Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fylkesplan for Østfold med fokus på klima og energi Fylkesplan 2004-2007  Tre grunntemaer  10 satsingsområder  6 mål og indikatorer for miljø Levekår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fylkesplan for Østfold med fokus på klima og energi Fylkesplan 2004-2007  Tre grunntemaer  10 satsingsområder  6 mål og indikatorer for miljø Levekår."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fylkesplan for Østfold med fokus på klima og energi Fylkesplan 2004-2007  Tre grunntemaer  10 satsingsområder  6 mål og indikatorer for miljø Levekår Miljø Verdiskaping

2 2 Satsingsområder  Næringsutvikling  Kompetanse  Kommunikasjoner  Kultur  Byer og tettsteder  Levende bygder  Kyst og vassdrag  Helse  Barn og unge  Integrasjon Blått - miljø er med

3 3 Ny fylkesplan 2008-2011 Utarbeide mål og strategier for  Miljø  Verdiskaping  Levevilkår  Areal for hele fylke og regionene

4 4 Mandat for miljøgruppen 1. Skal fokusere på energi- og klimapolitikken 2. Skal vurdere mål og strategier innen: Kulturminner Byer og tettsteder Kyst og vassdrag Skal dersom behov, fremme forslag nye mål og strategier på disse områdene

5 5 Organisering  Styringsgruppe – Fylkesutvalg  Regionale styringsgrupper  Prosjektgruppe Fagsjef miljø – leder Fagsjef infrastruktur Statens vegvesen Fylkesmannens miljøvernavdeling Østfold Energi AS Representant fra kommunene Cowi AS /STØ bistår prosjektgruppen  Referansegruppe Naturvernforbundet, Grønn hverdag, Natur og ungdom, NHO, LO NVE

6 6 Framdriftsplan  Oppstart: 29. august 2007  September-januar: Forslag til mål og strategier  Januar-april: Behandling i styringsgrupper  Mai: Planforslag på høring  Mai-oktober: Sammenstilling av høringsuttalelser  Okt./nov.: Politisk behandling i Fylkesting

7 7 Gjeldende mål - klima  Bærekraftig energiplan for Østfold 2001: Utslipp av klimagasser skal ikke øke mer enn 1% i perioden 1990 -2010.  Areal og transportplan for Nedre Glomma 2006: Maksimalt 1% økning i klimagassutslippet i perioden 1990-2010. Reduksjon av klimagassutslippet fra mobile kilder på 20% i perioden 1999 – 2010.

8 8 Langt igjen til mål Samlede klimagassutslipp økt med ca. 6% i Østfold (1991-2005)  Stasjonær forbrenning (inkl. industri) har økt med ca. 22%  Prosessutslipp fra industri er redusert med ca. 38% (Hafslund Globe)  Utslipp fra transport har økt med ca. 33%

9 9 Nasjonale mål St.meld. 29 2001 Kyotoavtalen  Norges utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012 ikke skal være mer enn 1% høyere enn i 1990 i gjennomsnitt. St.meld. 34 2006/2007  Norge skal være karbonnøytralt innen 2050.  Norge skal fram til 2020 kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 2008-2012 - overoppfyllelse av Kyotoprotokollen  Skjerpe Norges Kyoto-forpliktelse med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990-nivå  Sørge for at en betydelig del av reduksjonene skjer gjennom nasjonale tiltak I perioden 1990-2006 har klimagassutslippene i Norge økt med ca. 9 % (SFT/SSB).

10 10 Nasjonale klimamål i Østfold  Hva med kjøp og salg av klimakvoter i Østfold, skal dette tas med?  Hvor stor andel av reduksjonene skal gjennomføres som lokale tiltak i Østfold?  Hvis 50% av reduksjonene skal tas gjennom lokale tiltak, blir situasjonen som følger: Innen 2012 skal utslippene ligge ca. 5% under 1991- nivå, dvs. ned ca. 10% i fra 2005-nivå Innen 2020 skal utslippene ligge ca. 15% under 1991-nivå, dvs. ned ca. 20% i fra 2005-nivå Innen 2050 skal utslippene ligge 50% under 1991- nivå, dvs. ned ca 55% i fra 2005-nivå  Hva med tilpasninger til klimaendringer?

11 11 Aktuelle tiltaksområder Østfold  Avfall  Energi  Transport  Areal  Tilsvarende som for Osloregionen

12 12 Kilder EnergiAvfallTransportAreal/plan Stasjonær forbrenning - Industri - Annen næring - Husholdning - Annen stasjonær Prosess-utslipp - Industri - Deponi - Landbruk - Andre prosessutslipp Mobile kilder - Veitrafikk - Skip og fiske - Fly

13 13 Aktører Egen virksomhet Arbeids- /ansvarsområde Øvrig Statens vegvesen Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Kommunene og kommunale selskaper Industri Næringsliv (inkl. energiselskaper) Organisasjoner foreninger Husholdninger, enkeltpersoner Skoler og barne- hager

14 14 Hvordan nå målet  Nye Østfold-mål vil kreve seriøs oppfølging og en betydelig ressursinnsats.  Bør det lokale klimaarbeidet koordineres?  Hvordan skal klimatiltakene finansieres? Regionalt klimatiltaksfond i Østfold


Laste ned ppt "1 Fylkesplan for Østfold med fokus på klima og energi Fylkesplan 2004-2007  Tre grunntemaer  10 satsingsområder  6 mål og indikatorer for miljø Levekår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google