Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Line Johnsrud, rådgiver, Kommunens omsorgsansvar Representantens/vergens rolle Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Line Johnsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Line Johnsrud, rådgiver, Kommunens omsorgsansvar Representantens/vergens rolle Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Line Johnsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Kommunens omsorgsansvar Representantens/vergens rolle Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Line Johnsrud rådgiver

2 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Omsorgsansvaret før bosetting Bufetat har omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år Utlendingsdirektoratet har omsorgsansvaret for EMA 15- 18 år Barnevernet har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Kommunen har ansvar for å tilby rettigheter strekt tilknyttet omsorgsarbeidet Skole Helsehjelp Andre støttetiltak

3 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Krav til omsorg for barn bosatt i kommune Regulert i en rekke lover FNs barnekonvensjon Lov om barneverntjenester Lov om sosialtjenester Opplæringslova Helselovgivningen

4 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Kommunal organisering og arbeidsformer Kommunen bestemmer selv hvilken etat som skal ha ansvaret for EMA og hvordan arbeidet skal organiseres Ansvaret bør forankres i en etat, f.eks. barneverntjenesten, flyktningkontoret, NAV eller andre med forutsetning for å hjelpe denne gruppen Tverretatlig samarbeid til det beste for barna Barnets situasjon og behov må ligge til grunn for hvilke tiltak kommunen iverksetter

5 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Kommunes bo og omsorgsløsninger for enslige mindreårige Hybel/leilighet Kommunal barnevernsinstitusjon Bofellesskap uten godkjenning som barnevernsinstitusjon Bofelleskap med godkjenning som fosterhjem Kommunalt fosterhjem Slektsplassering med godkjenning som fosterhjem Slektsplassering uten godkjenning som fosterhjem Statlig barnevernsinstitusjon Bosatt uten kommunalt tilrettelagt bo- og omsorgsløsning

6 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Tilbudet i kommunen bør inneholde En bo- og omsorgsløsning som gir stabile forhold, er tilpasset barnets alder og støtter dets utvikling. Barnet skal kunne forholde seg til trygge voksenpersoner i bomiljøet Gode og langsiktige forhold til voksne – også utenfor det offentlige tjenesteapparatet Et skoletilbud som gir barnet mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp Gode relasjoner til jevnaldrende Mulighet til å kontakte hjemlandet og familien

7 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Tilbud i kommunen bør inneholde forts. Fritidsaktiviteter og tilknytning til et lokalmiljø som bidrar til mening og mestring Mulighet til å knytte kontakter med egen etnisk gruppe Mulighet til å bli hørt og påvirke sin egen situasjon Behov for psykisk helsehjelp Oppfølging etter fylte 18 år

8 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Ansvarlig omsorgsperson Bør være til stede når barnet trenger det Gi nødvendig støtte og veiledning Hjelpe barnet til å kunne få realistiske forventninger til hva de kan greie på kortere og lengre sikt Gi nødvendig informasjon som kan gjøre verden mest mulig oversiktlig og forutsigbar Legge forholdene til rette for tilegnelse av ny kunnskap og utvikling av ferdigheter Bidra til at barnet får mestringsopplevelser

9 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Omsorgsarbeidet Omsorgspersonene bør ved kommunikasjon med barnet ta i betraktning barnets kulturelle, etniske og religiøse bakgrunn I omsorgsarbeidet bør de ha fokus på oppdragelsesverdier, kulturelle normer og praksis fra barnets hjemland og hvordan dette kan variere fra norske verdier og praksis. Dette omhandler for eksempel hvilken mat barna spiser, hvordan de ønsker å gå kledd, hvilken kroppskontakt barna er vant til og deres forhold til religion Språkets betydning

10 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Hvilke oppgaver ligger til vergen når barnet er bosatt? Juridisk erstatter for foreldrene Påse at det ytes forsvarlig omsorg Påse at den mindreårige får tilstrekkelig helsehjelp, skoleundervisning, og annen hjelp fra hjelpeapparatet ved behov Søke om utlendingspass eller reisebevis Innhente identitetsdokumenter fra ambassaden om nødvendig Søke om fornyelse av oppholdstillatelsen Forvalte økonomi- herunder søke om barnetrygd og evt. Barnepensjon

11 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Vergerollen- kontakt med bofelleskapet Bofelleskapet bestemmer ikke hvem som skal være verge Bofelleskapet utøver omsorgsansvaret Jobb for godt samarbeid med bofelleskapet, det er til det beste for barnet Bli enig om hvem som gjør hva, og hvordan du best kan følge opp ditt barn Kontakt med skole, barnevern, utøver av helsehjelp etter avtale med bofelleskap Besøk barnet jevnlig for sikre oppfølging, medvirkning og rettigheter

12 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Representant/verge vs. omsorgsperson Representanten/vergen har ikke ansvar for den daglige omsorgen Representanten/vergen bør være omsorgsfull, men med klare grenser Fysisk kontakt og kulturforskjeller Hva med å gi gaver, eller ta de med på aktiviteter?

13 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Ivaretakelse av barnets rettigheter- hva betyr det? Tale barnets sak- ikke ytre egne meninger Skaff deg kunnskap om regelverket Hvis det foreligger en rettighet- hvem har tilsvarende plikt til å utføre den? Klag hvis barnets rettigheter ikke blir ivaretatt tilstrekkelig Klagen må konkretiseres og begrunnes Kontakt Fylkesmannen for veiledning

14 Line Johnsrud, rådgiver, fmoaljo@fylkesmannen.no Tenk over dette før du handler som representant/verge Er jeg formelt oppnevnt? Ligger forholdet innenfor oppdraget som representant/verge, eller skal andre utøve dette? Er handlingen i tråd med barnets ønske? Hvordan vil min opptreden virke på barnet og andre? Har jeg forholdt meg til regelverket? Bryter jeg min taushetsplikt ved å gå videre med dette? Har jeg tilstrekkelig kunnskap, eller bør jeg henvende meg til Fylkesmannen for veiledning?


Laste ned ppt "Line Johnsrud, rådgiver, Kommunens omsorgsansvar Representantens/vergens rolle Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Line Johnsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google