Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema TV’s rolle i turnusarbeid/ NSF politikk Litt om fleksibel arbeidstid Litt om turnusavtaler Helg- og høytidsturnus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema TV’s rolle i turnusarbeid/ NSF politikk Litt om fleksibel arbeidstid Litt om turnusavtaler Helg- og høytidsturnus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Tema TV’s rolle i turnusarbeid/ NSF politikk Litt om fleksibel arbeidstid Litt om turnusavtaler Helg- og høytidsturnus

3 Tillitsvalgtes rolle Forankre avgjørelser hos medlemmene –Medlemsmøte med referat –Drøftingsmøte med arbeidsgiver m/ referat Fremforhandle en turnusavtale Ha opplæring og medvirkning i turnusprogrammer (AML § 4.2.1) Samarbeide med verneombud

4 NSFs arbeidstidspolitikk Fire grunnverdier –Helse –Velferd –Likestilling –Faglig forsvarlighet

5 Gode turnusordninger Ivaretar: Helse og velferd Sikkerhet Faglig forsvarlighet Hindrer sykefravær Bidrar til inkluderende arbeidsliv Sikrer rekruttering Turnusarbeid innebærer helserisiko –Viktig med «verneutstyr» –Den gode turnus

6 AML § 10-2 1) Arbeidstidsordningene skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

7 AML § 10 -3 Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager, og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.

8 Hvem bestemmer hvilke turnus som skal gjennomføres? Tillitsvalgte som inngår skriftlig avtale med arbeidsgiver, på vegne av de ansatte Forutsetter dialog med medlemmene om deres ønsker ( både arbeidsgiver og TV) Hvorvidt det skal inngås avtale eller ikke, må avgjøres på bakgrunn av medlemmenes ønske / behov, jf. hensikten med bestemmelsen

9 Turnusavtale Likeverdige parter Avtale forutsetter enighet Krav om skriftlighet – hva er avtalt ? Avtale på den enkelte avdeling/post, ikke overordnet avtale om gj.snittsberegning Turnusplanen er en del av avtalen om gjennomsnittsberegning Konsekvenser av uenighet 9NSF 24.04.2014

10 Tekst i turnusavtalen Avtale om turnus foreligger når det er oppnådd enighet både om innholdet i turnusavtalen og i turnusplanen, og begge parter har undertegnet disse. Turnusavtalen og turnusplanen er uløselig knyttet sammen, og det kan ikke fastsettes ny turnusplan/arbeidsplan ensidig. Jmf Tønsberg Tingrett 2015

11 Elementer i turnusavtalen Vaktenes lengde (arbeidstid pr. dag) Arbeidstid pr. uke Daglig /ukentlig fritid Pauser Helgearbeid- egen turnus? Nattarbeid Oppsigelsestid/ varslingstid 11NSF 24.04.2014

12 TV’ rolle ifm. turnus Må ha avtale med TV AML§ 10-5(2) Gjennomsnittsberegning AML § 10-8 Avtale om kortere daglig og ukentlig arbeidsfri Arbeidstid over 8 timer natt(AML§ 10.11) og over 10 timer ellers (AML§ 10-5(1) AML§10-12 (4) - fagforening AML § beredskapsvakt/ passiv vakt

13 Tariffavtalen/ AML (spes. BAT-turnus) Arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide AML§ 10-3 (grunnturnus) Skriftlig avtale med TV -AML§ 10-5 (2) Tilleggslønn/ ubekvemstillegg HTA Kap 2.3.1(utbetales som årsbeløp)

14 Bevegelig arbeidstid (BAT) Arbeidstakers behov for fleksibilitet - Arbeidsmiljøloven §10- 2 (3) «Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten» Egen turnusavtale

15 Tariffavtalen/ AML (spes. BAT-turnus) Arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide AML§ 10-3 (grunnturnus) Skriftlig avtale med TV -AML§ 10-5 (2)

16 Tilleggslønn/ ubekvemstillegg HTA Kap 3 3.7(KS) Overenskomsten Spekter:Forliksavtalen s.32 «Tilleggene beregnes på årsbasis og omregnes til månedelig beløp» Ingen etterskuddsberegning

17 Helg og høytidsturnus AML § 10-8 (4) Arbeidsfri som nevnt i 2. ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn – og helgedagsdøgn.

18 AML § 10 -8 (4) forts. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn – eller helgedag.

19 Anvendelse av bestemmelsen i forhold til eksisterende fridager i en turnus NSFs syn er at bestemmelsen bør praktiseres slik at den gir mest mulig fri på søn- og helgedager for den enkelte, da dette vil være best i tråd med arbeidsmiljøloven


Laste ned ppt "Tema TV’s rolle i turnusarbeid/ NSF politikk Litt om fleksibel arbeidstid Litt om turnusavtaler Helg- og høytidsturnus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google