Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov om sosiale tjenester, kap. 4A Kompetansebehov og utfordringer – sett fra spesialisthelsetjenesten v/ Nils-Øivind Offernes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov om sosiale tjenester, kap. 4A Kompetansebehov og utfordringer – sett fra spesialisthelsetjenesten v/ Nils-Øivind Offernes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov om sosiale tjenester, kap. 4A Kompetansebehov og utfordringer – sett fra spesialisthelsetjenesten v/ Nils-Øivind Offernes

2 Avdeling for voksenhabilitering Statens overordnede mål l Alle skal ha et mest mulig likeverdig tilbud uavhengig av bosted, inntekt og sosial status l Tilbud skal ha en lokal forankring gjennom at kommunene har ansvaret for tjenestetilbudet. l Tjenestetilbudet skal være basert på etablerte samfunnsverdier (medmenneskelighet, rettferdighet, integritet, trygghet, profesjonalitet, brukermedvirkning og godt arbeidsmiljø). l Tjenestemottaker skal få tilgang til de tjenester vedkommende har krav på. l Tjenestetilbudet skal være integrert og fremstå som helhetlig. l Tjenestetilbudet skal bygge opp om mestring og selvstendighet hos tjenestemottaker. l Tjenestemottakerne skal få nødvendig hjelp til å bo og være et verdsatt og aktivt medlem av familie og lokalsamfunn gjennom hele livsløpet. Grunnleggende behov skal ivaretas

3 Avdeling for voksenhabilitering For å få til dette skal … … kommunen / leder av tjenestested bl.a. l Organisere tjenestene med utgangspunkt i tjenestemottakers behov og legge til rette for aktiv påvirkningsmulighet l Legge vekt på strategisk planlegging og målstyring l Sikre nødvendig kompetanseutvikling, bl.a. gjennom opplæring og medarbeiderutvikling l Sørge for kvalitetssikring av tjenestene, bl.a. gjennom ledelse- og organisasjonsutvikling, rekrutteringsstrategier og internt kvalitetsarbeid l Legge til rette for utvikling av en organisasjonskultur preget av de styrende verdier/målsettinger l Sikre god saksbehandling og rettsriktige avgjørelser

4 Avdeling for voksenhabilitering Sprik mellom ambisjoner og realitet l Fokus på verdier og ikke på praktisk gjennomføring l Ressurser og kommunalt selvstyre l Arbeid med holdninger og verdier blir ofte oversett l Generelle føringer som overlater mye til tjenesteyternes faglige skjønn l Liten stabilitet – mangel på kvalifiserte tjenesteytere l Fylkesmannens tilsyn viser omfattende svikt i systemer som kvalitetssikrer tjenestetilbud

5 Avdeling for voksenhabilitering Kompetansebehov hos tjenesteytere l Liten kunnskap om utviklingshemming og miljøarbeid l Manglende kunnskap om tjenestemottakeres rettigheter og alminnelige prinsipper for tjenesteyting (”arbeide i andres hjem”) l Lite kjennskap til lover som styrer tjenestene l Behov for erfaringsnær refleksjon rundt hva som er tvang/makt l Manglende opplæring og veiledning i metoder for å møte vanskelig atferdsproblematikk, både med og uten bruk av tvang eller makt l Manglende skrivetrening

6 Avdeling for voksenhabilitering Hvordan er det å være tjenesteyter? l Høyt sykefravær – 40% l Får ofte ikke ta pause ved behov – 25% l Ofte for få folk på jobb – 44% l Ikke tilbud om samtale eller hjelp etter ubehagelige episoder – 32% l Ikke tilstrekkelig tid til kontorarbeid – 55% l Ikke tid til nødvendig møtevirksomhet – 41% l Mangel på konkrete tilbakemeldinger – 42% l Leder er ikke en god rollemodell – 31% l Ikke definert verdier og holdninger – 30%

7 Avdeling for voksenhabilitering Til ettertanke … ”Så som man betraktar en människa, så behandlar man henne också – och tvärtom” (Peter Kemp 1991)

8 Avdeling for voksenhabilitering Kompetansebase Omsorgsboligens kompetansebase Individuell kompetanse Kollektiv kompetanse Organisasjons- messig kompetanse

9 Avdeling for voksenhabilitering Organisasjonsmessig kompetanse 4A l Mangelfulle systemer for opplæring og veiledning n Individuelle opplæringsplaner (hva må tjenesteyterne kunne) n Prosedyrer for opplæring n Systematisering av veiledning n Evaluering/kontroll/sertifisering l Mangelfulle systemer for fagadministrasjon l Det er ikke lagt til rette for at tjenesteytere systematisk kan arbeide sammen for å lære av hverandre (koster ekstra) n Tjenestene er dimensjonert slik at mesteparten av tjenesteyternes tid brukes i direkte samhandling med tjenestemottaker n Mange små stillinger hvor det er liten mulighet for at hele personalgruppen kan treffes jevnlig og diskutere egen praksis

10 Avdeling for voksenhabilitering Organisasjonsmessig kompetanse 4A l Arbeidet er ikke tilstrekkelig forankret i bydelens/- kommunens øverste ledelse l Organisasjonen er ikke forberedt på ”saksbehandling” n Ingen overordnet fagperson som kan følge opp og delta i arbeidet n Det er ikke avsatt tilstrekkelig kontortid n Det er ikke avsatt tilstrekkelig tid til møtevirksomhet

11 Avdeling for voksenhabilitering Organisasjonsmessig kompetanse l Lite fokus på verdistyring l Lite fokus på seleksjon av tjenesteytere n Personlig egnethet n Vurdering av ”personlig kjemi” mellom tjenesteyter og tjenestemottaker l Liten mulighet for at tjenesteyterne kan ”stige i gradene” og gjøre karriere samtidig som de arbeider nær tjenestemottaker l NB! Manglende tilrettelegging for god ledelse n Opplæring n Støttesystemer n Utviklingsmuligheter (kurs, veiledning, …) n Manglende forankring av tjenestetilbudet i overordnet ledelse l Utfordringer knyttet til å bygge opp og vedlikeholde et fagmiljø for tjenestemottakere som har en vanskelig håndterbar atferdsproblematikk

12 Avdeling for voksenhabilitering Hovedutfordring La tjenesteyterne få gode muligheter til å handle i overensstemmelse med sin kompetanse!

13 Avdeling for voksenhabilitering Utfordringer l Etabler praktisk kunnskap om hvordan man skaper gode livsmiljøer for tjenestemottakerne l Skap gode arbeidsmiljøer for tjenesteyterne – dette er en forutsetning for å kunne yte god omsorg over tid l Hvordan kan man opprettholde motivasjon og fremdrift over tid ved utarbeidelse av vedtak etter 4A l Styrk tjenestemottakernes rettigheter/rettsvern n la uavhengige fagpersoner vurdere tjenestemottakeres bistandsbehov n stille krav om bruk av systematisk metode og”minimumsstandard” ved utredning av bistandsbehov n forbedre tilsynsordninger og klagemuligheter n utarbeide krav til kvalifisering av tjenesteleverandører? l Hva med kommuner som ikke får det til?


Laste ned ppt "Lov om sosiale tjenester, kap. 4A Kompetansebehov og utfordringer – sett fra spesialisthelsetjenesten v/ Nils-Øivind Offernes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google