Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom «utenfor» skole og arbeid i Nord-Trøndelag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom «utenfor» skole og arbeid i Nord-Trøndelag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom «utenfor» skole og arbeid i Nord-Trøndelag
Folk først 4. mars 2015 Lise Eriksen – NTFK, avd. for videregående opplæring

2 Innhold Oppfølgingstjenesten (OT)
Ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Samarbeidspartnere Tiltak for ungdom «utenfor» vgo

3 Ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe
Rettighetsperioden når det gjelder oppfølging fra OT gjelder fram til og med det året ungdommene fyller 21 år, jf. Opplæringslovens § 3-6 med forskrift. Ikke har søkt Takket nei Avbrutt videregående opplæring underveis Ikke er i arbeid/annen opplæring De fleste slutter mellom skoleår/ikke søker

4 Oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag
Tilknyttet elevtjenesten ved alle videregående skoler. Organisert i 4 fagteam: Namdal Steinkjer/Verran/Inderøy/Leksvik Verdal og Levanger Stjørdal, Meråker og Frosta

5 Oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag
Skal tilby opplæring, arbeid og kompetansefremmende tiltak Følge opp ungdommer som er «utenfor» opplæring og arbeid Inngå i det sluttforebyggende arbeidet for elever- og lærlinger/lærekandidater Ha oversikt over alle i målgruppa, og ingen skal være ukjente Etablere kontakt med alle i målgruppa - i form av dialog. Det er ikke tilstrekkelig bare å ta kontakt via brev, mail eller sms – for eksempel i forbindelse med søknadsfristen Informere foresatte til ungdommer under 18 år. Foresatte skal ha samme informasjon som ungdommen om rettigheter og muligheter Sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser Navngitt ansvarlige for alle skoler og kommuner

6

7 OT-tall for Nord-Trøndelag pr. 15. februar 2015
Tilsammen – 510 ungdommer Under oppfølging og veiledning – 143 Ukjent aktivitet - 3 I aktivitet – 228 105 på NAV-tiltak, 54 i ordinært arbeid, 40 elever, 22 lærling/lærekandidat Avklart – 136 av disse er 33 syk og/eller får oppfølging i institusjon, og 38 har takket nei til oppfølging Erfaringer – flere med psykiske helseplager og skolevegring.

8 Avklaringsmøter/oppfølgingsplaner
Ved bekymring for at en elev/lærling/lærekandidat skal slutte i videregående opplæring Oppfølgingsplan for elev, lærling/lærekandidat og ungdom «Samarbeidsverktøy» internt og eksternt

9 Viktige samarbeidspartnere
NAV – viktigste samarbeidspartner Samarbeidsavtale Faste NAV-kontakter for OT i alle kommuner Kommunene Kommunale kontaktpersoner ønskes oppnevnt Fagopplæring og opplæringskontor Rekruttering til opplæring i bedrift Samarbeid ved avbrudd og hevinger

10 Strategi for økt gjennomføring i Nord-Trøndelag
Strategi for økt gjennomføring i vgo 2014 – 2017 vedtatt i fylkestinget. Unge utenfor opplæring og arbeid kommet med som et eget satsingsområde - 5. innsatsområdet Fortsatt satsing på: styrke grunnleggende ferdigheter sikre kvaliteten ved overganger styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift utvikle sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse Si litt om psykisk helse og om BUP i skolen. elevtjenesten

11 Fleksibel opplæringsarena
Pilot ved avd. Furuskogen For OT-målgruppene i kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy og Leksvik Skreddersøm og individuelle løp Fleksibilitet - inntak og ikke bruk av rett Hospitering i programfag ved Steinkjer vgs Bare opplæring eller i kombinasjon med NAV-tiltak 10 plasser

12 Hvorfor avd. Furuskogen?
Erfaringer - oppfølgingsklasse for personer som er, har vært eller skal inn i kriminalomsorgen Pedagogikk og metodikk Egnet arena

13 «Ungdomsprosjektet» i Nord-Trøndelag under planlegging
Gi et tilbud om opplæring, arbeid og helsefremmende aktiviteter til ungdommer i OT-målgruppen, som har størst risiko for ikke å gjennomføre vgo. Skreddersydde tjenester og tett individuell oppfølging.

14 Begrunnelsen for tiltaket
«Tung» oppfølging tidlig for ungdommer med størst risiko for å havne «varig» utenfor opplæring og arbeid. Mange venter for lenge med å komme i gang med et konkret tiltak – flaskehalser i og mellom systemene - både for elever som har sluttet i vgo og ungdommer «utenfor». Mange har vært lenge utenfor (og ofte fått en diagnose) før de får tilsvarende oppfølging fra NAV.

15 Mål Resultatmål: Identifisere de mest «risikoutsatte» ungdommene i OT-målgruppen, og gi et tilpassa tilbud om arbeid, opplæring og helsefremmende tiltak kort tid etter «sluttmelding»/ikke begynt. Tilbakeføring til videregående opplæring for å oppnå studie-, yrkes- eller grunnkompetanse innenfor perioden med ungdomsrett.

16 Målgruppe Ungdom i OT-målgruppen som er risikoutsatt for ikke å gjennomføre videregående opplæring. Dette kan være ungdommer som har: Levekårsutfordringer, sosiale problemer, helseutfordringer (fysisk, psykisk, rus), og som ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud. Skal ikke erstatte eksisterende tilbud, men være et supplement – der vi ikke har et godt nok tilbud pr. i dag.

17 Hva går tiltaket – «ungdomsprosjektet» - ut på?
Gi et tilbud om opplæring, arbeid og helsefremmende aktiviteter til ungdommer i OT-målgruppen, som har størst risiko for ikke å gjennomføre vgo. Gjennom skreddersydde tjenester og tett individuell oppfølging

18 Gjennomføring og omfang
30 tiltaksplasser (kan innebære flere deltakere) Fylkesdekkende Inntil ett års deltakelse (som hovedregel)

19 Rekruttering av deltakere
Via OT Eventuelt i samarbeid med NAV OT har en viktig oppgave i å motivere for deltakelse eller dra veksler på samarbeidspartnere som kan bidra til dette.

20 Dokumentasjon SINTEFs forskningsrapport – Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag (Solveig O. Ose). Et stort problem at NAV ofte kommer for sent på banen med hjelp til unge som har havnet utenfor. - Da er situasjonen ofte allerede tung, og det må sterke og ressurskrevende tiltak til for å lykkes. Dette er ikke en god samfunnsøkonomisk måte å jobbe på.

21 Presentasjon av statsbudsjettet

22 Læreplasskurs Målgruppe:
Gått vg 2 yrkesfag eller og ikke fått seg læreplass i løpet av sommeren Ungdom som følges opp av OT Mål: Få læreplass eller motiveres for vg 3 i skole Varighet - 3 måneder Innhold: Motivasjon, kompetanse om arbeidslivet, ta opp fag, praksisplass i bedrift Gjennomføres ved Ole Vig vgs, Verdal vgs og Olav Duun vgs.

23 Drøfting Fra ditt ståsted – hva er det viktig å legge vekt på når vi skal utvikle et tilbud for de mest «risikoutsatte» ungdommene i Nord-Trøndelag? Innspill? Ta kontakt med


Laste ned ppt "Ungdom «utenfor» skole og arbeid i Nord-Trøndelag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google