Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Synnøve Finden ASA Presentasjon første kvartal 2007 Strukturert og klar for lønnsom drift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Synnøve Finden ASA Presentasjon første kvartal 2007 Strukturert og klar for lønnsom drift."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Synnøve Finden ASA Presentasjon første kvartal 2007 Strukturert og klar for lønnsom drift

2 2 Hovedpunkter Avklaring melkepriser - vesentlig bedrede rammebetingelser Ny ledelse har sluttført gjennomgang av selskap og drift –Nytt regnskap for 2006, nye kostnadsføringer på til sammen 155,2 mill kr Resultat før skatt på 25,6 millioner i første kvartal 2007 (33,8) Driftsmessige utfordringer adressert –Minst 30 millioner kroner i årlige kostnadskutt (før bedrede melkepriser) Styrking av kapitalbasen –Refinansiering i bank –Fortrinnsrettemisjon på 140 millioner kroner, kurs 16 kroner, garantert fulltegnet

3 3 Etablert plattform for lønnsom vekst Nye rammebetingelser og restrukturert drift gir grunnlag for videre vekst og økt lønnsomhet –39 millioner resultatbedring gitt ingen melkeprisavsetning (45 millioner kroner kontantstrømseffekt) –10 millioner reduserte prosess- og konsulentkostnader –Minst 20 millioner kroner i kostnadskutt mulig på anleggssiden –Forbedringer i produktsortiment –Forbedringer i styring av arbeidskapital –Forbedringer i kapitalstruktur Merket Synnøve er godt posisjonert i markedet Estland kan representere nye muligheter

4 4 Enighet om melkepriser Selskapet har gjentatte ganger gjort rede for selskapets situasjon i forhold til rammevilkår. På denne bakgrunn har LMD foreslått : Kombinasjon av bedre tilskudd og lavere avgifter –Vil fremover motta 37 øre literen –Etter fire år vil støtten reduseres til 25 øre literen –Ingen volumbegrensning Kontantstrøm vil bedres med 45 millioner kroner årlig –Resultat vil bedres med 39 millioner kroner årlig –Basert på et forbruk på 120 millioner liter melk pr år (dagens forbruk) –Vil nedskrive avsetninger på 80 millioner kroner mot egenkapitalen Prosess- og konsulentkostnader faller også bort –Utgjorde cirka 10 millioner kroner i 2006 Ledelsesfokus kan legges 100% på bedret drift –Rettssaker og øvrige krav i klagesaker stilles i bero Bedrer relativ konkurransekraft mot Tine Meierier –Ingen endring i betingelser for Tine

5 5 Korrigert resultatregnskap 2006 NOK millioner2006 korr.2006 tidl. rapportert Driftsinntekter817,2 Endring varebeholdning-16,6 Varekost624,3545,9 Personalkostnader121,4120,5 Andre driftskostnader142,2137,3 EBITDA-54,130,1 Av- og nedskrivninger87,031,9 EBIT-141,1-1,8 Andre finansinntekter42,2 Finanskostnader52,736,9 Resultat før skatt-151,63,6 Skatt Resultat enhet for salg 52,5 5,0 9,2 5,0 Periodens resultat-94,117,8 Endringer2006 Resultat før skatt3,6 Reversert melkeprisavsetning Nedskrivning Namsos Personalavvikling 80,0 54,5 1,7 Nedskrivning varelager13,8 Avvikling sponsoravtaler1,6 Diverse3,6 Justert resultat før skatt-151,6 Endringene har ingen likviditetseffekt

6 6 Resultatregnskap – organisk vekst 10% NOK millioner1.kv 20071.Kv 2006 Driftsinntekter232,6210,5 Endring varebeholdning9,411,7 Varekost146,3124,0 Personalkostnader32,827,2 Andre driftskostnader41,036,2 EBITDA3,111,4 Avskr. og nedskr.5,94,3 EBIT-2,87,1 Andre finansinntekter38,030,8 Finanskostnader9,74,1 Resultat før skatt25,633,8 Skatt Res. enhet for salg -2,8 0 1,0 -0,8 Periodens resultat28,432,0 Engangskostnader1.kv 2007 Rapportert EBIT-2,8 Personalavvikling1,7 Due diligence2,7 Diverse-2,4 Sum diverse engangskostnader 2,0 Justert EBIT-0,8 Tap opsjoner egne aksjer5,5 Gevinst ved salg av Nordic Lunch 36,2 Netto finans30,7

7 7 Vesentlige nedskrivninger i balansen for 2006 Nedskrevet anlegg i Namsos 54,5 MNOK Reversert melkeprisavsetningen 80,0 MNOK Nedskrivninger varelager etc. 13,8 MNOK Kontantstrøm fra driften fortsatt negativ Negativ kontantstrøm 1. kvartal 2007 (45,2) MNOK Forventes også negativ i 2. kvartal 2007 Økende finanskostnader grunnet sene betalinger Egenkapital før emisjon EK pr 01.01.2007 135,7 MNOK Resultat 1. kvartal 2007 28,4 MNOK EK ny ~310 MNOK EK-grad ~40% Tall I MNOK 31.03.07 Korrigert 31.12.06 Immaterielle eiendeler64,361,5 Varige driftsmidler228,6230,8 Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 71,0 364,0 60,8 353,1 Varer Fordringer 119,1 150,3 124,0 133,7 Betalingsmidler Eiendeler for salg Sum omløpsmidler 13,1 0 282,5 22,2 126,9 406,8 Sum eiendeler646,5759,9 Egenkapital164,6135,7 Langsiktig gjeld96,3100,6 Kortsiktig gjeld Forpliktelser for salg 385,6 0 452,8 70,8 Sum gjeld481,9624,2 Sum egenkapital og gjeld646,5759,9 Balanse

8 8 Driftsmessige utfordringer - Veksten har ikke vært lønnsom

9 9 Utgangspunkt: Veksten har ikke vært lønnsom Fokus har vært på vekst, ikke på lønnsomhet Kostnadsreduksjoner iverksatt i kvartalet: Underliggende drift etter dette gir fortsatt et negativt driftsresultat på 10-15 millioner kroner uten melkeavsetninger Identifiserte besparelser IT0,8 Lønn4,6 Kvalitet0,9 Rammebetingelser3,0 Husleie0,7 Sponsing1,3 Totale årlige innsparinger11,3 * Justert for engangskostnader

10 10 Årsak I: Lite effektiv anleggsstruktur Alvdal: –Norges største meieri –Høy effektivitet Namsos: –Har mye ledig kapasitet –Ulønnsomt Ryfylke: –Leieproduksjon –Utløper desember 2007, kan forlenges Enebakk: –Fortsatt pakking av nisjeprodukter Estland: –Leieproduksjon –Økt satsning kan tilføre nye spennende produkter

11 11 Årsak II: Endret produktsammensetning Andel EMV økt til 27% (23%) –Riktig strategi å ta EMV produksjon for å øke volum og kapasitetsutnyttelse i anlegg –EMV produksjonen er lønnsom, men har lavere margin –Flere alternative tilbydere av produkter, butikkenes egne merkevarer ville uansett kommet i hyllene Svak utvikling i brutto margin –EMV –Endret produktmiks –Sterk vekst i juice, med lavere marginer Volumendring, ost og juice% Gul ost, Synnøve-12% Brun ost, Synnøve46% Total, Synnøve ost-7% Gul ost, EMV151% Juice191% Total volum, ost og juice23% Total omsetning, ost og juice10%

12 12 Årsak III: Svake lanseringer Mangelfullt beslutningsgrunnlag i forkant av prosjekt- og investeringsbeslutninger Lite satsning på markedsaktiviteter Dårlig mottagelse i markedet for salatoster, smør og margarin

13 13 Årsak IV: Lite fokus på arbeidskapital Sterk vekst i arbeidskapital –Økt binding i kundefordringer –Økt binding i varelager –Svak lagerstyring Utstrakt bruk av leverandører som finansieringskilde –90 millioner kroner i forfalt leverandørgjeld Svak kontantstrøm fra drift –Negativ kontantstrøm tre av de siste seks årene

14 14 Strategi og tiltak - Omstrukturering av anlegg og kostnadsreduksjoner Revitalisering av Synnøve og nye produktlanseringer Satsning i Estland

15 15 Tiltak I: Omstrukturering og kostnadsreduksjon Anlegg: –Grundig gjennomgang av strukturen for å bedre kapasitetsutnyttelse –Tre alternativ foreligger; nedlegging av Namsos er anbefalt –Estimert årlige besparelser på minst 20 millioner kroner Innkjøp: –Engasjert en person for å gjennomgå alle innkjøpsbetingelser Ytterligere kostnadstiltak: –Outsourcet regnskapsfunksjonene –Beholder controller-/analysefunksjonen Kostnadskutt kommer på toppen av årlige besparelser på 11 millioner kroner som ble iverksatt i første kvartal

16 16 Tiltak II: Pris og produktmiks Målsetting om økt bruttomargin –Investering i merkevaren Synnøve –Økt trykk på nylanseringer –Økt produktdifferensiering – mellom Synnøve og EMV –Endring av produktmiks –Sanering av ulønnsomme produkter Trender i markedet –Nordmenn ønsker osteprodukter med mer smak – ny smak –Helsetrend hvor forbruker ønsker mindre fett, sukker og salt i maten –Brukervennlige produkter - bekvemmelighet

17 17 Tiltak III: Økt satsning i Estland Satsning gir økt defensiv trygghet…. –WTO-prosessen medfører nedbygging av grensevernet –Importkvotene fra EU vil øke …og økt offensiv kraft: –Produksjon i Estland kan gi halvert råvarekost og direkte produksjonslønn –Kan gi vesentlig billigere produksjon av gulostprodukter som kan gi oss en posisjon for innsalg av Synnøve produkter på det Europeiske markedet (EU) Forutsetning: Skal stå på egne ben –Ikke avhengig av endret landbrukspolitikk og andre rammebetingelser

18 18 Markedsutvikling Synnøve ost Tropicana juice Hvitt kjøtt – Cardinal Foods

19 19 Totalmarkedet - positiv markedsutvikling for Synnøve Finden Selskapets leveranse totalt inkl EMV viser at vi har en positiv vekst. Kilde: AC Nielsen

20 20 God vekst i høymarginprodukter God vekst innen høymarginprodukter Synnøve er markedsleder i skivet ost markedet med en markedsandel på 36% Synnøve vokser raskere enn totalmarkedet for revet ost %-andel av totalvolum, kilde: AC Nielsen

21 21 Tropicana gjør det sterkt i markedet for fersk juice Kilde: AC Nielsen

22 22 Hvitt kjøtt – Den Stolte Hane God verdiutvikling i Cardinal Foods –Tosifret organisk vekst og god lønnsomhet –Eierandel pr 1. kvartal 07 er 17,4% Markedet for hvitt kjøtt vokser 13% årlig –Sterkest vekst innen ferske produkter i dagligvarehandelen –Konsolidering i markedet for hvitt kjøtt –Cardinal Foods (37%) med klar nummer 2 posisjon etter Prior (60%) –Markedet er i praksis et duopol Viktig for å oppnå kritisk masse i Synnøve Findens salgsapparat –Antatt resultateffekt ved bortfall av Cardinal Foods-salg er cirka 6 millioner kroner Eierandelen i Cardinal Foods er både operativt og strategisk viktig for selskapet

23 23 Refinansiering Fremmedkapital Egenkapital

24 24 Kapitalstrukturen må bedres Vil foreslå fortrinnsemisjon på 140 millioner kroner –Emisjonen er garantert fulltegnet av de største eierne til kurs 16 –Styrking av egenkapital etter nedskrivninger –Bedre dekning for arbeidskapitalen For stor binding i varelager Leveranddørgjeld på 90 millioner er forfalt Jobber med refinansiering av fremmedkapitalen –Rentebetingelser er allerede vesentlig bedret

25 25 Oppsummering og utsikter

26 26 Godt grunnlag for videre vekst og lønnsomhet: Opprydding gjennomført og tiltak er iverksatt Nye rammebetingelser og restrukturert drift gir grunnlag for videre vekst og økt lønnsomhet –39 millioner resultatbedring på grunnlag av melkeprisavtalen (45 milloner kroner kontantstrømseffekt) –10 millioner reduserte prosess- og konsulentkostnader –Minst 20 millioner kroner kostnadskutt mulig på anleggssiden –Forbedringer i produktsortiment –Forbedringer i styring av arbeidskapital –Forbedringer i kapitalstruktur Ivareta og videreutvikle Synnøve sin unike posisjon i markedet Estland kan representere nye muligheter


Laste ned ppt "1 Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Synnøve Finden ASA Presentasjon første kvartal 2007 Strukturert og klar for lønnsom drift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google