Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess"— Utskrift av presentasjonen:

1 SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess
Kurs om arbeidstid i barnehagen 14. oktober 2011

2 SFS 2201 pkt. 3.2 – Forsøksordning fra 1.8.2012:
Pedagogisk personale i barnehager Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte. Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen.

3 Når skal arbeidet utføres?
Det er bare ”minst 4 timer” som skal gjennomsnittsberegnes Tiden til faglige samarbeids- og planleggingsaktiviteter m.v. kan variere fra uke til uke. Den samlede arbeidstiden pr. uke er 37,5 timer og kan ikke variere fra uke til uke. Uker med mer enn 4 timer avsatt tid til faglige samarbeids- og planleggingsaktiviteter gir mindre tid til andre aktiviteter som for eksempel møteaktivitet eller arbeid i barnegruppen. Premissene: ”..all arbeidstid bør ses i sammenheng..” ”Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer” Premissene: ”mer langsiktige planer for denne aktiviteten slik at bruken kan ses i et større perspektiv over en lengre tidshorisont”

4 Hvor skal arbeidet utføres?
Premissene: Det vil være aktuelt med aktiviteter ”både i og utenfor institusjonen” og at det kan være ”både i form av individuelle aktiviteter og samarbeidende/kollektive aktiviteter” Premissene: Endringen innebærer at skillet mellom tid lagt til og utenfor institusjonen oppheves. Bestemmelsen fastsetter at en plan for bruk av tiden ”skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen.” Kvaliteten på kontorplasser/arbeidsplasser/møterom i den enkelte barnehage vil legge muligheter og begrensinger i forhold til hvor mye av arbeidet som i praksis kan utføres i barnehagen

5 Hvilket arbeid skal utføres?
Bestemmelsen gjelder for ”Pedagogisk personale” og ikke for det øvrige personalet i barnehagen. Bestemmelsen presiserer at det er tale om ”faglig” arbeid og aktiviteter. Bestemmelsen beskriver at det pedagogiske personalets faglige arbeidet skal gjelde ”samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende” Bestemmelsen presiserer at det skal avsettes ”minst 4 timer” til dette arbeidet. Premissene: Ingen av partene har gitt uttrykk for at snittiden på 4 timer pr uke kan reduseres, og tiden bør heller ikke begrenses til 4 timer. Premissene: ”…mer langsiktige planer for denne aktiviteten slik at bruken kan ses i et større perspektiv.”

6 Rett til overtidsbetaling
Unntaksbestemmelsen for rett til overtidsbetaling er fjernet HTA § 6.1: ”Pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid er overtidsarbeid.” Gjelder pålagt arbeidstid ut over 37,5 timer pr. uke og ut over det som er fastsatt for den enkelte dag. Gjelder fortsatt ved foreldremøter eller andre møter som pålegges utenfor arbeidstiden Gjelder også uformell foreldrekontakt utenfor den ordinære arbeidstiden dersom man blir pålagt dette. Gjelder også faglige samarbeids- og planleggingsaktiviteter man ikke blir ferdig med innenfor den ordinære arbeidstiden dersom arbeidsgiver har pålagt at arbeidet skal ferdigstilles.

7 Drøftingsplikten ”Bruken av tiden skjer etter drøftinger med de ansatte” Premissene: ”..samarbeidsprosesser om all disponibel tid..” Drøftinger er et sentralt element i den medbestemmelse som følger av Hovedavtalen Når begrepet drøftinger benyttes i hovedavtalens forstand handler det om drøftinger mellom ”partene”. Partene på den enkelte barnehage er arbeidsgivers representant ved styrer og de ansattes representant ved tillitsvalgt. I hovedavtalens formålsbestemmelse står det at ”Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres…” AML § 10-3: Arbeidsplaner skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte”

8 Forutsetninger for endring av punkt 3.2
Endringen er å betrakte som en forsøksordning Endringen må tas opp til evaluering og fornyet vurdering ved neste revisjon av særavtalen Endringen fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier Endringen er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste.

9 Videre prosess Når starter en prosess på kommunenivå i forhold til implementering av forsøksordningen fra ? Når starter arbeidet i den enkelte barnehage med hensyn til organisering av arbeidstiden etter forsøksordningen i pkt 3.2? Behov for skolering av HTV før prosessen starter på kommunenivå. Behov for skolering av arbeidsplasstillitsvalgte og styrere før prosessen starter i den enkelte barnehage. Behov for løpende oppfølging og hjelp til hovedtillitsvalgt, arbeidsplasstillitsvalgt og styrer underveis i prosessen med å planlegge for og iverksette den sentrale forsøksordningen, eller utarbeide og iverksette alternative lokale forsøksordninger.

10 Lokale forsøksordninger/piloter
Der partene lokalt er enige om det, kan det for pedagogisk personale avtales annen disponering av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer en hva som følger av SFS 2201, pkt.3.2. Slik avtale inngås som forsøksordning med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4-6 og kan innbetatte tid i og utenfor barnehagen. Avgrense til noen kommuner/barnehager i utvalgte fylker Særskilt oppfølging ved utvikling, etablering, iverksetting og praktisering av forsøksordning fra lokallag, fylkesledd og sentralt nivå. Utprøving av noen alternative forsøksordninger før det åpnes for tilsvarende forsøk flere steder.

11 Gruppeoppgaver: Hvilke konkrete utfordringer ser dere når det gjelder tolkning, iverksetting og praktisering av nytt pkt. 3.2 i særavtalen? Vårt mål for arbeidet med avtalen er å befeste og styrke barnehagen som pedagogisk virksomhet med høy kvalitet ved å; Gi førskolelærere handlingsrom, individuelt og kollektivt Legge til rette for gode samarbeidsarenaer for personalet Klargjøre grenser mellom styrers faglige og administrative oppgaver og faglige oppgaver som ligger til pedagogisk leder. Hvilke alternative lokale forsøksordninger for arbeidstid for pedagoger i barnehager kan bidra til å ivareta dette målet?

12 FoU/spørreundersøkelse
Om arbeidstid og ledelsesressurs i barnehager og SFO Gjennomføres av et eksternt forskningsinstitutt Erfaringer med dagens avtale Erfaringer med nytt pkt. 3.2 og lokale forsøk Beskrivelse av oppgaver/ansvar for pedagoger og styrer: Individuelt Kollektivt Felles med øvrig personale Administrasjon Ledelse Skjæringspunktet mellom pedagogisk leder og styrer


Laste ned ppt "SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google