Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2007 Utfordringer for finanspolitikken Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Faglig-pedagogisk dag, 3. jan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2007 Utfordringer for finanspolitikken Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Faglig-pedagogisk dag, 3. jan."— Utskrift av presentasjonen:

1 2007 Utfordringer for finanspolitikken Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sholden/ Faglig-pedagogisk dag, 3. jan 2008

2 2007 Disposisjon Handlingsregelen bestemmer hvor raskt vi kan bruke petroleumsinntektene Er politikkregler som handlingsregelen til hjelp for å sikre en ansvarlig finanspolitikk? Er handlingsregelen for stram? Eller er den ikke stram nok? Svakheter ved handlingsregelen Avslutning

3 2007 Store, midlertidige petroleumsinntekter

4 2007 Handlingsregelen for finanspolitikken Statens netto petroleumsinntekter overføres til Statens Pensjonsfond – Utland, Investeres i aksjer og obligasjoner i utlandet Hvert år kan en bruke på statsbudsjettet et pengebeløp som tilsvarer fire prosent av formuen i Pensjonsfondet. Fire prosent er den realavkastningen (realrenten) som en kan regne med å få på formuen. Bruken av petroleumsinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet Pengebruken kan justeres for å stabilisere konjunktursvingningene (bruker mer penger i lavkonjunkturer, og mindre i høykonjunkturer).

5 2007 Bruk av petroleumsinntekter

6 2007 God avkastning på investeringene i pensjonsfondet

7 2007 Finanspolitisk regel for å fordele petroleumsinntektene over tid Ved å bruke realavkastningen blir fondet aldri mindre, slik at petroleumsinntektene aldri tar slutt. Risiko ved aksjer og obligasjoner, men risikoen ved oljeprisen forsvinner når oljen er solgt Gir jevn bruk av oljeinntektene til alle generasjoner Gradvis økning av pengebruken gir bedre bruk av pengene, og mindre omstillingskostnader for økonomien

8 2007 Også andre land har finanspolitiske regler Lovfestet/grunnlovsfestet Budget enforcement act USA, delstater i USA Internasjonale avtaler (Stabilitetspakt i EU) Maksimalt budsjettunderskudd på 3 prosent av BNP Unntak i kraftig lavkonjunktur Mål om balanse eller overskudd på budsjettet Maksimal brutto gjeld 60 prosent av BNP Mye mindre konjunkturhensyn enn handlingsregelen gjør

9 2007 Hvorfor finanspolitiske regler? Internasjonale erfaringer Store offentlige budsjettunderskudd og økende offentlig gjeld på 1970- og 80- tallet Offentlig kapitalbehov trakk opp rentenivået, med negativ virkning på investeringer og vekst Lite finanspolitisk spillerom i lavkonjunkturer Manglende troverdighet for politikere

10 2007 Hvorfor finanspolitiske regler? Teori Dagens behov tillegges for stor vekt Forsterkes ved at unge og ufødte ikke kan stemme Politiske spill og ønske om gjenvalg Tendens til at folk ”stemmer etter lommeboka” Gir insentiv for regjeringen til å øke offentlige ytelser og/eller senke skatter Kostnader ved budsjettunderskudd mindre synlig Finanspolitiske regler binder politikerne og gjør budsjettunderskudd mer synlige Gir bedre bruk av pengene over tid

11 2007 Er handlingsregelen årsaken til manglende offentlige bevilgninger? Handlingsregelen sikrer god fordeling av offentlig pengebruk over tid Det vil være behov for penger om 40 år også Men handlingsregelen sikrer ikke at pengene brukes godt Følelse av rikdom presser frem økninger på mange områder Kanskje bruker Norge for lite på investeringer i forskning, samferdsel, og vedlikehold? Ikke mangel på privat kapital i Norge

12 2007 Men handlingsregelen er neppe stram nok Sju gode år og sju dårlige?

13 2007 Pensjonsforpliktelsene vokser mer enn pensjonsfondet

14 2007 Handlingsregelen gir friske penger i drøyt ti år til, så må det strammes inn

15 2007 Andelen eldre synker nå, men vil stige kraftig

16 2007 Og flere eldre ”koster” mer for staten

17 2007 Beregningene er basert på uendret dekningsgrad & ressursinnsats pr. bruker, mot historisk trend

18 2007 Må regne med at utgiftene per bruker vil stige Forventninger til standard vil stige i takt med privat velstandsvekst Også effektivt at det er balanse i private og offentlige goder Begrenset rom for produktivitetsvekst i tjenestetilbudet Økte kostnader knyttet til nye tilbud? Men friskere eldre gir mindre kostnader Vil dette tvinge frem privat finansiering av høyere ytelser? Ulik standard Trekker eller sparer offentlige ressurser? Stor individuell usikkerhet gir behov for forsikringselement (behøver ikke være offentlig)

19 2007 Avslutning Handlingsregelen gir en god retningslinje for bruken av petroleumsinntekter Men handlingsregelen ivaretar ikke investeringshensyn ”Følelse av rikdom” gir nye bevilgninger på mange områder. Investeringshensyn må ivaretas innenfor rammen av handlingsregelen Ønskelig med strammere finanspolitikk enn Handlingsregelen sier de neste 10-15 årene, for å dempe innstramningsbehovet etter dette


Laste ned ppt "2007 Utfordringer for finanspolitikken Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Faglig-pedagogisk dag, 3. jan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google