Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstillingsarbeid generelt + Lierne BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstillingsarbeid generelt + Lierne BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstillingsarbeid generelt + Lierne BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK

2 Nord-Trøndelag fylkeskommune har lang erfaring med omstillingsarbeid Tidligere omstillingsprosjekter i fylket: Nærøy 1987 (Salsbruket tresliperi) Namsskogan 1991 (Norske Skog sponplatefabrikk) Røyrvik 1994-2000 (Grong Gruber) Steinkjer 1992 og 1999-2005 (Forsvaret og Strukturelt) Verdal 2000-2006 (Aker Verdal) Meråker 1988 og 2007-2014 (Elkem Meråker) Ytre Namdal 2010-2016 (Kolvereid meieri m.m) Verran 1986 og 2013-2016 (Fosdalen bergverk/Sødra Cell) Lierne 2000 og 2015-2020 (Saunæring/Lierne bakeri) En uttalt målsetting fra politisk ledelse i NTFK er å stimulere til kunnskapsflyt mellom de ulike prosjektene

3 Kompetanseheving over tid Fylkeskommunene har større erfaring – har vært gjennom mange prosjekter Innovasjon Norge – spesialisering og konseptutvikling gjennom sin avd. for Regional omstilling KMD – større erfaring – har støttet mange prosjekter. Enkelte konsulentmiljø er spesialisert – f.eks. TFoU og Proneo Virkemidlene er utviklet – ikke bare penger, men også kompetanse I DAG ER DET ET STØTTEAPPARAT TILGJENGELIG SOM ØKER MULIGHETEN FOR Å LYKKES MED OMSTILLINGEN

4 Omstillingsloven Skal legge til rette for en prosess der en vurderer tiltak for videre drift og andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet når det er planer om å legge ned en bedrift. Gjelder for oppsigelser/nedleggelser i bedrifter der det har arbeidet 30+ ansatte de siste 12 mnd. Meldeplikt fra bedriften til ansvarlig fylkeskommune Fylkeskommunen har ansvar for å kalle inn partnerskapet når slik melding foreligger

5 Partnerskapet for omstilling Bedriften det gjelder Vertskommunen Fylkeskommunen Innovasjon Norge NAV Følger opp kravene i Omstillingsloven

6 Roller i arbeidet - Vertskommunen Fange opp signaler i eget næringsliv så tidlig som mulig Ha dialog med bedriftene om utfordringene i tidlig fase Delta i partnerskapet og bidra med dokumentasjon og kunnskap om situasjonen (avklaringsfasen) Etablere eget prosjekt for utarbeidelse av utviklingsanalyse, omstillingsplan, handlingsplan og søknads om finansiering Etablere en omstillingsorganisasjon, med daglig leder og et omstillingsstyre Følge opp med lokal finansiering Rapportere til regionale og sentrale myndigheter Videreføring av omstillingsarbeidet etter endt periode (vanligvis 6 år)

7 Roller i arbeidet - Fylkeskommunen Omstillingsloven – kalle inn og lede partnerskapet Sammen med kommunen være en «krevende kunde» overfor Innovasjon Norge Initiere, bestille og iverksette konsekvensanalyse (avklaringsfasen) Sørge for løpende kontakt/informasjon inn mot KMD – melde inn behov for virkemidler 1 gang pr. år Anbefale «nivå» på omstilling (ref. konsekvensanalysen) Behandle søknad fra kommunen før den går til sentrale myndigheter Følge opp med regional finansiering Følge opp omstillingsprosjektet gjennom observatørrollen i styret

8 Roller i arbeidet - Innovasjon Norge Viktigheten av å ha et regionalt bedriftsrettet virkemiddelapparat: Spisskompetanse på omstilling gjennom «IN Regional omstilling» Lokalkunnskap gjennom lokalkontorene Virkemidler i tidligfase f.eks. SMB Utvikling Observatør i omstillingsstyret Bedriftsrettede virkemidler – følge opp bedriftsprosjekter fra omstillingsområdet

9 4 faser i et omstillingsprosjekt 1.Avklaringsfasen – gjennom konsekvensanalyse dokumentere/predikere sysselsettings- og befolkningsutviklingen i det aktuelle området 2.Strategi- og forankringsfasen – gjennomføre utviklingsanalyse, omstillingsplan, handlingsplan og søknad 3.Gjennomføringsfasen – etablere omstillingsorganisasjon, ansette daglig leder og oppnevne styre. Etablere rutiner for søknader/behandling, informere om muligheter, underveisrapportere 4.Avslutningsfasen - overgang til ordinær drift/forberede videre utviklingsarbeid uten ekstra midler fra fylkeskommunen

10 Ulike nivå på omstilling Under 10% sysselsettingsbortfall – omstilling uten sentral medfinansiering (f.eks. «Lierne 2») Mellom 10-15% sysselsettingsbortfall – det innvilges status som omstillingskommune, men det må søkes til staten hvert år (f.eks. Ytre Namdal) Over 15% sysselsettingsbortfall – det innvilges status som omstillingskommune med ekstraordinær innsats fra staten og det innvilges langsiktig finansiering (Lierne, Meråker)

11 Nye prosjekter? Noen kriser vil alltid etterfølges av omstillingsprosjekter, men man vet vanligvis ikke nivåer på krisene før det er gjennomført en samfunnsmessig konsekvensanalyse. Namsos (NEXANS) er nå i starten av et omstillingsprosjekt som er finansiert av lokale/regionale midler. PT. vurderes også nå Rissa/Leksvik (Fosen Yard) med statlig medfinansiering

12 Kriterier for statlig ekstrainnsats Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler er: Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.

13 Fylkeskommunens rolle i omstillingsprosessen i Lierne

14 Omstillingsloven Melding til fylkeskommunen våren 2014 om at styret i Orkla hadde iverksatt en prosess som kunne føre til nedlegging av Lierne bakeri Fylkesråd Sørvik sammenkalte partnerskapet dvs. bedrift, ansatte, Innovasjon Norge, NAV, kommunen til drøftinger Bedriften hadde i mellomtiden utfordret den stedlige ledelsen ved Lierne bakeri til å gå gjennom produksjon, rutiner m.m. med tanke på hvordan man kunne få mer effektiv produksjon

15 Omstillingsloven Resultatet av denne prosessen ble at Orkla Foods styre i juni 2014 fattet vedtak om å legge ned fabrikken i Sørli og flytte produksjonen til Stranda på Møre Det ble satt en dato 1. juni 2015 for endelig avvikling –året fra vedtak til avvikling var viktig fordi en da fikk mulighet til å gjennomføre nødvendige prosesser fram mot søknaden

16 Kontakt med departementet (KMD) Fylkeskommunen hadde i denne perioden også kontinuerlig dialog med KMD og holdt dem oppdatert om saken. Dette resulterte i at den politiske og administrative ledelsen i departementet besøkte kommunen i juni 2014. I møtet fikk kommunen råd fra både fylkeskommunen, Innovasjon Norge og departementet om hvordan de burde legge opp den videre prosessen

17 Hvilke råd ble gitt? Gjennomføre en konsekvensanalyse for å dokumentere mulige samfunnsmessige virkninger av nedleggelsen Kartlegg kompetansen hos de ansatte og eventuelt hvilke kompetansetiltak som burde settes inn Gjennomføre en prosess for å kartlegge status og avdekke utviklingsmuligheter i eksisterende næringsliv (SMB Utvikling) Start med tiltak allerede nå, ikke vent på en avgjørelse av en søknad. Fylkeskommunen/kommunen etablerte et forprosjekt for å starte opp dette arbeidet. Budsjett 1.4 mill + at fylkeskommunen engasjerte TFoU til å gjennomføre ringvirkningsanalysen Etabler dialog med eieren (Orkla Foods) med tanke på forpliktende avtaler om bidrag Alt dette er viktige input i en søknad til KMD om status som omstillingskommune og ekstraordinær omstillingsstøtte

18 Hvordan forplikte eieren Kommunen og fylkeskommunen gjennomførte flere møter med ledelsen i Orkla Foods - tema: - Hva kan Orkla tilby de ansatte - Overtakelse av bakeribygget - Økonomisk bidrag til arbeidet med omstilling Fasit: -Sluttpakker/tilbud om jobb på Stranda -Kommunen fikk overta bakeribygget for kr 1,- -Kommunen fikk et bidrag på kr 4.5 mill til omstillingsarbeidet

19 Ringvirkningsanalyse (Panda) Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomførte en analyse av virkningene av bakerinedleggingen Nedgang i sysselsetting på 128 personer eller 20% i løpet av 10 år Reduksjon i befolkning på 11% i løpet av 10 år og på 15% på lang sikt

20 SMB Utvikling Gjennomførte forstudie SMB Utvikling i 16 bedrifter - Resultater: Det har vært en klar vekst i bedriftene de siste 4-5 årene. I de 16 bedriftene som har vært med i prosjektet så langt anslås at det er mulig å skape gjennomsnittlig 10 nye arbeidsplasser pr år år fremover dersom man får startet nødvendige prosesser. Noen få bedrifter planlegger å nedbemanne. I tillegg kommer effekten av en rekke meget gode forslag som er fremkommet. Det er vanskelig å anslå eksakt sysselsettingseffekt av alle de gode forretningsideene bedriftene har lansert. Dette følges nå opp gjennom at 10 bedrifter går inn i forprosjektfaser og arbeider med å få opp utviklingsprosjekter

21 Muligehetsstudie (Proneo as) Parallelt med disse prosessene ble det startet opp arbeid med en mulighetsstudie for å finne framtidige satsingsområder i Lierne. SWOT-analyser ble gjennomført gjennom undersøkelser/folkemøter/intervjuer av næringsliv og befolkning Stort engasjement – viktig å forankre tenkingen hos næringsliv og befolkning

22 Andre tiltak Etablert Lierne Utvikling as, for å komme i gang raskt når finansiering av omstillingsarbeidet på plass Det er iverksatt flere kompetansehevende kurs Det er arbeidet med store enkeltprosjekter i Lierne som bakeri/røyeoppdrett. Dette er fulgt opp både av kommunen, fylkeskommunene og Innovasjon Norge. Dette gjelder både arbeid med reguleringsbestemmelser og finansiering

23 Søknaden Søknad ble sendt dept. i februar 2015 – ramme 60 mill, søknad om 30 mill. Uttalelse fra FK og IN fulgte med søknaden Fylkeskommunen forplikter seg til finansiering av 15 mill. Søknaden fulgt opp med eget møte mellom kommunen/fylkeskommunen og den politiske ledelsen i KMD i mars Søknad innvilget i behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015 – omtrent på dagen bakeriet ble formelt nedlagt.

24 Råd til andre kommuner i lignende situasjon Være raskt på ballen - når brevet fra bedriften kommer (jfr. Omstillingsloven), iverksett møter, konsekvensanalyser, mulighetsstudie, SMB-Utvikling…. Etabler operativt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge – disse er gjennomgående sentrale i hele prosessen Hold departementet kontinuerlig oppdatert Ha kontinuitet i utviklingsarbeidet - ikke ta «timeout» fordi man jobber med den søknad – viktig å vise at «noe skjer» Bruk erfarne konsulenter som har arbeidet med omstilling og relaterte problemstillinger Bruk regionalomstilling.no som veileder


Laste ned ppt "Omstillingsarbeid generelt + Lierne BU/Miljøsamling i Lierne 31. mai 2016 Arild Egge Spesialrådgiver NTFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google