Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon SKU 30.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon SKU 30.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon SKU 30.10.08

2 Status i arbeidet med de institusjonelle undersøkelsene 2007 (KU sak 19/07): - Lav interesse fra avdelingene ifht spørsmål - Ønske om alternativ gjennomføringsperiode - Vanskelig å få gode informasjonskanaler til studentene - Synkende svarprosent - Generelt inntrykk: for generelle, gir liten verdi, ikke prioritert (utarbeidelse, deltakelse)

3 Arbeidsgruppe (19/07) Utarbeide et forslag til nye institusjonelle evalueringer som inneholder: - evalueringenes innhold - hvordan de gjennomføres - anbefalinger for analyse og behandling av resultatene sett i relasjon til ny måltavle - reduksjon av størrelse - bedre gjennomføringsform slik at svarprosenten blir høyere - samordning med annen studieevaluering ved avdelingene/programmene - oppfølgingsrutiner og prosesser

4 Arbeidsgruppas anbefaling: Videreføre dagens evalueringer i type og antall Så ikke på innhold (avventet ny kvalitetsrapportmal) Anbefaler bruk av metodeekspert Videreføre dagens praksis ifht ansvar for undervisningskvalitet på avdelingsnivå, men med like oppfølgingsrutiner Hovedfokus: forslag som sikrer høy svarprosent – ”Si fra” – kampanje – Felles gjennomføringstidspunkt – Gode oppfølgingsrutiner – Foreslo framdriftsplan for videre arbeid

5 Kvalitetsutvalget (03/08) 1. Prorektor bes arbeide med å tilpasse de institusjonelle studieevalueringene med tanke på forenkling og avstemming i forhold til høgskolens måltavle. 2. Tidspunktet for de institusjonelle studieevalueringene flyttes til høsten 2008. Det avholdes ingen institusjonelle studieevalueringer våren 2008. + se i sammenheng med en større sak om oppfølging av NOKUT sin evaluering av HiST

6 Veien videre: Se i sammenheng med sak om oppfølging av NOKUT sin evaluering av HiST Se i sammenheng med ny mal for kvalitetsrapportering (slås sammen med avdelingenes årsrapport) Se på muligheter for å endre de inst.und – hva har andre gjort? SKU Må på plass i 2009 Inntakskvalitetsundersøkelse høsten 2008

7 Def. Inntakskvalitet Inntakskvaliteten er knyttet til studentenes evner til og forutsetninger for å studere når de tas opp til studier i høyere utdanning. (Systemhåndboka 4.2) Begrepet konkretiseres til områdene rekruttering, opptak og første møte med studiestedet (etter opptak). (Kvalitetsrapporten)

8 Mål inntakskvalitet HiST Det skal være konkurranse om å komme inn på studiene ved HiST. HiST skal ha en studiestart som skaper god sosial og faglig oppstart for studentene. HiST skal samarbeide med studentdemokratiet om å gi nye studenter en god studiestart, identitet, inkludering i et sosialt miljø, og et generelt godt grunnlag for å starte studier ved HiST. HiST skal ha en rekrutteringsplan for de ulike utdanningsområdene. HiST skal tilby nødvendige og relevante kvalifiseringskurs til studier som krever spesiell inntakskompetanse. HiST skal ha en balansert kjønnsfordeling blant studenter.

9 Oppr. indikatorer Inntakskvalitet 1. Poengsum for opptak: poenggrense (primær og ordinær) 2. Poengsum for opptak: gjennomsnitt (primær og ordinær) 3. Ant. studieplasser fastsatt av Høgskolestyret 4. Ant. kvalifiserte primærsøkere per studieplass 5. Antall studenter møtt pr 01.10 6. Andel (%) kvinnelige studenter møtt pr 01.10 7. Hvor kommer studentene som har møtt pr. 1.10, fra (i %)? (Trondheim, Nord, Midt, Vest, Øst, Sør) 8. Hvor hørte de nye studentene om HiST? Sett opp de tre alternativene (med % -andel) som flest studenter har krysset av 9. Studentenes helhetsinntrykk av studiestart (skårverdi – se veiledning) 10. Tilbud om kvalifiseringskurs ved avdelingen (ja/nei)? Hvis ja beskriv følgende i kapittel 1.3.1: ”For hvert kurs skal antall søkere, antall studieplasser, antall tatt opp og gjennomføringsprosent oppgis” (for aktuelle avd) 11. Andel (%) kvalifisert via HiST sine kvalifiseringskurs (for aktuelle avd)

10 Oppr. indikatorer Inntakskvalitet 1. Poengsum for opptak: poenggrense (primær og ordinær) 2. Poengsum for opptak: gjennomsnitt (primær og ordinær) 3. Ant. studieplasser fastsatt av Høgskolestyret 4. Ant. kvalifiserte primærsøkere per studieplass 5. Antall studenter møtt pr 01.10 6. Andel (%) kvinnelige studenter møtt pr 01.10 7. Hvor kommer studentene som har møtt pr. 1.10, fra (i %)? (Trondheim, Nord, Midt, Vest, Øst, Sør) 8. Hvor hørte de nye studentene om HiST? Sett opp de tre alternativene (med % -andel) som flest studenter har krysset av 9. Studentenes helhetsinntrykk av studiestart (skårverdi – se veiledning) 10. Tilbud om kvalifiseringskurs ved avdelingen (ja/nei)? Hvis ja beskriv følgende i kapittel 1.3.1: ”For hvert kurs skal antall søkere, antall studieplasser, antall tatt opp og gjennomføringsprosent oppgis” (for aktuelle avd) 11. Andel (%) kvalifisert via HiST sine kvalifiseringskurs (for aktuelle avd)

11 Indikatorer i Rapport 2007 og Planer 2008 KD-U 1.1: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov

12 Strategiområde UTDANNING forts. KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings – og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning

13 Strategiområde UTDANNING forts. KD-U 1.3: Høgskolene skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns – og næringsliv

14 Strategiområde UTDANNING forts. HiST-U 1.4: Resultater fra FoU brukes direkte i undervisning, mot samarbeidspartnere og praksisfelt og i studentprosjekt

15 Indikatorer i Kvalitetsrapporten 2007

16 Oppr. spørsmål

17 Hva spør vi om? Rekruttering, opptak og første møte med studiestedet (etter opptak): - Som søker, i hvilken grad… - Hva syntes du om åpningsarrangementet på Lerkendal? - Var det enkelt å selv finne informasjon? - Hva fikk du ut av fadderordningen?

18 Utfordringer Utvalg (hvem spør vi?) Tema (hva spør vi om?) Spørsmål (hvordan spør vi?) Tidspunkt (når spør vi?) Oppfølging

19 Mål for arbeidet nå Skape forankring i miljøet som ”eier” arbeidsprosessen (tenke kvalitetssirkel) Skape kvalitetsforbedring i form av endrede arbeidsprosesser Synlige resultater – engasjement ifht medvirkning

20 Årets undersøkelse Arbeidsgruppe bestående av representanter fra opptak, mottak og Quak Avdelingene inviteres til å ha egne, avdelingsspesifikke spørsmål knyttet til lokalt mottak Metodeekspertise: TNS Gallup

21 Informasjon Ved utsendelse av undersøkelsen (for eksempel): ”HiST trenger din hjelp for å bli bedre. Ved å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen kan du være med å påvirke hvordan opptak, mottak og første møte med studiested vil bli for de som begynner på HiST høsten 2009. Siste undersøkelse ble gjennomført høsten 2006 og førte bla. til: - Bedre nettbaserte tjenester - Bedre informasjon - Endringer i de administrative rutinene knyttet til studiestart og semesterregistrering - Mål om å bruke flere studenter i rekrutteringsarbeidet” - (trenger konkrete eksempler fra avdelingsnivå her)


Laste ned ppt "Inntakskvalitetsundersøkelsen Høsten 2008 Presentasjon SKU 30.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google