Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnssikkerhet i ny plan- og bygningslov Geir Henning Hollup Fylkesmannen i Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnssikkerhet i ny plan- og bygningslov Geir Henning Hollup Fylkesmannen i Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnssikkerhet i ny plan- og bygningslov Geir Henning Hollup Fylkesmannen i Østfold

2 Fokus i orienteringen Samfunnssikkerhet og beredskap skal integreres i arealplanleggingen Samfunnssikkerhet er obligatorisk utredningsområde Risiko og sårbarhet som tema i planleggingen for å unngå å sette liv, helse og materielle verdier i fare Globale klimaendringer kan føre til hyppigere ekstreme værhendelser

3 Formål § 3 –, bokstav h: –Fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. –f: Bidra til å forebygge kriminalitet

4 § 68 – ny § 28 – 1 Byggegrunn, miljøforhold mv. Utgangspunktet er: Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold Kommunen kan om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlig krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal

5 Samfunnssikkerhet i plan Samfunnssikkerhet inn som overordnet hensyn, § 3-1 Plikt til risiko- og sårbarhetsanalyser § 4-3 Samfunnssikkerhet inn i bestemmelsen om KU § 4-2

6 Samfunnssikkerhet i plan Samfunnssikkerhet i kommuneplanen en formalisering av kommunenes ansvar for samfunnssikkerhet Hensynssoner

7 § 4-3 Samfunnssikkerhet og risikoanalyse Ved utarbeidelse av arealplan for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse Obligatorisk tema i planprogram og KU Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf § 11-8 og § 12-6. Manglende ROS-analyse vil kunne utløse innsigelse

8 Risiko- og sårbarhetsanalyse på oversiktsnivå i arealplansammenheng Kartlegging av mulige hendelser: –Hendelser/potensiell fare knyttes til et areal –Hensikten er å vurdere om farene har betydning for eksisterende og framtidig arealbruk

9 Spørsmål i kartleggingen Er det naturfarer og virksomhetsfarer som må vurderes og tas hensyn til i framtidig arealbruk? Er det allerede regulerte områder som er utsatt for virksomhetsfarer og/eller naturfarer? Er det områder som bør vurderes på nytt på grunn av klimaendringer? Er det områder og tjenester i kommunen som er sårbare ved uønskede hendelser? Er kommunen i stand til å møte påkjenninger for liv, helse, og samfunnsviktige funksjoner ved en uønsket hendelse? Er det farer i nabokommuner som kan true kommunen? Er det farer i egen kommune som kan true nabokommuner? Annet?

10 Eksempler på farekategorier Naturfarer –Flom, erosjon og isgang –Havnivåstigning/vanninntrenging –Skred –Skog- og gressbrann –Sterk vind –Ekstrem nedbør –Radon

11 Eksempler på farekategorier Menneske- og virksomhetsbaserte farer –Uhell/ulykker med farlige stoffer –Oppbevaring og bruk av eksplosiv vare –Større branner –Ulykker med transportmidler –Ødeleggelse av kritisk infrastruktur –Sårbare objekter –Terror og sabotasje –Forurensing i grunnen

12 Innarbeide risiko- og sårbarhet i arealplanleggingen Når farer er avdekket må kommunen vurdere hvilke arealer som er egnet for utbygging og hvilke forebyggende og/eller skadereduserende tiltak som må gjennomføres dersom utbygging i områder der det er avdekket fare, ikke kan unngås. I planbestemmelsene kan det settes vilkår for eventuell utbygging

13 Planprosess og omfang på kommuneplannivå Skape samstemmighet om risikobildet på oversiktsnivå Grunnlag for arealplanprosesser på alle nivå, og gi føringer om hvilke områder og risiko som skal utredes nærmere Ved rullering av kommuneplanens arealdel ajourføres analysen

14 Planprosess og omfang på detaljplannivå Gjennomføre detaljert ros-analyse der fare er identifisert, beskrevet og vurdert i forhold til fastsatte sikkerhetskrav Analysen skal dekke det areal som planen omfatter Analysen skal være en kartlegging av mulige farer og reell risiko og sårbarhet. Den skal gi administrasjonen og politikerne i kommunen et konkret faglig grunnlag for å vurdere den detaljerte arealplanleggingen i kommunen Danne grunnlag for arealplanprosesser fram mot byggesak, og gjennom bestemmelser gi føringer som må oppfylles for at utbygging eventuelt skal skje Analysen skal gi grunnlag for å fastsette utrednings- og dokumentasjonskrav

15 Oppsummert ROS oversiktsnivå – oversiktsanalyse: Hvilke farer har vi? Betydning for arealbruk? Kommuneplanens arealdel: Hensynssoner? Krav til sikkerhet? Krav til vurdering? (i reguleringsplanen) Bestemmelser Reguleringsplan: Vurdering av reell fare? Krav til sikkerhet? Krav til vurdering? (detaljanalyser) Bestemmelser Utbygging/byggesak: Dokumentere tilstrekkelig sikkerhet før byggestart Utforming av areal og bygg (skadereduserende tiltak som flomvern, skredsikring, drenering etc) Utrustning (deteksjon, aggregat m.m.)


Laste ned ppt "Samfunnssikkerhet i ny plan- og bygningslov Geir Henning Hollup Fylkesmannen i Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google