Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for fusjonsarbeidet, april 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for fusjonsarbeidet, april 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for fusjonsarbeidet, april 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte universitetet omorganisert. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. januar 2017. Bildet ble tatt under åpningen av nye NTNU 4. januar 2016.

2

3 Kunnskap for en bedre verden 1. Bakgrunn, status, tidsplan, organisering

4 Vi fusjonerer fordi… …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss. …det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. …det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler. …det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning. …det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

5 Kunnskap for en bedre verden En referanseinstitusjon for god utdanning Størst på lærerutdanning Størst på helseDominerende på teknologi

6 Kunnskap for en bedre verden

7 Fortsatt fusjonsarbeid etter fusjonen… Blant annet: Ny organisasjon skal på plass Faglig integrasjon / instituttstruktur Innføre ny Rammefordelingsmodell (budsjett) Avklare fordeling av forskningstid Modernisering / effektivisering / standardisering Kulturbygging ++

8 Kunnskap for en bedre verden Innplassering ansatte Institutter klare Administrativ organisering klar Organisering, ledelse og innplassering av ansatte Tidslinje JANFEBMARAPRMAIJUNIJULIAUGSEPOKTOKTNOVDES Fakultets- organisering Administrativ modell Dekaner klare Ansatte plassert NTNU 2017 Instituttorganisering Sentral ledelse Bemannings -planer Fakulteter klare Prosjektoppstar t Administrativ organisering Ansette dekaner og viserektorer Ansette Instituttledere Planlegge bemanning og innplassering Utredningsfasen Avklaringsfasen Gjennomføringsfasen

9 Kunnskap for en bedre verden 2. Faglig organisering

10 Kunnskap for en bedre verden 10 De nye fakultetene Fakultet for ingeniørvitenskap Fakultet for naturvitenskap Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Det humanistiske fakultet Fakultet for medisin og helsevitenskap Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Fakultet for økonomi Fakultet for arkitektur og design Fakultetsstrukturen ble vedtatt av styret 15. februar. Navnene ble vedtatt 14. april. Instituttstrukturen skal vedtas 25.august 2016.

11 Kunnskap for en bedre verden 11 Arbeidsgrupper gjennomgår studieporteføljen Helse IKT Lærer / lektor Realfag (naturvitenskap) Teknologi Økonomi / ledelse _______________________ I tillegg er det satt ned tre arbeidsgrupper som utreder behovet for fellesemner og obligatoriske emner, samt emnestørrelse.

12 Kunnskap for en bedre verden 12 Arbeidet med faglig integrasjon Forankret hos prorektor for utdanning (Berit J. Kjeldstad) og prorektor faglig integrasjon (Helge Klungland). Koordinatorgruppe: –Undervisningslederne: Svanhild Schønberg, Gro Dæhlin, Webjørn Rekdalsbakken –Studiedirektørene: Inge Fottland, Gunnar Bendheim, Gunn Rognstad, Marianne Vinje –Koordinator-sekretariat: Jon Inge Resell (sekr.koord.), Arnulf Omdal, Ken Stebergløkken, Knut Veium Delprosjekter med arbeidsgrupper

13 Kunnskap for en bedre verden 13 Førsteamanuensis Professor FørstelektorDosentUniversitetslektor To mulige karriereveier i framtida for vitenskapelige ansatte

14 Kunnskap for en bedre verden 3. Administrativ organisering

15 Kunnskap for en bedre verden APRILMAIJUNIJULI AUGUST 15.4 Bidrag til utredningene fra fakultetene, Gjøvik/Ålesund, Fellesadministrasjonen Utredningene 2.5 Børresen-utvalget: sender ut samlet høringsdokument 1.6 Høringsfrist – utarbeidelse av sak om organisering 16.6 Styremøte: første behandling av sak om administrativ organisering 5.6–15.8 Forhandlinger i LOSAM – fakulteter og Fellesadministrasjon 25.8 Styremøte: videre behandling av administrativ organisering

16 Kunnskap for en bedre verden APRIL MAI JUNIJULI AUG 20.4 Personalprosessene – plan for gjennomføring avklares i samarbeid med SESAM Gjennomføringen 1.6 Første plan for arbeid med lokaliseringer av administrasjon fra 1.1.2017 26.8–1.10 Utarbeidelse av bemanningsplaner SEPT NOVDES 1.10–15.12 Innplasseringer av enkeltansatte OKT

17 Kunnskap for en bedre verden Hva skal styret beslutte? Inndeling i administrative avdelinger på nivå 1 Ansvarsdeling av administrative oppgaver mellom nivå 1 og nivå 2 Gjennomgående administrative prosesser: tema og ansvar for videre utredninger

18 Kunnskap for en bedre verden Hva skal besluttes gjennom forhandlinger i LOSAM? Fakultetenes interne organisering De sentrale avdelingers interne organisering

19 Kunnskap for en bedre verden Neste leveranse fra Børresen-utvalget: 2. mai: rapport 3 – Høringsdokument Avdelingsinndeling i Fellesadministrasjonen Plassering av funksjoner og oppgaver –I fellesadministrasjonen –Mellom fellesadministrasjon og fakultet/NTNU i Gjøvik og Ålesund Prioritering av tiltak og gjennomgående prosesser som bør standardiseres

20 Kunnskap for en bedre verden Krav til gode administrative tjenester Effektivitet Kvalitet Modernisering Fagnærhet

21 Kunnskap for en bedre verden Hvordan oppnå dette? Mer standardisering/digitalisering + ytterligere forenkling av tjenester og prosesser Større grad av: –Sentralisering på noen områder (transaksjonelle oppgaver) –Desentralisering på noen områder (relasjonelle oppgaver) Oppgaver løses på færrest mulig nivå

22 Kunnskap for en bedre verden 4. Organisasjonsprosjektet

23 Kunnskap for en bedre verden 23 Organisasjonsprosjektet Rektor Rektorat Organisasjonsdirektør Rektor Rektorat Organisasjonsdirektør Kommunikasjon ORGANISASJONSPROSJEKTET Prosjektleder Sekretariat ORGANISASJONSPROSJEKTET Prosjektleder Sekretariat Medvirkning Faglig- organisering Administrativ organisering IKT HR Bemanning og arbeidsmiljø HR Bemanning og arbeidsmiljø Budsjett 2017 Lokalisering Delprosjekter/- prosesser

24 Kunnskap for en bedre verden 24 Gjennomføringsprosjektene Bemanning og arbeidsmiljø (Ledes av personalsjef Arne Kr. Hestnes) Skal bl.a. legge tidsplan for innbemanningsprosessen, organisere stillingsbank og utarbeide verktøy for gjennomføringen som støtte til ledere. Skal også lage plan for å ivareta arbeidstakernes arbeidsmiljø. IKT (IT-sjef Håkon Alstad) Skal bl.a. harmonisere og modernisere drift og utvikling av basis infrastruktur. Vurdere sentralisering av tjenester. Ta initiativ til å digitalisere standardiserte prosesser og koordinere IKT på tvers av funksjonsområdene. Budsjett for 2017 (Stabsleder Aud Magna Gabrielsen) Skal bl.a. sikre at alle ledere pr 1.1.2017 er kjent med sine økonomiske rammer og fullmakter. Skal også foreslå fordeling av bevilgningen til enhetene på nivå 2 og omdisponering av ressurser i lys av endret struktur og oppgavefordeling. Lokalisering (Fagdirektør Christian Brødreskift) Skal bl.a. sikre at alle ansatte har en arbeidsplass ved årsskiftet 2016/17. Skal utarbeide prinsipper for lokalisering og foreslå en konkret fordeling og lokalisering av arbeidsplasser og legge til rette for flytteprosesser.

25 Kunnskap for en bedre verden NTNU ønsker sikkerhet for ansatte i forbindelse med fusjonen. Avtalen har derfor stillingsgaranti og flyttegaranti til og med 31.juli 2017. Avtalen forlenges automatisk med tre måneder, avhengig av instituttstruktur / tilsetting av instituttledere Omstillingshåndbok viktig verktøy i omstillingen:Omstillingshåndbok –Retningslinjer for innplassering –Personalpolitiske virkemidler –Kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser –Oppfølging av risikovurderinger Omstillingsavtale og -håndbok Rektor Gunnar Bovim og de tillitsvalgte signerte avtalen 13.november 2015.

26 Kunnskap for en bedre verden Gjennomføring av IKT-tiltak beregnet til 120 mill. kr –Fusjonskritiske tiltak og tiltak som reduserer risiko og forenkler migreringsarbeidet. –Sikker drift / harmonisering utgjør ca. 80 mill. –Modernisering utgjør ca. 40 mill. Organisasjonsmessige tiltak beregnet til 50 mill. –Frikjøp / vikarordninger, medvirkning og reisekostnader utgjør ca. 40 mill. –Ekstra ressurser til konvertering og opplæring utgjør ca. 10 mill. Usikkerhetsmargin –60 mill. kr i usikkerhetsmargin på IKT-tiltak –20 mill. kr i usikkerhetsmargin på organisasjonsmessige tiltak Fusjonskostnader anslått til 250 mill. i 2015-2017

27 Kunnskap for en bedre verden 5. Nye NTNU i overgangsåret 2016

28 Kunnskap for en bedre verden Administra sjons- tjenesten Kommuni- kasjons- avdelingen Seksjon for personal- administrasjon og organisasjons- utvikling (tidl. HiST) HMS- avdelingen IT- avdelingen Seksjon for studie og bibliotek (tidl HiST) NTNU UB Seksjon for økonomi (tidl. HiST) Drifts- avdelingen STYRET Organisasjons- direktør Prorektor for nyskaping Prorektor for forskning Prorektor for utdanning Økonomi- og eiendoms- direktør Økonomi- avdelingen Seksjon for campus og drift (tidl. HiST ) Prorektor for faglig integrasjon Studie- avdelingen Kommuni- kasjon (tidl. HiST) Personal avdelingen Midlertidig organisering av nye NTNU i 2016 Stedlig leder ---- NTNU i Ålesund Stedlig leder ---- NTNU i Gjøvik Fakultet for informasjons teknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Det medisinske fakultet (DMF) Det humanistiske fakultet (HF) NTNU Vitenskaps- museet Fakultet for ingeniør- vitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturviten- skap og teknologi (NT) Fakultet for teknologi (FT) (tidl.HiST) Fakultet for samfunns- vitenskap og teknologi- ledelse (SVT) Fakultet for lærer- og tolke- utdanning (FLT) (tidl.HiST) Handelshøy- skolen i Trondheim (HHiT) (tidl. HiST) Fakultet for helse- og sosial- vitenskap (FHS) (tidl. HiST)

29 Kunnskap for en bedre verden Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Studie og forsknings- seksjonen Bibliotek- seksjonen IT- seksjonen Administrativ leder Personal- seksjonen Økonomi og drifts- seksjonen Midlertidig organisering nye NTNU - pr. 1.1.2016 Avdeling for informatikk og medie- teknikk NTNU i Gjøvik Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Avdeling for internasjonal business Bibliotek Økonomi- og drifts- seksjonen Administrativ leder Personal- og organisasjons- seksjonen IT- seksjonen Avdeling for ingeniør- og realfag NTNU i Ålesund Studie- og forsknings- seksjonen Avdeling for helsefag Avdeling for biologiske fag

30 Kunnskap for en bedre verden April 2012 38 987 registrerte studenter 6 553 uteksaminert med avsluttet grad 385 avlagte doktorgrader 101 organisatoriske enheter («bokser») på nivå 1-3 6 733 årsverk totalt Driftsinntekter på ca. 7,6 milliarder kroner 734 000 kvm. egne og leide arealer Det fusjonerte NTNU i tall (2014 og 2015) INTRO

31 Kunnskap for en bedre verden Antall registrerte studenter 2015 I 2015 hadde NTNU og de tre høgskolene 38 987 registrerte studenter. I 2014 ble 6 553 uteksaminert med avsluttet grad og det ble avlagt 385 doktorgrader.

32 Kunnskap for en bedre verden Antall årsverk 2015 Av disse var 4 053 ansatte i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner).

33 Kunnskap for en bedre verden Studenter fordelt på fagområder (2015) NTNU og de tre høgskolene disponerer 734 000 kvm egne og leide lokaler.

34 Kunnskap for en bedre verden Økonomi (2014) NTNU og de tre høgskolene hadde i 2014 driftsinntekter på ca. 7,6 milliarder kroner.

35 Kunnskap for en bedre verden Hold deg orientert via Innsida og www.ntnu.no/fusjon www.ntnu.no/fusjon

36


Laste ned ppt "Status for fusjonsarbeidet, april 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google