Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERNEARBEID DAGSKURS 29.04.2016 Bedriftshelsetjeneste AS v/ Erik Lium og Matjo van Liere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERNEARBEID DAGSKURS 29.04.2016 Bedriftshelsetjeneste AS v/ Erik Lium og Matjo van Liere."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERNEARBEID DAGSKURS 29.04.2016 Bedriftshelsetjeneste AS v/ Erik Lium og Matjo van Liere

2 HVA KAN SKJE ?

3 HMS-aktørene Arbeidsgiver  Behov og belastning  Trygghet  Spillerom  Økonomi  Tillit  Informasjon  Autoritet  Fornøyde arbeidstakere  Gode mellomledere  Tydelige meldinger  Modige og redelige arbeidstakere Ansvar for Organisering Drift HMS Medvirkning Ledelse Teknologi Kontrakter og avtaler Lønnsystem Arbeidstidsordinger Kultur og omsorg Personlig atferd

4 HMS-aktørene Arbeidstaker  Ansvaret for  Lojalitet  Medvirkning  Kultur  Personlig atferd  Behov / belastning  Luft, lys, ergonomi,  Trygghet, kontakt, innflytelse, sett og se, forstått og forstå, respektert, informert, kontroll, utfordringer, støtte

5 HMS-aktørene Verneombudet  Ansvar for  Ivareta arbeidstakernes sikkerhet  Sette seg inn i HMS-systemet og regler  Personlig atferd  Medvirkning  Fri og uavhengig rolle  Retten til å stanse farlig arbeid  Behov / belastning  Respekt for rollen  Tatt med på råd  Nødvendig tid til å utøve arbeidet på en forsvarlig måte.

6 HMS-aktørene Hovedverneombudet  Ansvar for  Koordinere verneombudsarbeidet  Delta ved tilsynsbesøk  Medvirke ved endringer og omorganisering  Representant i AMU- og IA-utvalget

7 HMS-aktørene BHT  Ansvaret for rådiging og analyser  Objektiv part  Kurs og informasjon  Analyser av risikoforhold i arbeidet  Forebygge arbeidsrelaterte helseskader og sykdom  Dokumentasjon

8 Arbeid i høyden Nye krav til arbeid i høyden

9

10 Arbeid i høyden Forskrifter  Særskilte forhold for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen er hjemlet i aml § 3-2  Ivaretakelse av sikkerheten av det arbeidet som skal utføres skal planlegges i hht. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-1, §7-1 og § 10-1.  I forskrift (nr. 703) om utførelse av arbeid kapittel 17. er beskrivelse av sikkerhetsmomentene som arbeidsgiver har ansvaret for.

11 Arbeid i høyden Hva er arbeid i høyden?  Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall till lavere nivå. Eksempler på slik arbeid kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter. Risikovurdering § 17.1  Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte.

12 Arbeid i høyden Opplæring § 17.2 tom § 17.5  Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv fra to meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring.  Kravet til opplæring gjelder også ved montering, demontering, endring og kontroll av rullestillaser fra to meter.

13 Arbeid i høyden Bygging av stillas med krav til dokumentert opplæring (4 ulike krav i forhold til ulike høyder). Det er følgende definerte krav til opplæring i de ulike høydenivåene:  Inntil to meter –arbeidsgiver skal påse at opplæring er gitt – ingen timekrav  Fra to til fem meter- Krav om 7,5 time teoretisk opplæring og 7,5 time praktisk øvelse  Fra fem til ni meter- Krav om 15 timers teoretisk opplæring og 15 timers praktisk øvelse  Over ni meter- Krav m 36 timers teoretisk opplæring og deretter 72 timers praktisk opplæring

14 Arbeid i høyden  Bedriften må utarbeide intern retningslinjer for sikker utførelse av arbeid i høyden.  Se retningslinje ved arbeid i høyden fra BHT om praktisk bruk av utstyr:  Bruk av stige  Bruk av stillas  Bruk av personløfter  Prosedyre ved nødssituasjon og redning

15

16 Kjemikalier Farepiktogrammer og datablader

17 Farepiktogrammer  Nye farepiktogrammer for merking av farlige kjemikalier (CLP)  Fra og med 1. juni 2015 gjelder ikke lengre de gamle, oransje faresymbolene. Vi gir deg derfor en liten oppfriskning på de nye, europeiske farepiktogrammene.

18 Farepiktogrammer Akutt giftig Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

19 Farepiktogrammer Brannfarlig Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

20 Farepiktogrammer Eksplosjonsfarlig Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

21 Farepiktogrammer Etsende Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

22 Farepiktogrammer Gass under trykk Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

23 Farepiktogrammer Helsefare Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

24 Farepiktogrammer Kronisk helsefare Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

25 Farepiktogrammer Miljøfare Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

26 Farepiktogrammer Oksiderende Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

27 Datablader Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. OM SIKKERHETSDATABLADER

28 Datablader Krav til arbeidsgiver Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten. Arbeidstilsynet har en egen faktaside om stoffkartotek som blant annet beskriver hvordan sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige stoffer har plikt til å opprette stoffkartotek.

29 Datablader Innhold i sikkerhetsdatablad Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 i sikkerhetsdatabladene er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet (se listen nedenfor). Her finnes informasjon om hvilke stoffer det dreier seg om, hvilke farer som er forbundet med dem og hvilke vernetiltak som bør settes i verk.

30 Datablader 1.Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 2.Fareidentifikasjon 3.Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 4.Førstehjelpstiltak 5.Brannslokkingstiltak 6.Tiltak ved utilsiktet utslipp 7.Håndtering og lagring 8.Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 9.Fysiske og kjemiske egenskaper 10.Stabilitet og reaktivitet 11.Toksikologiske opplysninger 12.Økologiske opplysninger 13.Sluttbehandling 14.Transportopplysninger 15.Opplysninger om regelverk 16.Andre opplysninger

31

32 Førstehjelpskurs Den første vurdering Behandling på skadestedet Livreddende førstehjelp BHT v/ Erik Lium

33 Den første vurderingen Bevissthetsnivå Luftveier Blodsirkulasjon

34 Behandliing på skadestedet  Frie luftveier  Stabilt sideleie Fallskader Klemskader Blødninger Brannskader El- skader

35 Livreddende førstehjelp Frie luft veier Stanse store blødninger Forebygge sirkulasjonssvikt DEMO Hjerte-lungeredning ( HLR)

36 DU – og alle arbeidstakere hos Støholen Entreprenør…

37

38 Oppsummering  Ditt plassansvar HMS ?  Men, jeg skal jo bare……

39 Takk for oss  Matjo van Liere  Erik Lium  Bedriftshelsetjeneste AS  www.bht.no www.bht.no  Tlf 62 48 48 50


Laste ned ppt "VERNEARBEID DAGSKURS 29.04.2016 Bedriftshelsetjeneste AS v/ Erik Lium og Matjo van Liere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google