Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssystem og kvalitetsrevisjon 2010 Kvalitetsarbeid 2010 Implementering av nytt kvalitetssystem Kristin Myraunet Hals og Kjerstin Tobiassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssystem og kvalitetsrevisjon 2010 Kvalitetsarbeid 2010 Implementering av nytt kvalitetssystem Kristin Myraunet Hals og Kjerstin Tobiassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssystem og kvalitetsrevisjon 2010 Kvalitetsarbeid 2010 Implementering av nytt kvalitetssystem Kristin Myraunet Hals og Kjerstin Tobiassen

2 Bakgrunnen for systemrevisjonen Nye og endrede rammebetingelser: 1.Oppfølging av NOKUT sin evaluering av kvalitetssikringssystem ved HiST (NOKUT januar 2007). 2. Nytt kriteriegrunnlag for vurdering av lærestedenes kvalitetssikringssystemer. 3. Ny strategisk plan 2010-2015 HiST. 4. Ny Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

3 Kvalitetssirkelen

4 Fra Total kvalitetsledelse… TQM: Total Quality Management –Kvalitetssikre alle små og store prosesser

5 …til Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø Nytt studiekvalitetsbegrep: Læringsutbytte Inntakskvalitet Undervisningskvalitet Ressurser og læringsmiljø

6 Måling av kvalitet Opplevd kvalitet”Produksjons”kvalitet DefinisjonBrukerne/kundens subjektive vurdering og oppfatning av kvaliteten på tjenesten. Her: Studentens oppfatning av undervisningen/åpningsarrangementet. Det som kan registreres, telles og måles uten å spørre om noens vurdering. Hva måler viUtvalgte prosesser og aktiviteter, undervisning. Utvalgte måltall (måltavla). Evt. egne kvalitetsindikatorer (integreres i måltavla?) Hvordan måler vi det (hvor hentes data) Spørreundersøkelser. (Avvikssystem) FS, DBH... RapporteringAnalyser, tiltaksplaner. Kvalitetsrapporten. Enkeltindikatorer inn i måltavla. Avdelingsrapporter, Rapport og planer, Kvalitetsrapporten. KvalitetsmålStrategisk plan: Høy tilfredshet. Definisjon av ’høy’. Strategisk plan: Høy gjennomføringsgrad ifht avtalt utdanningsplan. Definisjon av ’høy’.

7 Måling av læringsutbytte Opplevd kvalitetProduksjonskvalitetLæringsutbytte DefinisjonBrukerne/kundens subjektive vurdering og oppfatning av kvaliteten på tjenesten. Det som kan registreres, telles og måles uten å spørre om noens vurdering. Kandidatens sluttkompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter (anvende/reflektere) og generell kompetanse (planlegge/formidle). Hva måler viUtvalgte prosesser og aktiviteter, undervisning. Utvalgte måltall (måltavla). Evt. egne kvalitetsindikatorer (integreres i måltavla?) Samsvar mellom beskrevet læringsmål og faktisk læringsutbytte(?) Hvordan måler vi detSpørreundersøkelser, Avvikssystem. FS, DBH, Tilstandsrapport for sektoren. Studieplansarbeid, karakterer, kandidatundersøkelser? RapporteringAnalyser, tiltaksplaner. Enkeltindikatorer inn i måltavla. Avdelingsrapporter, Rapport og planer, Kvalitetsrapporten. ? MålStrategisk plan: Høy tilfredshet. Strategisk plan: Høy gjennomføringsgrad ifht avtalt utdanningsplan. Strategisk plan: La [læringsmål] styre arbeids – og vurderingsformer i alle studier.

8 LMU i kvalitetssystemet: ”LMU er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler § 4-3. Mandat og sammensetning ble vedtatt av Høgskolestyret (HS-sak 062/2003.) LMU består av ledere, tilsatte og studentrepresentanter. Studentsamskipnaden har observatørstatus. Ledelsen veksler mellom studenter og tilsatte. LMU skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Enkeltstudenter/-ansatte eller enheter ved høgskolen kan be om å få tatt opp saker i LMU. Utvalget har et spesielt ansvar for å påse fysiske forhold, psykososiale forhold i den tiden studentene er knyttet til institusjonene, og velferds- og studentsosiale forhold. LMU har en særlig rådgivende funksjon ved gjennomføring av institusjonelle undersøkelser av studiekvalitet. LMU årlige rapport legges fram for Høgskolestyret.”

9

10 Implementering: Prosjekt Kvalitetsrevisjon AugustSeptemberOktoberNovemberDesember Innhold på kvalitetsportal Etablering av kvalitetsportal på nett Prosedyrebeskrivelser m/ arbeidsgrupper Høring og vedtak

11 Prosedyrebeskrivelser som skal utarbeides høst 2010 ProsedyreHvem utarbeider Mal for fag- og studieplanerArbeidsgruppe Kvalitetsindikatorer og -rapporteringArbeidsgruppe Studieevalueringer på avd.Arbeidsgruppe Mandat ASKUSKB + utredere på avdeling Retningslinjer for bruk av tilsynssensorSKB + utredere på avdeling Registrering av studenter som slutterSKB-gruppe Prosedyrer for avvikshåndteringSKB-gruppe Studieevalueringer institusjonelleSKB Evaluering av nye studierSKB

12 Avvikshåndtering Fra ”Kvalitetssystem for læringsmiljø og utdanning ved HiST: ”… følgende forhold [vil] normalt registreres som avvik og utløse aksjoner fra ansvarlig leder: klagesaker fra studenter eller fra representanter for praksisfeltet (unntatt klage på sensur) særskilte påpekninger fra høgskolens Læringsmiljøutvalg, Klagenemnd og Skikkethetsnemnd markerte endringer i karakterfordeling i et emne eller program markerte endringer av frafall/gjennomføringsgrad i et studium fra et til et annet år særskilte påpekninger fra ekstern sensor/tilsynssensor i skriftlig form særskilte påpekninger fra NOKUT. Studentene kan melde avvik/klager på utdanningskvalitet og læringsmiljø via enkle prosedyrer på høgskolens intranettsider. Og høgskolen vil ha systematiske ordninger for tilbakemelding til informantene om hva opplysningene har ført til.” Hvem samler inn data, hvordan følges dette opp i linja, hvordan og når rapporteres / dokumenteres.

13 Avvikshåndtering på nett – ”Si din mening” Hvordan organisere en slik tjeneste? –Hvem får meldingene? –Hvordan fordele meldingene til rette vedkommende? –Hvilke løfter om svar og tidsfrist for å få svar? –Hvem svarer? Hvordan sikre evt oppfølging? –Personvern –Ansvarsfordeling? –Dele inn i kategorier? For eksempel: Drift – studentvelferd – undervisning og læring.

14 Kvalitetsarbeid høst 2010 HvaHvordanNår Opplæring studenttillitsvalgte Tillitsvalgt- konferansen 2010 30. september Selvevaluering Utpeke evalueringsgruppe September 2010 Revidere rutine for selvevaluering Sept /okt Selvevaluering audiofradutdanning. Forberedelse Institusjonelle studieevalueringer Inntaksundersøkelsen Høst 2010 Sept / oktober Utvikle ny studiekvalitetsunders økelse Innføring av NKR Arb.gr. normering studieplaner Ferdigstilling september 2010 Pilotprosjekt Høst 2010 og vår 2011

15 Studiekvalitetsundersøkelsen ”Den årlige studiekvalitetsundersøkelsen vil inneholde spørsmål om ressurser og læringsmiljø. Tilsvarende synspunkter vil også komme fram i avdelingsvise studieevalueringer på program- og emnenivå. Helse- og trivselsundersøkelsen i Trondheim vil gi viktige innspill til studentenes helhetlige studiesituasjon ved høgskolen. Dokumentasjonen som bringes fram gjennom undersøkelsene vil blant annet danne bakgrunn for et årlig fellesmøte om studiekvalitet med særskilt fokus på ressurser og læringsmiljø, mellom Læringsmiljøutvalget, Studie- og kvalitetsutvalget og høgskolens ledergruppe (rektorat, dekanat, direktører og studieledere).”


Laste ned ppt "Kvalitetssystem og kvalitetsrevisjon 2010 Kvalitetsarbeid 2010 Implementering av nytt kvalitetssystem Kristin Myraunet Hals og Kjerstin Tobiassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google