Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014

2 Regnskap Q1 RESULTATREGNSKAP (i 1.000)Q1-14Q1-13 Kroner% % Renteinntekter og lignende inntekter53.9444,1346.0934,31 Rentekostnader og lignende kostnader28.8402,2124.5432,30 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter25.1041,9221.5502,02 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variable avkastning 2590,021220,01 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester11.3770,879.3370,87 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester1.0470,089520,09 Netto gevinst / tap av valuta og verdipapirer7060,052190,02 Andre driftsinntekter4020,035000,05 Lønn og generelle administrasjonskostnader15.4151,1814.2151,33 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. Eiend.7140,058770,08 Andre driftskostnader4.8010,373.8430,36 Resultat før tap15.8711,2111.8411,11 Tap på utlån, garantier mv.2.8850,222.7420,26 Nedskrivninger/reversering av nedskr. og gev./tap00 Resultat av ordinær drift før skatt12.9860,999.0990,85 Skatt på ordinært resultat3.6680,282.8130,26 Resultat av ordinær drift etter skatt9.3180,716.2860,59

3 Balanse Q1-14 EIENDELER (i 1.000)Q1-14Q1-13 Kontanter og fordringer på sentralbank118.18569.361 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner201.128207.165 Utlån til og fordringer på kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger4.491.0033.776.139 - Individuelle nedskrivninger(35.684)(23.487) - Gruppevise nedskrivninger(21.000)(25.000) Sum netto utlån og fordringer på kunder4.434.3193.727.652 Overtatte eiendeler52.09743.840 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer299.106166.369 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning168.796139.840 Eierinteresser i tilknyttede selskaper8.55919.744 Immaterielle eiendeler1.3612.601 Varige driftsmidler49.78952.250 Andre eiendeler15.9915.375 Forskuddsbetaling og opptjente inntekter38.66031.560 SUM EIENDELER5.387.9924.465.757

4 Balanse Q1-14 GJELD OG EGENKAPITAL (i 1.000)Q1-14Q1-13 Gjeld til kredittinstitusjoner00 Innskudd fra og gjeld til kunder3.639.7592.854.382 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer1.129.2901.084.420 Annen gjeld61.92620.639 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter28.94824.996 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser8761.592 SUM GJELD4.860.8003.986.029 Sparebankens fond517.874473.442 Udekket tap / udisponert overskudd9.3186.286 SUM EGENKAPITAL527.192479.728 SUM GJELD OG EGENKAPITAL5.387.9924.465.757

5 Nøkkeltall Q1-14Q1-13 Vekst utlån (eks Boligkreditt)18,9 %5,1 % Vekst utlån (inkl Boligkreditt)20,0 %10,0 % Volum overført Boligkreditt1.138913 Andel av utlån overført til Boligkreditt20,0 %19,5 % Fordeling utlån person / næring71,6 / 28,470,0 / 30,0 Vekst innskudd27,5 %5,5 % Innskuddsdekning81,0 %75,6 % Rentenetto i %1,92 %2,02 % Kundemargin i %2,45 %2,55 % Egenkapitalprosent9,78 %10,74 % Egenkapitalavkastning før skatt9,97 %7,71 % Egenkapitalavkastning etter skatt7,15 %5,32 % Kostnader i prosent av inntekter (Cost Income)57,99 %61,96 % Tap i prosent av brutto utlån0,06 %0,07 % LCR45,6 %40,0 % LBI77,4 %53,6 % Kapitaldekning morbank14,79 % 16,48 % Kapitaldekning konsolidert12,71 %13,81 %

6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

7 Rentenetto

8 Utvikling rentemargin

9 Provisjonsinntekter

10 Kostnadsutvikling

11 Avsetninger til tap

12 Resultatutvikling

13 Vekst utlån

14 Vekst innskudd

15 Innskuddsdekning

16 Nøkkeltall likviditet

17 Soliditet

18 Kapitaldekning

19 Forfallsstruktur obligasjonslån

20 Avdelingsvis vekst hittil i år


Laste ned ppt "Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google