Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Samling av det meste jeg har laget 11.5.2011 Gunnar Rutle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Samling av det meste jeg har laget 11.5.2011 Gunnar Rutle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Samling av det meste jeg har laget 11.5.2011 Gunnar Rutle www.rutle.net

2 Pensjonsreformen og angrep på / endringer av sjukelønn og uføretrygd er ikke et norsk påfunn. Det samme ser vi i store deler av Europa, som et ledd i en generell nedbygging av velferdsordningene.

3 Bruk den som passer av de to neste

4 Det jeg skal snakke om: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden?

5 Det jeg skal snakke om: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden? Og i den sammenhengen litt om det som har skjedd med alderspensjonen

6 De tre neste kan tas ut i en kortversjon.

7 Før: Tillit til folk‏ "På begynnelsen av 1970-tallet ble økningen i antallet personer som forlot arbeidslivet før de nådde pensjonsalderen forklart med at det skjedde en utstøting fra arbeidslivet...Dersom forholdene hadde blitt lagt til rette, antok man... at svært mange blant uførepensjonistene ville være istand til å arbeide, og at de aller fleste ønsket å være i arbeid ”. Attføringsmeldingen (St.meld.nr.39, 1991-92) s.40

8 Så endrer holdningene seg....‏ ”Mens utstøting som forklaring på økende forbruk av uførepensjon tar utgangspunkt i faktorer utenfor individet og således rammer ufrivillig, har man i den offentlige debatten i den senere tiden vært mer opptatt av individuelle forklaringsfaktorer......” (Attføringsmeldingen, s.41)

9 ....... til mistillit til folk "I denne sammenheng har det vært hevdet at fordi kompensasjonsnivået i uførepensjonen er såvidt høyt, vil mange med små medisinske plager velge trygd framfor arbeid. Enkelte har også vært opptatt av at det er lettere å være trygdet sosialt sett idag enn tidligere (mindre stigmatiserende)... Det har vært påstått at høyt forbruk av uførepensjon har en smitteeffekt.. (Attføringsmeldingen, s.41)‏

10 Fra tillit til folk – til mistillit Med attføringsmeldinga (1991/92) endrer holdningene til de trygdede seg. Arbeidslinja etableres som styrende ideologi bak arbeidsmarkeds- og trygdepolitikken Den bygger på mistillit til mennesket. En tar utgangspunkt i at ”folk er late og må straffes økonomisk for at de skal velge å jobbe” Det skapes et inntrykk av at folk kan utsette alderspensjonering og unngå sjukmelding og uføretrygd dersom de ”står på litt mer”, at alle som går av med uføretrygd eller tidligpensjon gjør det helt frivillig

11 Arbeidslinja – ikke et tilbud om jobb, men et spark bak For at folk skal ”velge” å jobbe blir det vanskelig- ere å få trygd og sjukelønn. Og stønaden blir ofte så lav at en ikke har råd til å ta imot den. Men å miste (eller gi opp) trygden er ikke det samme som å få et tilbud om å komme tilbake i arbeid. Det du har fått er et krav (spark bak) om å komme tilbake til arbeidsmarkedet Om ”arbeidsmarkedet” har arbeid til deg, eller arbeid du kan klare, det er en helt annen sak. Men færre trygdede gir flere som søker arbeid og dermed mindre press på lønningene.

12 Økt kontroll: Sammenkobling trygder og arbeidsmarkedstiltak: Det etableres kontrollsystemer som sikrer at folk ikke ”misbruker” trygdeordningene. Arbeidslinja ligger bak etableringen av NAV: trygdesystemet gjøres til en del av arbeidsmarkedspolitikken. Samtidig samles arbeidsmarkeds- og trygdeforvaltning i samme departement Pensjonsreformen, de planlagte endringene av uførepensjonen, og de stadige angrepene på sjukelønna er gjennomsyret av arbeidslinjas tenkemåte

13 De tre neste kan tas ut i en kortversjon

14 Gjengitt med tillatelse fra Vidar Eriksen, Fagbladet

15 Forsker eller politiker? ”Lavere stønadsnivå kan gi færre uførepensjonerte. Størrelsen på uførepensjonen betyr mye for hvor mange som blir uførepensjonister, viser ny analyse. Dersom man reduserer uførestønaden med 5 prosent, kan antall nye uføre menn i aldersgruppen 52-60 år reduseres med minst 5 prosent hvert år.” (SSB, 3.6.2009, Christian Brinch) Hva hvis man reduserer stønaden med 50 %? Mange vil da la være å uføretrygde seg. De har ikke råd. Eller med 100 %? Da blir det 100 % færre. Men er det slik vi vil ha det? Fra konklusjonen i rapporten (min oversettelse GR): ”I klartekst: resultatene mine gir en sterk indikasjon på at uførepensjonssystemet i Norge fører til sløsing med ressurser i stor skala gjennom å subsidiere frivillig tidlig tilbaketrekking fra arbeidsstyrken” Konklusjon om sløsing er etter min mening ikke forskning, her er det (den nyliberale?) politikeren Christian Brink som stikker hoven fram For: Er det ”sløsing” å gi uføre en god pensjon?

16 Sløsing, eller et verdig liv? For å sikre seg at ingen ”misbruker” ordningene vil han ramme det store flertallet som trenger et godt trygdesystem For mange blir alternativet enten å presse seg til å jobbe når helsa egentlig har sagt stopp, eller få et liv i fattigdom Arbeidslinja hindrer altså innføring av ordninger som sikrer et verdig liv for de som ikke kan jobbe.

17 Hvem er ”samfunnet” ? ”Det må bli slutt på mulighetene for tidlig pensjon. Hvis ikke, får morgendagens Norge store problemer. Mens Ola og Kari tidligere i prinsippet jobbet til de døde, har vi de senere årene fått en stadig lengre periode som pensjonister. Det skjer samtidig som vi blir sprekere i høyere alder. I praksis betyr det at flere får mulighet til å nyte pensjonist- tilværelsen over lang tid (…) For samfunnet er utviklingen mildest talt ikke gunstig. Snarere tvert imot.” (GRs utheving) Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen i Aftenposten 4.5.2009

18 Men arbeidslinja er ikke for alle! ”Det er en merkelig idé at de rike arbeider bedre hvis de hele tiden blir rikere, mens de fattige bare arbeider bedre hvis de blir fattigere” John Kenneth Galbraith (1908-2006) Kanadisk-amerikansk økonom

19 Den neste kan tas ut i en kortversjon

20 Et annet menneskesyn…. “Arbeidsmarkedspolitikken må ha som prinsipielt utgangspunkt at alle vil – eller ved tilfredsstillende tilrettelegging og oppfølging vil kunne – ønske å delta i arbeidslivet, og at den enkelte ikke i utgangspunktet vil foretrekke en tilværelse som mer eller mindre passiv stønadsmottaker” FFOs høringsuttalelse til Rattsø-utvalget om Ny Arbeids- og Velferdsetat

21 Bruk den som passer av de to neste

22 Neste hovedpunkt: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden?

23 Neste hovedpunkt: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden? Og i den sammenhengen litt om det som har skjedd med alderspensjonen

24 Påstander i media: Antall sjukmeldte har økt dramatisk, og er en bombe under velferdsstaten Det høye antallet uføre, og ikke minst økningen i antall uføre er overraskende. Landet er tydeligvis inne i en krise.

25 Den neste kan erstatte de 7 påfølgende om sjukelønn

26 Andel sjukmeldte ikke økt: Siden 1990 har andel sjukmeldte ikke økt, men svingt opp og ned fra 4 – 7 % for menn og et par prosent høyere for kvinner. I 1978 økte sjukepengene fra 80 til 100 %. Ingen økning i sjukefraværet etter det. Egenmeldt fravær har vært stabilt på 0,6 – 0,8 % hele tiden, til tross for at IA-avtalen de siste 10 årene har gitt 1 mill. arbeids- takere har økt retten til egenmeldinger (fra 12 til 24 dager).

27 ”En bombe under velferdsstaten” Høyres helse- og sosialpolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen, mente 18. desember 2009 at situasjonen var så dramatisk at den kunne rasere velferdsstaten: «Torbjørn Røe Isaksen har tidligere kalt økningen i sykefraværet ”en bombe under velferdsstaten”. Nå har bomben gått av, sier Røe Isaksen til E24.» Så la oss se på sjukefraværet de siste tiårene

28 SYKEFRAVÆR (%), KVINNER OG MENN, 1972– 2009 Sykefravær i prosent av avtalte arbeidstimer. Fram til 2000: NHOs statistikk for arbeidere i utvalgte bedrifter, fra 2001: Statistisk sentralbyrås tall. Delvis hentet fra Manifest-rapport 1-2010 2009-nivå kvinner 2009-nivå menn Mange ”Røe Isaksen-bomber” har gått av de siste årene. Landet ligger nok i ruiner?

29 Små endringer etter at vi fikk full lønn under sjukdom SYKEFRAVÆR 1972–2008 Sykefravær i prosent av avtalte arbeidstimer. Kilde: Sykefravær fra SSB og NHO. Delvis hentet fra Manifest-rapport 1-2010 1978: Full lønn under sjukdom Hva skyldes endringene i sjukelønn fra år til år?

30 SYKEFRAVÆR OG ARBEIDSLØSHET, 1972–2008 Sykefravær i prosent av avtalte arbeidstimer. Arbeidsløshet i prosent av arbeidsstyrken (begge kjønn, 16–74 år). Kilde: Sykefravær fra SSB og NHO5, arbeidsløshet fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Delvis hentet fra Manifest-rapport 1-2010 Så igjen: Hva forklarer endringene i sjukelønn fra år til år?

31 Vi ser en klar omvendt sammenheng mellom arbeidsløshet og sjukefravær. En vet ikke sikkert hvorfor, mulige forklaringer: De med sykdom og andre yrkeshemminger mister først jobben, dermed forsvinner mange av de som bidrar mest til fraværsstatistikken Arbeidsløshet kan ”disiplinere” ansatte til mindre fravær, gjennom økt frykt for å miste jobben. Kan gjelde både ”skulkere” og reellt sjuke

32 Den stiplede linjen viser hva modellen har forutsagt, på grunnlag av endringer i arbeidslivet. Den andre linjen viser hvordan legemeldt sykefravær faktisk har utviklet seg. (Den bratte nedgangen i 2004 forklares for øvrig med nye regler for sykemelding, som det er tatt hensyn til i figuren.) Kilde: Økonomiske analyser nr 6, 2009, Statistisk sentralbyrå. SYKEFRAVÆRSMODELLEN (STATISTISK SENTRALBYRÅ) Hentet fra Manifest-rapport 1-2010

33 Gjengitt med tillatelse fra Vidar Eriksen, Fagbladet

34 Civita-notat 12-2009 (20.8.2009): ”UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?” ”Det har vært noe nær en eksplosjon i antallet uføre, fra ca. 160.000 i 1980 til 322.000 i 2006.” ” Det store antallet uføretrygdede, og enda mer den kraftige økningen, er på mange måter overraskende.”

35 Den neste kan erstatte de 4 påfølgende om uføreprognoser, gå rett fra neste til sandemannutvalgets prognose

36 Ulike regjeringer har laget prognoser over forventet økning i antall uføre. Alle disse prognosene forventet flere uføre enn det ble. Her er en fra år 2000:

37 AP-politikeren Aslam Ahsan i VG 7.12.09: Norge har ”for gode systemer, som gjør det for attraktivt ikke å jobbe og som har bidratt til at nordmenn er blitt late”

38 Antall uføre 1980 til 2010 Civita: eksplosiv økning. Overraskende? 1990: 235.000 2000: 279.573 2009: 346.239 2005: 319.691 2007: 333.544 Graf: G. Rutle

39 Antall uføre 1996 til 2010 Prognose st.m. 12 (1988-89). Overraskelse? 2000: 279.573 2007: 333.544 Stm 12-88/89: 333.500 Stm 12-88/89: 287.500 Graf: G. Rutle

40 Antall uføre 1996 til 2010 Brundtlands langtidsprogram 1989. Overraskelse? 2000: 279.573 Stm 12-88/89: 287.500 Brundtl. 89: 302.000 Graf: G. Rutle

41 Antall uføre 1996 til 2010 Prognose Sandemannutvalget 2000: Overraskende lavt antall uføre nå! 2009: 346.239 2005: 319.691 Sandem..: 342.300 Sandem..(2010-progn.: 377.000 Graf: G. Rutle

42 Andel av befolkningen på uføretrygd har ikke økt: 2001: 10,0 % 2010: 9,5 % Nesten 65% er 55 eller eldre

43 Mange påstander om at landets økonomi vakler under de enorme kostnadene til sjuke og uføre. Før vi ser nærmere på det skal vi ta en liten omvei

44 For: Å se på sjukefravær og antall uføre for avgjøre situasjonen i økonomien er å snu virkeligheten på hodet Det som avgjør hvor godt vi klarer oss er ikke antall sjuke/uføre, men hvor stor del av befolkningen som faktisk jobber Der er Norge på topp i verden. Vi har verdens høyeste sysselsettingsgrad både for KVINNER (sammen med Sverige) For ELDRE og TOTALT SE PÅ DE FØLGENDE GRAFENE:

45 Den neste 5 kan tas ut – da må siste setning i forrige tas vekk Evt kan nr 2 og 4 tas ut

46 ELDRES SYSSELSETTING (55–64 ÅR) I NORGE OG ANDRE OECD-LAND Sysselsatte personer i aldersgruppen 55–64 år, i prosent av hele samme aldersgruppe. Tall fra 2008. Kilde: OECD. Hentet fra Manifest-rapport 1-2010

47 Gjennomsnittlig pensjonsalder. Graf hentet fra Teknisk Ukeblad 27.2.2009. Tallene: Eurostat

48 Sysselsatte i prosent av kvinnelig befolkning 25–64 år. Tall fra 2008. Kilde OECD. Hentet fra Manifest-rapport 1-2010 KVINNERS SYSSELSETTING I NORGE OG ANDRE OECD-LAND

49 Sysselsatte personer i prosent av befolkningen (25–64 år). Tall for 2008. Kilde: OECD. Hentet fra Manifest-rapport 1-2010 SYSSELSETTING I NORGE OG ANDRE OECD- LAND 25-64 ÅR

50 Sysselsatte personer i prosent av befolkningen (15–64 år). Kilde: OECD. Diagram G Rutle. Utviklingen av sysselsettingen i Norge og noen andre OECD-land fra 1980 til 2008.

51 Sjukefraværet i Norge er muligens relativt høyt, og kanskje har vi mange uføre. Men i så fall: Hvorfor? Jo, av samme grunn som vi har verdens høyeste sysselsetting: Vi har verdens høyeste sysselsetting blant kvinner (sammen med Sverige). De har høyere sjukefravær enn menn. Vi har verdens høyeste pensjonsalder og verdens høyeste sysselsetting blant eldre. Eldre har naturlig nok både høyere sjukefravær og uføreandel enn gjennomsnittet.

52 ANTALL SYKEPENGEDAGER PR SYSSELSATT (ULIKE ALDERSGRUPPER, KVINNER OG MENN) Kilder: NAV og Statistisk sentralbyrå. Tall for 2004. Figur hentet fra Statistisk sentralbyrås Økonomiske analyser nr. 6, 2006, s. 50.

53 Uførhet og sjukefravær er nærmest utgift til inntekts ervervelse Vi må vente høyere sjukefravær når mange kvinner og eldre går ut i arbeidslivet Vi må også vente flere uføre når vi har verdens høyeste alderspensjonsalder. Det som burde være et tankekors for noen er at vi har oppnådd verdens høyeste sysselsetting til tross for at vi har verdens beste sjukelønnsordning og trygdeordninger. Internasjonal forskning på velferd og arbeidsliv finner akkurat dette: positiv sammenheng mellom velferdsytelser og sysselsetting : gode trygdesystem fører til høyere sysselsetting.

54 Har vi råd? Utgiftene til uføre: Andel av brutto nasjonalprodukt (BNP): 1991:2,5 prosent 2008:2,2 prosent Andel BNP (Fastlandsnorge, eks olje) 1991:3,0 prosent 2009:3,3 prosent

55 Figuren viser statens utgifter til sykepenger (legemeldte fravær ut over 16 dager) som andel av brutto nasjonalprodukt for fastlandsnorge. Kilde: Nasjonalregnskapet (2008: Foreløpige tall for BNP).Hentet fra Manifest-rapport 1-2010 SYKEPENGER SOM ANDEL AV FASTLANDSNORGES BNP 1991–2008

56 Den neste 4 kan tas ut

57 Regjeringas perspektivmelding 2009 OffentligPrivat Andel samlet konsum 200935 %65 % Fordeling konsumvekst 2009-6028 %72 % Andel samlet konsum 206030 %70 % Udekket finansieringsbehov (mest pga eldrebølgen) 2060: 3,2 % av BNP Hvis en i tillegg tar med standardøkning på 1% pr år: 12 % av BNP Slik blir det hvis en viderefører dagens skattenivå og lønnsutviklinga blir som forventet Utviklinga av medianinntekt etter skatt, realverdi: 2009: 300.000 2060: 740.000, opp 147 %

58 Alternative perspektiv OffentligPrivat Andel samlet konsum 200935 %65 % Fordeling konsumvekst 2009-6028 %72 % Andel samlet konsum 206030 %70 % Hva hvis skatten økes slik at offentlige kostnader dekkes? OffentligPrivat Andel samlet konsum 200935 %65 % Fordeling konsumvekst 2009-6048%52 % Andel samlet konsum 206043 %57 % Utviklinga av medianinntekt etter skatt, realverdi: 2009: 300.000 2060: 516.000, opp 70 % Utviklinga av medianinntekt etter skatt, realverdi: 2009: 300.000 2060: 740.000, opp 147 %

59 Det er altså et politisk valg: enten stramme inn i velferdstjenestene mens hver enkelt sin kjøpekraft går til himmels, eller opprettholde og styrke velferden og ”nøye” seg med 70 % kjøpekraftutvikling

60 Gjengitt med tillatelse fra Vidar Eriksen, Fagbladet

61 Konklusjon: De siste 20 åra: Andelen sjukmeldte har ikke økt, til tross for at sjukelønna er økt og en har rett til flere egenmeldinger Antall uføre har økt mindre enn ventet ut fra endringer i demografi og sysselsetting Sysselsettingen har økt jevnt og trutt Norge har i dag verdens høyeste sysselsetting, og det skyldes ikke minst den store andelen eldre og kvinner som er i jobb Og utgiftene til sjukelønn og uføre har ikke økt som andel av BNP

62 Hvorfor så alt dette katastrofe-maset? Jo fordi det er en del av prosjektet med å redusere velferdsordningene. Først tok de alderspensjonen, nå står sjukelønn og uføretrygd for tur.

63 Den neste 3 kan tas ut

64 15. november 2010 “Det er akkurat blitt 2010. Regjeringen forbereder upopulære tiltak for å få ned sykefraværet. Til det trenger den faglig ammunisjon som blant annet bekrefter at sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land. SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose får oppdraget med å lage en rapport. Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land. “ Hvor langt er de villige til å gå for å tvinge gjennom endringene?

65 Hva gjør så Arbeidsdepartementet når forskning ikke bekrefter deres oppfatning? Forskeren skriver at det «fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land». Her krever Arbeidsdepartementet at rapporten endres: «Setningen må derfor endres til «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land»». I et avsnitt i rapporten skriver Ose at oppslagene i mediene om at «Sykefraværet eksploderer» og aldri har vært høyere, rett og slett ikke stemmer. Det avsnittet krever departementet at hun sletter helt. Solveig Osborg Ose, seniorforsker ved SINTEF: “Jeg ble svært overrasket. Det er ikke mulig å forstå departementets endringer på annen måte enn at det skulle fremstå som at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land, selv om vi ikke hadde god nok dokumentasjon på det”

66 Bevisst forfalskning av opplysninger og hemmelighold av ”upassende” informasjon Arbeidsdepartementet prøvde å bortforklare det med at det skyldtes en uerfaren byråkrat som tråkket over noen grenser. Og brevet til SINTEF hadde en ”glemt” å føre i postjournalen. Men den som var ansvarlig var en betrodd seniorrådgiver i departementet, attpåtil et medlem av sekretariatet for ekspertgruppa om sykefravær. Det står ikke til troende at han var ukjent med håndtering av forskning. Departementet har ikke lagt ut rapporten offentlig (men den finnes hos SINTEF) Forskningsminister Tora Aasland har i etterkant innskjerpet overfor departementene at de må skille mellom forskningsrapporter og konsulentrapporter. Men: er det greitt å kreve forhåndsbestilte konklusjoner i konsulentrapporter?

67 Bruk den som passer av de to neste

68 Siste hovedpunkt: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden? A.Uførepensjonsutvalgets innstilling B.Hva skjer akkurat nå

69 Siste hovedpunkt: 1.Arbeidslinja, ideologien bak det hele 2.Argumentene mot uføretrygd (og sjukelønn) 3.Hva vil de gjøre med uføretrygden? A.Bakteppet: Litt om det som har skjedd med alderstrygden B.Uførepensjonsutvalgets innstilling C.Hva skjer akkurat nå

70 Den neste kan tas ut

71 Hvem er de uføre? 346.239 personer i Norge mottok uføreytelser i 2009 Kvinner: 201.466 Menn: 144.773 80 % (276.340) av disse var helt uføre, resten var delvis uføre 43 % av alle blir uføre før de når 67 35 % av nye uføre er over 60 år 7.700 (ca 2,2 %) er under 30 år

72 Om du blir ufør er klasseavhengig Relativ hyppighet av uføretrygding KvinnerMenn Jobb: Høyere funksjonær, Oslo 1,00 Jobb: Midlere funksjonær, Oslo 1,341,29 Jobb: Lavere funksjonær, Oslo 1,821,69 Jobb: Faglært arbeider, Oslo 1,561,82 Jobb: Ufaglært arbeider, Oslo 2,661,98 Utdanning: Universitet, alle1,0 Utdanning: Høgskole, alle2,82,4 Utdanning: Videreg. 12 år, alle4,03,2 Utdanning: 10-11 år, alle9,17,2 Utdanning: Grunnskole, alle13,412,0 Tallene er fra et foredrag av professor i trygdemedisin, Bjørgulf Claussen, 22.3.2010 Tall for yrke er hentet fra Helseundersøkelsen i Oslo år 2000

73 Den neste kan tas ut

74 Blir ikke-vestlige innvandrere oftere uføre enn etnisk norske? Innvandrere korr. for yrke 0,63 (95% KI: 0,32 – 1,25) Helseundersøkelsen i Oslo år 2000 undersøkte uførhet ved 40, 45 og 60 år Etnisk norske1,00 Opptalt for innvandrere 2,27 (95% KI: 1,55 – 3,23)

75 Uførepensjonsutvalget Regjeringen Bondevik II nedsatte utvalget i 2005 Oppdrag: Utred hvordan uføre kan tilpasses pensjonsreformen. Rapport i 2007: NOU 2007:4 «Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre» Regjeringa har lovet å legge fram en stortingsmelding om saka, først lovet de den høsten 2008, så våren 2009, så høsten 2009. Så før jul 2010. Så utsatte de den til før påske. Igjen utsatt. Kanskje 13. mai??

76 Neste kortversjon kan erstatte de 2 påfølgende

77 De vakre ordene….. ”Utvalget mener denne rapporten også kan bidra til en bedre forståelse av de prosessene som ligger bak at så mange blir uføre i Norge og av hvilke tiltak som kan bidra til at alle med redusert arbeidsevne får hjelp til å bedre og utnytte denne (min utheving. GR), i stedet for å ende opp som passive stønadsmottakere” (s. 9) Men når de kommer til tiltak……. så er mandatet bare å tilpasse uførestønaden til pensjonsreformen, og forslagene dermed bare innstramminger.

78 De vakre ordene….. ”Utvalget mener denne rapporten også kan bidra til en bedre forståelse av de prosessene som ligger bak at så mange blir uføre i Norge og av hvilke tiltak som kan bidra til at alle med redusert arbeidsevne får hjelp til å bedre og utnytte denne (min utheving. GR), i stedet for å ende opp som passive stønadsmottakere” (s. 9)

79 Men når de kommer til tiltak… …. så er de bundet av oppgaven til utvalget, som bare er å foreslå endringer i uførestønaden, ikke andre tiltak. Mandatet sier bl.a.: ”Det er avgjørende for bærekraften i et framtidig pensjonssystem at det lønner seg å stå i arbeid for personer i yrkesaktiv alder og som har arbeidsevne. Utformingen av uføreordningen må ta hensyn til dette” (s.17) Dermed står de igjen med to ”tiltak” for å redusere antall uføre: En skal ”motivere til arbeid” gjennom å redusere uførestønaden og gjennom å gjøre det vanskeligere å få uførestønad. Hele NOUen er kort og godt gjennomsyret av tankegangen bak arbeidslinja.

80 Den neste 19 kan tas ut, kort oppsummering av det som har skjedd med folketrygdens alderspensjon og den offentlige tjenestepensjonen – tas i hvert fall ikke med hvis egen del om alderspensjonen

81 Først – en kjapp gjennomgang av bakteppet - det som har skjedd med alderspensjonen

82 Får pga AFP- ordningen 283000 = SPK/KLP 66% av topplønn + 19 000 218 000 238000, folketrygd + tillegg 264000 = SPK/KLP-AFP fra 65 år 66 % av topplønn Folketrygdens alderspensjon (FT) De tre delene av alderspensjonen fram t.o.m. 2010 (tjenestepensjon gjelder off. sektor): Gjennomsnittslønn 20 beste år: 400.000, alle år: 360.000 Start yrkesliv 24 årFødt 1943 – 67 i 2010 Alder

83 Endringene i folketrygden (1) I gammel folketrygd: Full opptjening etter 40 år Beste/20-årsregelen: Pensjon beregnes ut fra gjennomsnitts-poengene i de 20 beste årene Pensjonspoeng: Årsinntekt opp til 6 G teller fullt, 6 – 12 G teller 1/3 Utbetaling: Et grunnbeløp (G) pluss et tillegg i forhold til pensjons- poengene du har tjent opp. I ny folketrygd: Ingen grense Alleårsregelen erstatter beste/20- årsregelen, all inntekt teller med Pensjonsformuen blir 18,1% av total livslønn Utbetaling: Pensjonsformuen deles på årskullets gjenværende levealder. Fleksibelt uttak

84 Endringene i folketrygden (2) I gammel folketrygd: Solidarisk: relativt mer til lavtlønna Pensjonen reguleres årlig likt med gjennomsnittlig lønnsutvikling Noen dårlige år: ikke tap Ved AFP: rett til avgang ved 62 Ved AFP: Pensjon fra 67 som om du jobbet til 67 (AFP gjaldt 80 %) I ny folketrygd: Ikke solidarisk: dobbel lønn, dobbel pensjon Underregulering av pensjon: reguleres årlig med lønnsutvikling fratrukket 0,75 %. Taper på alle dårlige år Avg. før 67: pensjon må være over minstepensjon Nøytralt uttak: Lavere pensjon ved tidlig avgang. Levealdersjustering: lavere pensjon ved økt levealder

85 Alleårs- regelen Det nye pensjonssystemet har fire element som reduserer pensjonen: Trollet med de 4 hodene Avkorting/ Nøytralitet (Arbeidslinja) Indeksering/ Under- regulering Levealders- justering

86 Oppsummering så langt: Stortingsflertallet og regjeringa har langt på vei avviklet den solidariske folketrygda. I stedet har vi fått ei ny folketrygd, som er skreddersydd for de gruppene som klarer å stå lenge i jobb og som samtidig nesten uten unntak hører til de høytlønte. Den nye alderspensjonen gir svært mye lavere pensjonsutbetalinger til sliterne og dem med lave og middels inntekter enn dagens system. Særlig blant kvinner er det en svært stor andel som har tjent så dårlig at de mister retten til å gå av ved 62 år Regjeringa har i hele utredningsperioden systematisk villedet opinionen ved å lage eksempler med ”idealpensjonister” som knapt rammes av nedskjæringene.

87 Rådgivernes, konsulentenes og journalistenes pensjonsreform? ” Pensjonsreformen vil ha store konsekvenser for dem over 62 år når den begynner å virke. Den vil gjøre det langt vanligere å jobbe litt, slik at flere for eksempel vil oppholde seg i Spania om vinteren og jobbe som rådgivere, konsulenter, journalister eller noe annet i Norge i sommerhalvåret”. ”Statsministeren beskriver sin «visjon», etter at Aftenposten utfordrer ham til å utdype sin nyttårstale” (Aftenposten 30.1.2011)

88 Ny AFP i privat sektor ble bygd opp etter samme prinsipper som folketrygden Mens AFP-ordningen før ble forbeholdt de som gikk av før 67, får nå alle AFP, uansett om de går av ved 62 eller 75. Alle sparer nå opp en AFP-formue som fordeles deles på gjenværende levealder (igjen: såkalt ”nøytral” modell). Konsekvens: De som går av tidlig får minst: Lavest AFP til sliterne og høyest til de som klarer å stå lenge i jobb

89 Avgang ved 62: Tap 65.000, ved 67: Tap 12.000, avgang ved 70: Gevinst 39.000, ved 75: Gevinst 159.000, dvs. pensjon på 372.000 (93 %) Hvordan avkorting/nøytralitet slår ut

90 Født 1949: Tap 31000 Født 1963: Tap 65000 Født 1983: Tap 77000 Hvordan levealdersjusteringa slår ut

91 Gjengitt med tillatelse fra Vidar Eriksen, Fagbladet

92 Husk nå LO-kongressens formulering om at endringene ikke skulle skje ”gjennom kutt i AFP-ordningen livet ut for dem som har behov for å gå av før ordinær pensjonsalder" Men tariffoppgjøret våren 2008 har snudd AFP-ordningen totalt på hodet: Fra å være ei ordning for å sikre sliterne en verdig avgang er det blitt en lukrativ tilleggspensjon for dem (særlig menn) som tjener godt og står lenge i jobb

93 Jan-Erik Støstad, statssekretær i AID om pensjonsreformen: ”Flere år i arbeid vil heretter gi mye høyere årlig pensjon. Det gavner de som har startet tidlig og derfor får lang yrkeskarriere, men også de som kan og vil jobbe lenge. De med lav inntekt, jobb de trives i og god helse kan få mye bedre årlig pensjon enn i dag hvis de velger å stå lenger i arbeid, for eksempel ved å trappe gradvis ned fra de er 67 til de er 72 år. Det er godt nytt for mange” Klassekampen 27.2.2009

94 Dødens klasseskille Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Tall fra 1996-2000

95 Arkitekten og kokken En arkitekt og en kokk, forventet levealder hhv. 81 og 71 år Begge har tjent i gjennomsnitt 400000, har AFP, 1963-kullet Kokken kom i jobb som 20 åring, er utslitt og må gå av ved 62. Arkitekten kom i jobb som 28-åring, er frisk og jobber til 70. ArkitektenKokken Alder ut i jobb28 år20 år Går av med pensjon ved70 år62 år Antall år i jobb42 år Forventet antall år pensjon11 år9 år Begge har altså tjent opp samme pensjonsformue. Men hvordan blir det med pensjonen deres???

96 Slik blir pensjonen pensj + AFP Gj.sn. pr. år Ant år pensj + AFP Sum livet Derav AFP Sum livet Arkitekt 259 246 11 2 851 706477 785 Kokk 187 0399 1 683 351356 796 Differanse 72 207 1 168 355120 989 A % over K 39 %69 %34 % Levealder, lønn og posisjon i samfunnet henger sammen. Jo høyere på strå du er, jo lenger lever du, jo høyere lønn har du, og jo mer pensjon får du. Pensjonsreformen er en klassereform og omvendt Robin-Hood-politikk – ta fra de fattige og gi til de rike!

97 Gjengitt med tillatelse fra Vidar Eriksen, Fagbladet

98 I en rapport som ble offentliggjort i april 2011 slår OECD alarm om kuttene i vestlige lands pensjons- systemer. De hevder at leve- aldersjusteringa vil føre til svært lave ytelser og eldrefattigdom for de svakeste gruppene Kritikk fra uventet hold …… fra OECD

99 Alleårs- regelen Trollet med 4 hoder: I forhandlingene om offentlig tjenestepensjon ble to avvist og to godtatt / pålagt Indeksering/ underregulering Levealder- justering Avkorting/ Nøytralitet (Arbeidslinja) GODTATT AVVIST

100 Hovedpunkt i forslag til ny uførestønad: 1.Vanskeligere å få/beholde uførestønad:  Hovedformen blir tidsbegrenset stønad, varig uførestønad blir unntaket  Fra legevurdering til NAV-vurdering 2.Reduserte utbetalinger / endret profil  Ytelsen 66% (som arbeidsløshet/arbeidsavklaring)  Samtidig: slutt på pensjonistskatt for uføre  Resultat 1: mye lavere utbetaling for minste- pensjonistene, mer til noen andre grupper  Resultat 2: Tjenestepensjonenes uføredel, botilskudd og en del andre ytelser undergraves 3.Barnetillegget reduseres dramatisk 4.Lavere alderspensjon for uføre

101 Den neste kan tas ut

102 Tidsbegrenset uførestønad Utviklingen i Norge har lenge gått i retning av at en større andel får tidsbegrenset uførestønad. Tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger ble 1. mars 2010 slått sammen til arbeidsavklaringspenger. Meldekort hver 14. dag Uførepensjonsutvalget: ”Når det fattes vedtak om uførestønad bør Arbeids- og velferdsetaten samtidig ta stilling til om det er hensiktsmessig med en revurdering av saken etter en tid”. De får i så fall arbeidsavklaringspenger. For mange vil den usikkerheten for fremtiden som nå innføres være veldig belastende

103 Hvem avgjør: Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle i beslutningsgrunnlaget for uføretrygd I forslaget skal legens rolle bli mindre – fordi de for ofte opptrer som talsperson for pasienten. (f.eks s. 100: ”…mer enn halvparten av legene iblant tilla pasien- tens vurderinger større vekt enn sitt eget medisinske skjønn ”) I stedet skal legen gjøre en funksjonsvurdering, av- gjørelsen ligger i NAV, etter arbeidsevnevurdering Så lenge arbeidslinja er den grunnleggende ideologien bak hele NAV-reformen er det mildt sagt ikke uproblematisk å flytte ansvaret: For den overordna målsettingen er ikke å gi folk med redusert arbeidsevne et best mulig liv, men å få flest mulig ut i arbeid.

104 Annen utbetalingsprofil Dagens modell: Uføretrygden svarer til alders- pensjonen du ville fått ved 67 dersom du hadde fortsatt å jobbe videre med inntekt som du hadde da du ble ufør Skatt som pensjonist. Minstepensjonister betaler ikke skatt, og at de litt over betaler veldig lite skatt Minstepensjon – 2 G = 149 442 kroner Særordning for unge uføre: Minstepensjon 2,4 G = 179 330 kroner Ny modell: 66 % av tidligere inntekt (gj.sn. 3 beste av 5 siste år før uførhet), dvs. likt med midlertidige ordninger Skatt som lønnstaker. Noen vil tjene og andre vil tape. Fattige taper mest. Begge disse minstepensjonene økes noe for å kompensere for skatt, men ikke nok!

105 Den neste kan tas ut

106 Mindre trygd til deltidsansatte ”Personer med deltidsinntekter vil kunne komme ut noe lavere enn i dag, fordi disse har en svært høy kompensasjonsgrad i dagens system. Det har neppe vært tilsiktet at personer som frivillig arbeider deltid får kompensert en større del av inntektsbortfallet enn heltidsarbeidende, dersom de blir uføre.” (s.11) Her, som i det meste av rapporten skinner overklassens mangel på innsikt og innlevelse i vanlig folks virkelighet gjennom: Jeg vil tro det har vært høyst tilsiktet. Personer med lav inntekt må jo ha en større andel av sin inntekt i stønad om de skal kunne klare seg. Og spør forøvrig kvinner i butikk eller i helsesektoren om hvor ”frivillig” deltiden deres er!

107 Neste kortversjon kan erstatte de to påfølgende

108 ”Barnetillegget er for høyt” ”Frischsenteret har i to rapporter blant annet vist at enkelte grupper med stor forsørgingsbyrde får høyere samlet inntekt som uførepensjonist enn de ville hatt som yrkesaktive.” (s 219) Og sånn kan vi jo ikke ha det….. Men går vi nøyere inn på det må tobarnsfamilier ha under 200.000 i årsintekt for å tjene på trygd. Det sier de ikke noe om…….

109 ”Barnetillegget er for høyt” ”Frischsenteret har i to rapporter blant annet vist at enkelte grupper med stor forsørgingsbyrde får høyere samlet inntekt som uførepensjonist enn de ville hatt som yrkesaktive.” (s 219) Og sånn kan vi jo ikke ha det…..

110 Pensjons- givende inntekt: Enslig uten barn: Enslig med 2 barn: Gift med 2 barn: 150.000-9.019+16.905+17.896 250.000-53.012-27.725-71.149 350.000-92.768-61.457-104.837 450.000-140.037-111.457-148.527 Civita-notat 12-2009: «For noen grupper lønner det seg å være trygdet framfor å arbeide» Lønner det seg å være ufør?? Endring i inntekt etter skatt. Tallene er hentet fra Manifest-heftet ”Uførepensjon ABC”. Beregnet av Finansdepartementet 2005.

111 Så: Barnetillegget skal ned I dag: Behovsprøvd barnetillegg 0,4G = 30 000/år Forslag: over på satsene som gjelder for arbeidsløse og de på arbeidsavklaring: kr 27 pr dag = 7 000/år Tap pr barn : 23 000/år, ca 1900/måned Gjelder de aller fattigste uføre Samlet kostnad dagens barnetill.: 650 mill Uførhet er ”arvelig” : Barn av uføre har tre ganger så høy risiko for å bli uføretrygdet før fylte 26 år som gjennomsnittet

112 Den neste kan tas ut

113 Hvem får barnetillegg? 6% av varig uføre har barn 6 % av alle uføre har 1 barn 5 % av alle uføre har 2 barn Og merk: 42% av de tidsbegrenset uføre hadde barn Ved innføringen av arbeidsavklaringspenger 1. mars 2010 fikk de som allerede var uføre beholde barnetillegg på 0,4 G. De med nye vedtak (dvs alle – etterhvert) får lav ny sats. Her har en altså forskuttert de nye reglene for alle som er tidsbegrenset uføre, uten en reell debatt om det er slik vi vil ha det

114 Deltidsarbeideren (privat sektor): Født 1964, i jobb fra 25, lønn 300.000, 70 % deltid, dvs. inntektsgrunnlag 210.000. Blir ufør i 2011 i en alder av 47, etter 6 år på ulike midlertidige ordninger Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

115 Barnehagearbeideren (offentlig sektor): Født 1964, lønn 290.000 Blir ufør i 2011 i en alder av 47, etter 12 år i offentlig barnehage Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

116 Ingeniøren (privat sektor): Født 1964, begynte i jobb ved 27, lønn 450.000 Blir ufør i 2011 i en alder av 47, etter 6 år på midlertidige ordninger (Merk at folk med høy lønn kommer bedre ut i det nye enn lavtlønte, men om litt skal vi se at tapet også her blir stort når alderspensjonen slår inn) Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

117 Den unge uføre Født 1986, ufør som 25 åring i 2011 uten noen gang å ha vært i arbeid Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

118 En liten konklusjon så langt Det vi ser er at de med lav pensjon rammes hardt, mens de med noe høyere pensjon faktisk kan komme bedre ut. Som i pensjonsreformen – omvendt Robin Hood- politikk: Ta fra de fattige og gi til de rike. Og det mest dramatiske tapet gjelder de som har barn. Kan vi – og de som bestemmer i dette landet - med åpne øyne godta en slik forverring av barns levekår?

119 Neste kortversjon kan erstatte de 4 påfølgende

120 Alderspensjonen til uføre: ”Personer som mottar uføreytelse bør, på samme måte som yrkesaktive, akseptere en viss nedgang i nettoinntekten ved overgang til alderspensjon. I dagens uførepensjonsordning er ytelsen som hovedregel den samme etter overgang til alderspensjon” (s. 218) De som går av tidlig med ny alderspensjon vil få lavere pensjon enn dagens uføre. Slik kan vi jo ikke ha det, mener utvalget. De går inn for redusert alderspensjon for uføre:

121 Alderspensjon for uføre: Det skremmende ”pensjonsgapet” ”Pensjonsnivået ved fylte 62 år vil med den nye modellen for alderspensjon i folketrygden, i regelen være en del lavere enn det dagens folketrygd gir ved 67 år. Dersom uføre skal opprettholde det nivået på alderspensjonen som dagens folketrygd gir, vil de få en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive med samme inntektshistorie som tar ut alderspensjon i folketrygden ved 62 år. Denne forskjellen – eller «pensjonsgapet» som utvalget har kalt det – kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år” (min utheving. GR) (s. 9)

122 Pensjonsreform. Utfordring: Pensjonsgap Person med inntekt på 350 000 kroner i 38 år ved fylte 62 år Alderspensjon ved pensjonering på ulike tidspunkt Uførepensjon (og alderspensjon) i dagens folketrygd Pensjon i tusen kroner 122

123 Og sånn kan vi jo ikke ha det….. ”Den spenningen mellom uføreordningen og frivillig tidligpensjonering som et pensjonsgap skaper, kan møtes med ulike tiltak. Ett mulig tiltak er å redusere pensjonsgapet gjennom å redusere alderspensjonen til uføre. Et annet mulig tiltak er å endre vilkårene for å få en uføreytelse.” (s. 9) Et tredje tiltak kunne jo vært å gi tidligpen- sjonistene en pensjon å leve av, på nivå med den gamle AFP-ordningen. Men det er åpenbart så uaktuelt at det ikke fortjener å bli drøftet.

124 Så utvalget går inn for å redusere alderspensjonen til de uføre: ”Personer som mottar en uføreytelse bør, på samme måte som yrkesaktive, akseptere en viss nedgang i nettoinntekten ved overgang til alderspensjon. I dagens uførepensjonsordning er ytelsen som hovedregel den samme etter overgang til alderspensjon” (s. 218)

125 For å redusere alders- pensjonen foreslår de: Opptjening avsluttes ved 62 (nå 67), pensjonsformuen og dermed alderspensjonen minker med 10-15 % De uføre går over over på alderspensjon fra 67 Uføres alderspensjon levealdersjusteres

126 Bør uføre skjermes for levealdersjustering? ” Levealdersjustering er et hovedelement i pensjonsreformen og innebærer at dersom forventet levealder øker, så må yrkesaktive arbeide noe lenger enn tidligere årskull for å få det samme relative pensjonsnivået. Eller de kan gå av tidligere og få noe lavere pensjon. Personer som ikke kan arbeide på grunn av helseproblemer, kan ikke velge å arbeide lenger for å kompensere for levealdersjusteringen av alderspensjonen, slik yrkesaktive kan. En kan derfor spørre om ikke uføre, helt eller delvis, bør skjermes for virkningene av levealdersjusteringen” (s 15)

127 Nei! Det blir for dyrt for Norge Utvalget svarer sjøl: ”Siden nær halvparten av nye alderspensjonister trolig vil komme fra uføreordningen, er det ikke rimelig at uføre ubetinget skal skjermes for virkningen av levealdersjustering.” (s. 15) Et merkelig argument: Hvis det var bare noen få og ikke halvparten, var det da mer ”rimelig”? Men egentlig slipper de katta ut av sekken. Det er penger og ikke rettferdighet/rimelighet vi snakker om: En kan jo tape halvdelen av det en skulle spare på levealders- justeringa i pensjonsreformen hvis de uføre unntas. ”Dersom personer som har mottatt uførestønad unntas fra levealdersjusteringen, kan det medføre et (…) press på ordningen, ved at det blir gradvis gunstigere å bli alderspensjonist via uføreordningen” (s. 248)

128 De to neste kan tas ut

129 Uføre (menn) dør tidligere enn andre 1981-19851986-19901991-19951996-2000 Forventet gjenstående levetid for menn etter fylte 67 år Alle 13,213,413,814,4 Yrkesaktive 13,313,513,814,4 Yrkespassive 11,010,610,510,7 Forventet gjenstående levetid for kvinner etter fylte 67 år Alle 16,917,217,618,0 Yrkesaktive 17,417,617,918,3 Yrkespassive 16,616,817,117,5 Kilde: SSB-rapport 5/2009: Yrke og dødelighet Yrkespassiv: person som ikke var yrkesaktiv ved noen av folketellingene 1960, 1970 og 1980

130 Dramatisk reduksjon av uføres alderspensjoner Født Reduksjon av pensjonen: 19491963 Levealdersjustering3 %15 % Manglende opptjening13 % 6 år midlertidig stønad5 % Totalt senket pensjon19 %29 %

131 Gevinst 2000 krTap 21000 kr Tap 57000 krTap 42000 kr Tallene er hentet fra ”Uførepensjon ABC”, beregnet av DeFacto og Manifest Analyse

132 Offentlige og private tjeneste- pensjoner må reforhandles. Alle forsikringsordninger med uføretrygd på rundt 66 % blir verdiløse. I privat gjelder det statlige utskilte bedrifter, Hydro, Statoil og mange fler Å få like gode ordninger blir mye dyrere, fordi det går mye mer bort i skatt til staten. Det er utenkelig at staten vil kompensere dette for private bedrifter Kanskje heller ikke for kommunene? I tillegg modellproblemet: Hvordan få kompensert for de som faktisk taper?

133 De to neste kan tas ut

134 Hva med bostøtten? Den er knyttet til bruttolønn To eksempler: uføre med husleie på 70.000 kr Minstepensjonist som skal komme likt ut: Bruttopensjon må økes med 33.400 Da går bostøtta etter husbankens regler ned fra 31.500 til 14.700. Tap 16.800 netto. Ung ufør som skal komme likt ut: Bruttopensjon må økes med vel 34.700 Da går bostøtta etter husbankens regler ned fra 24.500 til 3.800. Tap 20.700 netto.

135 Andre problem Honnørkort. Hva med det? Betyr mye for mange Det er en uttrykt målsetting at unge uføre i mindre grad skal få status som varig uføre. Det kan bli dramatiske forskjeller mellom de unge som blir varig uføre og de som blir midlertidige, dvs går på arbeidsavklaringspenger: –Minstestønad for unge med arbeidsavklaringspenger er mye lavere enn i uføretrygden –Opptjeningen til alderspensjon blir for arbeidsavklaringspenger 2/3 av den for uføre –De på arbeidsavklaringspenger får 23000 mindre pr barn hvis uføre får beholde nåværende barnetillegg

136 De to neste kan tas ut

137 Lekkasje19.11.2010: Notat fra samarbeidskomiteen LO/DNA Det viktigste var at regjeringa bekreftet at de støtter det meste av tiltakene til uførepensjonsutvalget De makerte at de ikkje hadde tatt standpunkt til endring av barnetillegget, men lanserte i stedet et forslag om å begrense uførestønaden til 90 % av tidligere lønn

138 Grense på 90 % av lønna? Grensen på 90 % er temmelig dramatisk. Det viser Arne Byrkjeflot med et eksempel: ”La oss si at du er enslig forsørger med to barn. Du har jobbet deltid og tjent 210 000. Du blir ufør, du blir minstepensjonist. I dag har du 151 000 i minstepensjon og betaler ikke skatt. Går det bra så får du dette kompensert, får ny minstestønad på 189 000 og får ha fortsatt 150 000 netto. Men da er du allerede på 90 % av tidligere inntekt og kan ikke få et øre i barnetillegg. Minstepensjonisten taper da 60 000 i året.”

139 Jens Stoltenberg på Gol 24.11: Uføretrygd var Stoltenbergs store poeng da han innledet på LO-Stats kartellkonferanse: Han argumenterte engasjert for at alderspensjonen til de uføre må levealdersjusteres. Hvor ille det ellers kan gå viste han gjennom ”et eksempel med to 64-åringer som har hatt klin like jobber fra de var 22. Den ene tar fleksibel AFP eller folketrygden, den andre går til legen og blir ufør. Den siste vil leve hele resten av livet med mer i inntekt enn den som ikke ble ufør. Dette er ikke rimelig”, slår Stoltenberg fast.

140 Hvorfor er det ”rimelig” at alle som er sjuke, uføre eller utslitte skal ha dårligere økonomi og lavere alderspensjon enn alle som er friske?

141 fødselsår 19521953195619571958195919621963 Alderspensjon for uføre: Dagens204287204063203391203166202942202718202046201821 Ny u/ levea.just.203166202942202101201910201765201664201629201708 Ny m/ levea.just.193676192362185483183092180771178620172065170013 Alderspensjon + AFP ved 67: Avgang ved 62191233190355180307177108174019171181163064160585 Avgang ved 63202090201082191399188319185390182653175015172617 Avgang ved 64214074212921203604200535197837195210187982185819 Avgang ved 65227014225700216838213942211367208904202259200189 Avgang ved 66241231239735231235228639226126223956217870216088 Alderspensjon eks AFP ved 67: Avgang ved 64163988163005159473158137157004155868152486151453 fødselsår 19521953195619571958195919621963 Alderspensjon ved 67 år. Lønn 5 G = kr 373.605, start jobb 22 år

142 fødselsår 19521953195619571958195919621963 Alderspensjon for uføre: Dagens204287204063203391203166202942202718202046201821 Ny u/ levea.just.203166202942202101201910201765201664201629201708 Ny m/ levea.just.193676192362185483183092180771178620172065170013 Alderspensjon + AFP ved 67: Avgang ved 62191233190355180307177108174019171181163064160585 Avgang ved 63202090201082191399188319185390182653175015172617 Avgang ved 64214074212921203604200535197837195210187982185819 Avgang ved 65227014225700216838213942211367208904202259200189 Avgang ved 66241231239735231235228639226126223956217870216088 Alderspensjon eks AFP ved 67: Avgang ved 64163988163005159473158137157004155868152486151453 203160 1952 163988 214074 201765 197837 1958 200535 1957 201910 203604 1956 202101 212921 1953 202924

143 Hvor ”klin like” er de to? Hvis de er klin like vil begge kunne få uføretrygd. Hvis ikke har den ene et valg Men - den lave pensjonen vil gjelde alle uføre. Mange av dem har vært fattige en stor del av livet: Mange har ingen eller svært liten tjenestepensjon til å spe på alderstrygden med De fleste har ikke hatt råd til private pensjoner De har antakelig ikke nedbetalt hus Osv…. Så – hvor ”klin like” er de egentlig? Vi har fått en tidligpensjon som er mye dårligere enn den vi hadde før. De uføre ”må” da enda lenger ned!

144 fødselsår 19521953195619571958195919621963 Alderspensjon for uføre: Dagens204287204063203391203166202942202718202046201821 Ny u/ levea.just.203166202942202101201910201765201664201629201708 Ny m/ levea.just.193676192362185483183092180771178620172065170013 Alderspensjon + AFP ved 67: Avgang ved 62191233190355180307177108174019171181163064160585 Avgang ved 63202090201082191399188319185390182653175015172617 Avgang ved 64214074212921203604200535197837195210187982185819 Avgang ved 65227014225700216838213942211367208904202259200189 Avgang ved 66241231239735231235228639226126223956217870216088 Alderspensjon eks AFP ved 67: Avgang ved 64163988163005159473158137157004155868152486151453 fødselsår 19521953195619571958195919621963 Alderspensjon ved 67 år. Lønn 5 G = kr 373.605, start jobb 22 år Tap fra dagens1061111701179082007422171240982998131808 Avgang AFP ved 67256705255005247285244820242541240582235053233539 Uføres tap i forhold til AFP-67 6302962643618026172861770619626298863526 Hvorfor er det ”rimelig” at en som er så uheldig å være sjuk og ufør også skal ha lavere pensjon enn alle friske?

145 Neste kortversjon kan erstatte de 7 påfølgende

146 Jeg håper vi har høsten på oss Jeg tror det fortsatt er mulig å stoppe (noen av) forslagene til uførepensjonsutvalget. Fagbevegelsen har uttalt seg skarpt mot endringene Noen parti har ikke bestemt seg fullt ut. På den andre siden har Regjeringa lagt føringer: De har f.eks. foreslått en midler- tidig tilpasning til pensjonsreformen (fra 2011), som inkluderer levealdersjustering

147 7.12 ble det klart at stortingsmeldingen om uførepensjon igjen skulle utsettes! 15.2 kom det melding om at den skulle legges fram i april, like før påske. Så ble den igjen utsatt. Vi vet at utsettelsene skyldes uenighet innad i regjeringa om konklusjonene, og at fagbevegelsens press og medie- debatten har vært viktig her. Så nå gjelder det å stå på!

148 Jeg håper vi har høsten på oss Jeg tror det fortsatt er mulig å stoppe (noen av) forslagene til uførepensjonsutvalget. Fagbevegelsen har uttalt seg skarpt mot endringene Noen parti har ikke bestemt seg fullt ut. På den andre siden har Regjeringa lagt føringer: De har f.eks. foreslått en midler- tidig tilpasning til pensjonsreformen (fra 2011), som inkluderer levealdersjustering

149 Fagbevegelsens rolle Uførestønad og alderspensjon for uføre er et viktig spørsmål for fagbevegelsen, det gjelder (minst) halvdelen av medlemmene Det handler om våre arbeidskamerater som har gitt sin arbeidsevne og må forlate arbeidslivet. Det handler også om solidaritet med unge som av ulike grunner aldri kommer ut i jobb Vi kan og skal ikke godta –en bevisst politikk som legger opp til at folk med dårlig helse blir fattige –at skillet mellom verdige og uverdige trengende gjeninnføres Vi trenger bedre ordninger – ikke kutt

150 Vi må si ja til rettigheter, nei til trakassering Uføremeldingen burde handlet om noe helt annet: hvordan folk som ikke kan jobbe kan få et bedre liv. Da trengs helt andre virkemidler enn økonomisk straff for de som ikke kan jobbe: –Tilpasset arbeid –Mulighet for å variere arbeidsinnsats etter som helsen tillater det, uten å miste retten til videre uføretrygd

151 Vedtak på LO-kongressen-09: ”LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjonen erstattes med en uførestønad som skal beskattes som lønnsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lenger for å unngå tapet. LO vil videre arbeide for de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvede barnetillegg på 0,4 G pr. barn pr. år”. (mine uthevinger. GR)

152 Fra Unios høringssvar 2007: Vi kan ikke gi noen støtte til Uføreutvalgets forslag om en omlegging av uføretrygden i folketrygden til en inntektsavhengig stønadsmodell før regjeringen har avklart flere sentrale spørsmål bl.a. knyttet til uføre- ordningen i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Unio (…) vil videreføre dagens ordning med et behovsprøvd forsørgertillegg. Vi kan derimot se behovet for å innføre en øvre grense for hvor stor samlet ytelse kan bli i forhold til tidligere inntekt. Utvalgets forslag vil også gi noe dårligere alderspensjon for uføre enn det dagens uføretrygd gir. Unio mener at dette må rettes opp i det videre arbeidet. Unio mener at uføre ikke bør omfattes av levealder- justering. (mine uthevinger. GR)

153 Saken avgjøres kanskje i vår De har lagt enkelte føringer: De har foreslått en midlertidig tilpasning til pensjonsreformen (fra 2011), som inkluderer levealdersjustering (!). Jens var klart for dette på Gol-møtet. Men partiene har ikke bestemt seg fullt ut. Det er fortsatt mulig å stoppe (noen av) forslagene til uførepensjonsutvalget

154 Vi trenger en grasrotbevegelse som forsvarer uføretrygden Kampen om offentlig tjenestepensjon ble vunnet fordi en fikk til en bred mobilisering av grasrota i fagbevegelsen. Også kampen om uføretrygden er avhengig av en slik grasrotbevegelse, og DET HASTER!


Laste ned ppt "Først tok de alderspensjonen. Nå står uføretrygden (og sjukelønna) for tur. Samling av det meste jeg har laget 11.5.2011 Gunnar Rutle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google