Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revidert programplan VRI Anja Gjærum Informasjonsmøte om VRI 22.april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revidert programplan VRI Anja Gjærum Informasjonsmøte om VRI 22.april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revidert programplan VRI Anja Gjærum Informasjonsmøte om VRI 22.april 2013

2 Hovedmål Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet

3 De viktigste foreslåtte endringene i programplanen er:  Man bryter en-til-en koblingen mellom samhandlings- og forskningsprosjektene  Temaene for innovasjonsforskningen er endret og det er satt delmål  Det stilles tydeligere krav til kvalitet på forskningsprosjektene  Regionene må utvikle mål for hva som skal stå igjen etter ti år med VRI (sluttmål)  Fordelingen av midler til samhandlingsprosjektene er mer forutsigbar ved at alle regioner får tilbud om et samhandlingsprosjekt når prosjektet tilfredsstiller fastsatte kvalitetskrav

4 Innovasjonsforskningen

5 Mål for innovasjonsforskningen  Kunnskap om samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene  Regional betydning  Formidling:  Forskningsprosjektene skal bidra til relevant kunnskapsutvikling for og kunnskapsutveksling med aktører som driver utvikling og gjennomføring av innovasjonspolitikk regionalt og nasjonalt  Vitenskapelig kvalitet:  Forskningsprosjektene skal ha høy vitenskapelig kvalitet og bidra til kunnskapsutvikling nasjonalt og internasjonalt gjennom bl.a. vitenskapelige publikasjoner.

6 Tematiske prioriteringer  Innovasjonsforskningen i VRI skal bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken. Den skal være innenfor følgende tema eller i skjæringsfeltet mellom dem.  Innovasjonssystemer og innovasjonspolitikk, som for eksempel analyser av regionale innovasjonssystemer (RIS), klynger og nettverk, av kunnskapsbaser, og effekter av innovasjonspolitiske valg, utviklingsstrategier og virkemidler.  Forskningen skal gi økt innsikt i regional innovasjon og samhandling, samt hvordan regional, nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling og politikk påvirker dette.  Innovasjon i bedrifter, som for eksempel hvordan innovasjon foregår i den enkelte bedrift og hvordan denne forholder seg til sine omgivelser gjennom kompetanse- og kunnskapsflyt, eller gjennom samarbeid med offentlige aktører.  Forskningen skal gi økt innsikt i den enkelte bedrifts innovasjonsutfordringer og – muligheter og hvordan samhandling og innovasjonspolitikk påvirker disse.

7 Innovasjonsfaglig forskning i VRI3 Innovasjonsforskning som skal bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken. Tematiske prioriteringer:  Innovasjonssystemer og innovasjonspolitikk  Innovasjon i bedrifter Synteseprosjekter som skal videreutvikle kunnskapen fra forskningen som VRI har finansiert så langt. Aktørene i disse prosjektene skal også spille roller i koordineringen av læring og formidling fra VRI-forskningen generelt. Samlet budsjett på ca. 45 mill kroner over tre år

8 Innovasjonsfaglig forskning  Ca 33 mill kroner over 3 år fra Forskningsrådet  Krav om 50% regional medfinansiering  Anslagsvis 5 prosjekter  Klare kvalitetskrav  Formidling og samspill med finansiører er viktig

9 Synteseprosjekter  Ca 12 mill kroner over 3 år fra Forskningsrådet  Inntil 100% finansiering fra Forskningsrådet  Anslagsvis 2 prosjekter  Klare krav til kvalitet og publiseringsambisjoner  Primært bruke empiri innsamlet i VRI 1 og 2, gjerne samarbeid mellom regioner  Formidling og samspill med de regionale samhandlings-prosjektene i VRI er viktig

10 Kobling samhandling og forskning  Regional finansiering  Referansegrupper med finansiører  Klar formidlingsutfordring til forskningsprosjektene  Oppfordring til læring fra forskningen til samhandlingsprosjektene  Nasjonale læringsarenaer

11 Forskerprosjektene i VRI 3 vil bli vurdert etter følgende kriterier:

12 Prosess og porteføljevurdering

13 Samhandling

14 Tildeling til samhandlingsprosjektene Alle skal med! …med gode prosjekter Samlet budsjett på ca. 143 mill kroner over tre år

15 FKs rolle

16 Tildeling samhandling Tillegg Grunn- finansiering Søknad Tildeling 1.Alle får SH-prosjekt -men først når over lista -synker kvartalsvis 2. Noen får tillegg -bare etter første vurdering Frist 4.sept Fagekspert- vurdering m/regionmøte Tildeling november

17 Sluttmål  Sluttmål er planer for videre arbeid med utvikling av det regionale innovasjonssystemet og kobling av bedrifter og FoU-miljøer etter 31.12.2016  Må enten settes i søknaden eller det må ligge ved en plan for hvordan de skal settes  Forskningsrådet utarbeider nå regional policy, som vil legge grunnlag for vårt arbeid etter VRI

18 Virkemidlene

19 Samhandlingsprosjektene i VRI 3 vil bli vurdert etter følgende kriterier:  1. Gjennomførbarhet og gjennomføringsevne  2. Tydelige målformuleringer  3. Regional forankring  4. Valg av virkemidler  5. Læring og samarbeid  6. Forholdet til andre programmer/virkemidler  7. Merverdien av konkurransemidlene  8. Samlet vurdering av kriterium 1-6 __________________________________________  9. Kjønnsbalanse, internasjonalisering, formidling og sluttmål

20 Søkefasen

21 Forskningsrådets bidrag

22 Informasjonsmøter

23 Vurderingsfasen

24


Laste ned ppt "Revidert programplan VRI Anja Gjærum Informasjonsmøte om VRI 22.april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google