Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Avfall– og ressursstrategi BIR 2016- 2020 (2030)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Avfall– og ressursstrategi BIR 2016- 2020 (2030)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status Avfall– og ressursstrategi BIR 2016- 2020 (2030)

2 Status ressurs- og avfallsstrategi 2016-2020 (2030) BIRs lovpålagte oppgaver BIR AS 27.08.2014: avfallsstrategi for alle lovpålagte oppgaver. Delstrategi i konsernets strategiplan Tidshorisont: 2016 til 2020, men ser lenger der det er naturlig (2030). Handlingsplaner i hvert selskap.

3 Framdrift Påbegynt i oktober 2014 3 arbeidsgrupper presenterte sitt arbeid 16.2 Skriveprosess –1. utkast mai koordineringsgruppen/konsernledergruppen og NGOer Sept. 2015 kommunevalg Nov-2015/Jan-16 Kommunestyre behandling? Februar-16 ? Til styret i BIR Ny plan gjelder fra vedtak

4 Premisser «Konsernstrategi» «Avfall og fjernvarme» 2014: Utbygd infrastruktur må utnyttes maksimalt. Øke mengde eneretts avfall. Materialgjenv: ikke brennbart prioriteres Farlig avfall skal ut av kretsløpet, kan destrueres lokalt «Matavfall fra husholdninger» 2014: Ikke separat innsamling. Ny vurdering i 2020. «Avfallsplan BIR Privat 2010-15» Videreføre

5 Om framtiden – framskrivinger av: Befolkningsutviklingen i BIR Boligmønster i dag og i 2030 Avfalls mengder, nasjonalt og i BIR Andre endringer med betydning for BIRs arbeid: Selvkostregelverket Naturmangfoldsloven – fremmede arter Annet?

6 Strategiske mål - som gir retning Utnytte ressursene i avfallet, uten å spre miljøgifter Utvikle et likt tjenestetilbud med høy servicegrad Klima og miljøpådriver Utvikle regionalt samarbeid for bedre ressursutnyttelse

7 Operative mål - som er målbare Fleksible henteordninger av grovavfall Gips Metall Tekstiler Farlig avfall Matavfall Hytterenovasjon Fellesløsninger med kundeidentifikasjon Redusere ant stopp i energianlegget Klimatiltak Regionalt samarbeid

8 Tema –Gjenvinning (kvalitetsgjenvinning) Hvordan kan vi oppnå kvalitetsgjenvinning på materialstrømmene i BIR? Forståelse av kvalitetsgjenvinning knyttet til materialgjenvinning: –miljøgifter som i minst mulig grad spres til nye produkter –benyttes som råstoff i produksjon av nye produkter og erstatte jomfruelig materialet Forståelse av kvalitetsgjenvinning knyttet til energiutnyttelse. Hindre innslipp av avfall som: -utgjør en risiko for stopp i anlegget -krever uforholdsmessig mye bruk av kjemikalier

9 Tjeneste tilbud - hovedmål Like (basis)tjenester for alle Tilby tilleggstjenester Differensiert gebyr og identløsning tas i bruk Økt gjenv av Glass/metall, tekstil, grovavfall, farlig avfall Innføre «samtykke» i samarbeid med andre storbyer

10 Klima- og miljøpådriver Hovedfokus må være klimagasser og NO X. Støtte nasjonale og regionale mål Bruke CO 2 regnskap – reduksjoner m lavest tiltakskost Mobile utslipp: (2020) Null fossil CO 2 og NO X i BIRNett- sonen, CO 2 og NO x i resten av BIR området reduseres med 50%. Forbrenningsanlegget: (2020)Fossil CO 2 reduseres med 40% (lik nasjonalt mål) Baseline: 60 000 tonn fossil CO 2 i 2013. (2050) CO 2 fangst, O utslipp av CO 2. Utvikling: samarbeid m andre forbr.anlegg, statlig finansiering?

11 Kommunereform 2013-17 Robuste kommuner uten IKSer eller større avfallsregioner? –Mai 2016- kommunevedtak –Stortingsvalg 2017 –Nye kommuner? Regionale avfallsstrategier i Oslo/Akershus, Trøndelag, Rogaland – og på Vestlandet? –Utrede samordnet tjenestetilbud med KAV? –Økt samarbeid med naboselskap, tilby tjenester –Synliggjøre fordeler v regionsamarbeid –«Vestlendingenes eget avfallsselskap» –«Øke mengden enerettsavfall» –«Regional lagspiller» Bildet: Politireformen – ny statlig struktur?

12


Laste ned ppt "Status Avfall– og ressursstrategi BIR 2016- 2020 (2030)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google