Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

2 2 Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire institusjoner med en rekke fagmiljøer. NTNU skal etter sammenslåingen: være et internasjonalt fremragende universitet være et flercampusuniversitet med levende campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. ha en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Det ble derfor etablert en gruppe med mandat å utarbeide minst to forslag til faglig organisering av nye NTNU.

3 3 Milepæler i arbeidet med faglig organisering Mars 2015: Gruppe for faglig organisering oppnevnes 26. juni 2015: Notat med kartlegging og vurdering av modeller og prinsipper for faglig organisering sendt på høring. Svarfrist 15. sept. 2015. 4. nov. 2015: Konkrete alternativer til fremtidig organisering sendt på høring. Svarfrist 15. jan. 2016. Februar 2016: Styret vedtar modell for organisering Januar 2017? Nye dekaner tiltrer og instituttstruktur vedtas August 2017? Instituttledere tilsettes

4 4 Gruppe for faglig organisering 3 representanter fra NTNU, 2 fra HiST, 1 fra HiÅ, 1 fra HiG, 1 ansatterepresentant og 2 studentrepresentanter. Fra venstre: Ingvald Strømmen, Solrun Johanne Valen, Ronny Kjelsberg, Marit Reitan, Kristian Steinnes, Maria Honerød, Nils Kalstad Svendsen (bak), Hans Petter Hildre, Hans Marius Martinsen, Camilla Trud Nereid og leder Berit Kjeldstad. Foto: Thor Nielsen

5 5 Slik har gruppen jobbet Bakgrunnsinformasjon –Rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) –Erfaringer fra andre og liknende institusjoner. Eksempler på organisering av universiteter i en internasjonal kontekst. –Nøkkeldata fra de fusjonerende institusjonene. Workshops og drøftingsmøter Tilbakemelding fra organisasjonene på gruppens utredning om prinsipper og modeller for faglig organisering.

6 6 Tilbakemeldinger fra 1. høringsrunde Hovedtendenser: Et klart flertall ønsket en modell basert på dagens NTNU-struktur, en bred struktur (10 fakulteter + Vitenskapsmuseet) eller en hybrid av disse. Et mindretall ønsket en modell basert på en smal fakultetsstruktur, evt. modifisert. Samtlige forkastet (eller omtalte ikke) en campusbasert fakultetsstruktur. Det synes å være en utbredt oppfatning at institutt er og bør være den vanligste organisasjons­enheten for faglig virksomhet på nivå 3. Senter også vurdert som en hensiktsmessig enhet. Totalt sett: Nyansert drøfting av styrker og svakheter ved de fire konseptene presentert i utredningen. Nyttige diskusjoner i organisasjonen. Nye momenter og synspunkter brakt fram. Både ulike oppfatninger og til del motstridende interesser i organisasjonen: Vanskelig å trekke entydige råd ut av innspillsrunden

7 7 Runde 2: Gruppens konkrete forslag til faglig organisering Med bakgrunn i sitt mandat, og på grunnlag av innspillsrunden, har gruppen valgt å utrede to alternative hovedmodeller innenfor spennet mellom en smal og en bred fakultetsstruktur. Begge modeller er aktuelle og realistiske med tanke på implementering i 2016 Utredningen, bakgrunnsinformasjon og detaljert informasjon om gruppas arbeid finnes på www.ntnu.no/fusjon www.ntnu.no/fusjon

8 8 Smal struktur – hovedmodell M1Variant M1a 1.Helsefag, sosialfag, sykepleie, medisin 2.Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektroteknikk 3.Ingeniørvitenskap, arkitektur 4.Humaniora, kunst, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, ledelse 1.Helsefag, sosialfag, sykepleie, medisin 2.Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektroteknikk 3.Ingeniørvitenskap, arkitektur 4.Samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, ledelse 5.Humaniora, kunst Bred struktur – hovedmodell M2Variant M2a 1.Helsefag, medisin, sykepleie 2.Naturvitenskap 3.Matematikk, informatikk, elektroteknikk 4.Ingeniørvitenskap, arkitektur 5.Humaniora og kunst 6.Samfunnsvitenskap, sosialfag, økonomi og ledelse 7.Psykologi, utdanningsvitenskap 1.Helsefag, medisin, sykepleie 2.Naturvitenskap 3.Matematikk, informatikk, elektroteknikk 4.Ingeniørvitenskap 5.Humaniora og kunst 6.Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvit. 7.Økonomi og ledelse 8.Arkitektur, billedkunst Foreslåtte modeller :

9 9 Generelt om modellene Gruppen rangerer ikke modellene i forhold til hverandre. Begge modellene vil gi et NTNU med fakulteter av ulik størrelse, inndelt hovedsakelig etter disipliner eller vitenskapsområder og mer eller mindre spesialiserte. De faglige grunnenhetene som eksisterer i 2015 er fordelt skjønnsmessig på de ulike modellene. Dagens fagmiljøer på nivå 3 og 4 vil i stor grad forbli samlet, men i noen tilfeller organisert under et nytt fakultet. For høgskolenes avdelinger (eller fakulteter ved HiST), er hovedprinsippet at eksisterende enheter innpasses i sin helhet i ny struktur.

10 10 Om hovedmodell M1 En fakultetsstruktur basert på store vitenskapsområder og en rendyrket smal fakultetsstruktur. Strukturen gir fire tilnærmelsesvis like store fakulteter med hensyn til studenter, ansatte og ressurser. Alle fakultetene vil nødvendigvis bli nokså tverrfaglig sammensatt. Modellen innebærer flere fusjoner av eksisterende fakulteter ved NTNU og avdelinger/fakulteter ved høgskolene. Inntil nivå 3 eventuelt reorganiseres, vil det også finnes parallelle fagmiljøer i flere fakulteter – for eksempel fagmiljøer innen økonomi og ledelse både i fakultet 3 og 4.

11 11 Om hovedmodell M2 Gir en fakultetsstruktur preget av større faglig spesialisering enn modell 1, og med hybride trekk. Forutsetter at det dannes nye fakulteter, primært gjennom ulike kombinasjoner av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vil innebære noe færre endringer for NTNU i forhold til dagens inndeling (bortsett fra for SVT-fakultetet og AB-fakultetet). Høgskolenes avdelinger/fakulteter får nødvendigvis en ny tilknytning. Dagens institutter/seksjoner ved høgskolene følger sine nåværende avdelinger inn i ny fakultetsstruktur, med ett unntak: HiSTs fakultet for helse- og sosialfag blir delt. Forskjellene fakultetene imellom vil være relativt store, men de vil alle være relativt robuste ut fra dagens rammebetingelser.

12 12 Konsekvenser ved valg av modell Begge modeller er realistiske og gjennomførbare, men vil kreve tilpasninger av ulike slag. Tidsperspektivet på disse tilpasningene vil variere. De administrative konsekvensene av de ulike modellene er ikke vurdert. Den smale modellen avviker mest fra dagens organisering, og vil sannsynligvis ha høyest endringskostnader på kort sikt. Alle modeller krever likevel endringer. Omstillingskostnader er én av flere faktorer i vurderingen. En annen er hvilken modell som er velegnet for NTNU i et lengre perspektiv.

13 13 Noen dilemmaer i valg av faglig organisering Integrasjon vs. autonomi: –I hvilken grad skal den autonomien partene har i dag bestå i en ny organisasjon? –I hvilken grad skal NTNU tillate flere like forskningsområder eller studieprogrammer side om side? Forskning vs. utdanning: Hvordan organisere for både å drive effektiv og god utdanning og oppnå forskning av høy kvalitet? Disiplin vs. tverrfaglighet: Prioritere disiplinær konsistens eller tverrfaglig og tematisk samarbeid? Lik vs. ulik størrelse på enheter: Bryte opp etablerte miljøer og samarbeidsrelasjoner og få mer strømlinjeformede enheter, eller tillate ulike størrelser? Små eller store ledergrupper? –Rektors ledergruppe mer kompakt - som gir økt beslutningskraft eller større deler av den faglige virksomheten representert i ledelsen? –Hvor i organisasjonen skal strategisk evne styrkes, og hvor stort lederspenn kan det kan være nivåene imellom? Endring vs. kontinuitet: Fusjon gir mulighet for nytenking omkring faglig organisering og posisjonering i nasjonal og internasjonal konkurranse, men samtidig kan store endringer hemme faglig virksomhet i kortere eller lengre periode.

14 14 Høringsrunde Frist for innspill er 15. januar 2016. Både interne og eksterne parter kan komme med høringsuttalelser. Gruppen har funnet det hensiktsmessig å foreslå bare én aktuell variant av hver av de to hovedmodellene, men forventer at høringen vil bringe frem andre forslag til fagkombinasjoner. Gruppens utredning og tilbakemeldingene fra høringsrunden vil være grunnlaget for rektors anbefaling til styret. Styret vedtar endelig modell for faglig organisering i februar 2016.

15 15 Medvirkningskanaler Høringsrunde Innspillsrunder i diverse møter og forum Åpent webskjema på www.ntnu.no/fusjon

16 16 Veien videre I modellene er samtlige av høgskolenes og NTNUs grunnenheter tilordnet et fakultet. Gitt at styret vedtar en av modellene som er foreslått av gruppen, vil disse fakultetene vil være operative fra det tidspunktet styret bestemmer. Hvordan NTNU og fakultetene i neste omgang organiserer instituttene, ligger utenfor gruppens mandat å vurdere. Det samme gjelder organisering av virksomheten på nivå 3 i perioden mellom styrevedtak og tilsetting av dekaner.


Laste ned ppt "Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google