Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 Forbundsvise avtaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 Forbundsvise avtaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 Forbundsvise avtaler

2 SGS 1010 Følge av pasientklient/elev

3 Hvem – når – hvor? Hvem Når (bl.a.) Del I - §§ 3 og 4
Alt personale i KS- området i SFO, barnehage og skole. Styrer, ped.leder, førskolelærer og lærer. Tur mm Ekskursjoner mm Overnattingstur mm Reise med elev(er) Del II- §§ 5 og 6 Gjelder kun undervisningspersonale Bemannede leirskoler/ Utenlandsturer pkt 6 Bestemmelsene i SGS 1010 er delt i to Del II - § 5 gjelder for undervisningspersonalet på bemanna leirskole Del I - § 3 Reisa og og barn i barnehage § 4 Oppholdet gjelder alle andre reiser med elev

4 Kommentar fra KS i B-rundskriv 11/2005
Arbeidsplaner ”For at avtalen skal virke etter intensjonene …, forutsettes det utarbeiding av arbeidsplaner for personalet.” KS B-11/05 Man beholder vanlig arbeidsplan og lønner alt ekstra som overtid / (merarbeid for deltidsansatte etter vanlige regler), eller legger turen helt eller delvis inn på arbeidsplanen (inn i årsverket) og utbetaler ev. ubekvemstillegg.” Arbeidsplan er lik vaktplan og plan for plantid. Det man faktisk skal jobbe.

5 § 3-1 Beregning av reisetid og arbeidstid
Som reisetid regnes den tid som medgår fra reisens begynnelse fra arbeidssted/bosted til ankomst på institusjon/feriested/leirskole/ekskursjonssted el. Reisetid regnes som arbeidstid i de tidsrom arbeidstakeren har tilsyn med pasient(er)/klient(er)/elev(er), medregnet nødvendig ventetid. Når arbeidstakeren ikke er pålagt tilsyn med pasient(er)/klient(er)/elev(er) Reisetid innenfor oppsatt arbeidsplan medregnes som arbeidstid. Reisetid utenfor oppsatt arbeidsplan medregnes lik 1/4 tid. SISTE PUNKT: EKSEMPEL. I FØLGE ARB.PLANEN DIN ER DU FERDIG HALV TRE. Reisen starter halv tre og varer til ti over tre,altså 40 minutt. Da regner du 10 minutt arbeidstid(buss hjem fra byen,annen buss enn barneagruppen).

6 § 4-2 a)  Arbeidstid ved ferieopphold / opphold på leirskole er i prinsippet arbeidstid etter Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. b) De lokale avtalene skal inneholde bestemmelser om hvordan arbeidstiden utover ordinær arbeidsplan skal kompenseres i henhold til AML’s bestemmelser om gjennomsnittsberegning. De lokale parter finner de løsninger som er mest hensiktsmessig for det enkelte oppholdet. «DEN ORDINÆRE ARB.TIDEN SKAL IKKE OVERSTIGE 37,5 IMER PR. UKE. Utover dette; overtid HA og ARB.MILJØLOVEN PAUSER; ARB.TAKER SKAL HA MINST EN PAUSE DERSOM DEN DAGLIGE ARB.TIDEN overstiger fem og en halv time. Pausen skal være minst en halv time hvis den daglige arb. tid er minst 8 timer. Dersom arb,taker ikke fritt kan forlate arb.plass under pause eller der ikke finnes tilfredstillende rom,skal pause regnes som del av arbeidstiden. Når forholdense gjør det nødvendig kan pausen forskyves(arb.miljøloven)

7 § 4-2 c) Der arbeidstaker i hovedsak får hvile/sove, medregnes tidsrommet til lik 1/3 tid. d) For den tiden oppholdet varer, gis arbeidstakeren et tillegg på minimum kr 310 pr. døgn. Påbegynt døgn over 6 timer, regnet fra reisens begynnelse, godtgjøres som fullt døgn. For mindre enn 6 timer gis ingen kompensasjon. C) SOVE FRA ER 8 TIMER. Regnes som litt under 3 timer

8 § 4-3 Overtid Overtid etter pkt. 4.2 framkommer ved at det i den beregnede arbeidstid gjøres fradrag for arbeidstid i henhold til arbeidsplan. Overtiden godtgjøres med timelønn pluss 50 % tillegg. Egne bestemmelser om at overtid kompenseres med et tillegg på 50%, jf pkt. 3.4 og 4.3, uavhengig av når arbeidet utføres. Dersom man jobber utover arbeidsplanen som er laget for denne turen. All tid du er bortreist er ikke arbeidstid. Du har fri fra kl Det oppstår noe som gjør at du må jobbe Overtid,kan ikke gå utover aml,ikke overstige 9 timer!

9 Kommentar fra KS i B-rundskriv 11/2005
Lokal tilpasning Ulike typer reiser/ekskursjoner, opphold og brukernes eller elevenes tjenestebehov skaper ofte behov for lokale tilpasningsavtaler. Avtalen har en klar intensjon om at behovet for slik lokal tilpasning blir konkret vurdert i forbindelse med planlegging av de enkelte reiser/opphold. Kan brukes til å lage lokal ”pakke” for opplegg en bruker ofte.eks. at det er nødvendig å forskyve pauser eller jobber 9 timer. For undervisningspersonalet kan det inngås lokale tilpasningsavtaler med hjemmel i denne avtale (SGS 1010).

10 Overnattingstur til Kardemommeby
En gruppe barn, en pedagog og en assistent skal på overnattingstur til Kardemommeby. De voksne starter på jobb kl og arbeider denne mandagen og tirsdagen normalt fra kl 0800 til 1530. Avreise fra barnehagen er mandag kl med ankomst kl Hjemreisen starter tirsdag kl med hjemkomst kl

11 Overnattingstur til Kardemommeby

12 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage
SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage

13 Styrer i barnehage Som hovedregel hel stilling
All tid til lederoppgaver i barnehager med plass til 42 barn Minimum 35% av styrers stilling til lederoppgaver i små barnehager I større barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling. Dette gjelder uavhengig av barnehagens størrelse, og det betyr også at styrer i en barnehage skal ha lønn som styrer i hele sin stilling, selv om hun eventuelt også utfører arbeid i barnegruppen. I barnehager med plass til 42 barn skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Styrer kan altså ikke ha oppgaver knyttet til direkte arbeid med barn i slike barnehager. Dette har vi en enighetsprotokoll med KS på. I mindre barnehager skal lederoppgaver utgjøre minimum 35% av styrers stilling (ikke 35% av full stilling). I resten av tiden kan styrer utføre andre oppgaver. Tidsdimensjonering skjer etter drøftinger mellom de lokale parter. Det er viktig at Utdanningsforbundet/partene lokalt er aktive i bruken av bør-bestemmelsen om assisterende styrer. SUMMEOPPGAVE: Kommunen utlyser en stilling i en barnehage med plass til 37 barn. Fem av plassene er delte, dvs. at barnehagen har 42 barn. Stillingen er delt i to, 50 % styrerstilling og 50 % pedagogisk leder. Hva gjør tillitsvalgt? TIPS: Alle barnehager skal ha styrer, som er styrer i hele sin stilling. Deler av stillingen kan avsettes til arbeid i barnegruppa. Det er antall plasser barnehagen er godkjent for som er vesentlig, ikke hvor mange barn som går der. Om kommunen ikke retter opp en slik feil, må saken tas opp med hovedtillitsvalgt.

14 Daglig leder i SFO Daglig leder i hel stilling er hovedregel i SFO som samlet har innskrevet 60 barn eller mer Min. 20% av hel stilling til lederoppgaver i mindre SFO der daglig leder også har andre oppgaver enn ledelse Daglig leder i SFO Det skal som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling SFO som samlet har innskrevet 60 barn eller mer. Min. 20% av hel stilling til lederoppgaver i mindre SFO der daglig leder også har andre oppgaver enn ledelse. Her er det ingen drøftingsrett på tidsdimensjoneringen. Pedagogisk personale (skolefritidsordninger) Ordinær arbeidstid på 37,5 t/u hvorav 33,5 t/u skal være lagt til institusjon. En dom i Arbeidsretten slår fast at det er overtid hvis arbeidsgiver pålegger arbeid i over 7,5 timer pr. dag eller 33,5 timer pr. uke. Dette betyr kort sagt at arbeidsgiver ikke har styringsrett over de 4 timene ubunden tid og kan derfor ikke pålegge noen form for arbeid i den tiden.

15 Pedagogisk personale i barnehager - Nytt punkt 3.2 fra 30.06.2013
Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen. Dette er bestemmelsen vi fikk etter kjennelsen i sentral nemnd i Den er ikke et forhandlingsresultat etter forhandlinger om særavtalen. I dette punktet i avtalen, som er gjeldende fra til , har vi fått en bestemmelse som gjør bruken av pedagogenes avsatte planleggingstid til et drøftingstema mellom styrer og den arbeidsplasstillitsvalgte / de ansatte. Minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke er sikret til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende for pedagogene i barnehagen. Det skal være en prosess om hvordan hele arbeidstiden (inkludert planleggingstiden) skal organiseres i den enkelte barnehage, hva som skal legges til barnehagen og hva som skal legges utenfor. Arbeidstiden på 37,5 timer pr uke kan i utgangspunktet ikke gjennomsnittsberegnes, MEN de minst 4 timene pr uke kan gjennomsnittsberegnes. I det videre, går vi nærmere inn på de enkelte elementene i denne bestemmelsen, hva de betyr og hvordan de kan tolkes.

16 1. setning Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke.
Kommentar Den ukentlige arbeidstiden da man skal utføre arbeid for arbeidsgiver er 37,5 timer. Innenfor den ordinære arbeidstiden på 37,5 timer/u, skal alle oppgaver den enkelte pedagog/førskolelærer har, løses. Blir det pålagt/avtalt arbeid av noen art (barn ikke hentet, foreldrekontakt, faglig planlegging, faglig samarbeid, m.m.), utover 37,5 timer i uken, er det å regne som overtid. Et eksempel på forhold som vil kunne utløse overtid; Dersom det er sykdom blant ansatte og ped. leder blir bedt om å fungere som vikar i de timer som er avsatt til planlegging, samarbeid etc. på pedagogens arbeidsplan, vil dette kunne utløse overtid. Arbeidet som skulle utføres i den tiden som var avsatt til planlegging, faglig samarbeid etc., og som var arbeidsplanfestet, må likevel gjøres. Dersom man ikke får igjen tiden som ble brukt til å vikariere på et annet tidspunkt, utløser det overtid.

17 1. setning forts. Kommentar Personalmøter eller andre avtalte/pålagte møter som blir lagt på kveldstid og som medfører at arbeidstiden blir mer enn 37,5 timer i uken gir rett til overtid. Overtid foreligger altså når man blir pålagt eller har avtalt oppgaver med arbeidsgiver, slik at arbeidstiden i eller utenfor institusjonen samlet i løpet av uken blir mer enn 37,5 timer. Overtidsarbeid skal godtgjøres etter § 6 i Hovedtariffavtalen.

18 Gjennomsnittsberegning
Gjennomsnittsberegning betyr at man kan variere antall arbeidstimer pr. uke, men at tidsregnskapet over en gitt periode skal gå opp i 37,5 t/u. Arbeidsgiver kan ikke pålegge/bestemme gjennomsnittsberegning. Det kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 10-5,- MEN dette forutsetter at det er enighet mellom partene. Første prikkpunkt: Man kan etter denne særavtalebestemmelsen, ikke gjennomsnittsberegne den ukentlige arbeidstiden for pedagogisk personale i barnehagen. – Man kan for eksempel ikke arbeide 40 timer en uke og 35 timer en annen uke. Eller 3 uker av 40 timer og en dag fri. Det er å gjennomsnittsberegne. Tredje prikkpunkt: Det er viktig at man i en avtale om gjennomsnittsberegning fastsetter kriterier for gjennomsnittsberegningen. Slike kriterier kan blant annet være at personal- og foreldremøter ikke skal omfattes av gjennomsnittsberegningen. Dersom man velger å forhandle og ikke kommer til enighet, er det uansett særavtalen som gjelder.

19 Gjennomsnittsberegning forts.
Arbeidsdagens lengde skal være den samme hver dag, 7,5 timer. MEN….. Den kan variere fra dag til dag dersom dette er avtalt mellom partene (AML § 10-5). Variert daglig arbeidstid må gå opp i 37,5 timer i løpet av en uke. Skal det / er det nødvendig å løse flere oppgaver innenfor en arbeidsuke enn det er mulig å få til innenfor 37,5 timer, må dette, dersom ikke annet er avtalt, løses ved at styrer pålegger overtid. Andre prikkpunkt : Noen eksempler: - 7,5 timer hver dag = 37,5 t. - m; 7 timer, t; 7 timer, o; 8,5 timer, t; 9 timer, f; 6 timer = 37,5 t. - eller andre varianter som går opp i 37,5 timer/u Man kan ikke jobbe mer enn 9 timer på en dag jf. AML § 10-4.

20 2. setning Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Kommentar Innenfor 37,5 t pr. uke skal minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke avsettes.…. ”Minst” betyr at det kan avsettes mer enn 4 timer i gjennomsnitt pr uke. Det betyr at man f. eks. kan avsette 5 timer i gjennomsnitt pr. uke hvis man har behov for, og blir enige om det. Avsetter man mer enn 4 timer i uken, kan det bety at det blir mindre tid til andre gjøremål og oppgaver, som for eksempel arbeidet i barnegruppa etc.

21 2. setning forts. Kommentar ”I gjennomsnitt” betyr at man den ene uken kan avsette mindre enn 4 timer, for eksempel 3 timer innenfor de 37,5 timene, men da må man en annen uke avsette tilsvarende flere timer f eks 5 timer innenfor de 37,5 timene. Punktet 3.2 er et punkt bare for pedagogene i barnehagen og det arbeidet som beskrives i dette punktet, er faglig arbeid. Til første avsnitt: Disse ”minst 4 timene” skal avsettes til faglig samarbeid, faglig planlegging, faglige forberedelser, faglig tilrettelegging av aktiviteter og liknende.

22 2. setning forts Kommentar Faglig samarbeid i denne sammenheng, er samarbeid mellom de pedagogiske lederne/barnehagelærerne. Det kan foregå i ulike møter, andre fora som tar opp faglige tema. Arbeidsgiver/styrer kan ikke pålegge ped.ledere / barnehagelærere å løse, gjennomføre eller planlegge praktisk- administrative oppgaver innenfor de ”minst 4 timene”. Praktisk-administrative oppgaver kan for eksempel være å ringe etter vikar ved sykdom, føre fraværslister og lignende.

23 2. setning forts Kommentar Planlegging er faglig planlegging som skal foregå både individuelt og i fellesskap med de andre pedagogene. For eksempel å lese seg opp på ulike tema, innhente stoff / kunnskap om et tema det skal arbeides med i barnegruppa eller barnehagen som helhet m.m.

24 2. setning forts Kommentar Igjen – punkt 3.2 gjelder bare pedagogene. Forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende er det faglige arbeidet som må til for å legge grunnlaget for arbeidet med det øvrige personalet og med det enkelte barn og barnegruppa. ”Ingen av partene har gitt uttrykk for at snittiden på 4 timer pr uke til planleggingsaktiviteter m.m. for pedagogisk personale kan reduseres, og tiden bør heller ikke begrenses til 4 timer” (fra premissene i nemndas kjennelse i 2011). Arbeidet skjer ”både i form av individuelle aktiviteter og samarbeidende/ kollektive aktiviteter” (fra premissene i nemndas kjennelse i 2011).

25 2. setning forts Kommentar Barnehagelærernes tid til individuelt arbeid må sikres i prosessene om arbeidstids-ordningene i barnehagen. Man kan ikke bruke av de fire timene til for eksempel veiledning av eller fellesmøter med det øvrige personalet. Til planlegging og fellesmøter med det øvrige personalet har vi blant annet ”avdelingsmøter”, personalmøter og bestemmelsen i punkt Planlegging/ samarbeid (barnehager, skolefritidsordninger og skole). Obs. Pedleiarmøte

26 Summeoppgave 5 minutter
Dersom man, etter drøftinger og prosess i barnehagen, blir enige om å fastsette mer enn 4 timer i gjennomsnitt pr. uke; - hvilke oppgaver kan legges i de timene (5? 6?) man er blitt enig om og hva kan legges utenfor?

27 3. setning Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte Kommentar For å få til gode prosesser med implementering av endret bestemmelse om arbeidstidsordning i barnehagene, er det viktig å involvere / samarbeide med de hovedtillitsvalgte på lokalplan(kommuneplan). Vi viser til Hovedavtalens Del B, § 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse og til § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter punkt a). Obs. Drøfting på arbeidsplassen også! Med dei tillitsvalde!

28 3. setning forts Kommentar I møter mellom hovedtillitsvalgte og kommunen er det bl.a. viktig å ha med; - hvordan skape rammer for gode prosesser i den enkelte barnehage (når drøftes og diskuteres hva med hvem?), - har barnehagene hensiktsmessige / fysisk tilrettelagte kontor/arbeidsplasser for faglige forberedelser, faglig samarbeid m.m., - felles skolering av styrere og arbeidsplasstillitsvalgte - eventuell mal for kvartalsvise, halvårlige planer som hjelp i arbeidet. - gjennomgang av hva som utløser overtid - vikarbruk - m.m. Husk å føre referat fra møtene/drøftingene!

29 3. setning forts Kommentar Det er nyttig/viktig for gode
prosesser i hver enkelt barnehage at Utdanningsforbundets arbeidsplass- tillitsvalgte og styrer/leder, drøfter prinsipper for utarbeiding av planer, rammen for det arbeidet som skal gjøres med organisering av arbeidstiden (hva skal løses innenfor de ulike arbeidstidselementene? hvordan sikre god kvalitet i barnehagen, hvordan skal vi ta vare på de ansatte?). Slike drøftinger kan gjøres i forkant av samarbeidet om bruken av tiden mellom pedagogene og styrer/leder, men ikke uavhengig av dette. Før referat også fra disse møtene!

30 3. setning forts Kommentar Samarbeidet om arbeidstiden kan foregå på flere ulike måter, både med den enkelte pedagog og med pedagogene samlet. Det viktige er at de former for samarbeid som blir valgt er: - gode - relevante -meningsfylte for dem det gjelder i den enkelte barnehage. Planene for ”bruken av tiden” skal omfatte hva tiden skal brukes til, når arbeidet skal gjøres og hvor det skal gjøres.

31 Summeoppgave 5 minutter
Diskutér hvordan dere ser for dere den konkrete, praktiske gjennomføringen av drøftingene og prosessene i den enkelte barnehage.

32 4. setning Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen. Kommentar Dersom prosessene om bruk av tiden medfører endringer av vaktplaner, må dette drøftes med alle involvertes tillitsvalgte, jf Hovedavtalen. Deretter er det styrer/leders jobb å utarbeide arbeidsplaner og nedfelle dem skriftlig i kvartalsvise eller halvårige planer. Forhåpentlig er dette planer man er blitt enige om, men ellers gjelder arbeidsgivers styringsrett.

33 4. setning forts Kommentar Det kan utarbeides planer som har både kortere eller lengre perspektiv enn kvartalsvis og halvårig, dersom en mener det er mer hensiktsmessig, men dersom det skal være mulig å evaluere virkningen av planene, er det lurt at de fastsettes over litt tid. Utdanningsforbundet vil anbefale kvartalsvise planer, som gir mulighet for å se ting i et perspektiv, samtidig som man underveis i året kan justere eventuelle virkninger som ikke fungerer slik en har tenkt.

34 4. setning forts Kommentar ”Planen for bruk av tiden..…skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen” er ment å ivareta muligheten for å jobbe utenfor institusjonen / hjemme i hele eller deler av de ”minst 4 timene”. Det betyr ikke at man må jobbe hjemme, men at man kan jobbe hjemme hvis det av en eller annen årsak er hensiktsmessig. All tidsbruk, uansett hvor man skal jobbe, skal inn i arbeidsplanen. Utdanningsforbundet mener det må foreligge tilfredsstillende kontorarbeidsplasser for at det skal være hensiktsmessige å legge alle eller noen av de ”minst 4 timene” i barnehagen. Ansvaret for at tilfredsstillende arbeidsforhold er tilrettelagt, uansett hvor planleggingen skal foregå, ligger hos styrer. All tidsbruk skal inn i planen – utfordringar rundt dette i høve arbeidets art…!!!! Kontroll, mistillit, …… autonomi, råderett, fleksibilitet……

35 4. setning forts Kommentar Arbeidsmiljøloven har krav til norm for
kontorarbeidsplasser. I 2007 var kontorarbeidsplasser i kontorfellesskap for lærere tema i Utdanningsforbundet. Arbeidstilsynet ble kontaktet, noe som resulterte i en presiserende veiledning fra deres side. Vi har grunn til å tro at dette vil være det samme for kontorarbeidsplasser i barnehagen også. Arbeidstilsynet sier: "I utgangspunktet vil dermed normen for gulvareal pr. arbeidsplass i kontorfellesskap være 6 kvadratmeter for lærere, som for andre yrkesgrupper. Direktoratet finner imidlertid grunn til ……., og at mindre gulvareal pr. arbeidsplass i fellesarealer i et konkret tilfelle vil kunne tilfredsstille kravene oppstilt i lov og forskrift.

36 4. setning forts Kommentar Forutsetningen er da, som i dag, at andre viktige miljøfaktorer er ivaretatt, slik at forholdene ved arbeidsplassen etter en totalvurdering fremstår som tilfredsstillende." Slike viktige miljøfaktorer er forhold som avskjerming fra støy, belysning, ventilasjon m.m. Ved godkjenning må det foretas konkrete vurderinger av lokalene hvor både areal og andre forhold som støy, belysning, ventilasjon med mer vektlegges. Verneombud og tillitsvalgte må involveres tidlig i prosessene. Ved eventuell uenighet om lokalene oppfyller kravene i lov og forskrift, bør saken forelegge Arbeidstilsynet.

37 Avspasering av overtid dersom det er avtalt å beholde «gammel» ordning…..
For pedagogisk personale: - dersom det er avtalt å beholde «gammel» ordning eller all tid til planlegging legges utenfor barnehagen (i hjemmet), vil; dommen og domspremissene utlede følgende forståelse vedrørende avspasering: Avspasering skjer time for time. Det vil si at dersom du avspaserer en dag hvor du skulle ha jobbet i institusjonen i 5 timer, skal du avspasere 5 timer. Tilsvarende – skulle du jobbet i 7,5 timer den dagen du avspaserer, skal du avspasere 7,5 timer. Altså man avspaserer det antall timer som er satt opp på vaktplanen. De 4 timene til individuell planlegging holdes helt utenom dette!!

38 Avspasering av overtid forts.
Avspaseringsordningen er avhengig av hvilken arbeidstidsordning man har drøftet/valgt i kommunen/barnehagen. Det forutsettes at tid til planlegging er lagt i «bolker» av en viss størrelse (2, 3, 4 timer). Er all arbeidstid lagt til barnehagen, - tid med barna, tid til individuell og kollektiv planlegging, vil avspasering en dag være 7,5 timer (eller antall timer som er lagt i følge vaktplan). Det vil være naturlig å legge avspasering til dager hvor det ikke er avsatt tid til planlegging. Legges avspasering til en dag med individuell planlegging, kan man tenke to løsninger: - avspasere vakten uten tiden til planlegging og ta planleggingen på et selvvalgt tidspunkt eller…avtale tidspunkt for planlegging med leder. Vanskelig å gi noen tolking utover dette, uten å vurdere det konkret avhengig av arbeidstidsordningen i kommunen/barnehagen.

39 Det øvrige personalet Barnehager
Personale med ansvar for gjennomføring av aktiviteter skal gis nødvendig tid innenfor ordinær arbeidstid til planlegging Skolefritidsordninger Som over, men med en minimumstid på gjennomsnittlig minst 5% av arbeidstiden Barnehager: Personale med ansvar for gjennomføring av aktiviteter skal gis nødvendig tid innefor ordinær arbeidstid til planlegging. Skolefritidsordninger: Som over, men med en minimumstid på gjennomsnittlig minst 5% av arbeidstiden. Skole: Personalet i elevrettet arbeid skal ha nødvendig tid til planlegging innenfor arbeidstiden. Skole Personalet i elevrettet arbeid skal ha nødvendig tid til planlegging innenfor arbeidstiden

40 Planlegging og samarbeid
Alt foran nevnt personale i barnehager, skolefritids-ordninger og skole – planlegging/samarbeid: Det avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid for personalet ved den enkelte barnehage/skolefritidsordning/skole Obs. Kva med planleggingstid på P-dagen? Summeoppgave: Styrer ønsker å legge planleggingstiden på 37,5 time pr år inn i ukentlig arbeidstid for å unngå å stenge barnehagen for planleggingsdager. Hva gjør tillitsvalgte? Tips: Det er ikke bestemmelser som hindrer dette, men dersom arbeidsgiver vil stå på et slikt standpunkt, vil tid til samvær med barna i institusjonen måtte reduseres tilsvarende på de aktuelle tidspunkter. Intensjonen med å ha planleggingsdager for hele personalet fjernes.

41 Ferie Førskolelærere som i dag har gunstigere ordninger, beholder disse så lenge de er i samme stilling. Der barnehagen/skolefritidsordningen/skolen er stengt utover ferielende iht. lov og avtaleverk, skal de tisatte beholde full lønn. Kan i denne tiden pålegges annet tilsvarende arbeid. Der arbeidsplassen følger skoleåret kan partene lokalt avtale at lønnen i stedet reduseres med 11,0% I tillegg til fellesbestemmelsenes § 7 Ferie gjelder følgende: Førskolelærere som i dag har gunstigere ordninger, beholder disse så lenge de er i samme stilling. Avtalen om erstatningsferie gjelder bare den lovbestemte ferien. (Ikke de avtalefestede dagene eller ”ekstradager” som følger av tidligere ordninger. Der barnehagen/skolefritidsordningen/skolen er stengt utover ferielende iht. lov og avtaleverk, skal de tisatte beholde full lønn. De kan i denne tiden pålegges annet tilsvarende arbeid for kommunen. Der arbeidsplassen følger skoleåret kan partene lokalt avtale at lønnen i stedet reduseres med 11,0%.

42 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)

43 PPT Avtalen sikrer de som var tilsatte pr og som da hadde bedre arbeidstidsordning enn dagens – den bedre ordningen som en personlig ordning. Den sikrer også tilsatte pr den ferieordningen de da hadde dersom den var bedre enn dagens. Ukentlig arbeidstid for fagpersonalet ved et PP-kontor skal være den samme som for personalet ved skolekontoret. Avtalen sikrer de som var tilsatte pr og som da hadde bedre arbeidstidsordning enn dagens – den bedre ordningen som en personlig ordning. Den sikrer også tilsatte pr den ferieordningen de da hadde dersom den var bedre enn dagens. Sikringene gjelder så lenge de aktuelle tilsatte er ved samme kontor.

44 Avtale for PPT supervisjon (SFS 2208)
Avtalen sikrer PPT-rådgivere veiledning av et visst omfang og av en viss kvalitet Avtalen sikrer PP-rådgivere veiledning av et visst omfang og av en viss kvalitet. minimum tilsvarende 2 t/u gjennom 2 år, til sammen 160 timer fortrinnsvis individuell veiledning arbeidsgiver dekker utgiftene bestemmelser om kvalifikasjoner hos veileder


Laste ned ppt "1: SGS 1010 2: SFS 2201, SFS 2206, SFS 2208 Forbundsvise avtaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google