Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNSTGRESS OTRA IL 15. APRIL 2009. Norges Fotballforbund anbefaler kunstgress på alle nye anlegg !!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNSTGRESS OTRA IL 15. APRIL 2009. Norges Fotballforbund anbefaler kunstgress på alle nye anlegg !!"— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNSTGRESS OTRA IL 15. APRIL 2009

2 Norges Fotballforbund anbefaler kunstgress på alle nye anlegg !!

3

4

5

6

7

8 VEDLIKEHOLD KUNSTGRESS Ukentlig vedlikehold: –Slådding –Plukke søppel (løv, papir, tape etc.)

9 VEDLIKEHOLD KUNSTGRESS Månedlig vedlikehold: –Løsgjøring –Etterfylling gummi –Kontroll skjøter –Oppmerking

10 VEDLIKEHOLD KUNSTGRESS Årlig vedlikehold: –Rensing fyllmateriale –Friske opp oppmerking –Kontrollere skjøter –Reparere skader –Snø- og isfjerning

11 KLUBBINTERNE AVKLARINGER : Behov (ut fra anleggssituasjon og aktivitet) –Dokumenter dette tidligst mulig i prosessen. –Husk at ny kunstgressbane også øker aktiviteten. Plassering av banen –Arealdisponering av eksisterende anlegg eller nytt område? Realisme –Økonomiske konsekvenser ( Kostnadsramme? Egenkapital? Prosjekt- og byggekostnader? ) –Ressursmessige konsekvenser (Forprosjekt og byggherreansvar) –Driftsmessige konsekvenser (Hvem blir driftsansvarlig? Driftskostnader?) –Generelt: Hva kan ”vi” bidra med? Undervarme eller ikke Målsetting om ferdigstillelse/fremdrift Nedsette en prosjektgruppe (Bruk lokale ressurspersoner) NB: Skriv referat og følg opp. Husk tidsfrister.

12 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 1 Plassering av banen –Er området regulert til idrettsformål eller må det omregulering til (TAR TID!!) Forhåndsgodkjenning –Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Se V-0732 fra KKD. NB! Må ikke forveksles med kommunens ordinære byggesaksbehandling. –Tekniske planer for kunstgressbaner skal forhåndsgodkjennes av kommunen. –Tekniske planer for event. undervarme til kunstgressbaner forhåndsgodkjennes av Kultur- og Kirkedepartementet (KKD).

13 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 2 Er området regulert til idrettsformål eller må det omregulering til (TAR TID!!) Anlegget må være med i en kommunal vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet Planene skal være godkjent og stemplet senest 15. januar det året det søkes om spillemidler og gjelder i 2 år. Anlegget må ikke påbegynnes før forhåndsgodkjenning foreligger for å kunne oppnå spillemidler. Søk hjelp og bistand fra fagfolk.

14 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 4 Teknisk vurdering (Søk hjelp hos fagfolk) : Grunn- / tomteforhold –Vurdere behov for drenering og isolering ut fra en grunnundersøkelse eller tidligere kunnskap Teknisk oppbygging av banen –Vurdere løsning ut fra grunn- / tomteforhold –Vurdere kunstgresstype –Vurdere bruk av gummipad –Vurdere type gummigranulat

15 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 5 TEKNISK VURDERING FORTS. Mål og utforming –Arealdisponering, plassering av banen –Plassering av gjerde, mål, innbytterbokser, publikumsareal osv.. Lysanlegg –Dimensjonering for trening og kamper – vurdere luxverdi, jevnhet, lyspunkthøyde og type lyskilde. Drift og vedlikehold Vurdere samarbeid med andre baneeiere NB. Kunstgress bygges for maksimalbruk. Prioriter drift / vedlikehold i planfasen

16 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 5 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING FORTS. Forhåndsgodkjenningen gjelder i 2 år. Anlegg som skal kunne oppnå spillemidler må ikke påbegynnes før forhåndsgodkjenning er gitt. Søk hjelp og bistand fra fagfolk.

17 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 6 SPILLEMIDDELSØKNAD UTARBEIDES – KRAV TIL VEDLEGG: Se også ”Spillemidler” fra NFF/ fotball.no og V-0732 fra KKD. 1Forhåndsgodkjenning 2Detaljert kostnadsoverslag – dugnad og gaver/rabatt må spesifiseres 3Finansieringsplan – alle poster må dokumenteres 4Plan for drift og detaljert driftsbudsjett 5Kopi av tinglyst skjøte – leieavtale minimum 40år. Utfylles av søker på KKD’s søknadsskjema V-0079. Søk råd og hjelp hos kommunen og/ eller anleggskonsulenten i NFF.

18 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 7 UTBYGGING OG REGNSKAP: Anbudstegninger og beskrivelser utarbeides som grunnlag for anbud og gjennomføring av byggearbeider. NB. Bruk fagfolk. Standard konkurransegrunnlag for kunstgress skal brukes (V-0857 utgitt av KKD) Lov om offentlige anskaffelser skal følges dersom det ytes mer enn 50% i offentlig støtte (spillemidler inkludert). Råd: Bruk profesjonell byggeledelse i byggeperioden. Anleggsregnskapet skal føres som eget regnskap i laget. Egen bankkonto skal benyttes. Krav om at regnskapet skal være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i søknaden.

19 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 8 UTBYGGING OG REGNSKAP FORTS.. Når anlegget er ferdig skal kommunen bekrefte at anlegget er utført iht. gitt forhåndsgodkjenning. Regnskapsbøker, bilag og kontoutskrifter innleveres deretter til kommunerevisjon med utfylt regnskapsskjema (V-0080 fra KKD). Kommunerevisjonen fastsetter sluttsummen for anlegget og utarbeider revisjonsuttalelse. Sluttutbetaling (resterende 15%) fra fylkeskommunen blir utbetalt når kommunen har bekreftet ferdigstillelse og revisjonsbekreftet regnskap foreligger. NB. TEST RAPPORT FOR KUNSTGRESSDEKKE SKAL FORELIGGE FØR SLUTTUTBETALING SKAL FORETAS

20 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE - 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Kommunen erklærer at anlegget vil bli forsvarlig vedlikeholdt ved underskrift på søknadsskjema om spillemidler. Spillemiddeltilskudd forutsetter: Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i minst 40 år fra ferdigstillelse av anlegget. Anleggseier plikter å holde anlegget i godkjent teknisk stand, samt påse at de sikkerhetsforskrifter som gjelder etterleves. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke forringes ut over det som følger av normal slitasje og elde.

21 FRA PROSJEKT TIL FERDIG KUNSTGRESSBANE INFO – HVOR: Kommunene ved Kulturkontoret Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen NFF, ved anleggskonsulent eller anleggssjef Internett: www.dep.no/kkd www.idrettsanlegg.no (Finn V-0732)

22 SPILLEMIDLER Hvor mye kan det søkes om? Klubbhus/idrettshus: Inntil 700’ Lysanlegg: Inntil 700’ Fotball gress-/grusbaner, min. 45x90m: Inntil 700’ Kunstgressbane min. 64x100m inkl.lys: Inntil 2.500’ Kunstgressbane, min. 40x60m inkl.lys: Inntil 1.000’ Undervarme kunstgressbaner: Særskilt vurdering

23 KUNSTGRESSBANER EKSEMPEL LILLEHAMMER –Ny bane august 2004, hovedbana på Stampesletta –Eksisterende bane i 2004, meget god gressbane: 120 – 150 t / år –90% brukt av A-laget –Ny kunstgressbane med undervarme: 2.650 t / år !!! –60% brukt av yngres lag –Lillehammer FK: ca 400 medl. i yngres i 2004 –Lillehammer FK: ca 600 medl. i yngres i 2007 – økning på 50%!! –Størst økning i aldersgruppen 15-19 år –2 G-19 lag i 2004 – 5 G-19 lag i 2007 –Deltok med 4 G-19 lag i Norway cup i 2007 som første klubb. –Lillehammer kommune bygger en bane til i 2007……..

24 ØKONOMI Kostnader: 6,0 mill. Finansiering: –Forutsettes delt i 3 like deler: Spillemidler:2,0 mill. Momsrefusjon:1,0 mill. Kommunen:2,0 mill. Klubben/utbygger:1,0 mill. 6,0 mill. »Partnere/spons.: 0,2 mill. »Rabatter/dugnad: 0,5 mill. »Egenkap.: 0,3 mill

25 For barn og unge i nærmiljøet, håper vi det blir mulig med å legge kunstgress også her i Evje! Lykke til og takk for oss !


Laste ned ppt "KUNSTGRESS OTRA IL 15. APRIL 2009. Norges Fotballforbund anbefaler kunstgress på alle nye anlegg !!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google