Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014

2 Regnskap Q1 RESULTATREGNSKAP (i 1.000)Q1-14Q1-13 Kroner% % Renteinntekter og lignende inntekter , ,31 Rentekostnader og lignende kostnader , ,30 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , ,02 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variable avkastning 2590,021220,01 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,87 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester1.0470,089520,09 Netto gevinst / tap av valuta og verdipapirer7060,052190,02 Andre driftsinntekter4020,035000,05 Lønn og generelle administrasjonskostnader , ,33 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og im. Eiend.7140,058770,08 Andre driftskostnader4.8010, ,36 Resultat før tap , ,11 Tap på utlån, garantier mv , ,26 Nedskrivninger/reversering av nedskr. og gev./tap00 Resultat av ordinær drift før skatt , ,85 Skatt på ordinært resultat3.6680, ,26 Resultat av ordinær drift etter skatt9.3180, ,59

3 Balanse Q1-14 EIENDELER (i 1.000)Q1-14Q1-13 Kontanter og fordringer på sentralbank Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Individuelle nedskrivninger(35.684)(23.487) - Gruppevise nedskrivninger(21.000)(25.000) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetaling og opptjente inntekter SUM EIENDELER

4 Balanse Q1-14 GJELD OG EGENKAPITAL (i 1.000)Q1-14Q1-13 Gjeld til kredittinstitusjoner00 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD Sparebankens fond Udekket tap / udisponert overskudd SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 Nøkkeltall Q1-14Q1-13 Vekst utlån (eks Boligkreditt)18,9 %5,1 % Vekst utlån (inkl Boligkreditt)20,0 %10,0 % Volum overført Boligkreditt Andel av utlån overført til Boligkreditt20,0 %19,5 % Fordeling utlån person / næring71,6 / 28,470,0 / 30,0 Vekst innskudd27,5 %5,5 % Innskuddsdekning81,0 %75,6 % Rentenetto i %1,92 %2,02 % Kundemargin i %2,45 %2,55 % Egenkapitalprosent9,78 %10,74 % Egenkapitalavkastning før skatt9,97 %7,71 % Egenkapitalavkastning etter skatt7,15 %5,32 % Kostnader i prosent av inntekter (Cost Income)57,99 %61,96 % Tap i prosent av brutto utlån0,06 %0,07 % LCR45,6 %40,0 % LBI77,4 %53,6 % Kapitaldekning morbank14,79 % 16,48 % Kapitaldekning konsolidert12,71 %13,81 %

6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

7 Rentenetto

8 Utvikling rentemargin

9 Provisjonsinntekter

10 Kostnadsutvikling

11 Avsetninger til tap

12 Resultatutvikling

13 Vekst utlån

14 Vekst innskudd

15 Innskuddsdekning

16 Nøkkeltall likviditet

17 Soliditet

18 Kapitaldekning

19 Forfallsstruktur obligasjonslån

20 Avdelingsvis vekst hittil i år


Laste ned ppt "Presentasjon regnskap Q1-14 Styremøte Vinstra 25. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google