Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig utvikling Kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig utvikling Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig utvikling Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

2 Nasjonal Agenda 21 Plan for bærekraftig utvikling Oppfølging av Riokonferansen 1992, Johannesburg 2002, nordiske strategi for bærekraftig utvikling, samt internasjonale forpliktelser Oppfølgingen og videreutvikling av tidligere tiltak for bærekraftig utvikling

3 Status i NA 21 prosessen Statssekretærutvalg Konferanser Deltakelse fra organisasjoner Handlingsplanen på høring medio juni Eget kapitel i Nasjonalbudsjettet

4 Handlingsplanen mer enn en miljøplan Miljø Økonomi Sosiale

5 Kopling LA 21 og NA 21 Selv om handlingsplanen er Regjeringens dokument, vil en viktig side av planen være å redegjøre for hva kommuner, næringsliv, organisasjoner og den enkelte kan gjøre for å bidra til bærekraftig utvikling

6 Bærekraftig utvikling i kommunene Kommunelovens § 1 ”Formålet med denne loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling”

7 Bærekraft i kommunesektoren Utgangspunktet –Ubalanse mellom statens styring og kommunenes oppgaver –Behov for modernisering –Kommunene er best i stand til å avgjøre hvordan oppgavene skal løses - må derfor også være de som utformer bærekraftige løsninger

8 Økt kommunal handlingsfrihet Økning av veksten i kommunenes inntekter Innlemming av øremerkede tilskudd

9 Inntektsvekst i 2004 Reell vekst i totale inntekter på 3 ¾ - 4¼ mrd kr (2 pst) Reell vekst i frie inntekter på om lag 2¼ mrd kr (1½ pst)

10 Regelforenkling Gjennomgang av lover og regler med sikte på forenkling Styrking av innbyggernes muligheter for vurdering av kommunal oppgaveløsning Tilsyn må sees i sammenheng med andre kontrolloppgaver Alternative styringsformer

11 Mer helhetlig satsing på det regionalpolitiske nivået Tro på at regionale utfordringer løses best på regionalt nivå – øke handlingsrommet til fylkeskommunen Fra de nasjonale regional- og distriktspolitiske virkemidlene desentraliseres 1,05 mrd kr. til fylkeskommunene Omleggingen innebærer at fylkeskommunen får ansvar for å lede og videreutvikle regionale partnerskap Fylkesplanlegging skal være grunnlaget for regionale prioriteringer Ikke detaljerte føringer fra staten

12 Regionale partnerskap Dette krever nye lederformer: –Fokus på lederskap der visjon, mål og strategi er forankret og forstått i hele organisasjonen –Lederskapet må utøves gjennom en felles forståelse av hvordan regionale utfordringer bør møtes

13 Samarbeidsavtalen mellom Troms fk og Sametinget Tiden er inne for nye og konstruktive samarbeidsformer mellom forvaltning, næringsliv, lokalt organisasjonsliv og andre aktører for å fremme lokal deltakelse og mobilisering i miljø- og ressursforvaltningen.

14 Dovrefjellrådet skal styre nasjonalparken Kommunene Dovre, Nesset, Lesja, Oppdal og Sunndal får sammen forvalte Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark i en forsøksperiode på fire år. Kommunal- og regionaldepartementet har for første gang godkjent forsøk der et interkommunalt samarbeidsorgan på tvers av kommunegrensene har fått vedtaksmyndighet.

15 Regjeringens tilrettelegging for det regionale partnerskap Arbeide for økt delegering til regional stat for å bedre rammebetingelsene for deltakelse i partnerskapet Sterkere fokus på tverrdepartementalt samarbeid for å få til en bedre samordning av sektorpolitikken, et utfordrende og møysommelig arbeid Være støttespiller, formidle nasjonale og internasjonale erfaringer, koble fylkeskommuner med like utfordringer Forsøk med differensiert oppgavefordeling

16 Suksesskriterier for regionale partnerskap Skape legitimitet og eierskap til de samlede regionale utfordringer De regionale aktørenes evne til å tenke og gjennomføre samordning i sitt samfunnsutviklende arbeid Forankre fylkeskommunenes visjoner, mål og strategier hos primærkommunene Lytte og forstå andre aktørers behov

17 Agenda 21 – en vei til deltakelse for bærekraftig utvikling Generelt legger agenda 21 vekt på bred folkelig deltakelse, og gruppers rett til å delta i prosesser som angår deres situasjon


Laste ned ppt "Bærekraftig utvikling Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google