon m.m. Ved godkjenning må det foretas konkrete vurderinger av lokalene hvor både areal og andre forhold som støy, belysning, ventilasjon med mer vektlegges. Verneombud og tillitsvalgte må involveres tidlig i prosessene. Ved eventuell uenighet om lokalene oppfyller kravene i lov og forskrift, bør saken forelegge Arbeidstilsynet.

37 For pedagogisk personale: - dersom det er avtalt å beholde «gammel» ordning eller all tid til planlegging legges utenfor barnehagen (i hjemmet), vil; dommen og domspremissene utlede følgende forståelse vedrørende avspasering: Avspasering av overtid dersom det er avtalt å beholde «gammel» ordning….. Avspasering skjer time for time. Det vil si at dersom du avspaserer en dag hvor du skulle ha jobbet i institusjonen i 5 timer, skal du avspasere 5 timer. Tilsvarende – skulle du jobbet i 7,5 timer den dagen du avspaserer, skal du avspasere 7,5 timer. Altså man avspaserer det antall timer som er satt opp på vaktplanen. De 4 timene til individuell planlegging holdes helt utenom dette!!

38 Avspasering av overtid forts. Avspaseringsordningen er avhengig av hvilken arbeidstidsordning man har drøftet/valgt i kommunen/barnehagen. Det forutsettes at tid til planlegging er lagt i «bolker» av en viss størrelse (2, 3, 4 timer). Er all arbeidstid lagt til barnehagen, - tid med barna, tid til individuell og kollektiv planlegging, vil avspasering en dag være 7,5 timer (eller antall timer som er lagt i følge vaktplan). Det vil være naturlig å legge avspasering til dager hvor det ikke er avsatt tid til planlegging. Legges avspasering til en dag med individuell planlegging, kan man tenke to løsninger: - avspasere vakten uten tiden til planlegging og ta planleggingen på et selvvalgt tidspunkt eller…avtale tidspunkt for planlegging med leder. Vanskelig å gi noen tolking utover dette, uten å vurdere det konkret avhengig av arbeidstidsordningen i kommunen/barnehagen.

39 Det øvrige personalet Personale med ansvar for gjennomføring av aktiviteter skal gis nødvendig tid innenfor ordinær arbeidstid til planlegging Barnehager Skolefritidsordninger Skole Som over, men med en minimumstid på gjennomsnittlig minst 5% av arbeidstiden Personalet i elevrettet arbeid skal ha nødvendig tid til planlegging innenfor arbeidstiden

40 Alt foran nevnt personale i barnehager, skolefritids- ordninger og skole – planlegging/samarbeid: Planlegging og samarbeid Det avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid for personalet ved den enkelte barnehage/skolefritidsordning/skole

41 Førskolelærere som i dag har gunstigere ordninger, beholder disse så lenge de er i samme stilling. Der barnehagen/skolefritidsordningen/skolen er stengt utover ferielende iht. lov og avtaleverk, skal de tisatte beholde full lønn. Kan i denne tiden pålegges annet tilsvarende arbeid. Der arbeidsplassen følger skoleåret kan partene lokalt avtale at lønnen i stedet reduseres med 11,0% Ferie

42 SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)

43 Avtalen sikrer de som var tilsatte pr. 31.12.79 - og som da hadde bedre arbeidstidsordning enn dagens – den bedre ordningen som en personlig ordning. Den sikrer også tilsatte pr. 01.01.1990 den ferieordningen de da hadde dersom den var bedre enn dagens. PPT

44 Avtalen sikrer PPT-rådgivere veiledning av et visst omfang og av en viss kvalitet Avtale for PPT supervisjon (SFS 2208)


Laste ned ppt "1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208. SGS 1010 Følge av pasientklient/elev."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google