Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland

2 Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med ”høring” om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger – det ble brudd -KS ville ha fjernet alle sentrale bestemmelser om tid, og ville erstatte det med lokalt avtalt ”tilstrekkelig tid” -Utdanningsforbundet m. fl. peker på de store utfordringene i sektoren, ville ha videreført bestemmelsene som står i avtalen og partssamarbeid for å utvikle systemet April 2011 Nemnd bestående av meklingsmann, KS og organisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta m.fl. 31.5 Kjennelse i nemnda

3 Slutningen – pkt. 3.2 Pedagogisk personale i barnehager Pkt. 3.2 gis fra 01.08.2012 slik ordlyd: Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen.

4 Nemndas leder vil bemerke: Særavtalen legger opp til at det pedagogiske personalet har avsatt særskilt tid til for- og etterarbeid samt foreldrekontakt, mens det øvrige personalet skal ha avsatt nødvendig tid til planlegging og tilrettelegging. Ut fra at all arbeidstid bør ses i sammenheng, bør det etter leders syn i den enkelte barnehage være samarbeidsprosesser om all disponibel tid. Ingen av partene har gitt uttrykk for at snittiden på 4 timer pr uke til planleggingsaktiviteter m.m. for pedagogisk personalet kan reduseres, og tiden bør heller ikke begrenses til 4 timer. *

5 Nemndas leder vil bemerke: Avhengig av de enkelte ansattes, de ulike barnas og de forskjellige barnehagenes behov, vil det være aktuelt med planleggingsaktiviteter m.v. både i og utenfor institusjonen, både i form av individuelle aktiviteter og samarbeidende/kollektive aktiviteter. Det bør legges opp til noe mer langsiktige planer for denne aktiviteten slik at bruken kan ses i et større perspektiv over en lengre tidshorisont. Planene bør derfor nedfelles i kvartalsvise eller halvårige planer. Det forutsettes at planen for tidsbruken fastsettes etter drøftinger med de ansatte.

6 Nemndas leder vil bemerke: *E ndringene innebærer at skillet mellom tid lagt til og utenfor institusjon oppheves, men at planene som skal utarbeides forutsetter atplanleggingsaktiviteter skal skje begge steder innenfor normalarbeidstiden på 37,5 timer. *Endringene i arbeidstidsbestemmelsene fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier, men er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste.

7 Nemndas leder vil bemerke: Endringene medfører også at de ordinære Overtidsbestemmelsene etter Hovedtariffavtalen vil gjelde også for det pedagogiske personalet.

8 Slutningen – lokale forsøk II.Der partene lokalt er enige om det, kan det for det pedagogiske personale avtales annen disponering av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer enn hva som følger av SFS 2201, pkt. 3.2. Slik avtale inngås som forsøksordning med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4-6 og kan innbefatte tid i og utenfor barnehagen.

9 Hovedavtalen § A 4.6. § 4-6 Lokale forsøksordninger Forhandlinger skjer mellom den enkelte kommune/fylkeskommune/ bedrift og den enkelte arbeidstakerorganisasjons eller forhandlings sammenslutnings lokale ledd. (lokallaget ved hovedtillitsvalgt) Det kan inngås forsøksordninger lokalt som avviker fra sentral tariffavtale der alle de berørte parter er enige om dette. Slike forsøksordninger inngås i form av lokal særavtale. Særavtalen faller bort ved særavtaleperiodens utløp, med mindre partene blir enige om ny avtale innen utløpstidspunktet. De sentrale parter skal informeres om inngåtte lokale forsøksordninger.

10 Sentralstyret juni 2011:: Utdanningsforbundet vil i de kommende to årene gi arbeidet med førskolelærernes arbeidstid høy prioritet. Sentralstyret ber sekretariatet utarbeide en sak med forslag om tiltak, tidsplan og kostnader for arbeidet. Ekstern undersøkelse av førskolelæreres tidsbruk, samt utarbeiding av materiell/ skoleringspakke bør være tiltak som vurderes. Saken legges fram for sentralstyret tidlig høst 2011.

11 Rundskriv fra KS 5/2011 - juni: * De faglige kravene til det pedagogiske personalet har økt, og det bør legges til rette slik at det pedagogiske personalet kan utføre sine oppgaver på en god måte. Nemndskjennelsen åpner for en noe større fleksibilitet i bruken av de 4 timene Avgjørende med gode prosesser lokalt Bruken av tiden (fra 1.8.12) drøftes med de ansatte slik at styrer og personalet sammen finner ut av hvordan tiden kan brukes på en måte som ivaretar de ansattes mulighet til å utvikle et godt barnehagetilbud med barnehagen som en attraktiv og spennende arbeidsplass. Det er mulig å avtale lokale avvik på alle punkt av særavtelen, både arbeidstid, ledelse og annet.

12 Hva nå ? Dagens ordning gjelder til 1.8.2012 Så er det ett år med sentralt forsøk (til 30.6.2013) Så er det nye særavtaleforhandlinger I mellomtiden: -Diskusjon om hvordan man skal planlegge og utføre det pedagogiske arbeidet uten ubunden tid og innenfor 37,5 t. -Kartlegge oppgavene -Tilrettelegging av arbeidsplasser i barnehagene! -Skolering av tillitsvalgte, styrere og medlemmer

13 Hva med de private? I PBL A avtalen står det at partene kan be om forhandlinger hvis det blir endringer ang arbeidstid i KS. PBL A ba om forhandlinger i juni, og det har vært flere drøftingsmøter. Man er enige om å ikke endre noe nå og heller ikke i 2012. Men i 2014 vil det komme i tariffoppgjøret. Det er ønskelig med lokale forsøk (ved enighet) også i PBL A, og det vil sannsynligvis bli en hjemmel for dette i tariffavtalen. Muligens også i FUS De andre private områdene KA, Spekter og HSH har en lang tradisjon for å gjøre det samme som KS

14 Videre prosess – flere faser Fase 1: høst 2011 Den enkelte førskolelærer må bli bevisst sin bruk av tid og ha et klart bilde av sine oppgaver Regional skolering og klubbmøter om dette og om endringen vi er pålagt I tillegg er det behov for medlemsmøter i lokallaga for å sikre en arena for alle, samt få lokal forankring for HTV som skal drøfte med kommunen Fase 2: Vår 2012 Forsøk i noen barnehager (piloter) Felles skolering med styrere og tillitsvalgte i kommunen Prosesser i den enkelte barnehage frem mot høsten s14

15 Drøftinger på kommunenivå Høst 2011: Felles forståelse for avtalen /protokollen Ønsket prosess i kommunen Vår 2012 Evt. lokale forsøk som man er enige om Evt. rammer/grunnriss som skal gjelde for alle bhg Felles skolering av ATB og styrere (ca i mars?) Tilby samarbeid mellom Utdanningsforbundet og kommunen s15

16 For å ivareta sitt profesjonelle ansvar må førskolelærere… Fortolke rammeplan og lov - rammeplanen kan ikke iverksettes uten bearbeiding – må tilpasses enkeltbarn og barnegruppe Formidle -i veiledningen av personalet -i samarbeid med foreldre -i møtet med andre samarbeidsparter (for eksempel skolen)

17 …og iverksette mandatet Planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens innhold Sørge for å være faglig oppdatert gjennom individuell og felles faglig utvikling

18 Utfordringer Nok tid til egen planlegging, for og etterarbeid Nok tid til samarbeid og felles planlegging, evt. administrative oppgaver Nok tid med barna Å få vaktlisten til å gå opp Å ha nok personale til enhver tid Å få god kvalitet i barnehagen Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge for alt dette!


Laste ned ppt "Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google