Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

2 Investeringsstøtte bestemmes av: støtte inntil en reell avkastning før skatt på 8 % innbyrdes konkurranse mellom omsøkte prosjekter Fjernvarme nyetablering Skal fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon Målgruppe Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/-kjøling

3 Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av varme og kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler Fjernvarme infrastruktur Formål Mer robust utbygging av fjernvarme- og fjernkjølekapasitet og økt tilbud av varme og kjøling til sluttbrukere Enova kompenserer for Manglende lønnsomhet i infrastrukturutbygging Usikkerhet i varmeetterspørselen Målgruppe Etablerte aktører i fjernvarmebransjen som vil utvide eget nett Registrerte foretak

4 Ulike rammebetingelser – samme mål Fjernvarme Nyetablering: ESA og Miljøstøtteregelverket Ikke konkurransevridende Kontraktsfester fornybar energileveranse, skal bygges innen utløpet av investerings- perioden (maksimalt 5 år) Avkastning kan ikke overstige et maksimalt nivå, satt av tredjepart etter en observasjon av hva som er normalt i bransjen –Maks. 8 % reel avkastning før skatt –Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering Fjernvarmepris til kunde skal ikke være lavere enn alternativ energipris i Enovas støtteberegninger –3-års forward på Nordpool, midlet over siste 6 mnd Fjernvarme Infrastruktur: Lov om offentlig anskaffelse Likebehandling av tilbydere Kontraktsfester total energileveranse, men: –Enova vil ha en realistisk plan for fornybart innen 10 år Tilbyder setter sin egen kompensasjon og avkastning –Enova godtar ikke overkompensasjon –Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering Fjernvarmepris settes av tilbyder –Vurderes av Enova –Gir tilbyder mulighet til å tilby lavere fjernvarmepris for å gi insentiv til konvertering

5 Gjennomføring av Fjernvarme Infrastruktur: Anbud for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse Anbudskonkurranse på www.doffin.no og evt. TED, 3-4 ganger årlig Definisjon …visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene… Krav Klart definert forpliktelse (type tjeneste, omfang, pris, kvalitet…) Klare kriterier for fastsettelse av kompensasjon Ingen overkompensasjon Kompensasjonens størrelse fastsettes ved offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart veldrevet foretak

6 Gjennomføring av anbudsprosessen Utlysning på Doffin/TED 1.februar Tilbudsfrist 1. mars Vurdering av tilbud 30.April Ca. 3 mnd Vedtak Forhandlings- møter Saks- behandling Mars/april Endring av tilbud: frist 3 dager Evt. egen prekvalifisering – en måned ekstra gjennomføringstid Antatt størrelse på samlet innkjøp avgjør anbudsprosessens lengde: Over EØS-terskel (40,5 mnok) - to-trinns prosess med egen prekvalifisering Under EØS-terskel - ett-trinns prosess med inkl. prekvalifisering

7 Kvalifikasjonskrav for tilbyder Skatteattester, ikke eldre enn 6 mnd –Skatt –mva HMS egenerklæring Firmaattest Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for de to siste år Referanseliste Kort og overordnet beskrivelse av virksomheten forretningsidé og kjernekompetanse historikk, organisering og en beskrivelse av dagens virksomhet. Beskrivelse av organisering for gjennomføring av oppdraget, inkl. CV for nøkkelpersonell legges ved. Ved bruk av samarbeidspartnere/underleverandører må dette beskrives. kortfattet beskrivelse av kvalitetssikringssystem

8 Fjernvarme infrastruktur – anlegg som kan omfattes Anlegg som: Har en klart definert utstrekning og leveringsområde Har minimum 30 års levetid Har fjernvarmekonsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger Er basert på eller kan fremlegge en plan om fremtidig utnyttelse av fornybare energikilder innenfor 10 år Kompensasjon skal være utløsende, dvs. prosjektet ikke vedtatt igangsatt

9 Fjernvarme infrastruktur – tjenesteforpliktelse Tilbyder skal bygge og drifte anlegg som skal levere fjernvarme- og fjernkjøleenergi til eksterne kunder innenfor et geografisk definert leveringsområde Anlegget forplikter seg til å tilby tilknytning av interesserte sluttbrukere i angitt leveringsområde i minimum 5 år etter ferdigstillelse Anlegget forplikter seg ovenfor kundene å dekke det totale varme- og kjølebehovet over hele året (dersom kunde kun ønsker spisslast faller forpliktelsen bort) Anlegget skal ha en teknisk levetid på minst 30 år

10 Tilbudt leveringsområde Leveringskapasitet baseres på en vurdering av markedsgrunnlaget innenfor et avgrenset område innenfor en 10 årsperiode Mål i GWh leveranse/år

11 Markedsgrunnlag innenfor leveringsområdet – hva kan inngå? Beskrivelse av markedsgrunnlaget og forventet fjernvarme- og fjernkjøleleveranse i minimum 10 år, basert på: –eksisterende kundegrunnlag –Planlagt og vedtatte kjente utbyggingsplaner –kommunale areal- og reguleringsplaner Basert på markedsgrunnlaget lages en oversikt over kjente kunder i tabellform: –Navn/adresse minst på områdenivå –Energi og effektdata, gjerne inkludert arealdata –Status for kunde (eksisterende, planlagt, m/vbv) –Tidspunkt for forventet tiknytning av kunde –Eventuelle avtalemessige forhold. Avtaler som foreligger på tilbudstidspunkt legges ved tilbudet. –Kommunedelplan for energi og liknende, der dette foreligger. –Kommunal arealplan for leveringsområdet, og eventuelle relevante reguleringsplaner.

12 B. Leveringsområde A. Eksisterende anlegg Kompensasjon skal baseres på realistiske økonomiske forutsetninger Innkjøpspris FV-kostnad FV-pris

13 Inntekter i det tilbudte leveringsområdet Oppnåelig fjernvarmepris i markedet –avhengig av kundens alternative varmepris Tilbyder har mulighet for å tilby rabattert fjernvarmepris til enkeltkunder over en periode for å oppnå konvertering av el.bygg –dokumenteres gjennom investeringsbudsjett for konvertering og prisavtale med kunde

14 Innkjøpspris ved stuss D & V av rørnett inne i leverings- området Kapital- kostnad for nettet inne i leverings- området Kostnader inne i leveringsområdet Fjernvarmekostnad for å levere til sluttkunde i det tilbudte leveringsområdet (øre/kWh) Merkostnader i eksisterende anlegg Kapitalkostnaden skal ikke legges inn i internrentekalkulatoren, siden investeringen legges inn

15 Innkjøpspris – merkostnad (øre/kWh) Skal reflektere merkostnadene ved å produsere den nødvendige fjernvarmeleveransen i 30 år Fremtidige kapital- kostnader for utvidelse av sentral D & V i eksisterende nett D & V i energisentral Energikostnad i energisentral Påløpte investerings- kostnader er ”sunk cost” Kapital- kostnadfor nettet inne i leverings- området D & V av anlegg inne ileverings- området Innkjøpspris ved stuss Kapital- kostnadfor nettet inne i leverings- området D & V av anlegg inne ileverings- området Innkjøpspris ved stuss

16 B. Leveringsområde A. Eksisterende anlegg C. Vekstpotensial

17 C. Vekstpotensiale Forventet markedsgrunnlag i områder utover leveringsområdet Er i dag ikke lønnsomt å bygge ut Kan tilbys i senere runder av anbudsordningen Viktig å sikre overføringskapasitet inn i områder med vekstpotensiale

18 Tilbudsbrev skal inneholde Signert tilbudsbrev –Angivelse av pris og evt. forbehold –Sammenfatning av vedlagt dokumentasjon –Utfylt skjema ”sammendrag av hoveddata” Prosjektbeskrivelse –Markedsgrunnlag –Plan for realisering av tilbudt infrastruktur –Beskrivelse av planlagt driftsopplegg –Kart over leveringsområdene, med og uten inntegnet rørtraseer –Fremdriftsplan –Investerings- og driftsbudsjett, samt internrentekalkulatoren –Finansieringsplan Vedlegg –Informasjon om og avtaler med underleverandører/samarbeidspartnene –Evt. fjernvarmekonsesjon –Status for nødvendige søknader, godkjenninger og tillatelser –Andre relevante dokumenter

19 Tilbudsinnlevering Tilbud må være Enova i hende innen utløpet av fristen, klokkeslett og dato Tilbudet leveres i lukket og merket forsendelse Tilbudet leveres i 2 papirkopier + 1 elektronisk kopi Vedståelsesfrist 90 dager

20 Fjernvarme infrastruktur – tildelingskriterier 1.Høy leveringskapasitet per kompensasjonskrone innenfor leveringsområde 2.Høyt fremtidig vekstpotensial utover angitt leveringsområde 3.Lav samlet fjernvarmekostnad levert sluttbruker Tilbud som er sendt inn til Enova i forbindelse med anbudskonkurransen vil bli rangert etter et sett tildelingskriterier, i prioritert rekkefølge: B

21 Fjernvarme infrastruktur – kontraktsvilkår Ved kontraktssignering skal finansiering være på plass. Kontrakten er en juridisk bindende avtale, og tilbyder er forpliktet til å gjennomføre tjenesteforpliktelsen innenfor avtalt tidsperiode. Utbygging av anlegget skal være igangsatt innen 18 måneder. Det skal rapportere kvartalsvis i byggeperioden, og årlig rapportering av energileveranse i inntil 10 år etter ferdigstillelse Det kan bli stilt krav om nødvendige tillatelser, bindende finansieringsplan herunder finansielle garantier m.v. før utbetaling Kompensasjon fra Enova er inkl. alle avgifter, inkl. mva. Kompensasjonen vil bli utbetalt pro rata etter hvert som kostnader påløper prosjektet. Dersom prosjektet gjennomføres under budsjett og i sin helhet, betales hele kompensasjonen ut. Anlegget skal være ferdigstilt innen 3 år etter kontraktsinngåelse, dvs. fysiske arbeid skal være ferdig og alle investeringer tilknyttet tilbudet være foretatt. Sluttrapport og siste utbetalingsanmodning senest 3 mnd etter ferdigstillelsesdato.

22 Oppsummering anbudsordningen Enova ”kjøper” tjenesten fjernvarmeleveranse til sluttbruker i en konkurranse Strenge formalkrav for å sikre likebehandling Stor frihet for tilbyder mhp utforming av prosjektet Enova sikrer at det ligger realistiske forventinger til grunn


Laste ned ppt "Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google