Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Nytt lys på innovasjon: Innovasjonsundersøkelsen. Et spørsmål om kontekst? Lise D. Mc Mahon, Statistisk sentralbyrå, Indikatorrapporten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Nytt lys på innovasjon: Innovasjonsundersøkelsen. Et spørsmål om kontekst? Lise D. Mc Mahon, Statistisk sentralbyrå, Indikatorrapporten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Nytt lys på innovasjon: Innovasjonsundersøkelsen. Et spørsmål om kontekst? Lise D. Mc Mahon, Statistisk sentralbyrå, lid@ssb.nolid@ssb.no Indikatorrapporten 2012-lanseringsseminar 24.09.2012

2 2 Norge i verden Rangerer høyt på sentrale økonomiske indikatorer: –BNP per capita –Handelsbalanse –Sysselsetting Moderat innovatør i EUs Innovation Union Scoreboard –Danmark, Finland og Sverige: innovasjonsledende Ligger under EU-snittet på resultater fra innovasjonsundersøkelsen

3 3 Foretak med PP-innovasjon, 2006-2008

4 4 Andel foretak med innovasjonsaktivitet i Danmark, Finland, Sverige og Norge

5 5 Hjem igjen: Innovasjonsundersøkelsen

6 6 Kan foretakenes markedsorientering forklare lav norsk andel?

7 7 Innovasjonsundersøkelsen 2008-2010 Færre foretak rapporterer at de samarbeider om innovasjon –Men de som (fortsatt) samarbeider med andre har i snitt flere samarbeidspartnere Ny modul om kreativitet og kompetanse: –PP innovatører har klart best tilgang til innovasjonsrelevant spesialkompetanse, enten via eget eller innleid personell –PP innovatører stimulerer i klart høyere grad til kreativitet blant sine ansatte og lykkes oftere med slike tiltak

8 8 Innovasjonsundersøkelsen 2008-2010 Andel av omsetning av nye produkter opp 1,2 prosentpoeng –En økning på 16,4 prosent eller 24 milliarder kroner i absolutte tall Totale innovasjonskostnader opp fra drøyt 27 til 29 milliarder Totale innovasjonskostnader utgjør 1 prosent av samlet omsetning –1,6 prosent i vareproduserende industri –1,2 prosent i tjenesteytende næringer –0,4 prosent i andre næringer

9 9 Metodeøvelse: bare innovasjonsskjema Med og uten svarplikt. Motivasjon: –Ledd i SSBs metodearbeid både nasjonalt og internasjonalt –Og etterspurt av sentrale nasjonale brukere OECD og Eurostat –Søkelys på betydning av design og bruk av oppgaveplikt for FoU- og innovasjonsundersøkelser –Prosjektet er gjennomført med støtte fra Norges Forskningsråd og Eurostat De fleste land gjennomfører undersøkelsene med svarplikt Flertallet har separate undersøkelser. En del har kombinerte undersøkelser

10 10 Om gjennomføringen Høsten 2011 identifiserte vi mulige respondenter Delte disse inn i to ulike utvalg av sammenlignbar størrelse med utvalget i den ordinære kombinerte undersøkelsen –Begrenset samlet størrelse på tilleggsutvalg til 1 500 foretak 18 strata gruppert etter to siffer NACE and størrelsesgruppe –10 næringer, så ulike som mulig. 10-19 og 20-49 sysselsatte Prioritet for tilleggsutvalget med oppgaveplikt

11 11 Om gjennomføringen Tilleggsundersøkelsene dekket om lag en fjerdedel av totalpopulasjonen for den ordinære undersøkelsen Skjema og utsendingsbrev laget så likt som mulig som til kombinert undersøkelse Svarprosenter: –96% (kombinert undersøkelse), 95 % (svarpliktig tilleggsundersøkelse), 41 % (frivillig tilleggsundersøkelse)

12 12 Kombinert vs. separat undersøkelse med svarplikt

13 13 Obligatorisk vs. frivillig undersøkelse

14 14 Etter næring: Kombinert vs. separat undersøkelse

15 15 Kombinert vs. separat undersøkelse

16 16 Kombinert vs. separat undersøkelse

17 17 Hovedresultater I den separate undersøkelsen viser foretakene høyere innovasjonsaktivitet for flere indikatorer –Høyere andel PP-innovatører –Noe høyere andel av organisasjons- og markedsinnovatører –Mer samarbeid om innovasjon  Særlig med Konkurrenter og med Andre foretak i samme konsern –Høyere andel av omsetning fra innovative produkter Som andel av foretak med PP-innovasjon er mange resultater relativt uforandret –Tilsvarende mønster i bruken av forskjellige informasjonskilder –Rapportering av hemmende faktorer stort sett uforandret –De samme innovasjonsformålene er viktigst –Lik fordeling i bruken av metoder for å beskytte innovasjonene –Samme tilgang på personale med særskilt kompetanse Fordeling av innovasjonskostnader er omtrent lik

18 18 Noen mulige forklaringer på resultater Ulike typer respondenter? –Noen ser kanskje innovasjondelen som et appendix til FoU-delen når undersøkelsen er kombinert –Undersøkelser som spør om “harde tall” besvares av regnskapspersonell e.l. –Noen land adresserer innovasjonsundersøkelsen til respondent som er i foretakets strategiske ledelse

19 19 Noen mulige forklaringer på resultater Lavere terskel for å rapportere en aktivitet som innovasjon? –Å spørre om detaljert nedbrytning av FoU kan undertrykke innovasjon som ikke faller inn i de detaljerte FoU-kategoriene? –En lik mekanisme kan gjøre seg gjeldende for innovasjon når man fjerner FoU-delen  En signifikant høyere andel foretak rapporterer at de har utført FoU I den separate innovasjonsundersøkelsen

20 20 Fordeler og ulemper ved begge alternativene Fordeler ved kombinert undersøkelse: –Konsistens i tall for FoU-kostnader/innovasjonskostnader –Lavere oppgavebyrde og produksjonskostnader Fordeler ved en delt undersøkelse: –Forbedret aktualitet for innovasjonstallene –Trolig mer korrekte nivåtall for innovasjon En stor metodeendring har i seg selv konsekvenser –Brudd i etablert tidsserie  Det vil gå flere år før vi kan si noe om endringstall igjen  Vil kunne påvirke forskningsbruk av dataene negativt

21 21 Har vi kastet nytt lys på innovasjon? Vi mener at det er viktig å utforske og forstå metoden for å tolke resultater, også i internasjonale sammenligninger Vi mener likevel at undersøkelsen i dag har høy standard og gir et riktig bilde av utviklingen


Laste ned ppt "1 1 Nytt lys på innovasjon: Innovasjonsundersøkelsen. Et spørsmål om kontekst? Lise D. Mc Mahon, Statistisk sentralbyrå, Indikatorrapporten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google