Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon LMU 7.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon LMU 7.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon LMU 7.10.08

2 Status i arbeidet med de institusjonelle undersøkelsene 2007 (KU sak 19/07): - Lav interesse fra avdelingene ifht spørsmål - Ønske om alternativ gjennomføringsperiode - Vanskelig å få gode informasjonskanaler til studentene - Synkende svarprosent - Generelt inntrykk: for generelle, gir liten verdi, ikke prioritert (utarbeidelse, deltakelse)

3 Arbeidsgruppe (19/07) Utarbeide et forslag til nye institusjonelle evalueringer som inneholder: - evalueringenes innhold - hvordan de gjennomføres - anbefalinger for analyse og behandling av resultatene sett i relasjon til ny måltavle - reduksjon av størrelse - bedre gjennomføringsform slik at svarprosenten blir høyere - samordning med annen studieevaluering ved avdelingene/programmene - oppfølgingsrutiner og prosesser

4 Arbeidsgruppas anbefaling: Videreføre dagens evalueringer i type og antall Så ikke på innhold (avventet ny kvalitetsrapportmal) Anbefaler bruk av metodeekspert Videreføre dagens praksis ifht ansvar for undervisningskvalitet på avdelingsnivå, men med like oppfølgingsrutiner Hovedfokus: forslag som sikrer høy svarprosent – ”Si fra” – kampanje – Felles gjennomføringstidspunkt – Gode oppfølgingsrutiner – Foreslo framdriftsplan for videre arbeid

5 Kvalitetsutvalget (03/08) 1. Prorektor bes arbeide med å tilpasse de institusjonelle studieevalueringene med tanke på forenkling og avstemming i forhold til høgskolens måltavle. 2. Tidspunktet for de institusjonelle studieevalueringene flyttes til høsten 2008. Det avholdes ingen institusjonelle studieevalueringer våren 2008. + se i sammenheng med en større sak om oppfølging av NOKUT sin evaluering av HiST

6 Veien videre: Avvente sak om oppfølging av NOKUT sin evaluering av HiST Avvente ny mal for kvalitetsrapportering (slås sammen med avdelingenes årsrapport) Se på muligheter for å endre de inst.und – hva har andre gjort? Nytt utvalg Må på plass i 2009 Inntakskvalitetsundersøkelse høsten 2008

7 Def. Inntakskvalitet Inntakskvaliteten er knyttet til studentenes evner til og forutsetninger for å studere når de tas opp til studier i høyere utdanning. (Systemhåndboka 4.2) Begrepet konkretiseres til områdene rekruttering, opptak og første møte med studiestedet (etter opptak). (Kvalitetsrapporten)

8 Oppr. indikatorer Inntakskvalitet 1. Poengsum for opptak: poenggrense (primær og ordinær) 2. Poengsum for opptak: gjennomsnitt (primær og ordinær) 3. Ant. studieplasser fastsatt av Høgskolestyret 4. Ant. kvalifiserte primærsøkere per studieplass 5. Antall studenter møtt pr 01.10 6. Andel (%) kvinnelige studenter møtt pr 01.10 7. Hvor kommer studentene som har møtt pr. 1.10, fra (i %)? (Trondheim, Nord, Midt, Vest, Øst, Sør) 8. Hvor hørte de nye studentene om HiST? Sett opp de tre alternativene (med % -andel) som flest studenter har krysset av 9. Studentenes helhetsinntrykk av studiestart (skårverdi – se veiledning) 10. Tilbud om kvalifiseringskurs ved avdelingen (ja/nei)? Hvis ja beskriv følgende i kapittel 1.3.1: ”For hvert kurs skal antall søkere, antall studieplasser, antall tatt opp og gjennomføringsprosent oppgis” (for aktuelle avd) 11. Andel (%) kvalifisert via HiST sine kvalifiseringskurs (for aktuelle avd)

9 Oppr. indikatorer Inntakskvalitet 1. Poengsum for opptak: poenggrense (primær og ordinær) 2. Poengsum for opptak: gjennomsnitt (primær og ordinær) 3. Ant. studieplasser fastsatt av Høgskolestyret 4. Ant. kvalifiserte primærsøkere per studieplass 5. Antall studenter møtt pr 01.10 6. Andel (%) kvinnelige studenter møtt pr 01.10 7. Hvor kommer studentene som har møtt pr. 1.10, fra (i %)? (Trondheim, Nord, Midt, Vest, Øst, Sør) 8. Hvor hørte de nye studentene om HiST? Sett opp de tre alternativene (med % -andel) som flest studenter har krysset av 9. Studentenes helhetsinntrykk av studiestart (skårverdi – se veiledning) 10. Tilbud om kvalifiseringskurs ved avdelingen (ja/nei)? Hvis ja beskriv følgende i kapittel 1.3.1: ”For hvert kurs skal antall søkere, antall studieplasser, antall tatt opp og gjennomføringsprosent oppgis” (for aktuelle avd) 11. Andel (%) kvalifisert via HiST sine kvalifiseringskurs (for aktuelle avd)

10 Indikatorer i Rapport 2007 og Planer 2008 KD-U 1.1: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov

11 Strategiområde UTDANNING forts. KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings – og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning

12 Strategiområde UTDANNING forts. KD-U 1.3: Høgskolene skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns – og næringsliv

13 Strategiområde UTDANNING forts. HiST-U 1.4: Resultater fra FoU brukes direkte i undervisning, mot samarbeidspartnere og praksisfelt og i studentprosjekt

14 Indikatorer i Kvalitetsrapporten 2007

15 Oppr. spørsmål

16 Mål for arbeidet nå Skape forankring i miljøet som ”eier” arbeidsprosessen (tenke kvalitetssirkel) Skape kvalitetsforbedring i form av endrede arbeidsprosesser Synlige resultater – engasjement ifht medvirkning

17 Årets undersøkelse Arbeidsgruppe bestående av representanter fra opptak, mottak og Quak Avdelingene inviteres til å ha egne, avdelingsspesifikke spørsmål knyttet til lokalt mottak Metodeekspertise: TNS Gallup

18 Informasjon Ved utsendelse av undersøkelsen (for eksempel): ”HiST trenger din hjelp for å bli bedre. Ved å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen kan du være med å påvirke hvordan opptak, mottak og første møte med studiested vil bli for de som begynner på HiST høsten 2009. Siste undersøkelse ble gjennomført høsten 2006 og førte bla. til: - Bedre nettbaserte tjenester - Bedre informasjon - Endringer i de administrative rutinene knyttet til studiestart og semesterregistrering - Mål om å bruke flere studenter i rekrutteringsarbeidet” - (trenger konkrete eksempler fra avdelingsnivå her)


Laste ned ppt "Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon LMU 7.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google