Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar FoI-strategi for Møre og Romsdal FoU-rådgivar Anna-Marie Hatlestad - regional og næringsavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar FoI-strategi for Møre og Romsdal FoU-rådgivar Anna-Marie Hatlestad - regional og næringsavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar FoI-strategi for Møre og Romsdal FoU-rådgivar Anna-Marie Hatlestad - regional og næringsavdelinga

2 Kvifor ein FoI strategi Generelt behov for omstilling i næringslivet Reduksjon i petroleumsaktiviteten Det grøne skiftet Identifisere utfordringar og muligheiter Dagens strategi går ut i 2016 Ny regional satsing i forskningsrådet Klargjere retning og vere eit verktøy for FoI i regionen

3 Metode Smart spesialisering o Kva er dei komparative fortrinna? o Kva er forskings- og kunnskapsutfordringane?  Strategi Forankring hos aktørane viktig for å skape eigarskap til strategien

4 Workshop Inviterte frå heile fylket Representantar frå næring Forsking Inkubatorar Kunnskapsparker 45 personar deltok Partnerskap for verdiskaping Fylkeskommunen Innovasjon Norge Forskingsrådet NAV KS NHO SIVA Møter med klyngestyrene iKuben GCE Blue Maritme Legasea Norewegian Rooms SWOT Muligheiter Truslar Svakheiter Styrker Politisk vedtak mai/juni 2016 Ferdig 1. april

5 Fremdriftsplan FoI-strategi retta mot næringslivet

6 Plan for FoI-strategi - offentleg sektor Mars Oktober August Juni

7 Stimulere aktørane i innovasjonssystemet Næringslivet Næringslivet Fremme kunnskapsbasert innovasjon i nye og eksisterande bedrifter, og som gir nye produkt, nye tenester eller forretningsmodellar Akademia Akademia Bygge og anvende ein framragende kunnskapsinfrastruktur som leverer relevant kunnskap og arbeidskraft Verkemidelapparatet Verkemidelapparatet Understøtte kunnskapsutvikling og innovasjon med regionalt tilpassa verkemidlar og rettleiing

8 Komparative fortrinn i M&R Nærleiken til og tradisjonar med å utnytte og foredle ressursane frå havrommet. Eit næringsliv med kompetanse på internasjonalisering og globale verdikjeder Fleire sterke merkevarenavn og eit positivt omdømme I havromsnæringane er store deler av verdikjeden til stedes i regionen Flere globalt leiande verksomheiter som etterspør kunnskap og underleverandørtenester Ein møbelbransje som er god på ferdigvareproduksjon og som representerer noko anna enn dei råvareavhengige bransjene Evna til omstillinger og innovasjon i næringslivet Gode på å anvende og gjøre forretning av (erfaringsbasert) kunnskap Korte avstandar og tette relasjoner mellom aktørane i innovasjonssystemet Undervisnings- og forskningsinstitusjonar som utviklar, formidlar og anvende kunnskap saman med næringslivet

9 Kunnskaps og forskingsutfordringar Tilføre relevant forskingskompetanse i næringane (for å legge meir kunnskap i produkta) Legge til rette for å skape verdiar av å ta i bruk dei mogleggjerande teknologiane Auke kunnskapen om globale marknader, kundeåtferd og merkevarebygging Behov for tilgang på forskingsinfrastruktur og testlaboratorium. Støtte opp om og bygge vidare ut campusane i tilknyting til universitetet og høgskulane. Behov for ei målretta nasjonal satsing på anvendt forsking Betre koordinert samarbeid mellom akademia og næringslivet Bygge netteverk ut av regionen mot nasjonale og internasjonale miljø for å tilgang på kunnskapsfronten Betre koordineringa mellom aktørane i verkemiddelapparatet Tilsette fleire med master-og doktorgrad i bedriftene – auke absorpsjonskapasiteten Opne rekrutteringsprosessane for å hente kunnskap og kompetanse utafrå regionen Betre infrastrukturen i fylket for å gjere forsking- og innovasjonsinfrastruktur betre tilgjengeleg for heile fylket Mangel på tidlegfase kapital og risikokapital

10 Tre prioriterte kunnskapsområde for innovasjon og verdiskaping Bærekraft Bioøkonomi Bioteknologi Ingrediensar Helse og ernæring Miljøteknologi Ressurseffektivitet Ansvarlege forretningsmodellar Industri 4.0 Digitalisering IKT VR og simulering Produksjonsprosessar Materialteknologi Design Logistikk Forretningsmodellar Kommersialisering Entreprenørskap Forretningsmodellar Konseptualisering Merkevarebygging Nettverk Kunnskapsplattform Mediering

11 Korleis skal vi lykkast? Forankring hos aktørane i innovasjonssystemet Implementering av strategien (HP-verdiskaping) Sette av ressurser og verkemeddel Måle og evaluere resultata Formidle dei gode historiene


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar FoI-strategi for Møre og Romsdal FoU-rådgivar Anna-Marie Hatlestad - regional og næringsavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google