Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag

2 2 Innhold  Hva er besluttet  Milepæler og datoer du bør merke deg  Siste nytt fra ntnu.no/fusjon  Endringer  Endringer i faglig organisering  Endringer i administrasjon  Endringer i IT-systemer  Hvor er vi om 3 måneder?  Midlertidig organisering i 2016  Mer informasjon om...  Meninger om fusjonen? Gjøvik – Trondheim – Ålesund

3 Januar 2015: Fire styrer vedtar at de ønsker fusjon (HiG 27.10.14, HiST 16.1, HiÅ 19.1 og NTNU 28.1) Milepæler i fusjonsprosjektet 3 19.juni: Fusjonen formelt vedtatt av Kongen i statsråd 24.november: Første møte i nytt NTNU-styre. 1.januar: Offisiell oppstart for nye NTNU. Q2 Q3Q4Vår 2016Høst 2016 Fusjonsplattform (18.3 - 19.8.2015) Faglig organisering (28.4.15 – februar 2016) Administrativ organisering (14.8.2015 – juni 2016) Example Text Sikker drift (12.3 – 31.12.2015) 1..august: Dekaner tilsatt. 16-18.august: Første felles immatrikulering i tre byer. Høsten 2016: Innplassering av adm. ansatte. Februar: Fusjonsprosjektet opprettes. Styringsgruppa møtes første gang 18.2 i Ålesund.. 2017: Jan: Instituttstruktur vedtas 1.8: Instituttledere tiltrer Q1 2015 Se detaljert tidsplan på www.ntnu.no/fusjon/tidsplanwww.ntnu.no/fusjon/tidsplan

4 4 20.10 Workshop om administrativ organisering. 15-23.10 Valg av student- representanter til NTNU-styret og Studenttinget. Viktige hendelser oktober - januar Beg. av november Omstillingsavtale og omstillingshåndbok klar. 1.11-15.1.2016 Siste høringsrunde for forslagene til faglig organisering. 24.11 Første møte i styret for nye NTNU. Oktober Opplæringsplan for nye datasystemer klar. 26-28.10 Valg til utvidet NTNU-styre. Ansatte på høgskolene skal velge to representanter. Januar Fusjonen trer formelt i kraft 1.1.. En rekke felles datasystemer tas i bruk. 1.2 Forslag til hovedmodeller for adm. organisering legges fram.. Se detaljert tidsplan på www.ntnu.no/fusjon/tidsplanwww.ntnu.no/fusjon/tidsplan

5 5 Siste nytt fra ntnu.no/fusjonntnu.no/fusjon 7.10: Dragkamp om ny studieforskriftDragkamp om ny studieforskrift 6.10: Mange og gode søkere til utlyste stillingerMange og gode søkere til utlyste stillinger 2.10: Gi innspill til administrativ organiseringGi innspill til administrativ organisering 2.10: Tegner bildene av fremtidens NTNU-administrasjonTegner bildene av fremtidens NTNU-administrasjon 1.10: IT-systemer kritisk faktor for fusjonen, mener DeloitteIT-systemer kritisk faktor for fusjonen, mener Deloitte 1.10: Høgskolenes studieprogram på NTNUs nettsiderHøgskolenes studieprogram på NTNUs nettsider 29.9: Felles studentsamskipnad fra årsskiftetFelles studentsamskipnad fra årsskiftet 28.09.: Fem eller åtte fakulteter mest aktuelle i nye NTNUFem eller åtte fakulteter mest aktuelle i nye NTNU Gjøvik – Trondheim – Ålesund

6 6 Endringer som følge av fusjonen Utdanning Felles rekrutteringskampanje og studieinformasjon fastsettes høsten 2015 Det gjennomføres felles opptak i april 2016 Emner gjennomføres i hovedsak som før i 2016 Forskning Forskningsaktivitet gjennomføres i hovedsak som før i 2016 Administrasjon Administrative arbeidsprosesser og oppgaver samkjøres og gjennomføres felles i 2016 I 2016 vil administrativt ansatte i størst grad oppleve en endret arbeidshverdag Alle ansatte vil i større eller mindre grad oppleve konsekvenser av at administrative systemer, retningslinjer, regelverk, og rutiner samkjøres Gjøvik – Trondheim – Ålesund

7 7 Endringer i faglig organisering 15.9.: Høringssvar mottatt 15.9.: Høringssvar mottatt på første rapport om faglig organisering Gruppe faglig organisering jobber videre med to hovedmodeller: 1.11.15 – 15.1.16: Konkrete løsninger for faglig organisering på høring 1.11.15 – 15.1.16: Konkrete løsninger for faglig organisering på høring 1.8.16: Dekantilsettinger ( i ny struktur) fullført 1.8.16: Dekantilsettinger ( i ny struktur) fullført 1.1.17: Nye dekaner tiltrer med fullmakter. Instituttstruktur vedtatt. 1.1.17: Nye dekaner tiltrer med fullmakter. Instituttstruktur vedtatt. 2016: Midlertidig organisering vitenskapelige enheter 2016: Midlertidig organisering vitenskapelige enheter Modell 1: Smal fakultetsstruktur Ingeniørvitenskap og arkitektur Matematisk-naturvitenskapelige fag og IKT Medisin og helsefag Humanistiske fag og kunst Samfunnsvitenskap Modell 2: Bred fakultetsstruktur Ingeniørvitenskap og arkitektur Naturvitenskap Informatikk, datateknikk og matematikk Medisin Helse- og sosialfag Økonomi og ledelse Humanistiske fag og kunst Samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap Gjøvik – Trondheim – Ålesund

8 8 Endringer innen administrasjonen 12 administrative arbeidsgrupper gjennomfører... –samkjøring av administrative arbeidsprosesser, systemer og regelverk –planlegging og gjennomføring av nødvendig opplæring –midlertidig organisering og gjennomføring av administrative arbeidsprosesser i 2016 Endringer i administrativ organisering: 1.10.15: Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering til høring 1.10.15: Forslag til prinsipper, målbilde og kvalitetskrav for administrativ organisering til høring 2016: Midlertidig organisering administrasjon 2016: Midlertidig organisering administrasjon 1.1.17: Ny administrativ organisering trer i kraft 1.1.17: Ny administrativ organisering trer i kraft 1.2.16: Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller til høring 1.2.16: Forslag til administrativ organisering – hovedmodeller til høring 1.6.16: Forslag til administrativt organisasjonskart for NTNU klart for vedtak 1.6.16: Forslag til administrativt organisasjonskart for NTNU klart for vedtak Gjøvik – Trondheim – Ålesund

9 9 Mange IT-endringer for høgskolene i januar Det er vedtatt å etablere felles administrative basis-systemer fra 1.januar. Det vil si: Paga tas i bruk som felles lønnssystem Oracle tas i bruk som felles økonomisystem ePhorte tas i bruk som felles sak-arkiv system NTNUs publiseringsløsning for web (Liferay) og NTNUs løsning for eksternweb og intranett (Innsida) åpnes som felles web/intranett Felles løsning i Felles studentsystem (FS) tas i bruk 15.3.2016 Forutsetningene for å få til dette er at følgende må på plass til 1.januar: Brukerkonto på NTNU for alle Felles domene for alle, dvs www.ntnu.nowww.ntnu.no NTNU-epost for alle NTNU-kalender for alle Felles Helpdesk-system og kontaktpunkt for førstelinje Felles klientdrift og utskriftstjeneste Forberedt for harmonisering og modernisering (digitalisering) av tjenester Gjøvik – Trondheim – Ålesund

10 © 2015 Deloitte AS Etter fusjonen vil 1300 nye ansatte og 15000 nye studenter ved høgskolene få tilgang til NTNU IT-systemer 10 NTNU HiG HiST HiÅ 5085 årsverk 23442 studenter FS itslearning PAGA ORACLE ePhorte Liferay FS itslearning Agresso SAP P360 FS Fronter Agresso SAP P360 FS Fronter Agresso SAP P360 NTNU HiG HiST HiÅ FS itslearning Fronter PAGA ORACLE ePhorte Liferay Nye NTNU 830 årsverk 8853 studenter 224 årsverk 2250 studenter 308 årsverk 3391 studenter Før fusjon 6400 årsverk 38000 studenter Gjøvik – Trondheim – Ålesund

11 11 Hvor er vi om tre måneder? Jeg har NTNU-kolleger i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi er ett NTNU med felles rektor, styre, retningslinjer, systemer, verktøy og strategier. Vår felles administrasjon er tilstede i tre byer. Våre studenter studerer ved NTNU og uteksamineres som NTNU- studenter uansett om de bor i Ålesund, Trondheim eller Gjøvik. Vi skal rekruttere til studier i tre byer. Forskningskapasiteten ved NTNU utvides med forskere, infrastruktur og fagstøtte i tre byer. Felles kanaler for forskningsformidling gir økt nedslagsfelt. Gjøvik – Trondheim – Ålesund

12 Før 1.1.2016: Etter 1.1.2016: Gjøvik – Trondheim – Ålesund

13 13 Fakultet for informasjons teknologi, matematikk og elektroteknik k (IME) Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Det medisinske fakultet (DMF) Det humanistisk e fakultet (HF) NTNU Vitenskaps- museet Fakultet for ingeniør- vitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturviten- skap og teknologi (NT) Fakultet for teknologi (FT) (tidl.HiST) Administra sjons- tjenesten Komm- unika- sjons- avdeling en Personal adm. og organisa sjonsutv. (tidl. HiST) HMS- avdeling en IT- avdeling en Studie og bibliotek (tidl HiST) NTNU UB Økonomi (tidl. HiST) Drifts- avd. STYRET Organisa- sjons- direktør Prorektor for nyskaping Prorektor for forskning Prorektor for utdanning Økonomi og eiendoms- direktør Øk.avd. Campus og drift (tidl. HiST ) Prorektor for faglig integrasjon Studie- avd. Komm- unika- sjon (tidl. HiST) Personal avdeling en Midlertidig organisering nye NTNU pr. 1.1.2016 Fakultet for samfunns- vitenskap og teknologi- ledelse (SVT) Fakultet for helse- og sosialvitens kap (FHS) (tidl. HiST) Fakultet for lærer- og tolkeutdanni ng (FLT) (tidl.HiST) Handelshøy skolen i Trondheim (HHiT) (tidl. HiST) Stedlig leder ---- NTNU Ålesund Stedlig leder ---- NTNU Gjøvik Inst. for inform atikk og e- læring (tidl. HiST, uavkla rt plasse ring) Inst. for inform atikk og e- læring (tidl. HiST, uavkla rt plasse ring) Gjøvik – Trondheim – Ålesund

14 14 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Studie og forskinin gsseksjo nen Bibliotek seksjone n IT- seksjone n Administrativ leder Personal seksjone n Økonomi og drfitsseksj onen Midlertidig organisering nye NTNU - pr. 1.1.2016 Avdeling for informatikk og medieteknik k Campus Gjøvik Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Avdeling for internasjona l business Bibliotek Økonomi - og driftssek sjonen FoU- seksjone n Administrativ leder Personal - og organisa sjonssek sjonen IT- seksjonen Avdeling for ingeniør- og realfag Campus Ålesund Studiese ksjonen Avdeling for helsefag Avdeling for biologiske fag Gjøvik – Trondheim – Ålesund

15 15 Mer informasjon om... prosjektets organisering: https://www.ntnu.no/fusjon/organiseringhttps://www.ntnu.no/fusjon/organisering tidsplan: https://www.ntnu.no/fusjon/tidsplanhttps://www.ntnu.no/fusjon/tidsplan arbeid med faglig organisering: https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper https://www.ntnu.no/fusjon/arbeidsgrupper administrative arbeidsgrupper: https://www.ntnu.no/fusjon/administrativ- organiseringhttps://www.ntnu.no/fusjon/administrativ- organisering dine rettigheter: https://www.ntnu.no/fusjon/omstillinghttps://www.ntnu.no/fusjon/omstilling Siste nytt: https://www.ntnu.no/fusjon/starthttps://www.ntnu.no/fusjon/start Gjøvik – Trondheim – Ålesund

16 16 Meninger om fusjonen? Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon, har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg. Alle inviteres til å komme med forslag og tanker om hvordan det nye NTNU bør bygges. har rektor Gunnar Bovim skrevet i sin blogg Prosjektet tilbyr flere kanaler for deg som har meninger eller spørsmål: Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside.Et åpent diskusjonsforum på prosjektets nettside Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer til prosjektledelsen.Et skjema for å sende spørsmål og kommentarer En Twitter-konto som heter NTNUfusjon. Bruk hashtag #NTNUfusjon.NTNUfusjon To Facebook-sider; NTNUfusjon student og en NTNUfusjon ansatt.NTNUfusjon studentNTNUfusjon ansatt Gjøvik – Trondheim – Ålesund


Laste ned ppt "1 1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google