Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag. Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag. Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag

2 Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater at soliditeten opprettholdes eller forsterkes i selskapet. Som et ledd i demping av risiko kombinert med mulighet for eiere å plassere økt individuell egenkapital i selskapet er det behov for å se på utvidede løsninger i forhold til det Nortura har i dag."

3 Hva har vi gjort?  Vurdert tilpasningsmuligheter for dagens MKK-konto, for å gi medlemmer mulighet til, og ønske om, å forlenge «bindingstida».  Innhentet anslag på omfanget av strategiske og andre nødvendige investeringer i selskapet.  Innhentet anslag på effekten av endringer på pensjon (regnskapsregler og ordninger)  Sett på aktuelle «hybridkapital»-løsninger for å styrke selskapets kapitalbase.  Basert på anslag for investerings-/ kapitalbehov foreslått løsninger for å sikre (topp)finansiering av framtidige strategiske prosjekter. 3

4 Medlemskapitalordningen har vært viktig 4 Nytt andelsinnskudd: 180 mill kr Medlemskapital: 540 mill kr Avsatt fri EK: 496 mill kr Samlet avsetning EK fra 2010 1 216 mill kr

5 Investeringer 2015-2020 5 Med dagens EBITDA-nivå (2014) har Nortura en årlig investeringskapasitet på 600 mill. kr * 6 år = 3 600 mill. kr. Investeringsrammen på 1200 mill. kr for 2015 og 2016 allerede fylt opp. De ulike forretningsområdenes og datterselskapenes ytterligere investeringsbehov for perioden 2015 -2020 er kartlagt og beregnet til 1200 mill kr. Plusser vi på de allerede besluttede investeringene, er samlet investeringsbehov i perioden 2015 – 2020 på ca. 3600 mill. kr

6 6 ulike modeller Løsning 1. viser dagens ordning som forutsetter full utbetaling fra 2017. Nullpunktet. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  470 mill (20 mill) Løsning 2. Dagens ordning med full rullering fra 2017 videreføres – men rentene settes inn på medlemskapitalkontoen. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  620 mill (170 mill) Løsning 3 er en modell hvor en tilbyr medlemmene å binde seg opp for å forlenge dagens ordning med 5 år slik at første utbetaling kommer i 2023. I 2023 får de da avsetningen fra 2010, i 2024 får de avsetningen fra 2011, i 2025 får de avsetningen fra 2012 pluss avsetningen fra 2017 osv. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  564 mill (114 mill)* 6 * Mest optimistiske anslag

7 6 ulike modeller Løsning 4 er en modell hvor medlemmene hvert år kan velge om de vil ha avsetningen utbetalt eller velge å utsette det aktuelle årets utbetaling med 5 år. Velger du å utsette utbetalingen i 2017 (som ble avsatt i 2010) får du i 2023 utbetalt 2015 avsetningen pluss 2010 avsetningen. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  564 mill (114 mill) Løsning 5 er en utvidet modell 3 der også rentene (for alle) settes inn på medlemskapitalkontoen. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  714 mill (264 mill)* Løsning 6 er en modell hvor medlemmene frivillig får mulighet til å gå over på en løsning tilnærmet lik FK modellen. Det settes en øvre beløpsgrense på hvor mye du kan ha innestående – overskytende gis som etterbetaling. Rullende utbetaling av innestående beløp starter fra utmeldingsåret og går over 7 år. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  687 mill (237 mill)* 7 * Mest optimistiske anslag

8 Hva er riktig nivå på individuell egenkapital? Argumenter mot å individualisere større andel av EK: –MKK er en finansieringsordning som bidrar til å redusere handlingsrommet til framtidige styrer og ledelse i selskapet. –MKK er en dårligere EK enn tradisjonell felleskapital. –MKK er en dyr finansiering av selskapet. –Store forskjeller i innestående beløp på kontiene kan føre til uenighet om innflytelse i selskapet. Argumenter for å individualisere større andel av EK: –En større andel medlemskapital er med på å styrke eierengasjementet og lojaliteten til selskapet. –Sikrer egenkapital til relativt lav EK-forrentning 8

9 Hybridlån 9 En type instrument som kan brukes for å muliggjøre investeringsprosjekter som ellers er krevende å gjennomføre for et samvirke som ikke har aksjeselskapets mulighet til å hente inn ny kapital. Usikkerhetsfaktorer 1.Bankenes aksept av instrumentet 2.Aksept for effekt på kredittkvaliteten hos kredittanalytikerne i bankenes "markets-avdelinger« 3.Markedsusikkerhet

10 Andre aktuelle virkemiddel Etterbetaling av av deler av tilleggsytelsene  øker EBITDA Avsetning av større andel av overskudd til fri EK Frivillig medlemskapital  god avkastning 10

11 Regnskapsmessige konsekvenser av endring i pensjonsordningen Overgang fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddsbasert pensjonsordning vil påvirke EK-andelen i negativ retning Limit på 30 prosent Effekten beregnet til å ha en negativ effekt på egenkapitalen i størrelsesorden 500 – 600 millioner  4 prosentpoeng Svekker selskapets investeringskapasitet 11

12 Anbefalinger Medlemskapitalordningen pluss andelsinnskudd har virket +720 mkr Mulig å bygge videre på ordningen – Norturas emisjonsinstrument –Billig EK – men må være frivillig –Bør knyttes direkte knyttes direkte til konkrete investeringsprosjekter Hybridlån – et uprøvd men spennende tilleggsinstrument 12 Gode løpende resultater er den viktigste faktoren og må ligge i bunn for at Nortura skal ha mulighet til å øke framtidig investeringskapasitet Styrets vedtak: Konsernstyret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen om å legge til rette for at rapporten/problemstillingen blir tema på høstens RU-møter og vinterens kretsmøter.


Laste ned ppt "Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag. Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google