Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for OT, NAV, PPT og spes.ped. 21. – 22. september på Jægtvolden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for OT, NAV, PPT og spes.ped. 21. – 22. september på Jægtvolden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for OT, NAV, PPT og spes.ped. 21. – 22. september på Jægtvolden

2 Informasjon om: Fleksibel opplæringsarena ved Steinkjer vgs, avd. Furuskogen Ungdomsprosjektet i Nord-Trøndelag

3 Fleksibel opplæringsarena Pilot ved avd. Furuskogen skoleårene 2014/15 og 2015/16 For OT-målgruppen i kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik Hovedvekt på opplæringsmål Skreddersøm og individuelle løp Fleksibilitet - inntak og ikke bruk av rett Hospitering i programfag ved Steinkjer vgs hvis mulig Bare opplæring eller i kombinasjon med NAV-tiltak Inntil 10 plasser Evalueres ved utgangen av skoleåret

4 Ungdomsprosjektet i Nord-Trøndelag Ungdomsprosjektet skal gi et tilbud om arbeidsrettede og/eller helsefremmende aktiviteter til ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe, som har størst risiko for ikke å gjennomføre videregående opplæring – gjennom skreddersydde tjenester og tett individuell oppfølging.

5 Ungdomsprosjektet Skal gjennomføres i perioden januar 2016 – desember 2018.

6 Presentasjon av statsbudsjettet

7 Hvor blir tiltaket gjennomført? I gang med å gjennomføre en anskaffelsesprosess Bistand fra Regionalt program fra leverandørutvikling (NHO, KS og difi) Leverandørdialog – bedre behovsforståelse og økt bestillerkompetanse Leverandører kan være: Vekst- og attføringsbedrifter, frisknett etc.

8 Begrunnelse Tett oppfølging tidlig for ungdommer med størst risiko for å havne «varig» utenfor opplæring og arbeid. Mange venter for lenge med å komme i gang med et konkret tiltak – flaskehalser i og mellom systemene - både for elever som har sluttet i vgo og ungdommer «utenfor».

9 Dokumentasjon SINTEFs forskningsrapport – Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag (Solveig O. Ose). Et stort problem at NAV ofte kommer for sent på banen med hjelp til unge som har havnet utenfor. - Da er situasjonen ofte allerede tung, og det må sterke og ressurskrevende tiltak til for å lykkes. Dette er ikke en god samfunnsøkonomisk måte å jobbe på.

10 Mål for ungdomsprosjektet Hovedmål: Komme i gang med, eller tilbake til videregående opplæring innenfor en periode på ett år. Sekundært: Komme i gang med arbeid – evt. annen aktivitet.

11 Målgruppe for ungdomsprosjektet En avgrensning av OT-målgruppa: Risikoutsatt for ikke å gjennomføre videregående opplæring Ungdommer som kan ha: levekårsutfordringer, sosiale utfordringer, helseutfordringer (fysisk, psykisk, rus/spilling) De yngste i målgruppa skal prioriteres Ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud

12 Arbeidsrettede aktiviteter Arbeidspraksis m/tett oppfølging Jobbskygging Veksling mellom bedrifter og typer av arbeid Prosjekt til fordypning

13 Helsefremmende aktiviteter Helsefremmende arbeid – «den prosessen som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse» Frisklivsfaktorer Fysisk aktivitet Kosthold Håndteringer av «normale» utfordringer i hverdagen

14 Andre aktiviteter Karriereveiledning – tjeneste i fylkeskommunal regi Privat økonomi – «sjef i eget liv» Individuelle samtaler Vekking Måltid(er) Henting?

15 Rekruttering av deltakere Via OT I samarbeid med kontaktpersoner i NAV og kommunen OT har en viktig oppgave i å motivere for deltakelse eller dra veksler på samarbeidspartnere som kan bidra til dette.

16 Status for målgruppa i NT OT pr. 15. juni 2015 Tilsammen – 596 ungdommer (av 6361) 1. Under oppfølging og veiledning – 165 2. Ukjent aktivitet - 0

17 Status for målgruppa i NT OT pr. 15. juni 2015 3. I aktivitet – 272 130 - på NAV-tiltak 64 - i ordinært arbeid 35 - elever 26 - lærling/lærekandidat 11 - kombinasjon (fylkeskommune og NAV) 6 - Opplæring og arbeidspraksis i regi av fylket

18 Status for målgruppa i NT OT pr. 15. juni 2015 4. Avklart – 159 55 – takket nei til oppfølging 8 – militæret 24 – omsorg for barn 47 - syk/i institusjon 25 – ikke formell opplæring

19 Avtaler Avtaler mellom fylkeskommunen og alle kommuner i Nord-Trøndelag OT-NAV avtalen

20 Bakgrunn for samarbeidsavtalen mellom NTFK og kommunene Program for bedre gjennomføring Etablering av konkrete samarbeidsavtaler med kommuner om oppfølgingen av utsatte elever i videregående opplæring og om ungdom utenfor arbeid og opplæring, herunder tiltak knyttet til levekårsvansker av betydning for frafall Forvaltningsrevisjon av oppfølgingstjenesten i Nord- Trøndelag (juni 2014) Modell fra Indre Namdal er et eksempel på hvordan samarbeidsformen med kommunene kan bli mer formalisert og gjelde på systemnivå. Samarbeid med KS Rådmannsutvalget

21 Sammenhengen mellom kommuneavtalen og OT-NAV avtalen Felles mål: Flest mulig unge med ungdomsrett skal gjennomføre videregående opplæring Faste kontaktpersoner for den enkelte kommune - fra OT, NAV og kommunen Kommunal kontaktperson Oppdatert på tiltak og satsinger i egen kommune, koordinator mot øvrige kommunale tjenester Inngår i et trekantsamarbeid med OT-rådgiver og NAV-veileder.

22 Pkt. 5 – Lokal tilpasning til avtalen Omfanget av samarbeidet avtales lokalt mellom partene. Dette bør inkludere rammer for samarbeidet i den enkelte kommune – samarbeidsmøter og konkrete samarbeidsområder.

23 Møter med kommunen høsten 2015 Ønskes gjennomført med alle kommuner høsten 2015 NAV inviteres med på møtene Kontaktpersoner og nærmeste ledernivå

24 OT-NAV avtalen - endringer Struktur og oppbygging noe endret Nye punkter: 5 – Samarbeid om prosjekter og forsøk OT og NAV skal samarbeide om pågående prosjekter og forsøk der det er naturlig. Dette gjelder: Fleksibel opplæringsarena, ungdomsprosjektet og NAV-veileder i skole. Samarbeidsavtalen ligger til grunn. I tillegg kan det gjøres avtaler for det enkelte prosjekt/forsøk som går fram av egne planer.

25 OT-NAV avtalen - endringer 6 – Lokal tilpasning til avtalen Lokale rutiner må i tillegg forankres og avtales mellom videregående skole ved rektor og NAV ved tjenesteområdeleder 7 – Samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene Det er inngått en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunene som bygger på samarbeidet mellom OT og NAV. Denne må ses i sammenheng med OT-NAV avtalen.

26 OT-NAV samling Hensikten er å utveksle erfaringer og evaluere avtalen Inndeling: Namdal Steinkjer/Verran/Inderøy/Leksvik Verdal og Levanger Stjørdal/Meråker/Frosta

27 Samarbeidsavtale OT-NAV Ta utgangspunkt i OT-NAV samarbeidet i ditt område. Hva fungerer bra – sett fra OT sitt ståsted og fra NAV sitt ståsted? Hvor er det utfordringer – sett fra OT sitt ståsted og fra NAV sitt ståsted? Hva kan du gjøre med utfordringene? Hvilke utfordringer må evt. løftes til skolen, NAV- kontor eller til fylkesnivå (NTFK og NAV NT)?

28 I gruppene Avtal/skriv ned hvordan dere følger opp det som kommer fram innenfor det enkelte område/kommune(r) Meld tilbake evt. momenter som skal følges opp på fylkesnivå Felles oppsummering – ett område som det er viktig å løfte fram i plenum


Laste ned ppt "Samling for OT, NAV, PPT og spes.ped. 21. – 22. september på Jægtvolden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google