Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arnhild Valen-Sendstad 2010 1. 2 Eldre innvandrere med ikke vestlig bakgrunn og demenssykdom Resultater og erfaringer Arnhild Valen-Sendstad - overlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arnhild Valen-Sendstad 2010 1. 2 Eldre innvandrere med ikke vestlig bakgrunn og demenssykdom Resultater og erfaringer Arnhild Valen-Sendstad - overlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arnhild Valen-Sendstad 2010 1

2 2 Eldre innvandrere med ikke vestlig bakgrunn og demenssykdom Resultater og erfaringer Arnhild Valen-Sendstad - overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus - leder av Norsk selskap for aldersforskning 2010

3 Arnhild Valen-Sendstad 2010 3 Hva hindrer diagnosesetting av innvandrere? Norge og innvandrere Sykdommer Utenlandske studier og resultater Problemer ved diagnostisering Hjelp og omsorg for de syke med demens/pårørende Arnhild Valen-Sendstad 2010

4 4 Innvandrer En fellesbetegnelse på en utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge. Ingen homogen gruppe Innvandrerbefolkningen: Samlebegrep på Innvandrere født i utlandet og deres barn født i Norge Annen innvandrerbakgrunn (utenlandskfødt med norskfødte forelder eller norskfødte med en utenlands født forelder eller utenlandsfødte med en norskfødt foreldre inkl. Utenlandsadopterte) Årsak til immigrasjon (arbeid, familiegjenforening, familieetablering, utdanning eller flukt

5 Arnhild Valen-Sendstad 2010 5 Antall i Norge i 2010 Innvandrerbefolkningen utgjør 552 000 (11,4% av befolkning). 459 000 ”førstegenerasjon” Nær halvparten fra ”ikke-vestlige land” 199 000 fra Asia, 67 000 fra Afrika, 18 000 fra Sør og Mellom-Amerika 257 000 er fra Europa Flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak Pakistan

6 Arnhild Valen-Sendstad 2010 6 Innvandrere Innvandrere i alle kommuner i landet. I Oslo 27% (160.500) innbygg. er innv... I Innvandrerbefolk er bare 6 % over 65 år.. I Norge for øvrig er 15 % over 65 år

7 Arnhild Valen-Sendstad 2010 7 Studier på ikke-vestlige innvandrere i Norge Sukkersyke ( Syd-Asia) : 29% av kvinnene, 14% hos menn (Jenum, 2005) Mer hjerte-kar sykdommer, mer hjerteinfarkt og hjerneslag, infeksjoner ( som tbc, hiv f.eks) muskelskjelett lidelser enn hos etnisk norske (Hubro-us. 2003) Betydelig flere menn uføretrygdet (SSB 2008) Økt sykelighet med alderen (Blom 1998) Overlege Arnhild Valen-Sendstad

8 Arnhild Valen-Sendstad 2010 8 Psykisk helse hos ikke-vestlig innvandr. Betydelig mer psykiske plager, øker med alderen, mer hos kvinner Overhyppighet av depresjon (Dalgaard, 2005) LDS akuttpsyk.innleggelser forskjell 0,49% (i) / 0,52% (andel av befolkn.) Blant innlagte i.: Yngre, flest menn, flere m psykoser. Generell lav kvinneandel (Berg og Johnsen, 2002) Overlege Arnhild Valen-Sendstad

9 Arnhild Valen-Sendstad 2010 9 Overlege Arnhild Valen-Sendstad

10 Arnhild Valen-Sendstad 2010 10 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Kasuistikk nr. 1 70 år, mann, innvandrer Bodd her 30 år med sin familie Fikk hjerneslag, glemsk og lammet Ingen fremgang Kvinne/mann relasjon Måtte selv bli aktiv

11 Arnhild Valen-Sendstad 2010 11 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Oppfølging av pasient- vite om Pasientens tanker Familien Legens rolle Pleiepersonalet Medisiner og compliance

12 Arnhild Valen-Sendstad 2010 12 Kasuistikk nr 2. Ektepar Fra Syd-Asia. Arbeidsinnvandrere Begge ble syke og glemske, han først Norge-Hjemlandet-Norge Sønnen - Familien- holdninger og innsats Pleie og omsorg / familie belastning Arnhild Valen-Sendstad 2010

13 13 Kasus nr 3. Enslig mann fra Syd- Amerika Hatt forretning Solgt sin leilighet Alene i Norge En kv.venninne fra samme land tar seg av han Utredes pga. hukommelsesprob. Videre opplegg

14 Arnhild Valen-Sendstad 2010 14 Familiemønster/omsorg Kvinne/manns rollen og omsorgsarbeid Den kulturelle forståelsen av å ha en dement person i familien kan skape en barriere mot å søke hjelp utenfor familien I en asiatisk befolkning er det sterk forventning til familieomsorg (Hinton, 2002) d

15 Arnhild Valen-Sendstad 2010 15 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Kunnskap om demens Avhengig av utdannelses-nivået Knowledge of Alzheimer´s disease in four ethnic groups of older adults, L. Ayalon og P.A. Are á n, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2004

16 Arnhild Valen-Sendstad 2010 16 Demens Tester sier noe, men ikke alt! ICD 10 DSM-IV Demens er relatert til faktorer som nedsatt hukommelse, innsikt, forståelse, evne til planlegging, evne til å finne praktiske løsninger, evne til å mestre, psykiske uttrykk osv. Prøv å finn en årsak til demenssykd!. Arnhild Valen-Sendstad 2010

17 17 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Tolketjenesten Offentlig godkjent tolk bør bestilles Ikke telefontolkning Familiemedlemmer bør ikke brukes Lov om pasientrettigheter: ”Informasjon skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, erfaring, kultur og språkbakgrunn”

18 Arnhild Valen-Sendstad 2010 18 Aldrings perspektiv innvandrere Hva skyldes en demenssykdom? Hvordan forståes det og takles det? Normal aldring kontra patologiske endringer Synet på det å bli gammel Arnhild Valen-Sendstad 2010

19 19 Utfordring: Undervisning: Moske Gamle Oslo Oslo i april 2009 Tema: Normal aldring /sykdom ved aldring/ hukommelsesvikt Imamen og 100 menn møtte frem etter fredagsbønnen Lydhør forsamling/nysgjerrighet Ble tatt vel i mot og vist stor ære Servert rikelig med frukt og drikke og hyggelig konversasjon kontakter og informasjon ble utvekslet Arnhild Valen-Sendstad 2010

20 20 Arnhild Valen-Sendstad 2010

21 21 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Hvilken rolle spiller religion og kultur i demensomsorgen? Noen utsagn Fatalistisk holdning (”Som Allah vil”) ”Alzheimer er en straff fra Gud” (Hunton 2000) ”Besatt av onde ånder” (Braun 1997) ”Aldring er årsak til demens” Demens blir sett på et resultat av et lidendes menneskes erfaring på stress, press og angst

22 Arnhild Valen-Sendstad 2010 22 Studier fra andre land- presentert AAICAD 2010 I USA : Tidspunktet for diagnosesetting er ulikt blant Caucasians, afro-amerikanere, latin-amerikanere. (Studie Maria Carillo) Afro-a og latin-a: Demente blir boende hjemme- Effekten av det? Leveutsikter (ref. Karla Metha) Arnhild Valen-Sendstad 2010

23 23 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Hva sier studier om etnisitet og demens utvikling? Amerikanske studier (Clark 2004) viser: Alzheimers sykdom begynner 7 år tidligere hos latin-amerikanere enn hos europeere. og Afro-amerikanere over 55 år hadde 2-3 ganger større risiko for demensutvikling enn personer fra Europa Migrasjon og demensutvikling

24 Arnhild Valen-Sendstad 2010 24 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Studier fra London (ref på Alzh.kongress i Japan 2007) Bare 1 av 6 eldre innvandrere henvises til spesialist pga. kognitiv svikt (V. Lawrence) Etniske minoriteter henvises sjeldent (”hidden victims”). De får liten nytte av intervensjon og tilgjengelige tjenester Etniske minoriteter blir sjeldnere utredet for depresjon enn andre (Shah Ajiit)

25 Arnhild Valen-Sendstad 2010 25 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Studie. Henvisning til demensutredning Lovisenberg d.s. fra 3 bydeler 2007 Aldersgruppe 50-75år: Av totalbefolkningen 5,5‰/ innvandrere 2,8‰ Aldersgruppe ≥76 år Av totalbefolkningen 4,1‰ / innvandrere ingen Pasientene kommer sent til utredning (ved A.Valen-Sendstad og T.von Trepka)

26 Arnhild Valen-Sendstad 2010 26 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Mulige årsaker til færre henvisninger for i-v innvandrere Språkproblemer Kultur. Sårbarhet Tro (”Som Allah vil”) Holdning til egen aldring og stat Holdning til helsevesenet Norske helsearbeidere synes det er for vanskelig

27 Arnhild Valen-Sendstad 2010 27 Arnhild Valen-Sendstad 2010Overlege Arnhild Valen-Sendstad

28 Arnhild Valen-Sendstad 2010 28 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Demens risikofaktorer Familiehistorie Økende alder ApoE ε 4 positiv men ikke for de fra utvikl.land Sukkersyke Høyt blodtrykk, Forhøyet kolesterol i blod, overvekt,

29 Arnhild Valen-Sendstad 2010 29 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Alzheimers sykdom og vaskulær betinget demens er vanligst Vaskulære skader i hjernen kan påvirke og fremskynde Alzheimer sykdom ( Jfr. Nature, Molecular Psychiatry 2006, 721-736) F. eks. sukkersyke gir vaskulære skader og 65 % øket risiko for Alzheimer (Arch of Neurology, 2004)

30 Arnhild Valen-Sendstad 2010 30 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Hvor stort er behovet for utredning i Norge? Økende behov pga. flere innvandrere som bli eldre Mange innvandrere er alene. ( over 65 års alder ) Innvandrere lever lenger Migrasjonsproblematikken påvirker helsen og sykeligheten Tabu belagt tema

31 Arnhild Valen-Sendstad 2010 31 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Hvordan påvise endringer innnen disse områder Kognitive endringer Somatiske endringer Psykisk sykdom Familieomsorg Pasientens egne tanker

32 Arnhild Valen-Sendstad 2010 32 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Innvandrere - ulike faktorer som kan påvirke en demensdiagnose Språk –kommunikasjon. Lege-pasient Utdannelse Hvilke faktorer spørres det etter Ulike tester og spesifikke tester for enkelte kulturer. Nevropsykolog Tolkning av testresultatene Kriterier for demensdiagnose( jfr. Studie fra India)

33 Arnhild Valen-Sendstad 2010 33 Arnhild Valen-Sendstad 2010Overlege Arnhild Valen-Sendstad

34 Arnhild Valen-Sendstad 2010 34 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Positive aspekter i Alz.omsorg Omsorgsgivere fra ulike etniske miljøer opplever omsorgsarbeidet forskjellig Faktorer som tradisjoner, religiøsitet, angst og sosioøkonomisk status er viktig Positive aspects of Alzheimer´s caregiving: The role of race, L. Roff et al., Journal of gerontology, 2004

35 Arnhild Valen-Sendstad 2010 35 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Bedre livskvalitet for omsorgsgivere Ref. v/ Belle SH, Burgio L et al. AAN 2006 En randomisert kontrollert studie med 3 ulike etniske folkegrupper 200 latino, 200 hvite, 200 afro-am Behandling (12 besøk av helsepersonell) og kontroll grupper (2 besøk) Res: Forbedring av livskvalitet hos omsorgsgiverne i behandlingsgruppen: Mindre depresjon og følelse av belastning og psykisk slitasje.

36 Arnhild Valen-Sendstad 2010 36 Arnhild Valen-Sendstad 2010 Oppsummering/Utfordringer Økende antall innvandrere eldes Tar for lang tid til at diagnose stilles Underforbruk av sykehustjenester/sykehjem Mer kunnskaper om ulike etnisk kultur, tro og tradisjoner sammenheng migrasjon og sykdommer Poliklinikk: Engasjement, medisinske kunnskaper, god kommunikasjon med bydeler, samarbeide med innvandrermiljø, kjenne til ulike hjelpetiltak. Omsorg for pas og de pårørende.

37 Arnhild Valen-Sendstad 2010 37 Arnhild Valen-Sendstad 2010d Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Arnhild Valen-Sendstad 2010 1. 2 Eldre innvandrere med ikke vestlig bakgrunn og demenssykdom Resultater og erfaringer Arnhild Valen-Sendstad - overlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google