Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestringsark i forbindelse med klasseledelse1 Introduksjon Utformet av Philip Dammen i samarbeid med Kjell Gjerdsbakk, rektor ved Rykkinn skole Lay out;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestringsark i forbindelse med klasseledelse1 Introduksjon Utformet av Philip Dammen i samarbeid med Kjell Gjerdsbakk, rektor ved Rykkinn skole Lay out;"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mestringsark i forbindelse med klasseledelse1 Introduksjon Utformet av Philip Dammen i samarbeid med Kjell Gjerdsbakk, rektor ved Rykkinn skole Lay out; PhD. Cover: Rie Kitagawa © Philip Dammen 2010

3 Mestringsark Introduksjon Info fra Kunnskapsdepartementet og U-dir. Ro Uro Når lærer forstyrrer egne timer Aggresjon God undervisning Om ta rommet Om regler og rutiner, beskjeder og tydelighet Støtteklima Ros Relasjonsbygging Flinke elever Selvstendighet Feil og retting av feil Om å gi kritikk Repetisjon Ironi Om foreldremøter Konfliktløsning Konfliktløsning Meklerens rolle Det problemløsende møtet Når elevene har konflikt. Generelle tips Når elever har konflikt.En konfliktløsningsprosess Konfliktløsning i team Utbrenthet og slitasje Mental forberedelse Autoritet 3

4 Introduksjon Dette er en samling mestringsark presentert gjennom ulike produkter. Mestringsarkene rommer kortfattede og handlingsorienterte forslag til hva man kan gjøre for å løse de utfordringer som lærere kan stå overfor i undervisningen. Ønsket har vært å utvikle et relevant og lettest mulig anvendelig materiale: De fleste av temaene er knyttet til klasseledelse. Andre er knyttet til teamarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning og til psykisk mestring etc. 4

5 Kommentar Mestringsarkene rommer noen praktiske tips og løsninger. De er ment for de som ønsker å lykkes bedre eller trives bedre som lærere. De er et tilbud, ikke et påbud. De er ikke ment for lærere, klasser og skoler som allerede fungerer utmerket. De bør fortsette som før. Lærere har allerede fått se pålagt for mange ikke undervisningsrelaterte oppgaver. Noen forslag vil passe for noen, men ikke for alle, men de kan kanskje inspirere enkelte til å lete videre etter gode ideer andre steder. Med andre ord: Det å bruke dette materialet er høyst frivillig. Om det skal settes i system forutsettes det energi, vilje og tid avsatt. Og det forutsettes ledelse og organisering. Her er mange forslag som kan anvendes for løse ulike utfordringer. En rekke av disse forslag vil være unødvendige om man gjennomfører en god undervisning. Det er derfor her man må begynne, med den gode undervisning, og ikke med å løse problemer som oppstår fordi undervisningen har mangler. Her er nøkternt handlingsorientert stoff, som i liten grad avspeiler det liv, den latter og den humor og av til den behagelig letthet som også finnes i skolen. Slik sett har materialet mangler, men vi vet at disse kvaliteter allerede finnes i rikt monn i de enkelte klasser. Og vi ser trivsel, spontanitet, liv og glede som en av de viktigste forutsetninger for å bevare og videreutvikle en god skole. 5

6 Ansvarlige Philip Dammen er ansvarlig for utforming materialet, men det skolerettede innhold og manusets form har oppstått gjennom samarbeid og drøftinger med rektor Kjell Gjerdsbakk ved Rykkinn skole. Materialet er også drøftet med inspektører og lærere ved Rykkinn skole. I tillegg har lærere ved Rykkinn skole blitt presentert for deler av materialet og kommet med sine kommentarer

7 Mestringsark i forbindelse med klasseledelse Utformet av Philip Dammen Rykkinnprosjektet 2009 © Philip Dammen 2010

8 Mestringsark Dette er en samling mestringsark presentert gjennom ulike produkter. Mestringsarkene rommer kortfattede og handlingsorienterte forslag til hva man kan gjøre for å løse de utfordringer som lærere kan stå overfor i undervisningen. Ønsket har vært å utvikle et relevant og lettest mulig anvendelig materiale: De fleste av temaene er knyttet til klasseledelse. Andre er knyttet til teamarbeid, kommunikasjon og konfliktløsning og til psykisk mestring etc. 8

9 En nødvendig kommentar  Mestringsarkene rommer noen praktiske tips og løsninger. De er ment for de som ønsker å lykkes bedre eller trives bedre som lærere. De er et tilbud, ikke et påbud. De er ikke ment for lærere, klasser og skoler som allerede fungerer utmerket. De bør fortsette som før. Lærere har allerede fått se pålagt for mange ikke undervisningsrelaterte oppgaver.  Noen forslag vil passe for noen, men ikke for alle, men de kan kanskje inspirere enkelte til å lete videre etter gode ideer andre steder. Med andre ord: Det å bruke dette materialet er høyst frivillig. Om det skal settes i system forutsettes det energi, vilje og tid avsatt. Og det forutsettes ledelse og organisering.  Her er mange forslag som kan anvendes for løse ulike utfordringer. En rekke av disse forslag vil være unødvendige om man gjennomfører en god undervisning. Det er derfor her man må begynne, med den gode undervisning, og ikke med å løse problemer som oppstår fordi undervisningen har mangler.  Her er nøkternt handlingsorientert stoff, som i liten grad avspeiler det liv, den latter og den humor og av til den behagelig letthet som også finnes i skolen. Slik sett har materialet mangler, men vi vet at disse kvaliteter allerede finnes i rikt monn i de enkelte klasser. Og vi ser trivsel, spontanitet, liv og glede som en av de viktigste forutsetninger for å bevare og videreutvikle en god skole. 9

10 Ansvarlige  Philip Dammen er ansvarlig for utforming materialet, men det skolerettede innhold og manusets form har oppstått gjennom samarbeid og drøftinger med rektor Kjell Gjerdsbakk ved Rykkinn skole.  Materialet er også drøftet med inspektører og lærere ved Rykkinn skole. I tillegg har lærere ved Rykkinn skole blitt presentert for deler av materialet og kommet med sine kommentarer

11 Takk  En takk til Kjell Gjerdsbakk for verdifullt samarbeid og for vilje til å bruke skolens ressurser for å gjennomføre dette arbeidet  En takk også til skoleetaten i Bærum kommune for tilleggsressurser gitt Rykkinn skole i den hensikt å bidra til å en best mulig sammenslåingen av tidligere Berger og Gommerud skole til den skolen vi har i dag, Rykkinn skole.

12  Hensikten med dette manus er å  Gi ideer og forslag til løsninger, ikke eviggyldige sannheter  Tips om noen trenger dem  Muligheten for å gjøre noe annet om man ønsker dette  Holdninger  Den holdning som ligger til grunn er ”fortsett med det som fungerer. Når dette ikke er nok, gjør noe annet.” 12

13 Bakgrunn for innhold  Bakgrunnen for utforming av mestringsarkene er at undervisning ikke alltid fungerer så godt som lærere kunne ønske  og ledelsens og lærernes ønske om å få enkle tips og løsninger på de utfordringer som de står overfor.

14 Bakgrunn for utforming  Valget av utforming er knyttet til erkjennelse av at mange lærere har lite overskudd til å lese pedagogisk litteratur, at relevant litteratur ikke er lett tilgjengelig samt at pedagogisk litteratur i mindre grad er fokusert på mestring av de utfordringer som lærere står overfor.  Vi har derfor forsøkt å presentere handlingsrettede forslag i et så enkelt språk som mulig og med så få punkter på hver side at man raskt kan sette seg inn i og anvende de ulike forslag

15 Det yrkesfaglige grunnlag  Det yrkesfaglige grunnlag for dette manus er  Erfaringer fra arbeidet som rektor og pedagogisk ledelse i ulike skoler (Kjell Gjerdsbakk)  Erfaringer fra undervisning på ulike trinn  Observasjon av lærere og klasser  Samtaler med og veiledning av lærere som føler at de lykkes og med de som opplever at de sliter psykisk eller med klasser  Konsultasjon av skoler forbindelse med kommunikasjon, konfliktløsning ledelse  Arbeid med psykisk styrking av ledere og lærere  Ledelse av endringsprosjekter  Samtaler med utfordrende elever og med deres foreldre  Arbeid med personalutvikling og kompetanseøkning i skoler, bedrifter og insititusjoner  Samtaler med og observasjon av skoleledere  Undervisning i pedagogikk høyskolesystemet  Forskning på psykisk endring  Forelesninger og seminarer holdt for lærere, førskolelærere, ledere 15

16 Det teoretiske grunnlag  Manusets teoretiske grunnlag er forankret i  pedagogisk litteratur og forskning bl. a fra Kunnskapsdepartementet  kunnskapsløftet K06  humanistisk psykologi og pedagogikk (bl.a. involveringspedagogikk  en atferdsvitenskapelige forståelse  konstruktivistisk (Piaget) og en sosialkonstruksjonistisk teori (Vygotsky, Bronfenbrenner)  teorier om kommunikasjon, konfliktløsning, og gruppepsykologi og  kunnskap om relasjonsbygging og ledelse 16

17 Det teoretiske utgangspunkt  Teori 1  Kunnskap om hva man kan gjøre formulert i presens og i ensetningsmanus har større endringseffekt enn vanlige bok og fagsider  Teori 2  Nær alle elever har de ressurser inne i seg som trengs for å lykkes i norsk skole – selv om de ikke har en tilstrekkelig tilgang til sine kognitive og mentale ressurser  Teori 3  Nær alle lærere i norsk skole har de ressursene som er nødvendig for å skape god undervisning, selv om de ikke har tilgang til disse ressursene.  Formål  Et av formålene med dette manus er å gi lærere og elever større tilgang til sine ressurser  Forutsetninger for en enda bedre skole  Skolens ledelse er den instans som har størst muligheter til å gjøre skolen enda bedre.  Mestringsarkene er derfor tenkt som et redskap for den pedagogiske og personalmessige ledelse 17

18 Uferdige  Et ugangspunkt  Mestringsarkene er er ment å danne grunnlag for vurdering, forbedring og utvidelse  En begynnelse  Dette materialet er derfor tenkt som en begynnelse på en prosess der målet er å skape en bedre skole og en skole der lærerne trives enda bedre enn i dag.  Feil  I dette arbeidet vil bli begått feil. Men feilene er ufarlige. De kan rettes opp. Det endelige produkt vil således være vårt alles ansvar.  Til oss alle.  Lykke til i arbeidet for å skape den undervisning og den arbeidsplass som vi ønsker.

19 Produkter og tilgjengelighet Materialet rommer følgende produkter  En bok  til egen fordypning  Laminerte mestringsark i A3  til innledninger for ledelsen og lærerne og som plakater  Laminerte mestringsark i A4 til innledninger for ledelse og lærere og til undervisning  Mestringsark som små hefter.  Til avgrensende selvstudier og teamarbeid  Sjekklister  For ledelsen og lærerne  Powerpointpresentasjoner Som utgangspunkt for innledninger og som nettbasert materiale For utfyllende kommenterer, se følgende sider 19

20 En bok  Materialet rommer Et større manus eller en bok med mestringsark på ulike områder. Boka vil inneholde generelt stoff og holdningsrettede momenter.  Leses alene eller i grupper Manuset kan leses alene eller danne grunnlag for lesing i grupper eller team  Plassering Manuset kan plasseres på lærerværelset, teamrommene og på biblioteket. 20

21 Materialet rommer Laminerte mestringsark i a3  Plakater Laminerte mestringsark i A3 format vil se ut som plakater. Mestringsark på utvalgte områder vil kunne bli hengt opp på ulike steder på skolen slik at de kan leses av elever og lærere.  Et utgangspunkt for drøfting Plakatene kan, for en periode, henges opp i klassene der de kan anvendes som utgangspunkt for å drøfte hvordan man ønsker å ha det i klassen. De kan også anvendes for å løse de utfordringer man står overfor  I ganger De kan henges opp i ganger og utenfor klasserom slik at de leses av elever, lærere og andre forbipasserende.  På foreldremøter og personalmøter Plakatene kan også anvendes som et utgangspunkt for innledninger på foreldremøter om man ønsker å formidle skolens standarder og holdninger, eller for ledelsen når ønsker å drøfte sine standarder og ønskede prosedyrer. 21

22 Materialet rommer Laminerte mestringsark i a4  Til egen skolering og diskusjon Laminerte mestringsark i a4 format er ment å skulle anvendes av den enkelte lærer eller leder med tanke på egen skolering. De kan også deles ut i klassen og fungere som utgangspunkt for diskusjoner mellom elevene eller mellom lærere og elever.  Et grunnlag for samtaler De kan også danne grunnlag for samtaler på teammøter eller i grupper av lærere som søker å løse ulike utfordringer  Holdbarhet og kvalitet Lamineringen er begrunnet i at materialet er holdbart, at de kan vaskes og holdes rene etter at de har vært i bruk. Lamineringen inngir også en følelse av kvalitet på produktet. Løse a4 ark har mindre bruks og lagringsverdi.  Tilgjengelighet De laminerte mestringsark vil være tilgjengelig på lærerværelset, biblioteket og på teamrommene i egne permer. Lærerne kan ta med seg mestringsark inn i klasser eller grupper der de opplever dette som hensiktsmessig. 22

23 Små hefter Ulike temaer Materialet vil også bestå av små hefter på utvalgte områder som ro, kommunikasjon, konflikter, regler og rutiner og den gode time, gjennomføring av foreldremøter, teamledelse mfl. Til lærere og ledelsen Heftene vil bli gitt lærere og ledelsen Lett tilgjengelige Heftene vil kunne være tilgjengelig i klasseromene, på teamrommene, på lærerværelset og på biblioteket, 23

24 Materialet rommer sjekklister  Det vil finnes sjekklister på hvert av de områdene som behandles.  Sjekklistene tjener flere formål Oversikt Som oversikt for den enkelte lærer over hva han vil prioritere i sitt videre arbeid Kartleggingsmateriale Som kartleggingsmateriale for den enkelte lærer over hvordan han fungerer og hva han trenger av ny mestringskunnskap Undersøkelser Som utgangspunkt for ledelsen i forbindelse med kartlegging av hva som fungerer og ikke fungerer på skolen Informasjon Som utgangspunkt for informasjon til lærerne om hva skolen vil jobbe med og om hva ledelsen mener at enkelte lærere bør arbeide mer med 24

25 Materialet vil inneholde Powerpointpresentasjoner  Målgruppe Powerpointpresentasjonene er ment for ledelsen til bruk i større forsamlinger med foreldre, andre rektorer, lærere eller elever.  Formål Formålet vil kunne være å drøfte og løse utfordringer på de ulike områder eller for å presentere de standarder ledelsen ønsker skal prege skolen.  Ulike størrelser De vil finnes i flere størrelser, en som rommer alle mestringsarkene og mindre presentasjoner som rommer ett eller to områder.  Internett Presentasjonene kan legges ut på skolens interne og eksterne hjemmeside. 25

26 Mestringsarkene er tenkt anvendt på følgende måter  Av den enkelte lærer ut fra et ønske om å kartlegge hvordan man fungerer på ulike områder, for å løse bestemte utfordringer for å lære mer,  Og som utgangspunkt for å formidle de verdier skolens står for og de undervisningskvaliteter man søker å realisere eller som et utgangspunkt for å drøfte viktige temaer med elevene 26

27 Ledelsen  Mestringsarkene kan anvendes av ledelsen med det formål å drøfte de utfordringer som skolen står overfor og de løsninger som kan anvendes for å løse disse utfordringer. for å undersøke skolens situasjon med hensyn på utvalgte områder som utgangspunkt for å gjennomføre en prosess for å bedre undervisningen på enkelte trinn eller fag for å kartlegge hvilken kunnskap og hvilke tiltak man trenger mer av som ikke er dekket i de eksisterende mestringsark. for å kartlegge i hvilken grad undervisningen i ulike klasser er preget av de kvaliteter som søkes ivaretatt gjennom mestringsarkene som utgangspunkt for skolering av lærere som trenger nye strategier for å bedre undervisningen og av nye lærere for at disse raskt skal bli integrert i skolens kultur og de verdier som skolen står for. 27

28 Teamene Mestringsarkene er tenkt anvendt på følgende måter av teamene  Teamet kan ta for seg et område, for eksempel ro eller kommunikasjon og arbeide for en forbedring på disse områder med utgangspunkt i mestringsarkene.  Teamet kan drøfte de forslag som ligger i materialet med tanke på forbedring og tilpasning til egen undervisning  Løsningsarkmodellen kan danne utgangspunkt for nye prosjekter med det som hensikt å utvikle mestringsark på områder som ikke er dekket. 28

29 Foreldrene Mestringsarkene er tenkt anvendt på følgende måter av foreldrene  Relevante mestringsark kan gjøres tilgjengelig for foreldre slik at de kan bli kjent med skolens verdier og kvalitetsstandarder med det formål å bedre samarbeidet mellom hjem og skole  Mestringsark på områder som kommunikasjon kan også gi foreldre kunnskap som kan anvendes for å bedre forholdet mellom elev og lærer eller mellom barn og foreldre. 29

30 Faser i arbeidet Eksempel på bruk av mestringsark av den enkelte lærer Lærer: 1. opplever at undervisningen kan fungere bedre. 2. krysser av i sjekklisten de områder som ønskes forbedret. 3. leser mestringsarkene på utvalgte område 4. velger ut de punkter han ønsker å realisere 5. forestiller seg mentalt hvordan timen fungerer når de ulike momenter er realisert 6. gjennomfører undervisningen, med mestringsarkene på utvalgte område i mente 7. registrerer hva som fungerer og krysser av i sjekklisten etter time de momenter som fortsatt kan forbedres 8. forbereder seg på nytt for å realisere utvalgte momenter 9. skifter tema og fokus når de utvalgte områder er løst 10. tar kontakt med andre lærere eller med ledelsen for å få råd om han står overfor utfordringer som ikke lar seg løse på egenhånd. 11. gjennomfører prosedyren på nytt på samme eller nye områder 30

31 Faser i arbeidet Eksempel på ledelsens bruk av mestringsark  Ledelsen  registrerer signaler fra lærere, foreldre og elever om situasjonen i enkelte klasser  gir lærere som trenger dette i oppgave å lese mestringsark på områder de sliter og gjennomføre skisserte eller egne forslag  sjekker med lærer om hvordan det gikk og hva lærer ytterligere trenger for å mestre klassen  Formidler hvilke andre mestringsark lærer kan sette seg inn i og realisere.  setter i verk mer omfattende tiltak overfor en eller flere lærere dersom det ikke fungerer, som for eksempel at lærer får i oppgave å utvikle en strategi i klasen sammen med lærere/andre 31

32 Faser i arbeidet Eksempel på bruk av mestringsark av team  Teamet  drøfter situasjonen på sitt trinn med utgangspunkt i utvalgte områder  velger ut de mest utfordrende områder og mestringsark på dette område  leser og drøfter mestringsark på utvalgte områder med sikte på å anvende de strategier som er skissert  utarbeider et referat fra arbeidsprosessen og de resultater man oppnår  tar for seg et nytt område innenfor mestringsarkene om en utfordring er løst  utvikler nye mestringsark og strategier for å løse utfordringer som ikke er dekket i eksisterende materiale  tar kontakt med ledelsen og ber om ytterligere bistand om bruk av eksisterende mestringsark og egne tiltak ikke er tilstrekkelig. 32

33 Faser i arbeidet Eksempel på bruk av mestringsark på foreldremøter.  Utgangspunkt.: Lærer ønsker å presentere skolens standarder for ro, kommunikasjon, regler, konfliktløsning etc.  Lærer  velger ut plakater på utvalgte mestringsområder eller anvender powerpoint presentasjonene som utgangspunkt  innleder kort om situasjonen og bakgrunn for presentasjonen og formidler at mestringsarkene inneholder de regler og standarder som blir og vil bli praktisert på skolen  formidler til foreldre at det vil lette gjennomføringen av de gode idealer om foreldre støtter dette arbeidet hjemme  presenterer de utvalgte mestringsark, men begrenser mengden stoff til det foreldre kan mestre  slipper til foreldre med spørsmål og noterer ned eventuelle nye forslag og kritske merknader  deler ut mestringsark i a4 format på utvalgte områder som foreldrene kan se på hjemme  inviterer foreldre til å bruke mestringsarkene som utgangspunkt for samtale med barna for å gjøre barna fortrolig med skolens regler  takker for møtet og ønsker vel møtt til neste 33


Laste ned ppt "Mestringsark i forbindelse med klasseledelse1 Introduksjon Utformet av Philip Dammen i samarbeid med Kjell Gjerdsbakk, rektor ved Rykkinn skole Lay out;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google