Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjøvik – Trondheim – Ålesund Status for fusjonsarbeidet, september 2015 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjøvik – Trondheim – Ålesund Status for fusjonsarbeidet, september 2015 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjøvik – Trondheim – Ålesund Status for fusjonsarbeidet, september 2015 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

2 2 Vi fusjonerer fordi… …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss. …det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. …det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler. …det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning. …det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

3 3 Framdrift i arbeidet 2015 Sikker drift Fusjonsplattform Utrede fakultetsstruktur 2016 Vedta og implementere fakultetsstruktur Utrede og vedta instituttstruktur Utrede og vedta ny administrativ struktur 2017 Implementer ny instituttstruktur Implementere ny administrativ struktur 2018 Nye NTNU i ordinær drift Nye NTNU

4 4 3.9 Ny organisering av studentdemokratiet vedtas. 15-23.10 Valg av student- representanter til NTNU-styret og Studenttinget. Milepæler høsten 2015 1.10 Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering sendes ut. 1.11-15.1.2016 Høringsrunde for forslagene til konkrete alternativer for faglig organisering. 2.11 Nytt felles NTNU- styre operativt. 15.9 Innspillfrist til konsepter for faglig organisering. 26-28.10 Valg til utvidet NTNU- styre. Ansatte på høgskolene skal velge to representanter. Årsskiftet Fusjonen gjennomføres

5 Gjøvik – Trondheim – Ålesund Prosjektleder sekretariat Gruppe faglig organisering Gruppe fusjonsplattform Prosjektgruppe Gruppe administrativ organisering Arbeidsgrupper administrative forhold Arbeidsgrupper for faglig utvikling Referansegrupper: Lederfora Arbeidstaker- organisasjoner Arbeids-/læringsmiljø- utvalg Hovedverneombud Studentting/student- parlament Student- samskipnadene Styringsgruppe Rektorene + organisasjonsdirektør NTNU Representant for arbeidstakere og studenter Prosjektorganisasjon

6 6 Styringsgruppa Styringsgruppa har i oppgave å forberede og gjennomføre prosjektet. Gruppa møtes normalt en gang i måneden. Medlemmer: Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Helge Klungland, HiST Rektor Marianne Synnes, HiÅ Rektor Jørn Wroldsen, HiG Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU Arbeidstaker-representant Øystein Risa, Tekna - NTNU (møter for de ansatte ved alle fire læresteder) Studentrepresentant Morten Djupedal, HiST (møter for studentene ved alle fire læresteder) Sekretær: Prosjektleder Trond Singsaas. Økonomidirektør Ingrid Volden fra HiST møter fast. I aktuelle saker møter også direktør Inge Øystein Moen, HiG, og direktør Roar Tobro, HiÅ.

7 7 Prosjektgruppa Prosjektgruppa planlegger, forbereder og organiserer fusjonsarbeidet og setter opp detaljerte framdriftsplaner og milepæler innenfor rammene satt av styringsgruppa. Gruppa møtes normalt annenhver uke. Medlemmer: Trond Singsaas (prosjektleder) Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, NTNU Økonomidirektør Ingrid Volden, HiST Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ Arbeidstaker-repr. Sturla Søpstad, NTL – NTNU Arbeidstaker-repr. Anne Hilde Nymoen, Parat – HiG Arbeidstaker-repr. Gunnhild Furnes, Forskerforbundet – HiÅ Arbeidstaker-repr. Anita Brækken, YS – HiST Studentrepresentant Jone Valen Trovåg – NTNU Varamedlemmer: Arbeidstaker-repr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet – NTNU Arbeidstaker-repr. Thomas Misje, NITO – NTNU

8 8 Gruppe faglig organisering Gruppa skal lage forslag til hvordan universitetet bør organiseres. Gruppa skal legge fram forslag til faglig organisering 1.november 2015. Medlemmer: Gruppeleder Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU Dekan Marit Reitan, NTNU Dekan Ingvald Strømmen, NTNU Dekan Solrun Valen, HiST Dekan Camilla Nereid, HiST Dekan Hans Petter Hildre, HiÅ Dekan Nils Kalstad Svendsen, HiG Student Maria Honerød, NTNU Student Kaja Meling Holmesland, HiÅ, Arbeidstakerrepresentant Kristian Steinnes, Forskerforbundet – NTNU Vararepresentanter for arbeidstakerne er Terje Tvedt, Tekna HiÅ og Ronny Kjelsberg, NTL HiST

9 9 Fire mulige konsepter for organisering Gruppe faglig organisering la 26.juni fram et notat med beskrivelse av fire ulike konsepter for organisering på nivå 2. Etter å ha fått innspill fra organisasjonen skal gruppa innen 1.november legge fram konkrete alternativer for faglig organisering. 1. Smal fakultetsstruktur (fire fakulteter + museet) 2. Dagens NTNU-struktur (sju fakulteter + museet)

10 10 Gruppa foreslår fakultet som betegnelse på nivå 2 og institutt, skole og senter som grunnenhetsbetegnelser på nivå 3. I alle konseptene er Vitenskapsmuseet beholdt som en selvstendig enhet på nivå 2. Utdypende info om konseptene finnes her. 3. Bred fakultetsstruktur (ti fakulteter + museet) 4. Campusbasert fakultetsstruktur

11 11 Arbeidsgrupper for faglig utvikling Under gruppe for faglig organisering er det opprettet sju arbeidsgrupper innen ulike fagområder. Hver gruppe er sammensatt av 30 – 50 ansatte, studenter, ledere og tillitsvalgte fra alle fire institusjoner. Ved behov kan det også bli opprettet undergrupper med enda flere deltakere. Les artikkel om arbeidsgruppene.Les artikkel om arbeidsgruppene Ledere av arbeidsgruppene: 1.Helse- og sosialfag: Instituttleder Riina Kiik, NTNU 2.Økonomi og ledelse: Instituttleder Monica Rolfsen, NTNU 3.Læring og utdanningsvitenskap: Førsteam. Torunn Klemp, HiST 4.Teknologi: Leder av FUS NTNU, Roger Midtstraum 5.Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: Dekan Geir Øien, NTNU 6.Kunstfag: Dekan Frederik Shetelig, NTNU 7.Disiplinfag: Professor Torberg Falch, NTNU NB: Riina Kiik erstattet Roger Lian som gruppeleder høsten 2015.

12 12 Gruppe administrativ organisering Gruppa skal foreslå den framtidige administrative organiseringen ved NTNU fra 1.januar 2017. Les mer om hva gruppe for administrativ organisering skal gjøre. Medlemmer: Dekan Anne Kristine Børresen, NTNU (leder) Høgskoledirektør Roar Tobro, HiÅ Høgskoledirektør Inge Øystein Moen, HiG Avdelingsdirektør Gunnar Bendheim, HiST Prodekan Hans Marius Eikseth, HiST Adm. koordinator Liv Alfhild Unhjem, NTNU Adm. leder Hege Ertzaas Fossland, NTNU Ansatterepr. Gry Alterskjær, Forskerforbundet NTNU Ansatterepr. Gunnhild N. Furnes, Forskerforbundet HiÅ Ansatterepr. Iver Johnsen, NTL NTNU Ansatterepr. Kjerstin Tobiassen, Akademikerne HiST Student Ole-Jakob Oosterhof, HiG Student Marte Øien, HiST

13 13 Milepæler i arbeidet med administrativ organisering 1. oktober 2015: Om prinsipper for administrativ organisering Innspillsrunde i oktober om alternativer Bidrag til arbeidet med faglig organisering 1. november 2015: Alternativer for faglig organisering Inkludert: vurdering av administrativ organisering Høringsrunde 1. februar 2016: Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller Innspillsrunder januar Styret: Administrative konsekvenser av alternativer for faglig organisering Styret: Prinsipper/modeller for administrativ organisering Juni: Forslag til administrativ organisering for nye NTNU Styret: detaljert forslag om administrativ organisering Grunnlag for bemanningsplaner Forslag til implementeringsplan Høsten 2016: Innplasseringer av ansatte med nye arbeidsoppgaver

14 14 Fusjonskostnader anslått til 250 mill. i perioden 2015-2017 Gjennomføring av IKT-tiltak beregnet til 120 mill. kr i 2015-2017 –Fusjonskritiske tiltak og tiltak som reduserer risiko og forenkler migreringsarbeidet. –Sikker drift / harmonisering utgjør ca. 80 av de 120 mill. kr –Modernisering utgjør ca. 40 av de 120 mill. Organisasjonsmessige tiltak beregnet til 50 mill. i 2015 -2017 –Frikjøp / vikarordninger, medvirkning og reisekostnader utgjør ca. 40 av de 50 mill. kr –Ekstra ressurser til konvertering og opplæring utgjør ca. 10 av de 50 mill. kr. Usikkerhetsmargin –60 mill. kr i usikkerhetsmargin på IKT-tiltak –20 mill. kr i usikkerhetsmargin på organisasjonsmessige tiltak

15 15 Tilpasninger på IKT-området Det er vedtatt å etablere felles administrative basis-systemer fra 1.1.2016. Dvs: Felles løsning i Felles studentsystem (FS) tas i bruk 15.3.2016 Paga tas i bruk som felles lønnssystem fra 1.1.2016 Oracle tas i bruk som felles økonomisystem fra 1.1.2016 ePhorte tas i bruk som felles sak-arkiv system fra 1.1.2016 NTNUs publiseringsløsning for web (Liferay) og NTNUs løsning for eksternweb og intranett (Innsida) tas i bruk som felles web/intranett fra ca. november Premisser for etablering av felles IKT-løsning: Brukerkonto på NTNU for alle pr 1.1.2016 Felles domene for alle, dvs www.ntnu.no, fra 1.1.2016www.ntnu.no NTNU-epost for alle fra 1.1.2016 NTNU-kalender for alle 1.1.2016 Felles Helpdesk-system og kontaktpunkt for 1.linje fra 1.1.2016 Felles klientdrift og utskriftstjeneste Forberedt for harmonisering og modernisering (digitalisering) av tjenester

16 Gjøvik – Trondheim – Ålesund

17 17 Felles opptak i 2016 I 2016 blir søkerne presentert for en felles portefølje av studieprogram. Denne lista skal etter planen være klar til 1.desember i år og vil stort sett bli identisk med dagens studietilbud hos de tre høgskolene og NTNU. Det vil trolig bli få endringer i studieprogram og –tilbud det første året, men studentene blir registrert i en felles database.

18 18 Nye NTNU starter med ledelse fra dagens NTNU Dagens rektorat, organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU fortsetter i sine stillinger i det fusjonerte universitetet i 2016. Ledere ved høgskolene fortsetter også i hovedsak som før. De som mister sine stillinger har fått tilbud om andre jobber i den nye organisasjonen. Dagens dekaner og instituttledere hos alle fire institusjoner beholder sine jobber inntil det nye organisasjonskartet er tegnet og nye dekaner tiltrer 1.januar 2017 og nye instituttledere er på plass senest 1.august 2017. Les artikkel om ledelsen ved nye NTNU i overgangsåret 2016Les artikkel om ledelsen ved nye NTNU i overgangsåret 2016.

19 19 Fakultet for informasjons teknologi, matematikk og elektroteknik k (IME) Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Det medisinske fakultet (DMF) Det humanistisk e fakultet (HF) NTNU Vitenskaps- museet Fakultet for ingeniør- vitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturviten- skap og teknologi (NT) Fakultet for teknologi (FT) (tidl.HiST) Administra sjons- tjenesten Komm- unika- sjons- avdeling en Personal adm. og organisa sjonsutv. (tidl. HiST) HMS- avdeling en IT- avdeling en Studie og bibliotek (tidl HiST) NTNU UB Økonomi (tidl. HiST) Drifts- avd. STYRET Organisa- sjons- direktør Prorektor for nyskaping Prorektor for forskning Prorektor for utdanning Økonomi og eiendoms- direktør Øk.avd. Campus og drift (tidl. HiST ) Prorektor for faglig integrasjon Studie- avd. Komm- unika- sjon (tidl. HiST) Personal avdeling en Midlertidig organisering nye NTNU pr. 1.1.2016 Fakultet for samfunns- vitenskap og teknologi- ledelse (SVT) Fakultet for helse- og sosialvitens kap (FHS) (tidl. HiST) Fakultet for lærer- og tolkeutdanni ng (FLT) (tidl.HiST) Handelshøy skolen i Trondheim (HHiT) (tidl. HiST) Stedlig leder ---- NTNU Ålesund Stedlig leder ---- NTNU Gjøvik Inst. for inform atikk og e- læring (tidl. HiST, uavkla rt plasse ring) Inst. for inform atikk og e- læring (tidl. HiST, uavkla rt plasse ring)

20 20 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Studie og forskinin gsseksjo nen Bibliotek seksjone n IT- seksjone n Administrativ leder Personal seksjone n Økonomi og drfitsseksj onen Midlertidig organisering nye NTNU - pr. 1.1.2016 Avdeling for informatikk og medieteknik k Campus Gjøvik Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Avdeling for internasjona l business Bibliotek Økonomi - og driftssek sjonen FoU- seksjone n Administrativ leder Personal - og organisa sjonssek sjonen IT- seksjonen Avdeling for ingeniør- og realfag Campus Ålesund Studiese ksjonen Avdeling for helsefag Avdeling for biologiske fag

21 21 Antall registrerte studenter 2014

22 22 Antall ansatte 2014

23 23 Studenter fordelt på fagområder (2013)

24 24 Økonomi (2013)

25 25 Meninger om fusjonen? Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon, har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg. Alle inviteres til å komme med forslag og tanker om hvordan det nye NTNU bør bygges. har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg Prosjektet tilbyr flere kanaler for deg som har meninger eller spørsmål: Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside.Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer til prosjektledelsen.Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer En Twitter-konto som heter NTNUfusjon. Bruk hashtag #NTNUfusjon.NTNUfusjon To Facebook-sider; en side for studenter og en annen for ansatte.en side for studenterannen for ansatte

26 26


Laste ned ppt "Gjøvik – Trondheim – Ålesund Status for fusjonsarbeidet, september 2015 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google