Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRANSJEKONTAKT - VIDERE OPPLEGG FORSLAG TIL STRATEGI FOR BRANSJE- OG SEKTORUTVIKLING FELLES BRANSJEMØTE 2. APRIL 2008 BJØRN ERIK SELNES.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRANSJEKONTAKT - VIDERE OPPLEGG FORSLAG TIL STRATEGI FOR BRANSJE- OG SEKTORUTVIKLING FELLES BRANSJEMØTE 2. APRIL 2008 BJØRN ERIK SELNES."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRANSJEKONTAKT - VIDERE OPPLEGG FORSLAG TIL STRATEGI FOR BRANSJE- OG SEKTORUTVIKLING FELLES BRANSJEMØTE 2. APRIL 2008 BJØRN ERIK SELNES

2 Utfordringer •Bransjen – kvalitet og produktivitet (i hele kjeden) •Vegsektorens effektivitet og utvikling •Rammebetingelser og gjennomføring innenfor offentlig sektor (budsjett, finansiering, anskaffelsesregelverk) •Vegvesenets egen praksis og forholdet til bransjen Omfattende, må sortere og prioritere Det er et gjennomgående ønske at Statens vegvesen skal ta et bransje- og sektoransvar og være pådriver i et felles løp

3 Noen av tilbakemeldingene •Ikke samsvar mellom ord og handling, for konservative i forhold til nye gjennomføringsmodeller •Det er for store forskjeller i praksis internt •Mindre lønnsomhet og høyere konfliktnivå enn med private kunder ”engangskunde” mange ganger •”Bare pris som teller” •Blir ikke tatt på alvor •Men også positive tilbakemeldinger, særlig fra maskinentreprenørene og i forhold til faggrupper og -nettverk, etatsprosjekter •Mye å hente på forbedring av dagens praksis (risiko, ansvars- og oppgavefordeling) Internt: Konflikter, kvalitetsdiskusjoner, manglende respekt

4 Grunnlaget bedre enn mange tror? •Omfattende internt forbedringsarbeid •Gode etatsprosjekter Gjenbruk, klima, kompetanse drift og vedlikehold …. •Langt framme teknologisk på flere områder Digitale data 3D …. •Etablert samarbeid på flere felter Fagnettverk, Næringslivsringen, bransjeforeninger, Seriøsitet, FOU •Nordisk og internasjonalt nettverk Videreutvikle og systematisere samarbeidet!

5 Opplegg •Systematisere, konkretisere (gjøre det vi sier) •Felles policygruppe som overbygning •Utviklingsprogram kombinert med strakstiltak Bruke tid på forståelse av dagens situasjon og gjennomgang av gode og dårlige erfaringer Holdninger, prosess, endringsbehov, ressurser

6 Ta oss tid til å evaluere nåsituasjonen •Videreføre tosidig dialog ned på operativt nivå •Sjekke ut tilbakemeldingene om dårlig samarbeidsklima •Se på grenseskillet tosidig kunde-/leverandørforhold og tversgående bransjesamarbeid •Ta diskusjoner uavhengig av kontraktuelle forhold •Gjennomgå og evaluere eksisterende samarbeidsfora •Lære av erfaringer, lytte, ta på alvor •Diskutere utviklings-/forbedringsområder

7 Tversgående bransjesamarbeid •Videreføre og utvide fagnettverk •Fagsammensatte grupper knyttet til prosjekter ad hoc-saker •Grupper settes sammen ut fra oppgave med sikte på representativ bransjerepresentasjon, klart mandat og ramme •Bransjen avklarer sine kontaktledd i forhold til Statens vegvesen •Videreføre kontaktmøter med bransjeorganisasjoner, avklare arbeidsform •Videreføre deltagelse i bransjesamarbeidsprosjekter - NLR, Seriøsitetsprosjektet …

8 Momenter, innspill •Lære av gode erfaringer –Prosjektnivå –Strategi og markedsplan asfalt –Rådgiversamling øst –Andres erfaringer – byggherrer, GNA •Oppsummere erfaringene fra dagens grupper –Fagnettverk –Utviklingsprosjekter –Leverandørutvikling Nord •Spesielle momenter, fagområder –Asfalt –Drift og vedlikehold –Prosjektering, rådgivning

9 Hovedpunkter •Informasjon, forutsigbarhet •Fjerne enkelthindringer, strakstiltak •Forbedre dagens praksis •Prøve ut nye gjennomføringsmodeller •Utvikling, innovasjon •Rekruttering, kompetanse

10 Noen betraktninger –trinn ”1” •Informasjon, forutsigbarhet –Prosjektportal – kommende prosjekter/kontrakter –Samordne tilbudsutlysinger –Oversikt behandlede tilbud –Åpne erfaringsoverføringssystemet –Åpne prosesstyringssystemet (1)

11 Utvikle forhold enkeltselskaper •Møte ledernivå (avholdt vegdirektør, konsernledelse) •Alle har gitt uttrykk for at de ønsker videre prosess, gjensidige tilbakemeldinger, bidra med erfaringer •Avklare nåsituasjon, endringsbehov, utviklingsbehov •Idéer til utviklingsprosjekter •Avtale forbedringsprosess •Tiltak på prosjektnivå •Iverksatt opplegg med Veidekke (eks. Bølviken)

12 Læringsportal – en god idé? •Grunnleggende basisopplæring legges på nett –Opplæringen tilgjengelig for alle, bedrifter, byggherrer, undervisning, forskning –Danne basis for videregående spesialisert bruk i bedrift, undervisning eller prosjekt –Kobles mot andre opplæringsopplegg •Formål informasjon og samordning –Alle får samme basisinformasjon, opplæring –Tilgjengelig for hele bransjen samtidig –Kan utvides med bedriftsintern opplæring •Etablere prosjektgruppe –Ansvar for oppstart og videreføring –Avklare omfang, rammer, tidsfrist

13 Noen påpekte utviklingsbehov •Kvalifikasjons- og tildelingskrav •Mulighet for påvirkning av løsninger •Innovasjon, FOU •Markedsplaner, felles opptreden •Gjennomgang av dokumentasjonskrav •Åpenhet for nye gjennomføringsmodeller –bredt marked med mulighet for ulike aktører

14 Noen aktuelle utviklingsområder •Avklare ”mulighetsbildet” innen offentlig anskaffelsesregler –Vi har sannsynligvis tolket dette for snevert –Avklare faktiske begrensninger og muligheter –Innovasjon, utviklingsprosjekter –Oppsummere egne og andres erfaringer •Kvalifikasjons- og tildelingskrav –Avklare hvilke krav som skal stilles - miljøkrav –Kriterier for tildeling –Oppsummere erfaringer •Finansiering og budsjettering, tilrettelegging –Prosjektstruktur, samordning, porteføljestyring –Avklare muligheter, ønskemål (1)


Laste ned ppt "BRANSJEKONTAKT - VIDERE OPPLEGG FORSLAG TIL STRATEGI FOR BRANSJE- OG SEKTORUTVIKLING FELLES BRANSJEMØTE 2. APRIL 2008 BJØRN ERIK SELNES."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google