Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo 4. og 5. mars 2010 Tariff 2010 Møte NLS. Unios medlemsforeninger s2 ForeningAntall medlemmer Utdanningsforbundet146 543 Norsk Sykepleierforbund87.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo 4. og 5. mars 2010 Tariff 2010 Møte NLS. Unios medlemsforeninger s2 ForeningAntall medlemmer Utdanningsforbundet146 543 Norsk Sykepleierforbund87."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo 4. og 5. mars 2010 Tariff 2010 Møte NLS

2 Unios medlemsforeninger s2 ForeningAntall medlemmer Utdanningsforbundet146 543 Norsk Sykepleierforbund87 083 Forskerforbundet16 665 Politiets fellesforbund12 031 Norges Fysioterapeutforbund8 989 Norges Ergoterapeutforbund3 286 UHF (Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund)2 816 Presteforeningen2 586 Diakonforbundet497 Skatterevisorenes forening480 Unio samlet pr. 1.1.2009277 690

3 Tariffområder (utdrag) KS – ca. 90.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning Oslo – ca 7.800 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning PBL-A – ca 4100 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Staten – ca 2000 medlemmer – Unio er part s3

4 Prognose – økonomiske nøkkeltall (SSB pr. 03.12.2009). År20092010 20112012 Arbeidsledighet3,13,53,63,5 Lønn, normalårsverk3,93,53,84,6 Reallønnsvekst1,82,72,11,9 s4

5 Kommunenes sentralforbund (KS) s5

6 Generelle forhandlingstemaer våren 2010 Lønn Likelønn - likelønnspott Arbeidstid (arbeidsgiverkrav om økt fleksibilitet, finansiering av skift/turnus, deltidsproblematikk, arbeidstid i barnehagen) (Pensjon) ((Sykefravær/ny IA-avtale pr. 1. mars)) s6

7 Overordnede tariffkrav En godt kvalifisert lærerprofesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for et utdanningssystem med høy kvalitet. Verdsetting av kompetanse, lønnsforhold som er rekrutterende, muligheter for god yrkesutøvelse og økt status er forutsetninger for å kunne rekruttere og beholde dyktige førskolelærere, lærere, lærerutdannere og ledere i hele utdanningssystemet og ansatte i faglig administrativt støttesystem. Utdanningssystemets bidrag til verdiskaping i samfunnet må anerkjennes. s7

8 Lønn – Overordnet krav utdrag Lønnsjustering skal fastsettes gjennom prosentvise generelle tillegg som gir reallønnsutvikling for alle medlemsgrupper. Mindrelønnsutviklingen i skoleverket må snus og arbeidet med å kompensere lønnstapet etter at forhandlingsansvaret ble overført fra staten må startes. s8

9 Likelønn – Overordnet krav Utdanningsforbundet forutsetter at likelønn mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper med samme eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar prioriteres ved hovedtariffoppgjøret i 2010. Utdanningsforbundet krever at det avsettes en ekstra likelønnspott i offentlig sektor for å utjevne den verdsettingsdiskriminering som i dag eksisterer mellom kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor og mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. s9

10 Likelønnsutvikling 2005 - 2008

11 Lokale lønnsforhandlinger – overordnet krav Utdanningsforbundet vil arbeide for at lønnsdannelsen skal skje sentralt. Gjennomføres lokale forhandlinger, må disse være basert på likeverdighet mellom partene. Forhandlingsprosessen må bygge på gjensidig tillit og respekt og forståelse for hverandres roller og interesser. Forhandlingsbestemmelsene som regulerer prosessen, skal bidra til at partene kommer fram til enighet om hva som skal ligge til grunn for lokal lønnsdannelse. s11

12 Regjeringens politikk for likelønn s12 ”For å oppnå resultater på dette området må partene i arbeidslivet komme til enighet om hvilke yrkesgrupper som skal prioriteres, og det må være enighet om at nye relative lønnsforforhold ikke skal utløse kompensasjonskrav fra andre grupper.” ”På dette grunnlag er Regjeringen beredt til å gå inn i en dialog med partene om likelønn. Regjeringen vil be partene avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, samt utarbeide et forslag til hvilke grupper som skal omfattes av dette. Videre må partene utforme nødvendige og tilstrekkelige mekanismer for å oppnå en varig utjamning og for at en slik utjamning kan skje innenfor ansvarlige rammer i det enkelte lønnsoppgjør slik at det norske systemet for lønnsdannelse ikke svekkes.” ”Avhengig av hvor langt partene har kommet i dette arbeidet er regjeringen innstilt på å gå inn i en nærmere dialog om likelønnspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret 2010.”

13 PBL-A (ca 4100 medlemmer) Pensjon – arbeidsgiver kan ønske seg endringer Finansieringsordningen for private barnehager – forskjellsbehandling i forhold til offentlige barnehager Sikring av lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med offentlige barnehager Samarbeid med Fagforbundet i tarifforhandlingene s13

14 Arbeidstid i barnehagen Preliminære forhandlinger i Oslo før hovedtariffoppgjøret En del av hovedtarifforhandlingen med PBL-A Særavtaleforhandlinger med KS høsten 2010 Utdanningsforbundet undersøkelse om arbeidstid i barnehagene s14


Laste ned ppt "Oslo 4. og 5. mars 2010 Tariff 2010 Møte NLS. Unios medlemsforeninger s2 ForeningAntall medlemmer Utdanningsforbundet146 543 Norsk Sykepleierforbund87."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google