Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til hovedplan gjenvinning Komité for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016 Sven m. Bjørnson, faggruppeleder gjenvinning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til hovedplan gjenvinning Komité for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016 Sven m. Bjørnson, faggruppeleder gjenvinning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til hovedplan gjenvinning Komité for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016 Sven m. Bjørnson, faggruppeleder gjenvinning

2 Bakgrunn EUs nye strategi for sirkulærøkonomi : - Avfall som en ressurs og råvare for ny produksjon og til å skape nye verdier Dette vil prege nasjonale og lokale ambisjoner: Grønt skifte, medborgerskap og samskaping Asker kommune skal være en aktiv part der innbyggerne involveres i utviklingen av tjenestetilbudet på avfallssektoren. Kommunens ansvar er primært husholdnings- avfall, men via hovedplanen ønsker kommunen å bidra for å øke gjenvinning av næringsavfallet.

3 Hvorfor en hovedplan? Hovedplan gjenvinning skal fastsette mål og strategier, tiltak og virkemidler for Asker kommunes arbeid med avfall og gjenvinning i perioden 2016 – 2023.

4 Avfall og gjenvinning før.. +

5 .. og nå

6 Planens visjon Asker kommunes visjon på avfallsområdet for planperioden 2016-2023 er: Sortér avfall – skap verdier!

7 Planens hovedmål 1-2 1. Matsvinn skal reduseres med 30 % innen 2025 2. Materialgjenvinning av avfall skal være minst 60 % innen 2025

8 Planens hovedmål 3-5 3. Restavfallsmengden skal reduseres med 30 % innen 2025 4. Kostnadseffektivitet minst 80 % *) 5. Tilfredsheten med tjenestetilbudet opp til minst 80 % *) *) Med henvisning til Avfall Norges renovasjonsbenchmarking.

9 Tre hovedstrategier skal bygge opp under målene 1. Avfallsreduksjon og ombruk

10 2. Økt materialgjenvinning og redusert mengde restavfall

11 Strategi 3: Økt kundetilfredshet og bedre lokalmiljø.

12 Gebyret i Asker i forhold til andre Årsgebyr (ekskl. mva) for standardabonnement: Asker2815,- Bærum2300,- Kommunegruppe 13*2269,- Landet2594,- En benchmarkingsanalyse i 2014 viste for øvrig at Asker har en tjenestestandard som er høyere enn gjennomsnittet i undersøkelsen. *Store kommuner utenom de fire største byene

13 Kostnader ved å gjennomføre tiltak Tiltakene som foreslås i hovedplan gjenvinning er beregnet til å koste fra 4,5 – 7 millioner kroner per år fram til 2023. Det tilsvarer en gebyrøkning på ca. 300 kr. år totalt, dvs. en økning på cirka 10 % for en normalhusstand. Likevel lite sannsynlig med snarlig gebyrøkning – mye kan dekkes over oppsparte fond. Renovasjonsgebyret i Asker har for øvrig stått stille siden 2012.

14 Avfallshierarkiet (avfallspyramiden) Miljø- nytte

15 Miljøvirkning av avfallshåndtering Det er beregnet utslipp av bl.a klimagasser ved avfallshåndteringen i Asker. Andre effekter som ressursbesparelse er ikke beregnet. For f.eks. matavfall har gjenvinning av næringsstoffer også vesentlig betydning.

16 Miljøvirkninger av avfallshåndteringen i Asker Metaller til materialgjenvinning er den avfallstypen som har størst betydning for klimaregnskapet. Deretter følger tekstiler til ombruk og papir-papp til materialgjenvinning. Totalt er klimagevinsten ved dagens avfallshåndtering over 11 000 tonn CO2. Det tilsvarer 6,5 % av alt utslipp i Asker.

17 Hva gir det best klimaeffekt å endre?  Avfallsreduksjon er klart best for klima (og øvrig ressursbruk og miljøpåvirkning)  Økt ombruk av tekstiler og andre gjenstander vil også ha betydelig klimagevinst. Det samme gjelder avfallsreduksjon, bl.a. mindre matsvinn.  Det er betydelig klimagevinst ved å øke utsortering og gjenvinning av alle avfallstypene. Størst gevinst ved å øke utsortering og gjenvinning av plast og glass/metall.

18 Har vi nådd målene fra 2008? Klimautslipp redusert med inntil 280 tonn CO2 per år ved biogass på renovasjonsbiler. Måloppnåelse: -140 tonn CO2/år (2014)  Innen 2015 skal Asker ligge under landsgjennomsnittet i avfallsproduksjon per innbygger. Måloppnåelse: Asker ligger ca 40 kg under landsgjennomsnittet de senere år. Hver askerbøring skal sortere ut 70 kg matavfall av totalt 90 kg per innbygger per år. Feilsorteringsprosenten på utsortert matavfall skal være under 5 prosent. Minimum 65 prosent av husholdningsavfallet materialgjenvinnes. Maksimalt 3 prosent av husholdningsavfallet skal deponeres. Resten av husholdningsavfallet skal energiutnyttes. Måloppnåelse (2015):Samlet inn ca 43 kg matavfall av ca 80 kg per innbygger  Materialgjenvinning: Ca 55 %, deponering: Ca 4 %, energiutnyttelse: Ca 41 %  Ingen nevneverdige problemer med feilsortert matavfall. 2000 husstander til å gå over til større og mindre fellesløsninger. Måloppnåelse: Målet nådd i 2012

19 Til slutt: Vi redder ikke verden ved å kildesortere og gjenvinne ressursene i avfallet, men vi kan gjøre mer for at avfallshåndteringen i Asker skal bli så bærekraftig som mulig. Da er avfallsreduksjon, ombruk og økt materialgjenvinning veien å gå! Sortér avfall skap verdier!

20 Strategiområde: Avfallsreduksjon og gjenbruk - tiltak Gjennomføre kampanjer for redusert matsvinn. Samarbeide med næringsliv og frivillige organisasjoner om økt gjenbruk. Vurdere nye innsamlingsordninger for å øke innsamling og gjenbruk av brukte tekstiler.

21 Strategiområde: Økt materialgjenvinning og redusert mengde restavfall - tiltak Gjennomføre kampanjer for økt sortering av matavfall og plastemballasje. Etablere brukerfora for hhv husholdninger og næringer. Utvikle samarbeidet med næringslivet for økt gjenvinning av næringsavfall. Innføre veiing av alle avfallstyper som samles inn i arbeidet med å motivere innbyggerne til økt sortering og redusert mengde restavfall. Arbeide for en omlegging av gebyrsystemet til vektbaserte gebyrer. Vurdere etablering av ordning for henting på bestilling av hageavfall, tekstiler samt grovavfall. Vurdere tiltak for økt sortering av bl.a. tekstiler på Yggeset Avfallspark.

22 Strategiområde: Økt kundetilfredshet og bedre lokalmiljø - tiltak Utarbeide egen strategi for undergrunnsoppsamling (stasjonært avfallssug og nedgravd container). Vurdere om nedgravd container skal være standardløsning for nye leilighetsbygg. Vurdere etablering av minigjenvinningsstasjoner i tilknytning til nærsentra. Vurdere utvidede åpningstider på Yggeset avfallspark


Laste ned ppt "Forslag til hovedplan gjenvinning Komité for teknikk, kultur og fritid 11.2.2016 Sven m. Bjørnson, faggruppeleder gjenvinning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google