Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Klinisk emnekurs i onkologi 30.10.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Klinisk emnekurs i onkologi 30.10.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Klinisk emnekurs i onkologi 30.10.14

2 Nasjonal kreftstrategi 2013 – 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging Flere skal overleve og leve lenger med kreft Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende | | 2

3 Helsedirektoratets oppdrag fra HOD Tverrfaglige grupper skal utarbeide pakkeforløp bygd på danske erfaringer og eksisterende nasjonale behandlingsretningslinjer Utarbeide diagnoseveiledere til fastlegene Etablere indikatorer for de enkelte ledd i forløpene Nye forløpstider skal erstatte 5-10-20 dager Utarbeide plan for implementering i 2015 Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av tiltakene

4 Introduktion til pakkeforløb for kræft 23.09.2016

5 Kliniske retningslinjer: Indgang til pakkeforløb Udredning Initial behandling Opfølgningsprogram Beslutning, ansvarsplacering, information og inddragelse, faseovergang, forløbstid, forløbskoordination og multidisciplinære teams Pakkeforløb for kræft: Fra klinisk retningslinje til pakkeforløb

6 Et pakkeforløp er et standard pasientforløp Formål: unngå ikke-faglig begrunnet ventetid ved utredning og behandling av kreft Forløpet fastlagt på forhånd og tider booket Multidisiplinær organisasjon og teamkonferanser Sikre informasjon og pasientmedvirkning Pakkeforløp for kreft

7 Oppbygging av pakkeforløpsbeskrivelsene – Ensartet oppbygging, detaljeringsgrad, felles mal – En generell del om pakkeforløp – En spesifikk del for det enkelte forløp Kreftsykdommen - kort beskrivelse Henv. til nasjonalt handlingsprogram Inngang m/diagnoseveileder for fastlegene MDT/tverrfaglig møte, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, flytskjema, forløpstider, informasjon, registrering, rapportering

8 Arbeidsgrupper 21 arbeidsgrupper med mer enn 100 ressurspersoner – Ulike legespesialister, sykepleiere, koordinatorer fra spesialisthelsetjenesten – Fastleger – Brukerrepresentanter fra de aktuelle pasientforeningene og Kreftforeningen Motivasjon: ser nytte for pasienter og helsetjeneste De fleste har levert utkast – fellesmøte med gjennomgang 15.10. Utkast bearbeides i samarbeid mellom Hdir og arbeidsgrupper 23.09.2016 Pakkeforløp for kreft 8

9 Målsetting 30 pakkeforløpsbeskrivelser skal være ferdig utarbeidet innen utgangen av 2014 – 28 organspesifikke – 1 metastaser ukjent utgangspunkt – 1 diagnostisk pakkeforløp Januar 2015: Implementering av pakkeforløp for – Brystkreft – Lungekreft – Tykk- og endetarmskreft – Prostatakreft 2015: Implementering av resten av pakkeforløpene 23.09.2016 Tema for presentasjonen 9

10 Inklusjon i pakkeforløp Start i spesialisthelsetjenesten (kodes) – Sykehuspoliklinikk, evt. BDS – Avtalespesialist Henvisning til pakkeforløp fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten Digital henvisning, evt. telefon-brev Inngangskriterium: Begrunnet mistanke om kreft Filterfunksjon før start pakkeforløp Diagnoseveileder for fastlegene Informasjon til pasientene

11 Start og avslutning av utredning Frammøte i spesialisthelsetjenesten: kodes Bruk av radiologiske tjenester (privat?) Utredning i henhold til definert plan og med forhåndsbookede undersøkelser Evt. viderehenvisning til annet helseforetak Alle undersøkelser skal være gjort før beslutning Komorbiditet utredes og behandles Beslutning i tverrfaglig/multidisiplinært møte (MDT): kodes – Kreft eller ikke kreft – Forslag til behandling

12 Nytt kodeverk Etablering av kodeverk for perioden inngang (begrunnet mistanke om kreft) til oppstart behandling Kalenderdager (ikke virkedager) Målepunkter (rapportering via PAS) – Mottak henvisning HF 1 – Start utredning (pasientframmøte) HF 1 – Mottak henvisning HF 2 – Start utredning HF 2 – Biopsidato – Behandlingsbeslutning (vurdering MDT) – Start initial behandling

13 Nytt kodeverk Behandlingskoder – Start kirurgisk behandling – Start strålebehandling – Start medikamentell behandling (kjemoterapi, endokrin behandling) – Start aktiv oppfølging/monitorering – Start symptomlindende behandling Kodeveiledere Utfordringer vedr. koding i dagens pasientadministrative systemer Pilotering Rapportering, publisering og bruk i driften

14 Utfordringer for helsetjenesten – Økonomiske og administrative konsekvenser Fastlegens funksjon Utredning i sykehus/avtalespesialister og privat (radiologi, endoskopi, patologi – i filterfunksjon og etter start pakkeforløp?) Bruk av forløpskoordinatorer: Antall, funksjon og organisering Flaskehalser: Radiologi /Patologi /Endoskopi /Legespesialister /Operasjonskapasitet.. Lederutfordringer: krav til ledere og muligheter Fleksible arbeidstidsordninger Økonomiske konsekvenser – Hvilken gevinst gir endret logistikk? – Hvilken ekstrakapasitet må etableres? – Hva kan evt. tas ut fra sykehusene, innen kreft og utenfor kreft? – Norske vurderinger og tall fra Danmark: stillinger, utstyr…

15 Overordnede resultater Danmark Antal patientforløb i pakkeforløb 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 20.14025.72225.31826.432 Andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 72%73%79%80%

16 Vi utarbeider nå En implementeringsplan En kommunikasjonsstrategi 23.09.2016 Tema for presentasjonen 16

17 Implementeringsplan Overordnet og nasjonal med anbefalinger og føringer Erfaringer fra Danmark Regionale planer Gir rom for tilpassede lokale løsninger Sentrale områder som er nærmere beskrevet i planen: – Koordinering av pakkeforløpene – Ledelse – Flaskehalser 23.09.2016 Tema for presentasjonen 17

18 Implementeringsplan Nasjonal implementeringsgruppe utformer nasjonal plan sammen med Helsedirektoratet Gruppen er sammensatt av representanter fra de fire RHF-ene, Den norske legeforening/Norsk forening for allmennmedisin og Helsedirektoratet Gruppen skal fungere som en overordnet koordineringsgruppe i 2015 for nasjonale tiltak og sikre kontakt på tvers mellom sentrale aktører i implementeringen: RHF-ene med underliggende HF, Helsedirektoratet og fastlegene 23.09.2016 Tema for presentasjonen 18

19 Implementering i Danmark Pakkeforløp for kreft oppfattes som en implementerings-suksess i dansk helsevesen Hva var de avgjørende faktorer for vellykket implementering?

20 Hva sier ledere og fagfolk? Avgjørende faktorer Et sterkt faglig fundament En sterk toppledelse med klare mål og ufravikelige krav Tett oppfølging og vilje til å allokere nødvendige ressurser Ledelsesforankring på alle nivåer System for ledelse og samordning på tvers av sykehus, avdelinger og fagområder involvert i pakkeforløpet

21 Anbefalinger til ledere i sykehus Sett klare entydige mål Vær forberedt på å ta konfrontasjoner som vil komme Sterkt fokus på drift Lydhørhet for medarbeidere og involverte Involvere medarbeidere og pasienter/brukere i planlegging av implementering

22 Lederskap Skal-oppgave – trykk fra eier (Departement) og Regionene Tverrgående organisering – på tvers av «fag-siloer» Tverrgående ledelse Sterkt politisk fokus Fokus på implementering Fokus på monitorering – bruk av monitorering

23 Implementeringsplan Koordinering av forløpet Forløpskoordinatorer ved alle avdelinger og sykehus som utreder og behandler kreft Kontakt-nettverk mellom koordinatorer Koordinatorfunksjon er beskrevet i planen – anbefalt at forløpskoordinator er direkte underlagt avdelingsledelse Skal ha myndighet og kompetanse til å booke timer ved diagnostiske avdelinger, poliklinikker… Forløpskoordinator kan være sykepleier, evt. sekretær, evt. lege 23.09.2016 Tema for presentasjonen 23

24 Tre målgrupper for kommunikasjon Relevant personell i helseforetakene - Fagpersoner: Leger, sykepleiere og andre - Ledere på alle nivåer - Forløpskoordinator - IT, logistikk og merkantilt personell Fastleger og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Pasienter, pårørende og befolkningen 23.09.2016 Tema for presentasjonen 24

25 Regionale implementeringskonferanser Oslo 1. desember Trondheim 2. desember Bergen 3. desember Tromsø 4. desember

26 Kommunikasjon Det utarbeides generell informasjon om Pakkeforløp for kreft Den generelle innledende teksten i Pakkeforløp for kreft gjøres tilgjengelig Diagnoseveilederen gjøres tilgjengelig Alle pakkeforløpene gjøres lett tilgjengelig etter hvert som de blir implementert 23.09.2016 Tema for presentasjonen 26

27 Helseforetakene Det utarbeides kodeveiledere for – organspesifikke pakkeforløp – diagnostisk pakkeforløp – forløp for metastaser uten kjent utgangspunkt En kortversjon og en langversjon med eksempler Testes ut sammen med pilottesting av kodeverket 23.09.2016 Tema for presentasjonen 27

28 Fastlegene Pakkeforløpene inn i henvisningsveilederen under punktet prioritet Målet er at dette er i fastlegenes EPJ allerede 01.01.2015, men usikkert Tydelig merking viktig for god henvisning fra fastlegene og lettere for mottak i helseforetakene Elektronisk eller telefonisk henvisning Informasjon sendes ut til alle fastleger Informasjon på møter og kurs 23.09.2016 Tema for presentasjonen 28

29 Befolkningen Det utarbeides generell informasjon om Pakkeforløp for kreft som gjøres tilgjengelig på nett Det utarbeides en medieplan - betalt kommunikasjon - Hvilepuls - bannerannonser - redaksjonell omtale nasjonalt, regionalt og lokalt 23.09.2016 Tema for presentasjonen 29

30 Egen e-postadresse og/eller vakttelefon? Helsedirektoratet vurderer å opprette en egen e-postadresse og/eller en vakttelefon for Pakkeforløp for kreft som er operativ i hele 2015. Et telefonnummer som helsetjenesten kan ringe hvis de lurer på noe. Og vi lover at noen svare… Er det behov for dette? 23.09.2016 Tema for presentasjonen 30


Laste ned ppt "Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Klinisk emnekurs i onkologi 30.10.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google