Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å lede i det skapende spenningsfeltet - KS’ policy for god ledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å lede i det skapende spenningsfeltet - KS’ policy for god ledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å lede i det skapende spenningsfeltet - KS’ policy for god ledelse
Strategikonferansen Møre og Romsdal KS-Konsulent as v/ Gunnar Bendixen

2 Modellen viser arenaer for samhandling mellom den kommunale organisasjonen, de folkevalgte og omgivelsene. I de overlappende feltene skjer mye av det som kjennetegner folkevalgt styrte organisasjoner. Modellen viser også hva og hvem organisasjonen er til for: det folkevalgte systemet og brukere, innbyggere og andre partnere i omgivelsene. Det som skjer internt i organisasjonen skal forberede og bygge opp under det som skjer i de overlappende feltene. Feltet der alle tre sirklene overlapper er trolig den mest ressursrike og effektive arena for samfunnsbygging. Det er en arena som har mange muligheter for samhandling som ennå ikke er utviklet godt nok. På denne arenaer vil en kunne utløse kunnskap og krefter for å løse det unike oppdraget i framtiden. Det er bare kommuner/fylkeskommuner som har ansvar for en helhetlig utvikling av lokalsamfunn og regioner. Kommunene/fylkeskommunene kan ikke være alene som drivere av dette arbeidet. Samfunnet blir stadig mer komplekst. Internasjonalisering og mangfold preger også lokalsamfunnene. Frivillig sektor organiserer seg på både tradisjonelle og nye måter og ad hoc interessegrupper preger mange debatter. Innbyggernes kompetanse har økt og med det økte/endrede krav til tilbud, tilgjengelighet, kvalitet og åpenhet. Arbeidsmarkedet knyttet til kommunale/fylkeskommunale tjenester er under stort press. Ledelse i folkevalgt styrte organisasjoner skjer i et samhandlingsfelt mellom folkevalgte/politikere, administrasjonen og innbyggere, brukere og andre interessenter. Det er bilaterale relasjoner og samhandling mellom folkevalgte og administrasjonen, mellom folkevalgte og innbyggere, brukere og andre interessenter og mellom administrasjonen og innbyggerne, brukerne og andre interessenter. Hver for seg bidrar disse relasjonene til dynamikk i de demokratiske prosessene og til utviklingen av lokalmiljøet. Samhandlingen mellom alle tre partene kan beskrives som et skapende spenningsfelt for helhetlig utvikling av lokalsamfunn og regioner. Dette stiller store krav til ledelse i kommunal sektor. Kommunesektoren må invitere og engasjere og koordinere medvirkning fra brukere, innbyggere og andre interessenter. Dette er ikke minst viktig i forhold til brukere og brukergrupper, og til ulike interessegrupper, partnere og næringsliv som i tillegg til de tradisjonelle og lovfestede demokratiske framgangsmåter i kommunesektoren, også ønsker andre arenaer for å få kommunesektoren, det være seg politisk eller administrativt nivå, i tale. Kommunesektoren har også et spesielt ansvar for brukere og innbyggere som ikke i like sterk grad makter å hevde sine interesser. Det er viktig at kommunesektoren bidrar til en samfunnsbygging der alle parter blir hørt og der samtidig de demokratiske prosesser ivaretas og videreutvikles. Kommunesektoren har en unik mulighet til å koordinere medvirkning fra innbyggere, brukere og andre interessenter. Partnerne er viktige både som kilde til informasjon og kunnskap, til diskusjon om utfordringer og som bidragsytere til en felles ønsket utvikling av lokalsamfunnet. Det krever at det skapes arenaer for kunnskapsdeling, arenaer som er preget av forståelse for ulikhet i roller, av gjensidig respekt, tillit og aksept for løsninger. Skal kommunesektoren fylle rollen som aktiv samfunnsbygger på de ulike samhandlingsarenaene og ikke minst i det skapende spenningsfeltet mellom politikk, administrasjon og befolkningen, stilles det store krav til lederskapet i kommuner og fylkeskommuner. Ikke minst stiller det krav til at den administrative ledelsen behersker både rollen som politisk rådgiver og leder av kommunesektorens tjenesteproduksjon.

3 Å lede i det skapende spenningsfeltet: innovativ ledelse
å ta i bruk ny kunnskap eller anvende kjent kunnskap og erfaring på nye måter for å utvikle velferdskommunen, være en aktør i lokalsamfunnsutviklingen å ta i bruk ny teknologi å legge til rette for erfarings og læringsprosesser internt å finne fram til nye måter å samhandle på med brukere, innbyggeren og andre partnere for bedre tjenester og samfunnsutvikling Å lede i det skapende spenningsfeltet kan oppsummeres i å utøve innovativ ledelse ( fra AGS 2020) Innovasjonsledelse: Lede endringsprosesser for å utvikle en organisasjon som kan møte utfordringene ved å benytte ny kunnskap og nye måter å organisere kjent kunnskap. Kunnskap og læring er kjernen i innovasjonsprosesser. Ytre perspektiv: dialog og samhandling med partnere forutsetter tillit, forutsigbarhet samt kompetanse og kapasitet til å ivareta sin rolle i samarbeidet. Gjennom partnerskap nettverk inngås gjensidige forpliktelser. Indre perspektiv: hvem er våre viktigste partnere, en lærende organisasjon med arbeidsforhold som gir rom for refleksjon, legger til rette for læring. Innovasjon – når en setter ut i livet Aktivt fortolke egne omgivelser, identifisere nye muligheter og nye samarbeidspartnere. Systematisk arbeide med utvikling, lagring, deling og bruk av kunnskap. Utfordre egen organisasjon, bryte kunnskapsbarrierer (for eksempel vante mønstre og faglig ensartet kulturer). Fremme ytre og indre drivkrefter Utvikle og forankre langsiktige strategier for utvikling av organisasjon og lokalsamfunn gjennom brede prosesser

4 10 punkter for god ledelse i kommunene
Skape forståelse for oppdraget (det unike oppdrag – AGS 2020) som er ansvaret for en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og velferdstjenester Skape forståelse og aksept for folkevalgtes oppgave og demokratiske prosesser Formidle sektorens egenart og kvaliteter og utvikle positivt omdømme Skape en virksomhet som er orientert mot utvikling og nyskapning Bidra til at medarbeiderne har kunnskap om brukere, innbyggere, partnere, deres ressurser, forventninger og krav til medvirkning

5 10 punkter for god ledelse i kommunene, forts
Utvikle dialogarenaer for samhandling Involvere og legge til rette for medvirkning og utløse medarbeidernes kunnskap, kreativitet og engasjement Arbeide for at åpenhet og integritet kjennetegner våre handlinger og holdninger Levere resultater i tråd med politiske vedtak Akseptere ansvar og myndighet som følger av lederrollen

6 Veksthus for ledere Lederprogrammet vil vektlegge refleksjon mellom teori og praksis, slik at universelle teorier tilpasses den lokale struktur. Lederprogrammet vil vektlegge evnen til å identifisere, forstå og håndtere de krefter (politiske, økonomiske, faglige og følelsesmessige) som utløses i utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.

7 Krefter i bevegelse

8 Med utgangspunkt i KS’ policy for god ledelse:
Hva er hovedutfordringene for rådmennene som ledere i M&R? Hva kan vi gjøre i fellesskap?


Laste ned ppt "Å lede i det skapende spenningsfeltet - KS’ policy for god ledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google