Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikker bruk av motorsag. Mål for kurset Sikker bruk av motorsag Hoggeteknikk Vedlikehold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikker bruk av motorsag. Mål for kurset Sikker bruk av motorsag Hoggeteknikk Vedlikehold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikker bruk av motorsag

2 Mål for kurset Sikker bruk av motorsag Hoggeteknikk Vedlikehold

3 Fare for liv og helse?

4 Hvorfor økt fokus på arbeidsutstyr og opplæring? Statistikken viser stor skadefrekvens ved bruk av spesielle typer arbeidsutstyr Kutt og klemskader er eksempler på dette Statistikken viser videre at skadene først og fremst skyldes bruken og ikke feil på selve utstyret. Det er registrert 43 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2014. Tallene for hele 2013 var 48

5 Lovgrunnlag Loven Forskriftene Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljø- og sikkerhetslovgivningens krav. Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidslivet på land.

6 Lover og forskrifter - oversikt opplæring Bestillingsnr.Noen eksempler Arbeidsmiljøloven § 1,§ 2-2, § 2-3,§3-1 § 3-2, § 3-5, § 3-6,§4-1,§ 4-2, § 4-4, §5-5, §6-5VO, § 11(3) 18 år Internkontrollforskriften § 5 krav til dokumentasjon av virksomheten, § 6 Maskiner nr. 544Nr.522Vedlegg 1 1.7.4 Bruksanvisning Utførelse av arbeid nr. 1357Nr.703§ 10, § 12 kontroll/vedlikehold Organisering, ledelse og medvirkning nr. 1355 Nr.701 §7-1 risikovurdering § 8 opplæring, §9, §10, § 11 arbeidsinstruks,. Arbeidsplassforskriften nr. 1356Nr.702§ 6 skilting av plasser og områder(faresoner) Tiltaks- og grenseverdier nr. 1358Nr.704Støy, vibrasjoner, stråling Produsentforskriften nr. 1359Nr.705Tilleggskrav til maskinforskrift bruksanvisning Administrative ordningernr.1360Nr.706Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet. Kontroll av arbeidsutstyr

7 Internkontrollforskriften § 5 Internkontroll innebærer at virksomheten skal:Dokumentasjon 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten - 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer - 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes - 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetmå dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig

8 FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 10-1 Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

9 FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

10 Maskinforskriften Bruksanvisning Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Bruksanvisningen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som maskinen settes i omsetning eller tas i bruk. Bruksanvisningen som følger maskinen skal være en «Original bruksanvisning». Når den «Originale bruksanvisningen» må oversettes til norsk, jf. første ledd, skal også den originale bruksanvisningen følge vedlagt. Vedlikeholdsinstrukser som er beregnet for bruk av spesialisert personell, som utfører arbeid for produsenten eller dennes representant, skal være utarbeidet på et av de EØS-språkene som dette personellet forstår. Bruksanvisningen skal utarbeides i henhold til følgende prinsipper:

11 Truffet av motorsagen på grunn av kast Brann i ting rundt på grunn av at gnister Kutt/skader på grunn av dårlig balanse under bruk Hørselskader under lengre tids bruk uten hørselvern Brannskade på grunn av gnistsprut Kjede hopper av på grunn av for slakk stramming Tre går detter feil vei, eller slår tilbake Uønskede hendelser/ulykker

12 Verneutstyr

13

14

15

16 Det skal finnes egnet førstehjelpsutstyr på arbeidsstedet Hver arbeidstaker som bruker motorsag skal bære med seg en enkeltmannspakke Dersom arbeidet foregår langt vekk fra telefon, eller man arbeider alene, bør mobiltelefon være tilgjengelig Personlig verneutstyr

17 Før bruk: Arbeidstakere under 18 år må ikke settes til selvstendig arbeid med motorkjedesag. Ungdom mellom 15 og 18 år kan bruke sagen dersom de er under tilsyn av voksen, kyndig person og har fått opplæring i bruk og faremomenter. Motorkjedesager med forbrenningsmotor bør fortrinnsvis brukes utendørs! Ved bruk av motorkjedesag med forbrenningsmotor innomhus må tilstrekkelig gassavsug finnes eller det må sørges for gjennomlufting! Påfylling av brensel eller justering av brenselssystem må ikke skje i nærheten av åpen ild. Motoren skal være stoppet! Etter påfylling av brensel skal sagen flyttes minimum 3 meter før den startes. Ved start, hold sagen fast mot bakken! Kontroller at kjedet løper fritt, og at det er korrekt strammet. Dersom kjedet roterer når motoren går på tomgang, skal sagen ikke benyttes! Sikkerhetsregler

18 Følg instruksjonsbokens retningslinjer for vedlikehold! Anbefalt daglig ettersyn: Kontroller at gassregulatorens deler fungerer sikkert Rengjør kjedebrems og funksjonskontroller Kontroller kjedefanger Snu sverdet for jevnere slitasje, kontroller at smørehullet i sverdet ikke er tett Kontroller at sverd og kjede får nok olje Fil kjede og kontroller stramming og tilstand Kontroller kjededrivhjulet Rengjør kjededrivhjulet Rengjør startmotorens luftinntak Kontroller skruer og muttere Vedlikehold

19 Husk støyproblemet under bruk, spesielt overfor dine kolleger Sørg for skikkelig opprydding når arbeidet er ferdig Sør for at du sjekker arbeidsstedet for brannfare etter bruk Miljøhensyn

20 Hoggeteknikk

21

22

23

24 Vedlikehold

25

26

27

28


Laste ned ppt "Sikker bruk av motorsag. Mål for kurset Sikker bruk av motorsag Hoggeteknikk Vedlikehold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google