Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjonen oLåneavtale oPantedokument oPantsettelseserklæring oSkadesløsbrev oPantobligasjon ohttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo sisjoner/formularer/formularer.htmlhttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjonen oLåneavtale oPantedokument oPantsettelseserklæring oSkadesløsbrev oPantobligasjon ohttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo sisjoner/formularer/formularer.htmlhttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjonen oLåneavtale oPantedokument oPantsettelseserklæring oSkadesløsbrev oPantobligasjon ohttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo sisjoner/formularer/formularer.htmlhttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo sisjoner/formularer/formularer.html 1

2 2 Fordelingen av kjøpesummen oOmkostninger oFordeling etter prioritet oDekningsprinsippet, tvfbl. §§ 11-20og 11-21

3 Opptrinnsrett - problemet oTomme prioriteter oOpplåningsrett oOpptrinnsrett 3

4 4 Opptrinn - hensyn oAndre kontraktspanthavere oPrioriteten er bestemt ved avtale oPrioriteten er bestemt ved kollisjonsreglene - ingen bestemt avtale oPanthavere som har fått lavere prioritet enn forutsatt oUtleggstakere oKonkursbo oPantsetter (inter partes!) oLegalpanthavere?

5 Rettspraksis oRt. 1994 s. 775 Yousuf oRt. 1999 s. 834 Vallerudtoppen I oRt. 2000 s. 1043 Vallerudtoppen II 5

6 Utlegg i opplåningsrett? 6

7 7 Gjorte obligasjoner - problemstillinger oPrioritet for tilleggskrav, pl § 1-5? oFullbyrding, tvangsfullbyrdelsesl. § 11-2? oKontraktsrettslig overgang fra gjort til reell obligasjon, Brækhus 2 s 290 fg? oStørre adgang til opplåning?

8 8 Fra Skoghøys kommentarutgave til panteloven (2. utg. s. 88): “I motsetning til det som gjelder for reelle pantobligasjoner, må det for gjorte obligasjoner og skadesløsbrev legges til grunn at renter utover den to års-ramme som er angitt i § 1-5 bokstav b, uten uttrykkelig avtale kan kreves dekket innefor obligasjonens pålydende i den utstrekning det måtte være ledig plass …. For reelle obligasjoner må det derimot legges til grunn at renter utover to års-rammen ikke kan dekkes innenfor obligasjonens pålydende uten at det i forholdet partene imellom finnes særlige holdepunkter for det.”

9 Luftfarstsl.§ 3-29 Opptrinnsrett Når ikke annet er avtalt eller følger av stiftelsesgrunnlaget eller av § 3-30, rykker etterstående rettsstiftelser opp, uten endring av den innbyrdes prioritet, i den utstrekning en foranstående heftelse faller bort ved innfrielse. Bortfall av rettsvernet etter § 3-34 ansees ikke som innfrielse. 9

10 Luftfartsl. § 3-30.Opplåning og ombytting av pantobligasjoner m.v. En helt eller delvis innfridd pantobligasjon kan etter avtale med hjemmelshaveren til det beheftede luftfartøy gjenopplånes (utnyttes påny), slik at den gir sikkerhet for det nye beløp med samme prioritet som det innfridde beløp. Dette gjelder dog ikke hvor innfrielsen er registrert eller det er gitt påtegning på obligasjonen om innfrielsen. Heller ikke kan en obligasjon opplånes eller gjenopplånes etter at det er registrert utlegg som panthaveren har fått varsel om eller på annen måte kjennskap til, med mindre panthaveren ikke godt kan avbryte kredittforholdet uten å risikere å lide tap. Hvor en pantobligasjon slettes og det senest samtidig registreres en ny pantobligasjon (ombytting), får den nye samme prioritet som den slettede, forutsatt at utstederen har avgitt erklæring om dette og den nye obligasjonen ikke lyder på et større beløp enn den slettede. Skadesløsbrev er likestillet med pantobligasjoner i denne paragraf. 10


Laste ned ppt "Dokumentasjonen oLåneavtale oPantedokument oPantsettelseserklæring oSkadesløsbrev oPantobligasjon ohttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo sisjoner/formularer/formularer.htmlhttp://folk.uio.no/erikro/WWW/dispo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google