Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur

2 Agenda •Enovas varmeprogram •Ulike rammebetingelser for FV-programmene •Anbudprosessen •Kvalifiseringskrav •Hvilke anlegg kan inngå •Tilbudsinnlevering •Tildelingskriterier •Kontraktsvilkår •Tidsplan for 2011 •Det norske varmekartet endres •Aktiviteter 2011, inkludert engangskonkurranse for vannbåren varme

3 Varmeprogrammene i 2010 Fjernvarme nyetablering Fjernvarme infrastruktur Lokale energisentraler Biogass produksjon

4 Investeringsstøtte bestemmes av: • støtte inntil en reell avkastning før skatt på 8 % • innbyrdes konkurranse mellom omsøkte prosjekter Fjernvarme nyetablering Skal fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon Målgruppe Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/-kjøling

5 Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av varme og kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler Fjernvarme infrastruktur Formål •Mer robust utbygging av fjernvarme- og fjernkjølekapasitet og økt tilbud av varme og kjøling til sluttbrukere Enova kompenserer for •Manglende lønnsomhet i infrastrukturutbygging •Usikkerhet i varmeetterspørselen Målgruppe •Etablerte aktører i fjernvarmebransjen som vil utvide eget nett •Registrerte foretak

6 Ulike rammebetingelser – samme mål Fjernvarme Nyetablering: ESA og Miljøstøtteregelverket Ikke konkurransevridende •Kontraktsfester fornybar energileveranse, skal bygges innen utløpet av investerings- perioden (maksimalt 5 år) •Avkastning kan ikke overstige et maksimalt nivå, satt av tredjepart etter en observasjon av hva som er normalt i bransjen –Maks. 8 % reel avkastning før skatt –Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering •Fjernvarmepris til kunde skal ikke være lavere enn alternativ energipris i Enovas støtteberegninger –3-års forward på Nordpool, midlet over siste 6 mnd Fjernvarme Infrastruktur: Lov om offentlig anskaffelse Likebehandling av tilbydere •Kontraktsfester total energileveranse, men: –Enova vil ha en realistisk plan for fornybart innen 10 år •Tilbyder setter sin egen kompensasjon og avkastning –Enova godtar ikke overkompensasjon –Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering •Fjernvarmepris settes av tilbyder –Vurderes av Enova –Gir tilbyder mulighet til å tilby lavere fjernvarmepris for å gi insentiv til konvertering

7 Gjennomføring av Fjernvarme Infrastruktur: Anbud for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse Anbudskonkurranse på www.doffin.no og evt. TED, 3-4 ganger årlig Definisjon …visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene… Krav •Klart definert forpliktelse (type tjeneste, omfang, pris, kvalitet…) •Klare kriterier for fastsettelse av kompensasjon •Ingen overkompensasjon •Kompensasjonens størrelse fastsettes ved offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart veldrevet foretak

8 Gjennomføring av anbudsprosessen Utlysning på Doffin/TED 1.februar Tilbudsfrist 1. mars Vurdering av tilbud 30.April Ca. 3 mnd Vedtak Forhandlings- møter Saks- behandling Mars/april Endring av tilbud: frist 3 dager Evt. egen prekvalifisering – en måned ekstra gjennomføringstid Antatt størrelse på samlet innkjøp avgjør anbudsprosessens lengde: Over EØS-terskel (40,5 mnok) - to-trinns prosess med egen prekvalifisering Under EØS-terskel - ett-trinns prosess med inkl. prekvalifisering

9 Kvalifikasjonskrav for tilbyder •Skatteattester, ikke eldre enn 6 mnd –Skatt –mva •HMS egenerklæring •Firmaattest •Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for de to siste år •Referanseliste •Kort og overordnet beskrivelse av virksomheten •forretningsidé og kjernekompetanse •historikk, organisering og en beskrivelse av dagens virksomhet. •Beskrivelse av organisering for gjennomføring av oppdraget, inkl. CV for nøkkelpersonell legges ved. Ved bruk av samarbeidspartnere/underleverandører må dette beskrives. •kortfattet beskrivelse av kvalitetssikringssystem

10 Fjernvarme infrastruktur – anlegg som kan omfattes Anlegg som: •Har en klart definert utstrekning og leveringsområde •Har minimum 30 års levetid •Har fjernvarmekonsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger •Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger •Er basert på eller kan fremlegge en plan om fremtidig utnyttelse av fornybare energikilder innenfor 10 år Kompensasjon skal være utløsende, dvs. prosjektet ikke vedtatt igangsatt

11 Fjernvarme infrastruktur – tjenesteforpliktelse •Tilbyder skal bygge og drifte anlegg som skal levere fjernvarme- og fjernkjøleenergi til eksterne kunder innenfor et geografisk definert leveringsområde •Anlegget forplikter seg til å tilby tilknytning av interesserte sluttbrukere i angitt leveringsområde i minimum 5 år etter ferdigstillelse •Anlegget forplikter seg ovenfor kundene å dekke det totale varme- og kjølebehovet over hele året (dersom kunde kun ønsker spisslast faller forpliktelsen bort) •Anlegget skal ha en teknisk levetid på minst 30 år

12 Tilbudt leveringsområde Leveringskapasitet baseres på en vurdering av markedsgrunnlaget innenfor et avgrenset område innenfor en 10 årsperiode Mål i GWh leveranse/år

13 Markedsgrunnlag innenfor leveringsområdet – hva kan inngå? •Beskrivelse av markedsgrunnlaget og forventet fjernvarme- og fjernkjøleleveranse i minimum 10 år, basert på: –eksisterende kundegrunnlag –Planlagt og vedtatte kjente utbyggingsplaner –kommunale areal- og reguleringsplaner •Basert på markedsgrunnlaget lages en oversikt over kjente kunder i tabellform: –Navn/adresse minst på områdenivå –Energi og effektdata, gjerne inkludert arealdata –Status for kunde (eksisterende, planlagt, m/vbv) –Tidspunkt for forventet tiknytning av kunde –Eventuelle avtalemessige forhold. Avtaler som foreligger på tilbudstidspunkt legges ved tilbudet. –Kommunedelplan for energi og liknende, der dette foreligger. –Kommunal arealplan for leveringsområdet, og eventuelle relevante reguleringsplaner.

14 B. Leveringsområde A. Eksisterende anlegg Kompensasjon skal baseres på realistiske økonomiske forutsetninger Innkjøpspris FV-kostnad FV-pris

15 Inntekter i det tilbudte leveringsområdet •Oppnåelig fjernvarmepris i markedet –avhengig av kundens alternative varmepris •Tilbyder har mulighet for å tilby rabattert fjernvarmepris til enkeltkunder over en periode for å oppnå konvertering av el.bygg –dokumenteres gjennom investeringsbudsjett for konvertering og prisavtale med kunde

16 Innkjøpspris ved stuss D & V av rørnett inne i leverings- området Kapital- kostnad for nettet inne i leverings- området Kostnader inne i leveringsområdet Fjernvarmekostnad for å levere til sluttkunde i det tilbudte leveringsområdet (øre/kWh) Merkostnader i eksisterende anlegg Kapitalkostnaden skal ikke legges inn i internrentekalkulatoren, siden investeringen legges inn

17 Innkjøpspris – merkostnad (øre/kWh) Skal reflektere merkostnadene ved å produsere den nødvendige fjernvarmeleveransen i 30 år Fremtidige kapital- kostnader for utvidelse av sentral D & V i eksisterende nett D & V i energisentral Energikostnad i energisentral Påløpte investerings- kostnader er ”sunk cost” Kapital- kostnadfor nettet inne i leverings- området D & V av anlegg inne ileverings- området Innkjøpspris ved stuss Kapital- kostnadfor nettet inne i leverings- området D & V av anlegg inne ileverings- området Innkjøpspris ved stuss

18 B. Leveringsområde A. Eksisterende anlegg C. Vekstpotensial

19 C. Vekstpotensiale Forventet markedsgrunnlag i områder utover leveringsområdet Er i dag ikke lønnsomt å bygge ut Kan tilbys i senere runder av anbudsordningen Viktig å sikre overføringskapasitet inn i områder med vekstpotensiale

20 Tilbudsbrev skal inneholde •Signert tilbudsbrev –Angivelse av pris og evt. forbehold –Sammenfatning av vedlagt dokumentasjon –Utfylt skjema ”sammendrag av hoveddata” •Prosjektbeskrivelse –Markedsgrunnlag –Plan for realisering av tilbudt infrastruktur –Beskrivelse av planlagt driftsopplegg –Kart over leveringsområdene, med og uten inntegnet rørtraseer –Fremdriftsplan –Investerings- og driftsbudsjett, samt internrentekalkulatoren –Finansieringsplan •Vedlegg –Informasjon om og avtaler med underleverandører/samarbeidspartnene –Evt. fjernvarmekonsesjon –Status for nødvendige søknader, godkjenninger og tillatelser –Andre relevante dokumenter

21 Tilbudsinnlevering •Tilbud må være Enova i hende innen utløpet av fristen, klokkeslett og dato •Tilbudet leveres i lukket og merket forsendelse •Tilbudet leveres i 2 papirkopier + 1 elektronisk kopi •Vedståelsesfrist 90 dager

22 Fjernvarme infrastruktur – tildelingskriterier 1.Høy leveringskapasitet per kompensasjonskrone innenfor leveringsområde 2.Høyt fremtidig vekstpotensial utover angitt leveringsområde 3.Lav samlet fjernvarmekostnad levert sluttbruker Tilbud som er sendt inn til Enova i forbindelse med anbudskonkurransen vil bli rangert etter et sett tildelingskriterier, i prioritert rekkefølge: B

23 Fjernvarme infrastruktur – kontraktsvilkår •Ved kontraktssignering skal finansiering være på plass. •Kontrakten er et juridisk bindende avtale, og tilbyder er forpliktet til å gjennomføre tjenesteforpliktelsen innenfor avtalt tidsperiode. •Utbygging av anlegget skal være igangsatt innen 18 måneder. •Det skal rapportere kvartalsvis i byggeperioden, og årlig rapportering av energileveranse i inntil 10 år etter ferdigstillelse •Det kan bli stilt krav om nødvendige tillatelser, bindende finansieringsplan herunder finansielle garantier m.v. før utbetaling •Kompensasjon fra Enova er inkl. alle avgifter, inkl. mva. •Kompensasjonen vil bli utbetalt pro rata etter hvert som kostnader påløper prosjektet. •Dersom prosjektet gjennomføres under budsjett og i sin helhet, betales hele kompensasjonen ut. •Anlegget skal være ferdigstilt innen 3 år etter kontraktsinngåelse, dvs. fysiske arbeid skal være ferdig og alle investeringer tilknyttet tilbudet være foretatt. •Sluttrapport og siste utbetalingsanmodning senest 3 mnd etter ferdigstillelsesdato.

24 Planlagte anbudsrunder i Program Fjernvarme Infrastruktur 2011 Aktivitet Runde 1Runde 2Runde 3 Kunngjort i Doffin01.02.201101.04.201101.08.2011 Tilbudsfrist01.03.201109.05.201101.09.2011 KontraktstildelingUke 17Uke 26Uke 43 Alle rundene er planlagt uten prekvalifisering, dvs. samlet kompensasjon under 40,5 mnok. Dersom det er behov for prekvalifiseringsrunde, må Enova få beskjed

25 Oppsummering anbudsordningen •Enova ”kjøper” tjenesten fjernvarmeleveranse til sluttbruker i en konkurranse •Strenge formalkrav for å sikre likebehandling •Stor frihet for tilbyder mhp utforming av prosjektet •Enova sikrer at det ligger realistiske forventinger til grunn

26 Det norske varmekartet endresvarmekartet Kartet viser prosjekter støttet per. des 2008 Byer i Norge: Totalt antall98 Med igangsatt eller planlagt FV59 (61 %) Fått Enova-tilsagn55 Byer med over 10.000 innbyggere: Totalt antall45 Med igangsatt eller planlagt FV42 (92 %) Fått Enova-tilsagn39 Gitt støtte til rundt 350 lokale energisentraler

27 84 70 71 331 131 193 400 556 393

28

29 •Engangskonkurranse vannbåren varme i bygg •Videreutvikling av Program for lokale energisentraler •Potensialstudie for fornybar varme og kjøling •Mulighetsstudie bio i industrien •Mulighetsstudie ny teknologi og innovasjon i fjernvarme •Faktastudie elektrisk oppvarming kontra vannbåren varme •Kompetansekompendium for fornybar varme / energiomlegging •Enovas varmepublikasjon •Varmeseminar i mai 2011 Viktige aktiviteter i 2011

30 Markedet er kjennetegnet av •Mangel på kompetanse i hele verdikjeden •Høye og svært varierende kostnader •Konvensjonelle varmeløsninger velges, selv i bygg med lavt energibehov Enova skal bidra til å løfte kompetansen og redusere kostnadene gjennom å fremme enkle og rimelige vannbårne varmesystemer Virkemiddel •Engangskonkurranse for kjøp av utvikling av enkle og rimelige vannbårne varmesystemer •Tilbyder forplikter seg å installere varmesystemet i eget byggeprosjekt •Kommunikasjon gjennom kampanje og PR Vannbåren varme i bygg

31 Kontaktpersoner i Varmegruppa Helle H. Grønli Områdeleder Tlf: 73 19 04 45 helle.gronli@en ova.no Trond Bratsberg Rådgiver Tlf: 73 19 04 78 trond.bratsberg@e nova.no Trude Tokle Seniorrådgiver Tlf: 73 19 04 54 trude.tokle@eno va.no trude.tokle@eno va.no Andreas Stokke Rådgiver Tlf: 73 19 04 52 andreas.stokke@e nova.no andreas.stokke@e nova.no Roar Grønhaug Seniorrådgiver Tlf: 73 19 04 30 roar.gronhaug@eno va.no


Laste ned ppt "Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google