Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

U TVIKLINGSPROGRAMMET L IERNE 2015-2021 Lierne Utvikling AS Sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i Lierne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "U TVIKLINGSPROGRAMMET L IERNE 2015-2021 Lierne Utvikling AS Sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i Lierne."— Utskrift av presentasjonen:

1 U TVIKLINGSPROGRAMMET L IERNE 2015-2021 Lierne Utvikling AS Sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i Lierne.

2 Omstillingsplan 2015-2021 Revidert og vedtatt februar 2016 Avgrensinger: Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen, kan normalt ikke tildeles omstillingsmidler

3 Handlingsplan 2016 Konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige tiltak. For 2016 er målet 31 nye arbeidsplasser. Budsjett for 2016 er kr 14 mill.

4 Handlingsplan 2016 Beskriver 6 innsatsområder: 1.Reiseliv, mat og opplevelser 2.Industriell matproduksjon 3.Eksisterende næringsliv 4.Attraktivitet i næringslivet 5.Kompetanse, rekruttering og nettverk 6.Andre prosjekter

5 Handlingsplan 2016 Juni 2016: Dialogmøte med styret i Lierne Utvikling, fjellandbruket og Bondelaget. Formål: Se på mulighetene og potensialet i landbrukssatsing med videreføring av elementer fra prosjekt Fjellandbruket.

6 Hva er gjort så langt ? Er engasjert i 29 prosjekter. Totale prosjektkostnader på til sammen kr 19.108.088 der Lierne Utvikling har gitt prosjektstøtte på 8.360.508 kr. Liste med oversikt over prosjekter som har søkt om støtte og som er godkjent, ligger ute på kommunens hjemmeside sammen med revidert omstillingsplan og ny handlingsplan.

7 Hva er gjort så langt ? – Etablererkurs med 10 deltakere. – 7 stk. har tatt fagbrev i industriellmatproduksjon. – 10 bedrifter deltatt i SMB-Utvikling Potensielt 50 nye arbeidsplasser – Startet Masterplanarbeidet for reiselivet i Lierne Ringvirkningsanalyse for jakt og fiske Lierne Nasjonalparksenter gjennomfører forstudien – Gjennomført Workshop markedsorientering og design i januar, med 9 bedrifter. Samarbeid med Innovasjon Norge. – Gjennomført Praktisk bedriftsledelse i samarbeid med Skogmo Industripark og Nord Universitet. 10 deltakere fra Lierne.

8 Lierne utvikling/Innovasjon Norge – Alle prosjektplaner sendes IN for gjennomgang Vurdering om planer faller innunder deres virkemiddelapparat. Tilbakemelding på kvalitet på prosjektplan. Råd/veiledning for videre fremdrift på prosjektplanene. Deltar som observatør i LU styremøter med møte og talerett. Støtte til saksbehandling. Samarbeidsprosjekter, støtter ulike faser.

9 T AKK ! Følg oss på: facebook.com/lierneutvikling

10 Handlingsplan 2016 2.Industriell matproduksjon StrategiTiltak 2016 Prosjektmål 2016 Resultatmål 2016 Budsjett* 2016 Bedriftsrettede tiltak Bidra i utviklingsprosjekt - produktutvikling, markedsutvikling, kompetanseutvikling Min tre pågående prosjekter 20 arbeidsplasser 6 000 000 Samarbeids-prosjekter og klyngeutvikling Initiere og støtte samarbeidsprosjekter Min ett pågående prosjekt 0 arbeidsplasser200 000 Sum 20 arbeidsplasser6 200 000

11 Handlingsplan 2016 3.Eksisterende næringsliv StrategiTiltak 2016 Prosjektmål 2016 Resultatmål 2016 Budsjett* 2016 Proaktivt arbeid Proaktivt arbeid for å avdekke og identifisere utviklingsprosjekter. Følge opp prosjekter fra SMB-utvikling Min to pågående prosjekter 3 arbeidsplasser1 690 000 Bedriftsrettede tiltak Støtte utviklingsprosjekter fra bedrifter Min tre pågående prosjekter 2 arbeidsplasser1 200 000 Sum 5 arbeidsplasser2 890 000

12 Handlingsplan 2016 4. Attraktivitet i næringslivet StrategiTiltak 2016 Prosjektmål 2016 Budsjett* 2016 Kommunal tilrettelegging Bidra i og støtte utviklings- og infrastrukturprosjekter Min ett prosjekt igangsatt 1 000 000 Næringsvennlig kommune Bidra i og støtte forstudie Næringsvennlig kommune Min ett prosjekt igangsatt 0** Sum 1 000 000

13 Handlingsplan 2016 5. Kompetanse, rekruttering og nettverk StrategiTiltak 2016 Prosjektmål 2016 Budsjett* 2016 Kompetansebehov Bistå næringslivet i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og kompetanse-hevende tiltak Gjennomført kartlegging100 000 Kompetanse-hevende tiltak Initiere og gjennomføre ulike tiltak, blant annet innen lederopplæring Lederopplærings-kurs gjennomført samt ett annet prosjekt oppstartet 100 000 Rekruttering Bistå næringslivet i arbeidet for å sikre rekruttering av kompetent arbeidskraft Ett prosjekt gjennomført100 000 Nettverk Tilrettelegge- og være pådriver for samarbeidstiltak, og oppstartsprosess lokal næringsforening. Min ett prosjekt igangsatt200 000 Innovasjonskultur og ungdomssatsing Være pådriver i prosesser og prosjektet som kan utvikle innovasjonskultur Min ett prosjekt igangsatt i samarbeid med relevante aktører som representerer målgruppen ungdom 200 000 Sum 700 000

14 Handlingsplan 2016 6.Andre prosjekter StrategiTiltakProsjektmål Resultatmål 2016 Budsjett* Q.Kunnskaps- grunnlag Utarbeide oversikt over planer, avdekke komparative fortrinn. Påvirkningsarbeid mot beslutningstakere Økt kunnskaps- grunnlag dokumentert i en mulighetsanalyse 0 arbeidsplasser100 000 Q.Gründere og nyetablerere Støtte opp under konkrete bedriftsutviklings- prosjekter fra gründere og nyetablerere Minst to prosjekt gjennomført 5 arbeidsplasser300 000 Sum 5 arbeidsplasser 400 000


Laste ned ppt "U TVIKLINGSPROGRAMMET L IERNE 2015-2021 Lierne Utvikling AS Sikre, skape og utvikle 130 arbeidsplasser i Lierne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google