Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

2 Agenda Enovas varmeprogram Ulike rammebetingelser for FV-programmene
Anbudprosessen Kvalifiseringskrav Hvilke anlegg kan inngå Tilbudsinnlevering Tildelingskriterier Kontraktsvilkår Tidsplan for 2011 Det norske varmekartet endres Aktiviteter 2011, inkludert engangskonkurranse for vannbåren varme

3 Varmeprogrammene i 2010 Fjernvarme nyetablering Fjernvarme
infrastruktur Lokale energisentraler Biogass produksjon 3

4 Fjernvarme nyetablering
Skal fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon Målgruppe Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/-kjøling Investeringsstøtte bestemmes av: støtte inntil en reell avkastning før skatt på 8 % innbyrdes konkurranse mellom omsøkte prosjekter 4

5 Fjernvarme infrastruktur
Formål Mer robust utbygging av fjernvarme- og fjernkjølekapasitet og økt tilbud av varme og kjøling til sluttbrukere Enova kompenserer for Manglende lønnsomhet i infrastrukturutbygging Usikkerhet i varmeetterspørselen Målgruppe Etablerte aktører i fjernvarmebransjen som vil utvide eget nett Registrerte foretak Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av varme og kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler 5

6 Ulike rammebetingelser – samme mål
Fjernvarme Nyetablering: ESA og Miljøstøtteregelverket Ikke konkurransevridende Kontraktsfester fornybar energileveranse, skal bygges innen utløpet av investerings-perioden (maksimalt 5 år) Avkastning kan ikke overstige et maksimalt nivå, satt av tredjepart etter en observasjon av hva som er normalt i bransjen Maks. 8 % reel avkastning før skatt Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering Fjernvarmepris til kunde skal ikke være lavere enn alternativ energipris i Enovas støtteberegninger 3-års forward på Nordpool, midlet over siste 6 mnd Fjernvarme Infrastruktur: Lov om offentlig anskaffelse Likebehandling av tilbydere Kontraktsfester total energileveranse, men: Enova vil ha en realistisk plan for fornybart innen 10 år Tilbyder setter sin egen kompensasjon og avkastning Enova godtar ikke overkompensasjon Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering Fjernvarmepris settes av tilbyder Vurderes av Enova Gir tilbyder mulighet til å tilby lavere fjernvarmepris for å gi insentiv til konvertering

7 Gjennomføring av Fjernvarme Infrastruktur: Anbud for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse Anbudskonkurranse på og evt. TED, 3-4 ganger årlig Definisjon …visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene… Krav Klart definert forpliktelse (type tjeneste, omfang, pris, kvalitet…) Klare kriterier for fastsettelse av kompensasjon Ingen overkompensasjon Kompensasjonens størrelse fastsettes ved offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart veldrevet foretak

8 Gjennomføring av anbudsprosessen
Forhandlings- møter Utlysning på Doffin/TED Endring av tilbud: frist 3 dager Saks- behandling Vurdering av tilbud Tilbudsfrist Vedtak 1.februar 1. mars Mars/april 30.April Ca. 3 mnd Evt. egen prekvalifisering – en måned ekstra gjennomføringstid Antatt størrelse på samlet innkjøp avgjør anbudsprosessens lengde: Over EØS-terskel (40,5 mnok) - to-trinns prosess med egen prekvalifisering Under EØS-terskel ett-trinns prosess med inkl. prekvalifisering

9 Kvalifikasjonskrav for tilbyder
Skatteattester, ikke eldre enn 6 mnd Skatt mva HMS egenerklæring Firmaattest Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for de to siste år Referanseliste Kort og overordnet beskrivelse av virksomheten forretningsidé og kjernekompetanse historikk, organisering og en beskrivelse av dagens virksomhet. Beskrivelse av organisering for gjennomføring av oppdraget, inkl. CV for nøkkelpersonell legges ved. Ved bruk av samarbeidspartnere/underleverandører må dette beskrives. kortfattet beskrivelse av kvalitetssikringssystem

10 Fjernvarme infrastruktur – anlegg som kan omfattes
Har en klart definert utstrekning og leveringsområde Har minimum 30 års levetid Har fjernvarmekonsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger Er basert på eller kan fremlegge en plan om fremtidig utnyttelse av fornybare energikilder innenfor 10 år Kompensasjon skal være utløsende, dvs. prosjektet ikke vedtatt igangsatt

11 Fjernvarme infrastruktur – tjenesteforpliktelse
Tilbyder skal bygge og drifte anlegg som skal levere fjernvarme- og fjernkjøleenergi til eksterne kunder innenfor et geografisk definert leveringsområde Anlegget forplikter seg til å tilby tilknytning av interesserte sluttbrukere i angitt leveringsområde i minimum 5 år etter ferdigstillelse Anlegget forplikter seg ovenfor kundene å dekke det totale varme- og kjølebehovet over hele året (dersom kunde kun ønsker spisslast faller forpliktelsen bort) Anlegget skal ha en teknisk levetid på minst 30 år

12 Tilbudt leveringsområde
Leveringskapasitet baseres på en vurdering av markedsgrunnlaget innenfor et avgrenset område innenfor en 10 årsperiode Mål i GWh leveranse/år

13 Markedsgrunnlag innenfor leveringsområdet – hva kan inngå?
Beskrivelse av markedsgrunnlaget og forventet fjernvarme- og fjernkjøleleveranse i minimum 10 år, basert på: eksisterende kundegrunnlag Planlagt og vedtatte kjente utbyggingsplaner kommunale areal- og reguleringsplaner Basert på markedsgrunnlaget lages en oversikt over kjente kunder i tabellform: Navn/adresse minst på områdenivå Energi og effektdata, gjerne inkludert arealdata Status for kunde (eksisterende, planlagt, m/vbv) Tidspunkt for forventet tiknytning av kunde Eventuelle avtalemessige forhold. Avtaler som foreligger på tilbudstidspunkt legges ved tilbudet. Kommunedelplan for energi og liknende, der dette foreligger. Kommunal arealplan for leveringsområdet, og eventuelle relevante reguleringsplaner.

14 Kompensasjon skal baseres på realistiske økonomiske forutsetninger
B. Leveringsområde A. Eksisterende anlegg FV-pris Innkjøpspris FV-kostnad

15 Inntekter i det tilbudte leveringsområdet
Oppnåelig fjernvarmepris i markedet avhengig av kundens alternative varmepris Tilbyder har mulighet for å tilby rabattert fjernvarmepris til enkeltkunder over en periode for å oppnå konvertering av el.bygg dokumenteres gjennom investeringsbudsjett for konvertering og prisavtale med kunde

16 Fjernvarmekostnad for å levere til sluttkunde i det tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)
Innkjøpspris ved stuss D & V av rørnett inne i leverings-området Kapital-kostnad for nettet inne i leverings-området Merkostnader i eksisterende anlegg Kostnader inne i leveringsområdet Kapitalkostnaden skal ikke legges inn i internrentekalkulatoren, siden investeringen legges inn

17 Innkjøpspris – merkostnad (øre/kWh) Skal reflektere merkostnadene ved å produsere den nødvendige fjernvarmeleveransen i 30 år Fremtidige kapital- kostnader for utvidelse av sentral D & V i eksisterende nett D & V i energisentral Energikostnad i energisentral Påløpte investerings-kostnader er ”sunk cost” Kapital - kostnad for nettet inne i leverings omr å det D & V av anlegg inne i Innkj ø pspris ved stuss

18 B. Leveringsområde A. Eksisterende anlegg C. Vekstpotensial

19 C. Vekstpotensiale Forventet markedsgrunnlag i områder utover leveringsområdet Er i dag ikke lønnsomt å bygge ut Kan tilbys i senere runder av anbudsordningen Viktig å sikre overføringskapasitet inn i områder med vekstpotensiale

20 Tilbudsbrev skal inneholde
Signert tilbudsbrev Angivelse av pris og evt. forbehold Sammenfatning av vedlagt dokumentasjon Utfylt skjema ”sammendrag av hoveddata” Prosjektbeskrivelse Markedsgrunnlag Plan for realisering av tilbudt infrastruktur Beskrivelse av planlagt driftsopplegg Kart over leveringsområdene, med og uten inntegnet rørtraseer Fremdriftsplan Investerings- og driftsbudsjett, samt internrentekalkulatoren Finansieringsplan Vedlegg Informasjon om og avtaler med underleverandører/samarbeidspartnene Evt. fjernvarmekonsesjon Status for nødvendige søknader, godkjenninger og tillatelser Andre relevante dokumenter

21 Tilbudsinnlevering Tilbud må være Enova i hende innen utløpet av fristen, klokkeslett og dato Tilbudet leveres i lukket og merket forsendelse Tilbudet leveres i 2 papirkopier + 1 elektronisk kopi Vedståelsesfrist 90 dager

22 Fjernvarme infrastruktur – tildelingskriterier
Tilbud som er sendt inn til Enova i forbindelse med anbudskonkurransen vil bli rangert etter et sett tildelingskriterier, i prioritert rekkefølge: Høy leveringskapasitet per kompensasjonskrone innenfor leveringsområde Høyt fremtidig vekstpotensial utover angitt leveringsområde Lav samlet fjernvarmekostnad levert sluttbruker B

23 Fjernvarme infrastruktur – kontraktsvilkår
Ved kontraktssignering skal finansiering være på plass. Kontrakten er et juridisk bindende avtale, og tilbyder er forpliktet til å gjennomføre tjenesteforpliktelsen innenfor avtalt tidsperiode. Utbygging av anlegget skal være igangsatt innen 18 måneder. Det skal rapportere kvartalsvis i byggeperioden, og årlig rapportering av energileveranse i inntil 10 år etter ferdigstillelse Det kan bli stilt krav om nødvendige tillatelser, bindende finansieringsplan herunder finansielle garantier m.v. før utbetaling Kompensasjon fra Enova er inkl. alle avgifter, inkl. mva. Kompensasjonen vil bli utbetalt pro rata etter hvert som kostnader påløper prosjektet. Dersom prosjektet gjennomføres under budsjett og i sin helhet, betales hele kompensasjonen ut. Anlegget skal være ferdigstilt innen 3 år etter kontraktsinngåelse, dvs. fysiske arbeid skal være ferdig og alle investeringer tilknyttet tilbudet være foretatt. Sluttrapport og siste utbetalingsanmodning senest 3 mnd etter ferdigstillelsesdato.

24 Planlagte anbudsrunder i Program Fjernvarme Infrastruktur 2011
Aktivitet Runde 1 Runde 2 Runde 3 Kunngjort i Doffin Tilbudsfrist Kontraktstildeling Uke 17 Uke 26 Uke 43 Alle rundene er planlagt uten prekvalifisering, dvs. samlet kompensasjon under 40,5 mnok. Dersom det er behov for prekvalifiseringsrunde, må Enova få beskjed

25 Oppsummering anbudsordningen
Enova ”kjøper” tjenesten fjernvarmeleveranse til sluttbruker i en konkurranse Strenge formalkrav for å sikre likebehandling Stor frihet for tilbyder mhp utforming av prosjektet Enova sikrer at det ligger realistiske forventinger til grunn

26 Det norske varmekartet endres
Byer i Norge: Totalt antall 98 Med igangsatt eller planlagt FV 59 (61 %) Fått Enova-tilsagn 55 Byer med over innbyggere: Totalt antall 45 Med igangsatt eller planlagt FV 42 (92 %) Fått Enova-tilsagn 39 Gitt støtte til rundt 350 lokale energisentraler Kartet viser prosjekter støttet per. des 2008 26

27 556 400 393 331 193 131 84 70 70 71

28

29 Viktige aktiviteter i 2011 Engangskonkurranse vannbåren varme i bygg
Videreutvikling av Program for lokale energisentraler Potensialstudie for fornybar varme og kjøling Mulighetsstudie bio i industrien Mulighetsstudie ny teknologi og innovasjon i fjernvarme Faktastudie elektrisk oppvarming kontra vannbåren varme Kompetansekompendium for fornybar varme / energiomlegging Enovas varmepublikasjon Varmeseminar i mai 2011

30 Vannbåren varme i bygg Markedet er kjennetegnet av
Mangel på kompetanse i hele verdikjeden Høye og svært varierende kostnader Konvensjonelle varmeløsninger velges, selv i bygg med lavt energibehov Enova skal bidra til å løfte kompetansen og redusere kostnadene gjennom å fremme enkle og rimelige vannbårne varmesystemer Virkemiddel Engangskonkurranse for kjøp av utvikling av enkle og rimelige vannbårne varmesystemer Tilbyder forplikter seg å installere varmesystemet i eget byggeprosjekt Kommunikasjon gjennom kampanje og PR Utlyst: torsdag 20. januar Frist 1. april 2011 Hva støttes: utviklingskostnadene – ekstraarbeidet – sannsynliggjøres av tilbyder Enova promoterer løsningene videre Vinnere: Enova håper på 10 – 12 vinnere, i 4 konkurranser: Kontorbygg TEK10 og passivhus Leilighetsbygg TEK10 og passivhus Promotering av valgte løsninger på Bygg reis deg til høsten

31 Kontaktpersoner i Varmegruppa
Helle H. Grønli Områdeleder Tlf: Roar Grønhaug Seniorrådgiver Tlf: Trond Bratsberg Rådgiver Tlf: Trude Tokle Seniorrådgiver Tlf: Andreas Stokke Rådgiver Tlf:


Laste ned ppt "Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google