Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering – Statens vegvesen Norge GNA-møte 02.02.2010 Bjørn Erik Selnes Statens vegvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering – Statens vegvesen Norge GNA-møte 02.02.2010 Bjørn Erik Selnes Statens vegvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering – Statens vegvesen Norge GNA-møte 02.02.2010 Bjørn Erik Selnes Statens vegvesen

2 Organisasjon 1.1.2010

3

4 Forvaltningsreformen Mer fylkesveg – mindre riksveg fra 2010 OFFENTLIG VEGNETT FØR 2010 RiksvegerFylkesvegKommunal veg Stam- veg Øvrig riksveg 8.800 km 18.200 km 27.000 km 38.000 km OFFENTLIG VEGNETT ETTER 1.1.2010 Riks- veg Fylkesveg veg Kommunal veg 10.200 km 43.800 Km 38.000 Km

5 Forvaltningsreformen innenfor vegsektoren: 1.Staten skal ha ansvar for et nasjonalt riksvegnett med tilhørende ferjesamband. Trafikant og kjøretøyfunksjonen forblir statlig og samlet i Statens vegvesen. Staten har fortsatt sektoransvar. 2.Ansvaret for det meste av øvrige riksveger og øvrige riksvegferje- samband overføres fra staten til fylkeskommunene 1.1.2010 og blir fylkesveg (i Oslo kommunal veg). Rammetilskudd fra staten. 3.Fylkeskommunene (inkl. Oslo) får gjennom dette økt ansvar for tra- fikksikkerhet, næringslivets transporter, personbiltransport, gange og sykkeltransport, kollektivtransport på veg, beredskap m.m. 4.Statens vegvesen beholdes samlet med en felles (sams) statlig vegadministrasjon på regionalt nivå. Dvs at regionvegsjefene fortsetter å høre under Vegdirektoratet i riksvegsaker og fylkes- kommunene i fylkesvegsaker, veglovens § 10. 5.Fylkeskommunene får økt ansvar for at nasjonale mål nås innenfor transport, trafikksikkerhet, klima m.m.

6 Finansiering - fylkesveg I St.meld.nr 12 og Innst. S nr 166 (2006-2007) er det understreket at fylkeskommunen skal ha fullt prioriterings- og finansieringsansvar også for de nye oppgavene. Gjelder også Oslo kommune. I St.prp nr 68 (2008-2009) Kommuneproposisjon 2010 er dette fulgt opp ved å øke rammetilskuddet til fylkes- kommunene og Oslo kommune. Finansieringspakken ved overføring av øvrig riksveg og øvrige riksvegferjesamband er sammensatt og består av: Økning av rammetilskuddet med 6,9 Mrd kroner En rentekompensasjonsordning med låneramme 2 Mrd kroner per år Rassikringsmidler over riksvegbudsjettet Turistvegprosjektet fortsetter med midler over riksveg- budsjettet. I tillegg opprettholdes finansieringen av dagens fylkesveg

7

8 Identifisering, dokumentasjon av tilstand og etterslep Rapportering og analyse Utvikling av byggherre- funksjonen Gjennom- føringsmodell, kontraktspraksis Kompetanse FOU Informasjon Nettverk Program- styre Policy- gruppe Vegdirektør ELM -Vegdekke -Vegfundament - Drenering - Vegutstyr - Bru/kai - Tunneler - Standard- vurderinger - Samhandlings- modell - Vurdere, utprøve alt. entrepriseformer - Forbedre funksjons- kontrakter - Ivareta styrings- krav - Innhente og evaluere erfaringer - Rapportering ift styringskrav - Rutiner for resultatanalyse - Struktur og organisering (beste praksis) - Kvalitetssikrings system (reg/nasj) - Støttesystemer - Opplæring - Kompetansekrav - Opplæring - FOU, OFU - Leverandørutvikling - Erfaringsoverføring - Informasjon, synlig- gjøring - Nettverk ► Revidert gjennomføringsstrategi drift og vedlikehold Drift og vedlikehold (funksjonskontrakter) Forslag programstruktur pr 15.01.2010

9 Omdømme- måling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomførings- modeller Prosjekt- og kontrakts- portal Arbeidsutvalg Policygruppe for bransjekontakt ELM Etatsledermøtet Vegdirektør - Repeterende spørreundersøkelse hvert andre år - Trendanalyse - Evaluere, prøve ut i pilot nye modeller - Identifisere forbedringer innenfor dagens praksis - Felles etter- utdanningsopplegg - Samordne basis- opplæring - Felles rekrutterings- samling - Etablere sam- handlingsopplegg plan for gradvis økning og kompetanse- oppbygging - Utarbeide og samordne halvårlige analyser Etikk og holdninger Kapasitet i bransjen - Etablere og systematisere en portal for bransjen - Samordne store prosjekter - Leverandør informasjon (bransjemøter) Forutsigbarhet og kapasitetKontraktstyper og samarbeidsformer Prioriterte tiltak policygruppe for bransjekontakt

10 Kontraktstyper og samarbeidsformer Tredje og største OPS-prosjekt åpnet 2009 –Evaluering, ikke flere besluttet Konkurransepreget dialog anlegg Trondheim –Konkurranse om løsning – evalueringsrapport kommer Utviklingskontrakt E6 Nordland (anlegg + d/v 15 år) Samhandlingskontrakter anlegg og drift (min 10 prosjekter) –Mal samhandling/målpris anlegg utarbeidet (anlegg) –NS 8406 erstatter NS 3430 som kontraktsbestemmelser

11 Omdømme- måling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomførings- modeller Prosjekt- og kontrakts- portal Arbeidsutvalg Policygruppe for bransjekontakt ELM Etatsledermøtet Vegdirektør - Repeterende spørreundersøkelse hvert andre år - Trendanalyse Bjørn Erik Selnes - Evaluere, prøve ut i pilot nye modeller - Identifisere forbedringer innenfor dagens praksis ………….. - Felles etter- utdanningsopplegg - Samordne basis- opplæring - Felles rekrutterings- samling Trond Bølviken - Etablere sam- handlingsopplegg plan for gradvis økning og kompetanse- oppbygging Jan Eirik Henning - Utarbeide og samordne halvårlige analyser Eirik Øvstedal Etikk og holdninger Kapasitet i bransjen - Etablere og systematisere en portal for bransjen - Samordne store prosjekter - Leverandør informasjon (bransjemøter) Geir Saxebøl Forutsigbarhet og kapasitetKontraktstyper og samarbeidsformer Prioriterte tiltak policygruppe for bransjekontakt

12 Portal for anslag og planer (kontrakter) Marked, Nøkkeltall Samarbeids- modeller Nye kontraktstyper Helse, miljø og sikkerhet Strategisk nettverk koordinering NIM-møte Jernbanedirektørene Generaldirektører veg og bane - Per Simonsen - Karin Brännström - Åke Svensson - Magnus Nygård - Odd Barstad Felles markedsplass Felles funksjons- beskrivelse drift/vedlikehold av veg - Jon Rømoen Felles praksisNye gjennomføringsmodeller Felles nordisk anleggsmarked GNA – struktur 2010 GD-møte Vegdirektørene Termino- logi, Ordliste - Peter Dittlau Nordisk Chefs- Forum Drift/vlhold Kontrakts- praksis drift Nordisk Vegforum Organisering og marked Andre utvalg GNA - Bransje Grensesnitt – nordiske fora


Laste ned ppt "Orientering – Statens vegvesen Norge GNA-møte 02.02.2010 Bjørn Erik Selnes Statens vegvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google