Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulig modell for framtidig finansiering av kollektivtrafikken Dialogmøte 29. mars 2012 Harald Horne fylkesrådmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulig modell for framtidig finansiering av kollektivtrafikken Dialogmøte 29. mars 2012 Harald Horne fylkesrådmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulig modell for framtidig finansiering av kollektivtrafikken Dialogmøte 29. mars 2012 Harald Horne fylkesrådmann

2 NTP – en helhetlig plan En helhetlig plan hvor samferdsel og transport er viktige virkemidler for den regionale og lokale velferd og utvikling. I tråd med forventninger og krav prioriteres bevaring, vedlikehold og modernisering av eksisterende infrastruktur

3 NTP – en helhetlig plan forts… Nødvendig - og en gjensidig fordel - med forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Behovet for mer penger – mange penger - er overtydelig !!! Det ”stjeles” penger fra investeringer til vedlikehold og drift)

4 NTP – en helhetlig plan forts… Tydeliggjør også behovet for økte ressurser til kollektivtrafikk og fylkesveger Økonomisk interessekonflikt kollektiv – veg, men prioritet til kollektiv ved + 45% Bruk av bypakker /utvidet belønningsordning 13 mrd i planperioden

5 Føringer fra Regjeringen Føringer fra Regjeringen Retningslinje 2 De ulike delene av transportsektoren skal sees i sammenheng. Sterkere diffrensiering mellom by og land Kollektiv i by og veger i distrikt Invitasjon til samarbeid

6 Delt ansvar for kollektivtransporten Staten har ansvaret for tog- og flytilbud Fylkeskommunene har ansvaret for det regionale kollektivtilbudet, som utgjør omtrent 90 % av antall kollektivreiser Kostnadene for kollektivtransport er høyere enn billettinntektene. Fylkeskommunenes kostnader til drift av kollektivtilbudet har økt med 54 % siden 2005 - skatteinntektene og overførte midler med 30 %

7 Kollektivtransporten må styrkes 1,1 million flere innbyggere i Norge innen 2030 skaper sterk press på et transportsystem som allerede har kapasitetsproblemer Et oppgradert og velfungerende kollektivtilbud vil gi mange fordeler – og er billigere enn en videreføring av dagens transportsystem Men også oppgradering av kollektivtrafikken koster – både til investeringer og drift

8 Hovedelementer diskusjonsgrunnlag Samfunnet må være villig til å bruke større økonomiske ressurser på infrastruktur og drift av kollektivtransporten. Langsiktig og forutsigbar finansiering helt avgjørende. Nødvendig med nært samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner – samordnet bruk av virkemidler.

9 Samordning av virkemidler Forslag om samordning gjennom forpliktende avtaler mellom forvaltningsnivåene – tidsmessig sammenfallende med NTP- perioden – Areal og transportplanlegging – Raskere planprosesser – Bedre finansieringsmodeller – spleiselag mellom staten og kommunesektoren

10 Grunnlag for finansieringsmodell Framtidig driftsopplegg som plangrunnlag Vil normalt kreve nye investeringer Økt kollektivtransport vil kreve økt driftstilskudd – mer enn økning i rammetilskudd om veksten i biltrafikken skal reduseres Investeringer må holdes ved like Finansieringsutfordringene for kommunesektoren må løses – både for investeringer og drift.

11 Finansiering av investeringer Framtidig driftsopplegg som grunnlag for investeringsplan – partene enige om felles mål Partene må bli enige om investeringsvolum for nødvendig styrking av kollektivtrafikkens konkurransekraft og kapasitet Partene må bli enige om en fordelingsnøkkel for kostnadene til investeringer – tilpasset forholdene i den aktuelle byregion/ avtaleområde

12 Finansiering av driften Grunnlag i avtalt driftsmodell og mål for utvikling av kollektivtrafikken Eventuelle avtalte mål for biltrafikken Hovedfinansiering gjennom fylkeskommunale midler, billettinntekter og eventuelle supplerende ordninger Ny statlig belønningsordning – resultatbasert – som bidrag til nødvendige økte driftskostnader

13 Kommunesektorens finansiering Skatteinntekter og overføringer fra Staten Billettinntekter Supplerende finansieringsordninger – både til investeringer og drift – tilpasset det aktuelle avtaleområdet. Valg ut fra «godkjent meny» (bompenger, veiprising, drivstoffavgift, eksploateringsavgifter, parkeringsavgifter, øremerket arbeidsgiveravgift m.fl.)

14 Jernbanen må inkluderes avtalemessig Jernbanen er en viktig del av kollektiv- trafikken, spesielt i og rundt de største byene Statens utvikling av jernbanetilbudet må inngå i forpliktende avtaler med kommunesektoren, men med full statlig finansiering Det bør åpnes for forsøk med regionalt kjøp av jernbanetransport – kan gi betydelige samordningsgevinster


Laste ned ppt "Mulig modell for framtidig finansiering av kollektivtrafikken Dialogmøte 29. mars 2012 Harald Horne fylkesrådmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google