Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning av innføring av et Opplevelseskort i Asker Hvordan samskape med innbyggerne om deltagelse og aktivitet på tvers av funksjonsevne, kulturelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning av innføring av et Opplevelseskort i Asker Hvordan samskape med innbyggerne om deltagelse og aktivitet på tvers av funksjonsevne, kulturelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning av innføring av et Opplevelseskort i Asker Hvordan samskape med innbyggerne om deltagelse og aktivitet på tvers av funksjonsevne, kulturelle og økonomiske skillelinjer?

2 Fra velferdsstat til velferdssamfunn

3 Samskaping og medborgerskap Virkemiddel: Samskaping – co-creation: Skape verdier sammen Mål: Medborgerskap: Et samfunn med engasjerte innbyggere som tar et felles ansvar for velferden For å skape: Sosial bærekraft Økonomisk bærekraft

4 Definisjon > Med samskaping (co-creation) mener vi at flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter. > Samskaping er en prosess hvor vi fører folk sammen, skaper relasjonell balanse og gir deltagerne makt i prosessen > Gjennom medborgerskap og samskaping ønsker kommunen å invitere næringslivet, frivilligheten og innbyggerne inn på kommunens tradisjonelle arenaer.

5 Folkehelseplan 2015-2026 Folk flest - opprettholde den gode helsa Levekårsutsatte - løftes

6 Askers folkehelsemetodikk Samskaping Helse i alt vi gjør

7 Det er tidligere definert fire sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle tjenesteområder. Medborgerskap og samskaping defineres som en ny gjennomgående utfordring fra 2016. Sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle tjenesteområder: Medborgerskap og samskaping Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse Handlingsprogram 2016 - 2019

8 Den innovative kommune Dagens kommune Innbyggere som deltagere

9 > Helsedirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet (2014) viser at det er en betydelig samfunnsgevinst ved å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen. Velferdsgevinsten er spesielt stor blant barn og unge. > Halvparten av landets 15-åringer beveger seg for lite og de sosiale helseforskjellene øker — (Helsedirektoratet, Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge, 2008) > Alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. — (Regjeringens mål for 2015-2017) > Omkring 750 personer under 18 år levde i 2012 i lavinntekstshusholdninger i Asker, i følge OECD-50 standarden (SSB 2012). Andelen barn i lavinntekstshusholdninger varierer fra under en til over 20 prosent mellom ulike områder i kommunen.

10 BUA.io > Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at utlånssentralene er et virkemiddel som øker aktiviteten blant barn og unge. Spesielt der hvor tilbudet er lett tilgjengelig, har en god utstyrspark, er godt kjent og har faste åpningstider.

11 Opplevelseskortet.no

12 gjensidigestiftelsen.no

13 Pilot på Borgen 1 år > For å sikre en prosess hvor innovative prinsipper i forhold til å se på behovet, teste ut og justere-foreslås at det gjennomføres en pilot på Borgenområdet for gjennomføring i 2017. > Folkehelseanalysen gjennomført av Asker kommune i 2015 av innbyggere på Borgen viser at dette er et område der den relative fattigdommen er større enn andre steder i Asker. Dette kommer til syne gjennom store inntektsulikheter i området. Barn kan ikke påvirke sine foreldres levekår, men offentlige tjenester og sivilsamfunnets tilbud kan bidra til å utjevne konsekvenser av sosiale ulikheter.

14 Samskapelse som arbeidsmetode > Utredelsesarbeidet i forbindelse med Opplevelseskort skal skje etter prinsippet om systematisk arbeid og forankres særlig i arbeidet som skjer under utvikling av samskapelse som arbeidsmetode beskrevet i HP 2016-2019. > For å sikre forankring og kvalitet inviteres interessentene til å utvikle et forslag til løsning. > Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av: Asker Idrettsråd, Borgen Nærmiljøsentral, Frivillighetsutvalget, Asker kommune og NAV. > Saksordfører følger prosessen.

15 Prosess HvaNårHvem Politisk behandling Oppnevning saksordfører 21.4.2016TKF Invitasjon til dialogmøter Samskape innhold/kriterier mm Begynnelsen maiElever ved Borgen og Heggedal Ungdomsskole-utvalg Arbeidsgruppemøte Skedsmo kommune - og Romsås frivilligsentral Studietur Slutten av april/begynnelsen maiSaksordfører, arbeidsgruppe inkl./representant frivillighetsutvalg Skisse til løsning24.5.2016 kl. 13.00Saksordfører, arbeidsgruppe, Ragnar Sand Fuglum OrienteringsturneSlutten av maiAlle de tilsluttede frivillige organisasjoner Innspill HP Utarbeide søknad Opplevelsekort7.9.2016Til Gjensidigestiftelsen Sende søknad Opplevelseskort14.9.2016Til Gjensidigestiftelsen Politisk sak Opplevelseskort Politisk sak plan Iverksettelse TKF Råd og utvalg Kommunestyret Høst 2016 Januar 2017


Laste ned ppt "Utredning av innføring av et Opplevelseskort i Asker Hvordan samskape med innbyggerne om deltagelse og aktivitet på tvers av funksjonsevne, kulturelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google