Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag. Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag. Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag

2 Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater at soliditeten opprettholdes eller forsterkes i selskapet. Som et ledd i demping av risiko kombinert med mulighet for eiere å plassere økt individuell egenkapital i selskapet er det behov for å se på utvidede løsninger i forhold til det Nortura har i dag."

3 Hva har vi gjort?  Vurdert tilpasningsmuligheter for dagens MKK-konto, for å gi medlemmer mulighet til, og ønske om, å forlenge «bindingstida».  Innhentet anslag på omfanget av strategiske og andre nødvendige investeringer i selskapet.  Innhentet anslag på effekten av endringer på pensjon (regnskapsregler og ordninger)  Sett på aktuelle «hybridkapital»-løsninger for å styrke selskapets kapitalbase.  Basert på anslag for investerings-/ kapitalbehov foreslått løsninger for å sikre (topp)finansiering av framtidige strategiske prosjekter. 3

4 Medlemskapitalordningen har vært viktig 4 Nytt andelsinnskudd: 180 mill kr Medlemskapital: 540 mill kr Avsatt fri EK: 496 mill kr Samlet avsetning EK fra mill kr

5 Investeringer Med dagens EBITDA-nivå (2014) har Nortura en årlig investeringskapasitet på 600 mill. kr * 6 år = mill. kr. Investeringsrammen på 1200 mill. kr for 2015 og 2016 allerede fylt opp. De ulike forretningsområdenes og datterselskapenes ytterligere investeringsbehov for perioden er kartlagt og beregnet til 1200 mill kr. Plusser vi på de allerede besluttede investeringene, er samlet investeringsbehov i perioden 2015 – 2020 på ca mill. kr

6 6 ulike modeller Løsning 1. viser dagens ordning som forutsetter full utbetaling fra Nullpunktet. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  470 mill (20 mill) Løsning 2. Dagens ordning med full rullering fra 2017 videreføres – men rentene settes inn på medlemskapitalkontoen. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  620 mill (170 mill) Løsning 3 er en modell hvor en tilbyr medlemmene å binde seg opp for å forlenge dagens ordning med 5 år slik at første utbetaling kommer i I 2023 får de da avsetningen fra 2010, i 2024 får de avsetningen fra 2011, i 2025 får de avsetningen fra 2012 pluss avsetningen fra 2017 osv. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  564 mill (114 mill)* 6 * Mest optimistiske anslag

7 6 ulike modeller Løsning 4 er en modell hvor medlemmene hvert år kan velge om de vil ha avsetningen utbetalt eller velge å utsette det aktuelle årets utbetaling med 5 år. Velger du å utsette utbetalingen i 2017 (som ble avsatt i 2010) får du i 2023 utbetalt 2015 avsetningen pluss 2010 avsetningen. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  564 mill (114 mill) Løsning 5 er en utvidet modell 3 der også rentene (for alle) settes inn på medlemskapitalkontoen. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  714 mill (264 mill)* Løsning 6 er en modell hvor medlemmene frivillig får mulighet til å gå over på en løsning tilnærmet lik FK modellen. Det settes en øvre beløpsgrense på hvor mye du kan ha innestående – overskytende gis som etterbetaling. Rullende utbetaling av innestående beløp starter fra utmeldingsåret og går over 7 år. Potensial 2017 til 2021 inkludert avsetning fri EK  687 mill (237 mill)* 7 * Mest optimistiske anslag

8 Hva er riktig nivå på individuell egenkapital? Argumenter mot å individualisere større andel av EK: –MKK er en finansieringsordning som bidrar til å redusere handlingsrommet til framtidige styrer og ledelse i selskapet. –MKK er en dårligere EK enn tradisjonell felleskapital. –MKK er en dyr finansiering av selskapet. –Store forskjeller i innestående beløp på kontiene kan føre til uenighet om innflytelse i selskapet. Argumenter for å individualisere større andel av EK: –En større andel medlemskapital er med på å styrke eierengasjementet og lojaliteten til selskapet. –Sikrer egenkapital til relativt lav EK-forrentning 8

9 Hybridlån 9 En type instrument som kan brukes for å muliggjøre investeringsprosjekter som ellers er krevende å gjennomføre for et samvirke som ikke har aksjeselskapets mulighet til å hente inn ny kapital. Usikkerhetsfaktorer 1.Bankenes aksept av instrumentet 2.Aksept for effekt på kredittkvaliteten hos kredittanalytikerne i bankenes "markets-avdelinger« 3.Markedsusikkerhet

10 Andre aktuelle virkemiddel Etterbetaling av av deler av tilleggsytelsene  øker EBITDA Avsetning av større andel av overskudd til fri EK Frivillig medlemskapital  god avkastning 10

11 Regnskapsmessige konsekvenser av endring i pensjonsordningen Overgang fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddsbasert pensjonsordning vil påvirke EK-andelen i negativ retning Limit på 30 prosent Effekten beregnet til å ha en negativ effekt på egenkapitalen i størrelsesorden 500 – 600 millioner  4 prosentpoeng Svekker selskapets investeringskapasitet 11

12 Anbefalinger Medlemskapitalordningen pluss andelsinnskudd har virket +720 mkr Mulig å bygge videre på ordningen – Norturas emisjonsinstrument –Billig EK – men må være frivillig –Bør knyttes direkte knyttes direkte til konkrete investeringsprosjekter Hybridlån – et uprøvd men spennende tilleggsinstrument 12 Gode løpende resultater er den viktigste faktoren og må ligge i bunn for at Nortura skal ha mulighet til å øke framtidig investeringskapasitet Styrets vedtak: Konsernstyret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen om å legge til rette for at rapporten/problemstillingen blir tema på høstens RU-møter og vinterens kretsmøter.


Laste ned ppt "Rapport fra Egenkapitalgruppa Drag. Utgangspunktet 2 "For å sikre nødvendig soliditet i selskapet er hovedmålet å levere såpass gode løpende resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google