Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens tiltakspakke – hovedtrekk Sterk vekt på sysselsetting og klima – 20 milliarder i nye tiltak 15 000 arbeidsplasser Skattelette er tonet ned.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens tiltakspakke – hovedtrekk Sterk vekt på sysselsetting og klima – 20 milliarder i nye tiltak 15 000 arbeidsplasser Skattelette er tonet ned."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens tiltakspakke – hovedtrekk Sterk vekt på sysselsetting og klima – 20 milliarder i nye tiltak 15 000 arbeidsplasser Skattelette er tonet ned til fordel for økte offentlige investeringer Reversible tiltak Anledning til å tilbakeføre underskudd for 2008 og 2009 mot overskudd i de to foregående år. Beløpsgrense 20 mill. årlig Bygg og anlegg kommer meget godt ut (ca 10 milliarder) Enova styrkes med 1,2 milliarder kroner (økning på 80 %) Spesiell sterk politisk vektlegging av energieffektivisering og energiomlegging Gledelig endring av permitteringsreglene 5000 ladestasjoner for elbiler Lærlingetilskuddet økes (marginalt – 4 800 per kontrakt) Midlertidig startavskrivning på 10 % for bl.a. maskiner, personbiler og inventar i 2009. Kommer i tillegg til ordinære avskrivningssatser på 20 % Innovasjon Norges låne- og garantirammer økes med 880 mill. kroner, i tillegg til 470 mill. kroner i økte tilskudd til støtte til store bedrifter og prosjekter

2 Viktige investeringer 4 milliarder i vedlikeholdstilskudd til kommunene 2 milliarder i frie midler til kommunene 3,8 milliarder til samferdsel 1,2 milliarder til Enova 1 500 ekstra omsorgsboliger/sykehjemsplasser –Tilsagnsramme på 1,3 milliarder –Økning på 800 millioner 300 ekstra studentboliger (totalt 1 300) – 220 mill. –100 000 økt kostnadsramme ved klima 200 millioner til universitet/høyskoler (REHAB) 50 millioner til ladestasjoner elbiler 80 millioner vedlikehold fengsler

3 Vedlikehold og rehabilitering i kommunesektoren 4 milliarder (80/20 kommune/fylkeskommune) –Alminnelig vedlikeholdstiltak –Oppgradering kommunal infrastruktur –Rehabilitering –Inneklima-, miljø – og energitiltak –Universell utforming Engangstilskudd for 2009 – prosjekter som igangsettes i 2009 Ingen forutgående saksbehandling Fordeles likt beløp per innbygger Ubrukte midler i 2009 må tilbakebetales TEK – 07 skal virke med en gang

4 Permitteringsreglene endres Antall dager med lønnsplikt under permittering reduseres fra 10 til 5 dager –Settes til 5 dager for permitterte med minst 40 % reduksjon i arbeidstiden –Ingen endring for permitterte med mindre enn 40 % arbeidsreduksjon –Med virkning fra 1. april 2009 Maksimal periode med dagpenger under permittering økes fra 30 til 52 uker –Med virkning fra 1. februar 2009 Rullerende permitteringer?

5 Enova og Energifondet Ekstraordinær bevilgning på 1,2 milliarder kroner i 2009 Satser på økt etterspørsel etter energi- effektive og miljøvennlige løsninger Gode vindkraft- og biokraftløsninger Øke støttesatsene innenfor rammen av ESAs notifisering Aksepterer lavere energiresultat per støtte- krone Styrke informasjonsarbeidet mot husholdninger

6 Kredittpakken To nye fond med en samlet kapital på kr 100 milliarder Rettet mot bedrifter og husholdninger Lette tilgangen på lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet

7 1.Statens Finansfond Kapital på kr 50 mrd - blir en egen institusjon Øke bankenes utlånsevne med kr 400 – 500 mrd Skal styrke bankenes kjernekapital Møte svakere konjunkturer og styrke bankenes konkurransekraft Bidra til å opprettholde normal låneaktivitet

8 2.Statens obligasjonsfond Kapital på kr 50 mrd Forvaltes av Folketrygdefondet Bedriftene kan her hente inn kapital i et styrket obligasjonsmarked Finansieringskilde for både banker og foretak


Laste ned ppt "Regjeringens tiltakspakke – hovedtrekk Sterk vekt på sysselsetting og klima – 20 milliarder i nye tiltak 15 000 arbeidsplasser Skattelette er tonet ned."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google